Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==halofyten
Check title to add to marked list
Zout afvalwater van zeebaarskwekerij geschikt voor teelt van zoutminnende gewassen en een tweede visteeltronde
Blom, M. ; Heijden, P.G.M. van der - \ 2014
Aquacultuur 4 (2014)29. - ISSN 1382-2764 - p. 9 - 16.
aquacultuur - halofyten - combinatie - egypte - aquaculture - halophytes - combination - egypt
Vis is een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte. Niet alleen aan de kust, maar ook in de woestijn worden commerciële viskweekbedrijven opgezet. In Wadi Natroun, het gebied waar in de oudheid het zout vandaan werd gehaald om de overleden farao's te mummificeren, wordt op de boerderij 'Rula for Land Reclamation' door Wadi Fish sinds enige jaren ook vis gekweekt in water uit een zoute bron. In Aquacultuur 2014, nr. 1 is een bedrijfsreportage over Wadi Fish te vinden. Aanvankelijk werd het afvalwater van de kwekerij geloosd in de woestijn. Maar de Egyptische overheid oefent de laatste jaren steeds meer druk uit om zuinig om te gaan met water en met het woestijn-ecosysteem. Daarom is in 2010 een project gestart om te testen of de viskwekerij gecombineerd kan worden met een teelt van halofyten (ofwel zoutminnende gewassen) en of het afvalwater met de zgn. 'biofloc' methode (een waterzuinige viskweekmethode) weer voor visteelt kan worden gebruikt. Het bleek succesvol.
Zilte zuiverende moerassen in Nederland : verkenning toepassingsmogelijkheden zouttolerante planten
Lange, H.J. de; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2014
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 161 - 163.
waterzuivering - vegetatie - halofyten - zouttolerantie - proefprojecten - biologische filtratie - water treatment - vegetation - halophytes - salt tolerance - pilot projects - biological filtration
In brakke delen van het zeekleigebied (Nederland) en in laaggelegen kustgebieden (elders) kunnen zilte zuiverende moerassen water reinigen, analoog aan zoete helofytenfilters. De beschikbare praktijkkennis uit (sub)tropische gebieden is echter moeilijk toepasbaar in Nederland. Daarom zijn experimenten uitgevoerd met drie zouttolerante plantensoorten.
Modelling of soil salinity and halophyte crop production
Vermue, E. ; Metselaar, K. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2013
Environmental and Experimental Botany 92 (2013). - ISSN 0098-8472 - p. 186 - 196.
gewasproductie - bodemfactoren - zoute gronden - halofyten - bodemwater - verzilting - modellen - crop production - edaphic factors - saline soils - halophytes - soil water - salinization - models - salt tolerance - root water - growth - plants - irrigation - stress - extraction - simulation - wheat - transpiration
In crop modelling the soil, plant and atmosphere system is regarded as a continuum with regard to root water uptake and transpiration. Crop production, often assumed to be linearly related with transpiration, depends on several factors, including water and nutrient availability and salinity. The effect of crop production factors on crop production is frequently incorporated in crop models using empirical reduction functions, which summarize very complex processes. Crop modelling has mainly focused on conventional crops and specific plant types such as halophytes have received limited attention. Crop modelling of halophytes can be approached as a hierarchy of production situations, starting at the situation with most optimal conditions and progressively introducing limiting factors. We analyze crop production situations in terms of water- and salt limited production and in terms of combined stresses. We show that experimental data as such may not be the bottleneck, but that data need to be adequately processed, to provide the basis for a first analysis. Halophytic crops offer a production perspective in saline areas, but in other areas long-term use of low quality irrigation water for halophyte production can result in serious soil quality problems. An overview is given of potential problems concerning the use of (saline) irrigation water, leading to the conclusion that soil quality changes due to poor quality water should be considered in determining the areas selected for halophyte growing.
