Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 77

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kustbeheer
Check title to add to marked list
Soft engineering vs. a dynamic approach in coastal dune management: a case study on the North Sea barrier island of Ameland, the Netherlands
Jong, B. de; Keijsers, J.G.S. ; Riksen, M.J.P.M. ; Krol, J. ; Slim, P.A. - \ 2014
Journal of Coastal Research 30 (2014)4. - ISSN 0749-0208 - p. 670 - 684.
hoogwaterbeheersing - kustbeheer - duinen - eolische processen - geologische sedimentatie - nederlandse waddeneilanden - flood control - coastal management - dunes - aeolian processes - geological sedimentation - dutch wadden islands - dutch coast - beach - foredunes - erosion - storms
Dunes act as flood defences in coastal zones, protecting low-lying interior lands from flooding. To ensure coastal safety, insight is needed on how dunes develop under different types of management. The current study focuses on two types of coastal dune management: (1) a “soft engineering” approach, in which sand fences are placed on the seaward side of foredunes, and (2) “dynamic coastal management,” with minimal or no dune maintenance. The effects of these management styles on dune formation are examined for two adjacent coastal sections of the North Sea barrier island of Ameland, The Netherlands, where dynamic coastal management was introduced in 1995 and 1999, respectively.
Dunes act as flood defenses in coastal zones, protecting low-lying interior lands from flooding. To ensure coastal safety, insight is needed on how dunes develop under different types of management. The current study focuses on two types of coastal dune management: (1) a "soft engineering" approach, in which sand fences are placed on the seaward side of foredunes, and (2) "dynamic coastal management," with minimal or no dune maintenance. The effects of these management styles on dune formation are examined for two adjacent coastal sections of the North Sea barrier island of Ameland, The Netherlands, where dynamic coastal management was introduced in 1995 and 1999, respectively. For each section, we analyzed cross-shore profile data from 1980 until 2010, deriving dune foot position, crest position, crest height, and foredune volume for each year and analyzing the situation before and after the change in management. We further assessed the effect of the management regime on dune vegetation. Other factors that could influence dune development were also taken into account, such as beach width and shape, water levels, wave heights, and nourishments. Results show that implementation of dynamic coastal management did not directly affect the volume of the foredune. Growth was occasionally interrupted, coinciding with high-water events. In periods between erosive storms, dune growth rates did not show a significant difference between management types (p = 0.09 and 0.32 for sections 1 and 2, respectively). The main effect of the change was on vegetation development. Dynamic coastal management, therefore, did not reduce coastal safety.
De Zandmotor - Gepassioneerde Wetenschap
Baptist, M.J. - \ 2014
IMARES
kustbeheer - zandsuppletie - natuurontwikkeling - openluchtrecreatie - duinen - kustgebieden - waterbouwkunde - zuid-holland - coastal management - sand suppletion - nature development - outdoor recreation - dunes - coastal areas - hydraulic engineering
De Zandmotor is een groot pilotproject voor natuurlijke kustbescherming, waarmee tegelijk ruimte voor natuur en recreatie ontststaat. Onderzoekers van verschillende universiteiten volgen de ontwikkelingen op de voet. De Zandmotor ontwikkelt zich zoals verwacht; de kust wordt versterkt,voor kitesurfers is de Zandmotor één van de beste plekken in Nederland en de natuur ontwikkelt zich op verschillende fronten. In deze korte documentaire zie je hoe dat werkt. Selecteer HD bij instellingen voor optimale weergave)
Marine and coastal ecological potential for the economic development of Colombia
Rozemeijer, M.J.C. - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C179/13) - 16
coastal management - marine environment - ecosystem services - economics - colombia - kustbeheer - marien milieu - ecosysteemdiensten - economie
Monitoring en evaluatie pilot Zandmotor fase 2 - Meetplan groei juveniele vis Zandmotor voorjaar en zomer 2013
Keeken, O.A. van; Wijsman, J.W.M. - \ 2013
IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES C055/13 - 1205045-000-ZKS-0081) - 10
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vissen - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - fishes
Dit rapport beschrijft het meetplan voor vis op en rond de Zandmotor in het voorjaar en de zomer van 2013. De monsterlocaties zijn de lagune van de Zandmotor, twee referentiegebieden aan de Noordzeekant van de Zandmotor en een referentiegebied aan de zuidkant van de Zandmotor langs de Noordzeekust. Met het monstertuig zal worden gevist op waterdieptes tussen 1,5 en 5 meter.
