Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grensoverschrijdend gebied
Check title to add to marked list
Gezonde Kas = Gesundes Gewächshaus - Website
Zijlstra, C. ; Maiss, E. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Meyhöfer, R. ; Messelink, G.J. ; Neubauer, C. ; Zande, J.C. van de; Ueber, E. ; Balendonck, J. ; Tiede-Arlt, P. ; Pekkeriet, E.J. ; Wubs-Timmermans, A.M. - \ 2013
Wageningen UR / Interreg
glastuinbouw - kastechniek - teeltsystemen - grensoverschrijdend gebied - internationale samenwerking - sensors - methodologie - computer software - cultuurmethoden - gewasbescherming - ziektepreventie - detectie - nederland - duitsland - greenhouse horticulture - greenhouse technology - cropping systems - transboundaries - international cooperation - methodology - cultural methods - plant protection - disease prevention - detection - netherlands - germany
Gezonde Kas is een deels door Interreg gefinancierd project. Interreg is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg wordt betaald door de Europese Unie en probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. De organisatie wil de economische en cohesie in de hele EU versterken. Gezonde Kas wordt daarnaast gefinancierd door de Duitse en Nederlandse overheid en door de deelnemende partners in het project. Het project loopt van 2011 t/m 2014.
Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek
Viveen, W. ; Maas, G.J. ; Schoorl, J.M. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1939) - 56
rivieren - geologische sedimentatie - fluviatiele erosie - geomorfologie - sediment - nederland - duitsland - grensoverschrijdend gebied - overijssel - rivers - geological sedimentation - stream erosion - geomorphology - netherlands - germany - transboundaries
In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er een samenwerking opgezet met Duitse partners. Hierdoor kon er een grensoverschrijdende analyse gemaakt worden van het Vechtsysteem vanaf de bovenlopen in Duitsland tot de monding bij het Zwarte Water in Nederland. Door gebruik te maken van het landschapsproces-model LAPSUS, ontwikkeld door onderzoekers van de leerstoelgroep Land Dynamics van Wageningen Universiteit, kon er een analyse gemaakt worden van waar zich in het gebied de belangrijkste bronnen van sediment bevinden en hoe verschillende delen van het Vechtsysteem reageren op veranderingen in landgebruik en op aanpassingen aan de benedenstroomse loop van de Vecht. Op basis van drie scenario’s is dit gedrag nader onder de loep genomen.
Game-theoretic models of water allocation in transboundary river basins
Ansink, E.J.H. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Arjan Ruijs; Hans-Peter Weikard. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854395 - 164
watertoewijzing - waterbeheer - beheer van waterbekkens - rivieren - speltheorie - afvoer - rivierafvoer - internationale verdragen - grensoverschrijdend gebied - water allocation - water management - watershed management - rivers - game theory - discharge - stream flow - international agreements - transboundaries
Onderzoeksvragen zijn hoe samenwerking in waterverdeling kan worden verbeterd, en hoe internationale verdragen zo kunnen worden ontworpen dat ze niet worden verbroken. Onderliggende onderwerpen zijn de aanwezigheid van betwiste eigendomsrechten op water en het ontwerp van aantrekkelijke verdeelregels voor rivierwater. Het doel van dit proefschrift is het analyseren van waterverdeling in grensoverschrijdende rivieren met behulp van speltheoretische modellen. Dit type modellen is geschikt voor het analyseren van strategische interactie tussen landen die een rivier delen, in hun beslissingen omtrent watergebruik.