Van zilte nood een deugd maken
Blom, M. ; Brandenburg, W.A. - \ 2010
Groenten & Fruit december (2010)2010. - ISSN 0925-9708 - p. 32 - 33.
zoutwaterlandbouw - groenteteelt - groenten - halofyten - salicornia herbacea - cultuurmethoden - vollegrondsgroenten - saline agriculture - vegetable growing - vegetables - halophytes - cultural methods - field vegetables
Telers in Nederland en daarbuiten maken zich zorgen over verzilting van de grond. Maar chefkoks zijn dol op zilt en zetten zeekraal en andere lekkernijen graag op de kaart. Wordt het binnenkort een vertrouwd product in alle supermarkten? En is het ook te telen?
Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes
Paulissen, M.P.C.P. ; Schouwenberg, E.P.A.G. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-document 2) - 70
verzilting - zouttolerantie - zoet water - natuurbescherming - chloriden - nederland - flora - halofyten - fauna - habitatrichtlijn - salinization - salt tolerance - fresh water - nature conservation - chlorides - netherlands - halophytes - habitats directive
Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ligt de optimale chlorideconcentratie in het zeer zoete en de norm in het zoete tot licht brakke bereik. Dit geldt ook voor de beschouwde plantensoorten. Voor de fauna zijn de resultaten variabeler. Hoe natter een natuurdoeltype, hoe meer zoutindicerende plantensoorten er in voorkomen. De resultaten voor chloriderange contrasteren met die voor gevoeligheid voor verzilting. Vooral op laatstgenoemd gebied is veel gewerkt met aannamen. Een lage gevoeligheid betekent niet automatisch dat de hersteltijd na het optreden van zoutschade kort is. De meeste onderzochte habitatrichtlijnsoorten zijn relatief ongevoelig voor verzilting. Er zijn kennislacunes en oplossingsrichtingen geformuleerd
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water
Dam, A.M. van; Clevering, O.A. ; Voogt, W. ; Aendekerk, T.G.L. ; Maas, M.P. van der - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO publicatie 3234019400) - 38
gewassen - zouttolerantie - halofyten - inventarisaties - landbouwgrond - irrigatie - verzilting - crops - salt tolerance - halophytes - inventories - agricultural land - irrigation - salinization
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet alle categorieën is er informatie over de zoutgevoeligheid. Voor een aantal categorieën zijn er gegevens over meerdere gewassen (met name bij de gewasgroepen in de boomkwekerij). Hiervoor zijn de gegevens per individueel gewas weergegeven. Maatregelen om zoutschade te voorkomen of beperken krijgt apart aandacht
BIO-OFFSHORE: Grootschalige teelt van zeewieren in combinatie met offshore windparken in de Noordzee
Reith, E.H. ; Deurwaarder, E.P. ; Hemmes, K. ; Curvers, A.P.W.M. ; Kamermans, P. ; Brandenburg, W.A. ; Lettings, G. - \ 2005
Petten : ECN (ECN-C--05-008 ) - 137
zeewieren - biomassa - landbouwproductie - noordzee - haalbaarheidsstudies - halofyten - windenergie - zoutwaterlandbouw - zeewierenteelt - seaweeds - halophytes - biomass - agricultural production - wind power - north sea - feasibility studies - saline agriculture - seaweed culture