Onverwachte uitkomsten van het dynamisch kustbeheer op Ameland
Krol, J. ; Löffler, M. ; Slim, P.A. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)5. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 37.
kustbeheer - verandering - flora - fauna - wadvogels - ecologisch herstel - duingebieden - nederlandse waddeneilanden - coastal management - change - wadden sea birds - ecological restoration - duneland - dutch wadden islands
Bij dynamisch kustbeheer wordt de zeereep met rust gelaten. Zand mag stuiven, zeewater mag hier en daar het land in. Soms worden er zelfs sleuven in de zeereep gegraven. Op West-Ameland stopte men in 1995 met het aanplanten van helm en het plaatsen van stuifschermen in de zeereep. Er veranderde veel, maar lang niet altijd door het nieuwe beheer.
Biobouwers als optimalisatie van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta
Tangelder, M. ; Groot, A.V. de; Ysebaert, T. - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C198/13) - 68
aquatische ecosystemen - kustbeheer - veiligheid - schaaldieren - mossels - vegetatie - flora - fauna - habitats - natuurtechniek - zuidwest-nederland - aquatic ecosystems - coastal management - safety - shellfish - mussels - vegetation - ecological engineering - south-west netherlands
Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan lange-termijn veiligheidsstrategieën voor de ZW Delta en onderzoekt de potentiële inzet van biobouwers als natuurlijke waterveiligheidsstrategie. Er is met name behoefte aan kennis over mogelijkheden voor het lokaal toepassen van biobouwers voor het optimaliseren van de waterveiligheid in de verschillende bekkens, zowel in de huidige situatie als voor mogelijke toekomst scenario’s. Deze studie onderzoekt welke biobouwers hiervoor in aanmerking komen en maakt een inschatting van de toepassingsmogelijkheden in de ZW Delta. Deze studie maakt onderdeel uit van een overkoepelende studie naar “innovatieve dijkconcepten” en is uitgevoerd binnen het Beleidsondersteunend onderzoek in het kader van EZ-programma's.
Vijftien jaar experimenteren met dynamisch kustbeheer op Ameland
Krol, J. ; Löffler, K.M.A.M. ; Slim, P.A. - \ 2013
H2O online
kustbeheer - duingebieden - verandering - flora - fauna - wadvogels - ecologisch herstel - nederlandse waddeneilanden - coastal management - duneland - change - wadden sea birds - ecological restoration - dutch wadden islands
Sinds 1990 doet Nederland aan dynamisch kustbeheer. Op steeds meer plekken wordt de zeereep met rust gelaten. Zand mag stuiven, zeewater mag hier en daar het land in, en waar nodig wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden door zandsuppleties. Op een beperkt aantal plekken worden zelfs sleuven in de zeereep gegraven. Op West-Ameland is de aanpak minder ingrijpend. Hier stopte in 1995 de aanplant van helm en de plaatsing van stuifschermen in de zeereep. Daarna veranderde er weliswaar veel, maar lang niet altijd door het nieuwe beheer.
Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017
Troost, K. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. ; Asch, M. van - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/13) - 102
zand - extractie - vergunningen - milieueffectrapportage - zandsuppletie - kustbeheer - noordzee - Nederland - sand - extraction - permits - environmental impact reporting - sand suppletion - coastal management - north sea - Netherlands
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
Biobouwers als onderdeel van een kansrijke waterveiligheidsstrategie voor Deltaprogramma Waddengebied
Groot, A.V. de; Brinkman, A.G. ; Sluis, C.J. van; Fey-Hofstede, F.E. ; Oost, A. ; Dijkman, E.M. - \ 2013
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C163A/13) - 117
aquatische ecosystemen - klimaatverandering - kustbeheer - veiligheid - schaaldieren - mossels - vegetatie - flora - fauna - habitats - natuurtechniek - waddenzee - aquatic ecosystems - climatic change - coastal management - safety - shellfish - mussels - vegetation - ecological engineering - wadden sea
Binnen het Deltaprogramma Waddengebied wordt gezocht naar nieuwe veiligheidsstrategieën in verband met klimaatverandering en zeespiegelstijging. Deze strategieën moeten worden ingepast in het bijzondere ecosysteem van de Wadden. Er bestaan op dit moment veel ideeën over de inzet van biobouwers (ook wel ‘ecosystem engineers’ genoemd) in de waterveiligheid. Deze organismen beïnvloeden hun omgeving en kunnen mogelijk via deze natuurlijke processen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit rapport geeft een overzicht van de biobouwers die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de lange-termijn veiligheidsopgave en het meegroeivermogen van de Waddenzee met zeespiegelstijging, de orde van grootte van hun effecten en de mate van hun inzetbaarheid. De volgende biobouwers zijn onderzocht: mosselen, oesters, Ensis (schelpdierbanken), kweldervormende vegetatie, duinvormende vegetatie, diatomeeën en zeegras.
De natuur bouwt mee (interview met Arjan Rothuis en Martin Baptist)
Didde, R. ; Rothuis, A.J. ; Baptist, M.J. - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES )
natuurtechniek - kustbeheer - hoogwaterbeheersing - moerasgronden - innovaties - zandsuppletie - ecological engineering - coastal management - flood control - swamp soils - innovations - sand suppletion
"Bouwen met natuur" heet het concept dat Ronald Waterman in de jaren tachtig lanceerde. Het Plan Waterman bleef toen bij een plan. De huidige realiteit is anders; als gedachtegoed is nu ingeburgerd: ga niet de strijd aan met de elementen, maar werk juist samen met de natuur. Wilgen die golfslag breken, moerassen die water vasthouden en kwelders die zeespiegelstijging opvangen. Zo werkt nu het consortium Ecoshape. Met de hele waterwereld daarin vertegenwoordigd. Kennisinstituten als IMARES, NIOZ en Deltares, gezamenlijk met baggeraars als Boskalis en Van Oord, maar ook ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV, Arcadis en Witteveen+Bos participeren. Wageningen UR, TU Delft en Universiteit Twente ontbreken niet.
Klimaatbestendige dijken: het concept wisselpolders
Mesel, I.G. de; Ysebaert, T. ; Kamermans, P. - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C072/13) - 48
geologische sedimentatie - deltagronden - natuurontwikkeling - landgebruik - landbouw - kustbeheer - bescherming - kustgebieden - westerschelde - zuidwest-nederland - geological sedimentation - delta soils - nature development - land use - agriculture - coastal management - protection - coastal areas - western scheldt - south-west netherlands
Het concept wisselpolder gaat uit van een cyclisch opslibben van laaggelegen, ingeklonken binnendijkse gebieden en tegelijkertijd indijken van hooggelegen buitendijkse gebieden en deze zo beschikbaar te stellen voor traditionele landbouw. Het verwachte resultaat is een brede relatief hoog gelegen bufferrand langs estuaria, dat het achterliggende land beter helpt beschermen tegen calamiteiten dan de huidige strategie van steeds verder verhogen van de dijken. Het ontstaan van schorren in de wisselpolder is cruciaal voor het proces van opslibben. Randvoorwaarden die mee helpen te bepalen of een wisselpolder succesvol wordt, zijn geformuleerd op basis van studies aan natuurlijke dijkdoorbraken en doelbewuste ontpoldering. Hoe natuurlijker de regeneratie van schorren in termen van sedimentatie en kolonisatie gebeurt, hoe groter de kans op opslibbing in het gebied. Na kolonisatie door schorplanten zorgt de vegetatie voor sediment invang, dempen ze de golfenergie en vormen een zeer waardevolle habitat.