Worlds apart : interactions between local initiatives and established policy
Buizer, I.M. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek, co-promotor(en): Jan van Tatenhove. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048749 - 242
landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - besluitvorming - participatie - nederland - belgië - gebiedsgericht beleid - governance - participatieve methoden - beleidsonderzoek - zuid-holland - noord-brabant - zuid-limburg - grensoverschrijdend gebied - land use planning - physical planning - decision making - participation - netherlands - belgium - integrated spatial planning policy - participation methods - policy research - transboundaries
This book describes interactions between policy makers and coialitions of private actors such as citizens, enterprises and researchers. Even though 'policy makers' are generally associated with formal government bodies, all of the above mentioned actors are in fact policy makers. This study goves three examples from Biesland Polder (Zuid-Holland), Grensschap Albertkanaal (Zuid-Limburg) en Loonsche Zand (Natuurmonumenten, Noord-Brabant)
Report use-cases X-Border SDI Euregio Maas-Rhein : PROJECT: X-Border Plannen en bouwen
Bulens, J.D. ; Kooij, F. ; Crompvoets, J.W.H.C. - \ 2007
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1524) - 86
regionale planning - grensoverschrijdend gebied - geoinformatie - noordrijn-westfalen - zuid-limburg - regional planning - transboundaries - geoinformation - north rhine-westphalia
In 2005 is besloten om voor de Euregio Maas-Rhein een grensoverschrijdende geo-data infrastructuur te realiseren om ruimtelijke ordeningsprocessen te ondersteunen. Als resultaat zullen met de opbouw van een geo-data infrastructuur (GDI) gebruikers efficiënter en effectiever toegang krijgen tot actuele ruimtelijke plannen. Conform X-border-GDI is de kern van de infrastructuur het toegankelijk en beschikbaar maken van datasets van overheden met gestandaardiseerde webdiensten. Met de beschrijving van use cases is een beeld gevormd van de X-border GDI zoals die gerealiseerd moet worden. Het beeld heeft geleid tot een blauwdruk van de X-border GDI voor Plannen en bouwen. Deze blauwdruk leverde de beschrijving van de functionele componenten voor het opstellen van de specificaties voor de GDI.
Report ‘‘use-cases’’ Bericht ZUR ‘‘X-Border SDI’’ in Der Euregio Maas-Rhein : PROJECT: X-Border Planen und Bauen
Bulens, J.D. ; Kooij, F. ; Crompvoets, J.W.H.C. - \ 2007
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1525) - 89
regionale planning - grensoverschrijdend gebied - geoinformatie - zuid-limburg - noordrijn-westfalen - regional planning - transboundaries - geoinformation - north rhine-westphalia
Im Jahre 2005 wurde beschlossen, zur Unterstützung der Raumordnungsprozesse in der Euregio Maas-Rhein eine grenzüberschreitende Geodateninfrastruktur zu realisieren. Durch den Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) sollten Anwender effizienter und effektiver Zugang zu aktuellen Raumplanungen erhalten. Ganz im Sinne von X-Border-GDI besteht der Kern der Infrastruktur im Zugänglich- und Verfügbarmachen behördlicher Datensätze durch standardisierte Webdienste. Mit der Beschreibung der Anwendungsfälle ist ein Bild des zu realisierenden XBorder- GDI entstanden. Das Bild hat zu einem Entwurf der X-Border-GDI Planen und Bauen geführt. Dieses Konzept lieferte die Beschreibung der funktionellen Komponenten, die ihrerseits wieder die Grundlage der Aufstellung der GDI-Spezifikationen bilden.
Berkel catchment area, its monitoring network and rainfall runoff relationship. a comprensive investigation of the quality of data
Warmerdam, P.M.M. ; Mulder, M. ; Kole, J. - \ 2007
Wageningen : Crossborder Water Management Initiative - 35
hydrologie - waterlopen - stroomgebieden - hydrologie van stroomgebieden - afvoer - regen - waterbalans - oppervlakkige afvoer - gelderland - achterhoek - grensoverschrijdend gebied - hydrology - streams - watersheds - catchment hydrology - discharge - rain - water balance - runoff - transboundaries
Although this report mainly discuss the Berkel catchment, two chapters are discussing briefly the water balance and rainfall runoff relationship of the Bocholter Aa respectively Issel catchments
Grensoverschrijdend Vechtwerk: op naar betere Nederlands-Duitse samenwerking met de KRW?