This study addresses the technological feasibility of seaweed cultivation in the North Sea in combination with offshore wind parks and harvesting and conversion of seaweed biomass to renewable energy carriers and chemicals. The study also identifies stakeholders and participants for technology development and the ecological and societal conditions to fit in large-scale seaweed cultivation in the marine environment, existing marine infrastructure and functions, and (inter)national regulations and policies for the North Sea. Three seaweed species that are native in the North Sea have been selected for potential cultivation: Ulva sp. (belonging to the green macroalgae), Laminaria sp. (a brown macroalga) and Palmaria sp. (a red macroalga). Current commercial seaweed cultivation systems usually consist of (partly) anchored line structures to which the seaweeds are attached and are generally located on coastal locations. International research shows that cultivation systems in the open sea may become easily damaged by wind and wave action. An experimental ring shaped system has thus far shown the best stability for the conditions in the North Sea. However the production costs are high. Considerable system development is therefore required to enable large-scale, economically attractive cultivation of seaweeds combined with offshore wind parks. The optimal system design is unknown. This study proposes a layered system for seaweed cultivation employing the typical light absorption characteristics of green, brown and red macroalgae respectively, to enable optimal use of the available sunlight and enhance areal productivity. Without addition of nutrients the productivity in the North Sea is estimated at approx. 20 tons dry matter/ha.year. Through layered cultivation and/or addition of nutrients this can potentially be increased to ca. 50 tons dry weight /ha.year. Development of precision nutrient dosage technology is required to prevent eutrophication. Potential negative environmental impacts include: sedimentation of seaweed fragments and other organics with a negative effect on the oxygen budget in the water column, and possible negative impacts on migration of sea mammals including dolphins, porpoises and whales. Seaweed cultivation can also have positive impacts including the uptake of nutrients by the macroalgae (reducing eutrophication) and an enhancement of marine biodiversity, because the seaweeds and the cultivation systems offer substrate for attachment, shelter and feed for molluscs and fish. Indeed, the system could be managed as a nursery for young fish in order to restore fish populations in the North Sea. Integration of seaweed cultivation with other types of aquaculture e.g. cultivation of mussels or fish is a realistic option. The Dutch government target for offshore wind in 2020 is 6.000 MW installed turbine capacity. This will involve a surface area of approx. 1000 km2. The support constructions for the wind turbines can serve as a structural basis for seaweed cultivation systems. Designs must take into account the additional load on the turbine supports due to currents, wind and wave action, and accessibility of the turbines for maintenance vessels. Potential synergistic effects of the combination of offshore wind and seaweed cultivation supporting the profitability of both activities include joint management and maintenance, alternative employment opportunities for fisheries and ecological benefits
Lamsoor-roest-meeldauw; een zoutbestendig pathosysteem
Zadoks, J.C. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)4. - ISSN 0166-6495 - p. 165 - 169.
limonium - plumbaginaceae - halofyten - plantenontwikkeling - synecologie - plantenecologie - plantenziekten - plantenziektekunde - nederland - friesland - halophytes - plant development - synecology - plant ecology - plant diseases - plant pathology - netherlands
Algemene beschouwing van onderzoek naar Lamsoorvelden (Limonium vulgare) op de Boschplaat op Terschelling
Zeegerst (Hordeum marinum Huds.) op Noord-Nederlandse vastelandskwelders
Jager, H.J. ; Weeda, E.J. - \ 2000
Gorteria 26 (2000)6. - ISSN 0017-2294 - p. 237 - 244.