Data rapport: Het effect va vooroeververdediging op bodemorganismen in de Oosterschelde: 2012
Brink, A.M. van den; Hartog, E. ; Kluijver, M. de - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/13) - 52
oeverbescherming van rivieren - bodemecologie - oosterschelde - kustbeheer - delta's - zeeland - riverbank protection - soil ecology - eastern scheldt - coastal management - deltas
De stromingen in de Ooster-en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden, op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ondermijnt, oevers beschermd door “bestortingen” uit te voeren. . In 2012 is geen volledige monitoring van alle locaties gepland, maar is besloten om op één locatie een vinger aan de pols te houden om de ontwikkeling van planten, dieren en metalen te kunnen blijven volgen. Het gaat hierbij om de locatie Zuidhoek - De Val / Zeelandbrug. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters
Proefsuppletie Schelphoek: Monitoring effecten op mosselgroei
Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C064/13) - 31
mosselteelt - kustbeheer - erosiebestrijding - nadelige gevolgen - mussel culture - coastal management - erosion control - adverse effects
Van 26 september tot 1 oktober 2011 zijn er door Rijkswaterstaat suppletiewerkzaamheden uitgevoerd met zand in de Schelphoek (Oosterschelde). Om de eventuele effecten op de groei van de mosselen op de nabijgelegen mosselpercelen te kunnen monitoren is de mosselgroei gedurende 2 jaar (2011 en 2012) maandelijks gevolgd in een experimentele opzet op een 5-tal locaties gelegen op toenemende afstand (500 – 1700 m) van de suppletiewerkzaamheden.
Evaluatie 2012 en EFRO advies Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor
Boon, A.R. ; Wijsman, J.W.M. ; Tonnon, P.K. ; Swinkels, C. ; Stolte, W. - \ 2013
Yerseke : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C017/13) - 28
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management
Dit document beschrijft de eerste verkennende evaluatie van de werkzaamheden van het monitoringsprogramma van de Pilot Zandmotor - fase 2. Het beschrijft in hoeverre het programma is uitgevoerd conform planning en wat de consequenties hiervan zijn voor de aard en mate van beantwoording van de MEP-doelen. Tevens geeft het adviezen ten aanzien van de mogelijke en gewenste aanpassingen en/of uitbreidingen van het monitoringsprogramma voor de korte termijn (2013/2014).
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor - Fase 2 Jaarrapportage 2012
Boon, A.R. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2013
Yerseke : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C014/13) - 34
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management
De voorliggende rapportage is de jaarrapportage voor het project Monitoring en Evaluatie (M&E) Pilot Zandmotor. Dit rapport is geen inhoudelijke rapportage, maar heeft tot doel een overzicht te geven van: 1. Voortgang werkzaamheden per perceel, veranderingen planning 2012; 2. Opgetreden risico’s, beheersing ervan; 3. Planning werkzaamheden 2013; 4. Opgeleverde producten; 5. Uitputting budget voor 2012 per perceel.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Data rapport vogels en zeezoogdieren rond de Zandmotor. December 2011 - April 2012
Witte, R.H. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2012
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C136/12) - 25
zandsuppletie - kustbeheer - natuurbeheer - natuurontwikkeling - zeevogels - zeezoogdieren - monitoring - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature management - nature development - sea birds - marine mammals
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2011 tot april 2012. In deze periode zijn er 3 tellingen uitgevoerd op 28 december 2011, 16 februari 2012 en 11 april 2012 in 3 telgebieden ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor. Tevens is er data verzameld van de individuele losse waarnemingen voor het telgebied Ter Heijde-Zandmotor.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Meetplan visbemonstering najaar 2012
Hal, R. van; Wijsman, J.W.M. - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C135/12) - 15
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vissen - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - fishes
Dit rapport beschrijft het meetplan voor de vis en epibenthosbemonstering op en rond de zandmotor in de late zomer van 2012.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: meetrapportage monstername benthos, vis en strand najaar 2011
Boon, A.R. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2012
Yerseke : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C049/12)
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - benthos - vissen - stranden - oevers - monitoring - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - fishes - beaches - shores
Dit document beschrijft de werkzaamheden die in het najaar van 2011 zijn uitgevoerd ten behoeve van de monstername van sediment, benthos, vis in de vooroever en de lagune, en van sediment en bodemgebonden fauna van het strand ter plaatse van de Zandmotor.