Keetman, W. ; Verhallen, J.M.M.A. - \ 2006
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)21. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 19.
rivieren - waterbeheer - waterkwaliteit - eu regelingen - richtlijnen (directives) - stroomgebieden - samenwerking - nederland - duitsland - kaderrichtlijn water - grensoverschrijdend gebied - overijssel - rivers - water management - water quality - eu regulations - directives - watersheds - cooperation - netherlands - germany - water framework directive - transboundaries
In 1999 leek de Kaderrichtlijn Water, die toen nog volop in de maak was, mogelijkheden te gaan bieden voor verbeterde grensoverschrijdende samenwerking in internationale stroomgebieden. Gezamenlijke meetnetten, dezelfde doelstellingen en intensiever contact3),4),6) werden gezien als belangrijke ingrediënten voor grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer gericht op het bereiken van de goede ecologische toestand van de Europese wateren7). Nu, zeven jaar later en halverwege het implementatieproces (in 2015 moeten de doelen van de KRW gehaald zijn), is het tijd een voorlopige balans op te maken, in dit geval voor het stroomgebied van de Overijsselse Vecht. Vormt de KRW echt een motor voor grensoverschrijdende samenwerking?
Innovatives Prozessmanagement in der Regionalentwicklung: Erfahrungen aus den "REGIONALEN" in Nordrhein-Westfalen und dem "Regiodaloog" in den Niederlanden
Panebianco, S. ; Schröder, R.R.G. ; Litzkendorf, G. ; Mansfeld, M.J.M. van; Dumont, R. ; Jonge, J.M. de; Kuss, M. ; Smeets, P.J.A.M. ; Vitt, J.H. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1353) - 92
regionale ontwikkeling - regionale planning - innovaties - decentralisatie - regionaal beleid - beleid - noordrijn-westfalen - nederland - duitsland - grensoverschrijdend gebied - regional development - regional planning - innovations - decentralization - regional policy - policy - north rhine-westphalia - netherlands - germany - transboundaries
Verslag van een interactieve workshop over ervaringen met regionale ontwikkeling (procesmanagement en projectontwikkeling) in Noordrijn-Westfalen en Nederland georganiseerd door Alterra samen met het ILS NRW. (Het Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen is een onderzoeks- en adviesinstituut van de Duitse deelstaat.)
Regiodialoog Hamaland; atelier 15&16-12-2003
Schröder, R.R.G. ; Mansfeld, M.J.M. van; Chardon, P. ; Koning, P.C.G. de; Kwak, R.G.M. ; Smeets, P.J.A.M. ; Wintjes, A.L.W. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 938) - 65
regionale planning - grensoverschrijdend gebied - platteland - kennisoverdracht - samenwerking - oost-nederland - noordrijn-westfalen - regional planning - transboundaries - rural areas - knowledge transfer - cooperation - east netherlands - north rhine-westphalia
De regiodialoog Hamaland wil de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio (het gebied tussen Enschede en Bocholt, Winterswijk en Borken) bevorderen. Doelgroepen zijn overheden, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Doelstelling is verbetering van de leefbaarheid van het landelijkgebied en het realiseren van landschapelijke verbindingen. Veel lopende projecten houden op aan de grens. Het atelier (een tweedaagse workshop) is de initiatieffase voor een grensoverschrijdende, lerende programmaorganisatie ter uitvoering van projecten. De opgave is het verbinden (koppelen) van lopende activiteiten, het vernieuwen via nieuwe projecten en het verbeteren van organisatie en beleid.