hordeum marinum - halofyten - grassen - kweldergronden - plantenecologie - habitats - standplaatsfactoren - kusten - kustgebieden - kustplantengemeenschappen - plantengemeenschappen - geografische verdeling - plantengeografie - groeiplaatsen - groningen - friesland - noord-nederland - halophytes - grasses - salt marsh soils - plant ecology - site factors - coasts - coastal areas - coastal plant communities - plant communities - geographical distribution - phytogeography - sites - north netherlands
Verspreiding, standplaats en vegetatie-opnamen van Hordeum marinum op kwelders in Noord-Friesland en Noordwest-Groningen. Het betreft een eenjarige grassoort, gebonden aan brakke tot zilte gebieden, die nu als bedreigde soort geldt
Nematodes and decomposition in intertidal ecosystems
Alkemade, J.R.M. - \ 1993
Agricultural University. Promotor(en): A.F. van der Wal; M.A. Hemminga. - S.l. : Alkemade - ISBN 9789054851462 - 145
stranden - vegetatie - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - dood - gebruiksduur - herbivoren - halofyten - beaches - vegetation - death - longevity - herbivores - halophytes
<strong>Introduction</strong><p>Salt marshes in temperate regions are very productive natural vegetations. These vegetations frequently reach an above-ground production of more than 1 kg of dry weight per m <sup><font size="-2">2</font></SUP>per year. Herbivores consume only a small proportion of the annual plant production. Almost the entire amount of above ground plants dies after senescence. A small proportion may be washed away by the tides, but the major part remains at the salt marsh where it decomposes in the canopy or at the sediment surface.<p>Dead plant material is primarily decomposed by micro-organisms, such as fungi and bacteria. The chemical composition of the detritus to a large extent determines the rate of decomposition. A number of abiotic factors, such as temperature and humidity, also influence the decomposition process. In addition the process may be affected by fauna, present on the decomposing plant material.<p>In this thesis the role of nematodes in decomposition of <em>Spartina anglica</em> was studied. This plant species commonly occurs in salt marshes of Western Europe. In addition, one chapter is dedicated to the association between nematodes and decomposing seaweed in a completely different habitat: an Antarctic beach. In the first part of this thesis the relation between decomposition and naturally occurring nematode populations is studied. This part consists mainly of field studies. Nematodes, which are associated with the decomposition process are identified, and the population dynamics of one of these species is studied in detail. The second part of this thesis is dedicated to laboratory and model studies which were carried out to investigate the effects of nematodes on decomposition of <em>S.</em><em>anglica</em> detritus and the possible mechanism underlying these effects.<p><strong>Nematode populations on decomposing plant material</strong><p>Nematodes are abundant on both <em>S.</em><em>anglica</em> litter and on stranded Antarctic seaweed. We found that on standing dead <em>Spartina anglica</em> plant parts the nematode population frequently reached densities of 3000 individuals per g DW. When leaf material on the sediment surface was investigated even much higher nematode densities were found, up to 47,000 individuals per g DW. At Antarctic beaches nematode densities up to 26,000 individuals per g DW were found on seaweed wrack.<p>Although numerous, not all of these nematodes present on plant detritus are expected to influence the decomposition process. In chapter I an attempt was made to distinguish the nematode species which play a role in decomposition of <em>S. anglica</em> detritus from nematodes which do not have such a role. As decomposition is largely a microbial process, higher decomposition rates presumably coincide with a higher microbial production and, consequently, a higher availability of food for microbivorous nematodes. Amongst the microbivorous nematodes, those species were considered of possible importance to the decomposition process when their numbers increased with increasing decomposition rate. In the experiments, mesh containers, filled with <em>Spartina anglica</em> leaves, were placed on the sediment surface. Different decomposition rates were induced by using decaying leaf material of different ages and by repeating the experiments during four subsequent seasons. Mesh containers with inert material (plastic drinking straws) served as controls. Sixty nematode species were found in the mesh containers. Using a multivariate analysis (redundancy analysis) different nematode communities were found on plant material with different decomposition rates. These differences were caused by the changing abundance of only a few species. The majority of the species were found in equal numbers in treatments with decomposing <em>Spartina</em> leaves and in the control treatment. The numbers of individuals of those species which appeared closely correlated with the decomposition rate of <em>Spartina anglica</em> leaf-detritus were all bacterivorous nematodes. Numerically the most dominant were species of the family Monhysteridae ( <em>Diplolaimelloides bruciei, Diplolaimella dievengatensis, Monhystera parva</em> ). <em></em> The highest numbers of these nematodes were found in treatments with the highest decomposition rates i.e. on decaying fresh leaves, during the warmer seasons. In the winter, when decomposition is slower, their numbers were lower.<p>The species diversity on standing dead plant parts of <em>Spartina anglica</em> is much lower than the species diversity on the sediment surface in mesh containers filled with <em>S.</em><em>anglica</em> leaves. The dominant species on standing dead plants are the bacterivorous nematodes <em>Diplolaimelloides bruciei, Monhystera disjuncta</em> and <em>Pellioditis marina.</em> In chapter 11 a study is presented on the population dynamics of <em>D. bruciei.</em> This species was commonly found on above ground plant parts of <em>Spartina.</em> In a field study, population densities of this species were estimated on four classes of <em>S.</em><em>anglica</em> plant material, representing the whole range of decomposition stages found in the canopy. <em>D. bruciei</em> was found throughout the year on all types of plant material, including living green plant parts. The population densities were highest on the older plant material, where densities of 1000-2000 individuals per g DW were reached. The highest densities were recorded in late summer and autumn.<p><em>S. anglica</em> vegetations are regularly flooded at high tide, which potentially reduces the nematode population density on the plant material, as nematodes may be flushed from the plants. Since in situ measurements of the flooding effect are not possible, the population dynamics of <em>D. bruciei</em> was studied in the laboratory under a controlled flooding regime. The population densities of <em>D.</em><em>bruciei</em> indeed seemed to be highly influenced by flooding. A considerable part of the population disappeared during flooding, but on younger, yellow, decomposing leaves the rate of removal by flushing was much lower than on older, brown, leaves. This is probably caused by the change of the leaf structure during decomposition. Nematodes may become less well attached to the leaf surface when the groove structure of the leaves disappears with progressive decay; consequently, a higher proportion is flushed away. The growth rate of the population, however, was equal on both leaf types. The growth rate of the nematode population, as estimated in the laboratory, was used to calculate the total production of nematodes in the field. It was shown that the total biomass production of <em>D. bruciei</em> equalled 114 mg C per m <sup><font size="-2">2</font></SUP>per year. If 30% of the detritus was decomposed by bacteria and a trophic efficiency of 10 % is assumed, the total amount of bacteria] carbon ingested by <em>D.</em><em>bruciei</em> accounted for 7.5 % of the total bacterial biomass produced. It was estimated that the dominant bacterivorous nematodes together may consume over 20% of the total bacterial biomass production.<p>In chapter III a study of nematodes found in stranded seaweed at an Antarctic beach is presented. Large amounts of seaweed are deposited along the coast of Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. The stranded seaweed partly decomposes on the beach and supports populations of various meiofauna species, mostly nematodes. The factors determining the number of nematodes found in the seaweed packages were studied. The densities of nematodes appeared to be correlated primarily with salinity, height and C:N ratio of the detritus. Salinity and height were most likely related to the flooding regime in conjunction with the off-stream of melt water. Decomposition rate appeared mainly determined by the water content and the sediment composition. Melt water run-off or the impact of the surf probably increased seaweed weight losses in these situations.<p><strong>The effect of nematodes on decomposition of <em>S.</em><em>anglica</em></strong><p>Experiments with <em>D. bruciei,</em> a species numerously present on standing dead <em>S.</em><em>anglica</em> plants (see chapter II), were set up to study the effect of this nematode on decomposition (chapter IV). Green and yellow leaves were placed on agar in petri dishes and inoculated with <em>D. bruciei.</em> CO <sub><font size="-2">2</font></sub> production was determined regularly after inoculation. Weight, carbon and nitrogen losses were determined at the end of the experiment, 30 days after inoculation. In the presence of nematodes, CO <sub><font size="-2">2</font></sub> -production on green, decaying leaves increased by 20 - 25 %. Losses of dry weight, carbon and nitrogen during decomposition increased with at least 30 %. On yellow, more senescent leaves no effect on CO <sub><font size="-2">2</font></sub> -production was found, but losses of dry weight, carbon and nitrogen tended to be higher in the presence of nematodes. The results of this study show that <em>D.