Ontwikkelingen in het grondgebruik in Oost-Nederland en de West-Duitse grensregio: tijdreeksen grondgebruik van 1850 tot 1990
Knol, W.C. ; Kramer, H. ; Dorland, G.J. van - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 822) - 60
landgebruik - geschiedenis - cartografie - duitsland - databanken - geografische informatiesystemen - kaarten - gelderland - oost-nederland - achterhoek - grensoverschrijdend gebied - land use - history - mapping - databases - geographical information systems - germany - maps - east netherlands - transboundaries
Voor de periode 1850-1990 zijn voor de regio Midden- en Oost-Nederland en het grensgebied van Duitsland tijdreeksen met historisch grondgebruik ontwikkeld. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan landsdekkende topografische kaarten die vanaf 1850 zijn verschenen. Er zijn 5 tijdstappen onderscheiden: 1850, 1900, 1930, 1960 en 1990. De Nederlandse en Duitse kaarten zijn gescand en geometrisch gecorrigeerd naar het RD-stelsel. Met een semi-automatische classificatie zijn van de gescande kaarten de kleuren omgezet naar 10 klassen met grondgebruik. Voor Duitsland zijn voor de periode 1900 en 1930 alleen zwart-wit kaarten beschikbaar. Deze zijn grotendeels handmatig bewerkt. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, loofbos, naaldbos, bebouwd gebied en wegen, water, rietmoeras, stuifduinen en zandplaten en overig. Het resultaat is een tijdserie van GIS bestanden met dominant grondgebruik op basis van 50 meter grids. Validatie laat zien dat de nauwkeurigheid van de bestanden circa 95-99% bedraagt. De tijdreeks voor dit gebied is onderdeel van de ontwikkeling van een reeks landsdekkende databestanden met Historisch Grondgebruik vanaf 1800 op basis van 50 meter grids.
Grenskwesties
Brink, A. van den - \ 2001
Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 11 (2001)2. - ISSN 1572-302X - p. 4 - 7.
ruimtelijke ordening - grensoverschrijdend gebied - physical planning - transboundaries
Schets van het wisselend karakter van grenzen, als een relatief en dynamisch gegeven
Administrative capacity to perceive long-term trends in water quality. Consequences for transboundary river management
Verhallen, J.M. ; Dijk, H.W.J. van; Densen, W.L.T. - \ 2001
In: Monitoring Tailor-Made III : International Workshop on Information for Sustainable Water Management, Nunspeet, The Netherlands, September 2000 / Timmerman, Jos G., Cofino, Wim G., Enderlein, Rainer E., Jülich, Walter, Literathy, Peter, Martin, Jean Marie, Lelystad : RIZA - ISBN 9789036953702 - p. 209 - 217.
waterkwaliteit - waterbeheer - stroomgebieden - duitsland - grensoverschrijdend gebied - overijssel - water quality - water management - watersheds - germany - transboundaries
Samen werken aan een veerkrachtig watersysteem; beoordeling van projecten voor hoogwaterproblematiek in de provincie Noord-Brabant en de provincies Antwerpen en Limburg (België)
Stuyt, L.C.P.M. ; Kwakernaak, C. ; Bakel, P.J.T. van - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 72
inundatie - hoogwaterbeheersing - overstromingen - watersystemen - veerkracht van de natuur - grensoverschrijdend gebied - noord-brabant - vlaanderen - flooding - flood control - floods - water systems - resilience of nature - transboundaries - flanders
In de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Belgisch Limburg is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die gericht zijn op de aanpak van de hoogwaterproblematiek in het Nederlands-Belgische grensgebied. Van de 83 projecten zijn 37 subsidiabel in het kader van het Europese subsidieprogramma IRMA (Interregionale Rijn en Maas Activiteiten). Er is een schatting gemaakt van de financiële middelen die de komende jaren voor realisatie van deze projecten nodig zijn. Gecoördineerde uitvoering, ook in internationaal verband, van de in de projecten voorgestelde maatregelen levert in het IRMA-Projectgebied oostelijk Noord-Brabant, inclusief de grensregio, een aanzienlijke bijdrage aan de bestrijding van de hoogwaterproblematiek.
Grensgevallen : beleidsprocessen rond natuur- en landschapsbeleid in de Duits - Nederlandse grensregio
Zouwen, M.W. van der - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 614) - 95
overheidsbeleid - natuurbescherming - landschapsbouw - grensgebieden - duitsland - nederland - grensoverschrijdend gebied - natuurbeleid - government policy - nature conservation - landscaping - frontier areas - germany - netherlands - transboundaries - nature conservation policy
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.