</em><em>bruciei</em> may enhance the decomposition rate of <em>S.</em><em>anglica</em> -leaves; the extent of the stimulatory effect, however, depends on leaf condition and the population density of the nematode. The minimal nematode population density for a measurable stimulatory effect was estimated to be 4000 individuals per g DW of <em>S.</em><em>anglica</em> leaves. As described in chapter II, field population densities are often of the same order of magnitude.<p>A part of the senescent <em>S.</em><em>anglica</em> leaves and stems decompose at the sediment surface, where the material is covered with sediment. In chapter I a clear correlation was found between the number of the bacterivorous nematode <em>Diplolaimella dievengatensis and</em> the decomposition rate of <em>S.</em><em>anglica</em> detritus present on the sediment surface. The effect of the <em>D.</em><em>dievengatensis on</em> the carbon mineralization of <em>S.</em><em>anglica</em> detritus was examined in a laboratory experiment (chapter V). Detritus mixed with sediment appeared to decompose at higher rates in the presence of the nematodes. CO <sub><font size="-2">2</font></sub> production per hour was 74 % higher in the presence of the nematode than in its absence; O <sub><font size="-2">2</font></sub> consumption per hour increased to a similar extent. Diffusion coefficients were calculated from measurements of both O <sub><font size="-2">2</font></sub> consumption, using gas chromatography, and O <sub><font size="-2">2</font></sub> micro-gradients, using micro-electrodes. The apparent diffusion coefficient of O <sub><font size="-2">2</font></sub> in the sediment in the presence of nematodes was 40% to 70 % higher than the bulk sediment diffusion coefficient. Since the increase of the CO <sub><font size="-2">2</font></sub> production and of the diffusion of oxygen in the presence of nematodes was of the same magnitude, we concluded that the enhanced turnover time of <em>Spartina</em> detritus presumably was largely caused by the bioturbation activity of the nematodes.<p>A simulation model was constructed to quantify the relations between decomposing <em>S.</em><em>anglica</em> detritus, bacteria and their grazers (chapter VI). The model takes the various stages of above ground litter decomposition into account. The heterogeneity of the decomposing litter was described by a number of successive quality classes. Decomposition was considered to be primarily a microbial process. The microbial population was assumed to consist of a number of successional species each possessing a unique preference for the different quality classes. Grazers were all considered as a single species grazing upon all microbial species. Three mechanisms by which grazers may stimulate decomposition were evaluated using the data from the laboratory study presented in chapter IV. In the first place: if the microbial population grows to a certain maximal density than removing microbial biomass by grazers may stimulate decomposition since space is created for growth of new microbes at the expense of organic substrate. In the second place: the excretion of highly nutritive mucus by grazers may stimulate bacterial growth. In the third place: reworking of the sediment-detritus-microbial mixture in the grooves of the leaves (see also chapter II), or in the upper layer of the sediment may increase the oxygen availability and may, by mechanical force, enlarge the surface of the substrate on which the microbes attack. The model calculations suggested that removing of microbial biomass by grazers has some stimulatory effect on the decomposition rate of detritus, but not enough to account for the total effect. Recycling of organic matter by excretion of mucus seemed to have no effect at all.<p>According to the model, bioturbation or reworking contributed most to the stimulation of the decomposition rate.<p>The model was validated with field data. The model could describe field data obtained from a variety of locations. The biomass of bacteria and grazers estimated by the model were in the same order of magnitude as those found in the field. The model is useful to evaluate decomposition data from different studies and calculate an approximate amount of microbes and primary grazers available for higher trophic levels.<p>When the model calculations were performed over a period of about a year the stimulating effect of grazers gradually seemed to vanish. This is in agreement with the experiments described in chapter IV, which show that the effect of nematodes on decomposing yellow leaves were less pronounced than on green leaves. Thus, any stimulatory effect of nematodes on decomposition of Spartina <em>anglica</em> in the salt marsh may be restricted to the first stages of the decomposition process.
Naar een methode voor het monitoren van vegetatieontwikkeling in het waddengebied
Dirkse, G.M. ; Slim, P.A. - \ 1990
Leersum : RIN (RIN-rapport 90/5) - 40
milieu - habitats - halofyten - monitoring - planten - projecten - synecologie - waddenzee - environment - halophytes - plants - projects - synecology - wadden sea
The impact of elevated carbon dioxide levels on marine and coastal ecosystems
Brouns, J.J.W.M. - \ 1988
Texel : NIOZ [etc.] (NIOZ-rapport 1988-7) - 101
atlantische oceaan - atmosfeer - stranden - biocenose - kooldioxide - kusten - samenstelling - opwarming van de aarde - broeikaseffect - halofyten - hydrobiologie - mariene gebieden - zout water - aquatische ecosystemen - oevers - atlantic ocean - atmosphere - beaches - biocoenosis - carbon dioxide - coasts - composition - global warming - greenhouse effect - halophytes - hydrobiology - marine areas - saline water - aquatic ecosystems - shores
Effecten van rijzendammen op opslibbing en omvang van de vegetatiezones in de Friese en Groninger landaanwinningswerken
Dijkema, K.S. ; Bergs, J. van den; Bossinade, J.H. - \ 1988
Delfzijl etc. : Rijkswaterstaat, Dir. Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1988-2010) - 130
kusten - dijken - milieu - overheidsbeleid - halofyten - hydraulische systemen - invasie - grondbeleid - landgebruiksplanning - moerassen - Nederland - ruimtelijke ordening - planten - polders - plassen - bescherming - ontgonnen land - ontginning - waterwegen - wetlands - friesland - groningen - waddenzee - coasts - dykes - environment - government policy - halophytes - hydraulic structures - invasion - land policy - land use planning - marshes - Netherlands - physical planning - plants - ponds - protection - reclaimed land - reclamation - waterways - wadden sea
Zeeaster: van wilde plant tot cultuurgewas?
Ark, H.F. van; Vooren, J.G. van de - \ 1986
Landbouwkundig Tijdschrift 98 (1986)11. - ISSN 0927-6955 - p. 22 - 26.
asteraceae - distributie - vestiging - bladgroenten - nederland - oorsprong - halofyten - landbouw - nieuwe cultuurgewassen - zoutwaterlandbouw - halophytes - agriculture - distribution - establishment - leafy vegetables - netherlands - origin - new crops - saline agriculture
De mogelijkheden om van de nu nog wilde plant te komen tot een cultuurgewas (zoutwaterlandbouw) lijken veelbelovend. Op het IVT in Wageningen wordt de mogelijkheid van een veredelingsprogramma onderzocht. Verder onderzoek wordt gedaan door de vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LUW en door het PAGV in Lelystad
Spontane ontwikkeling van de vegetatie op zilte grond
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3699)
bibliografieën - halofyten - bibliographies - halophytes
De zoutvegetatie van ZW-Nederland beschouwd in Europees verband
Beeftink, W.G. - \ 1965
Wageningen University. Promotor(en): H.J. Venema. - Wageningen : Veenman - 167
halofyten - nederland - europa - delta's - zuidwest-nederland - halophytes - netherlands - europe - deltas - south-west netherlands
The results were discussed of an ecological study of salt marsh vegetation along the estuaries of the rivers Scheldt, Meuse and Rhine (incl. the Eastern Scheldt) as a part of European halophytic vegetation.

Communities were classified by the Swiss-French system of Braun Blanquet. Special attention was devoted to a cybernetic approach to the vegetation and its habitat as accomplished in space and time.

Environmental aspects considered included the stable borders between the Arctic, Atlantic, Continental and Mediterranean climatic types along the West European coast, the ecological significance of tides, the origin of mud flats and salt marshes, physical and chemical properties of the soil and their relation to sedimentation, and biotic factors. choice between intraregional and interregional classification could be based only on floristic relationships. Existing, mostly regional systems could be combined into a single classification scheme for the whole European halophytic vegetation.

Finally West European salt marsh communities, including tidal drift communities, were described, especially those of the south-west Netherlands.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.