Analyse bruikbaarheid gecombineerde hoogtedata Hollandse kust : pilotstudie naar het combineren van hoogtedata uit verschillende bronnen
Vermaas, T. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2378) - 36
kustbeheer - bescherming - hoogteligging - zandsuppletie - gegevensbeheer - kustgebieden - noord-holland - coastal management - protection - altitude - sand suppletion - data management - coastal areas
In Nederland ligt ongeveer 27% van het landoppervlak onder zeeniveau. Ons economische hart - (het westen van) de Randstad - is erg kwetsbaar voor overstromingen vanuit zee. Sinds 1990 wordt de kust beschermt door zandsuppleties, ook wel ‘zachte bescherming’ genoemd. In 2001 is besloten om het totale zandvolume van het actieve kustsysteem - het gebied tussen de landwaartse grens van de duinen en de NAP -20 m diepte - te handhaven. Om deze doelstelling - het zandvolume in ons kustsysteem - te toetsen zijn verschillende bronnen van hoogtedata van de zeebodem beschikbaar: JARKUS-raaien (jaarlijkse transecten langs de kust gemeten), vaklodingen (digitale hoogtemodellen van de zeebodem)en LIDAR (digitale hoogtemodellen van de duinen). De drie bronnen vullen elkaar in ruimte en tijd aan, maar zijn door verschillen in format nog niet eerder tezamen gebruikt. In dit onderzoek zijn de drie bronnen gecombineerd tot één hoogtemodel per jaar voor de Noord-Hollandse kust. Met deze nieuwe hoogtemodellen zijn verschilkaarten gemaakt en trendberekeningen voor deelgebieden uitgevoerd. De nieuwe hoogtemodellen geven een goed overzicht van de beschikbaarheid van data en zijn geschikt voor morfologische analyse van de ontwikkeling van de kust. De combinatie van meerdere bronnen geeft betere resultaten bij het bepalen van volumetrends in de deelgebieden en geeft beter inzicht in het gedrag buiten deze gebieden.
Visbemonstering de Zandmotor; maart - augustus 2012
Keeken, O.A. van; Hal, R. van - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C126/12) - 30
kustbeheer - kustgebieden - zandsuppletie - natuurtechniek - aquatische ecologie - visbestand - visbroed - monitoring - zuid-holland - coastal management - coastal areas - sand suppletion - ecological engineering - aquatic ecology - fishery resources - fry
Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het doel van de Zandmotor is dat door wind, golven en stroming het zand van de Zandmotor zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen verspreidt, waardoor dit deel van kust op “natuurlijke wijze” aan zal groeien. Om een effect van de Zandmotor op de groei van vissen te kunnen onderzoeken, is de groei van vissen in de lagune intensief bemonsterd. Deze bemonsteringsopzet, welke is ingericht als pilot, richt zich voornamelijk op de vraag: Heeft de lagune een positief effect op de groei van juveniele (plat)vis? De eerste vraag was echter (mede ingegeven door de verandering, die al hebben plaatsgevonden na de aanleg) of vis nog wel de lagune in kon komen en zo ja of dit al in het larvale stadium zou gebeuren. En om te bepalen welk vistuig ingezet kon worden zijn 3 verschillende vistuigen gebruikt in de lagune en in het kanaal tussen de lagune en de Noordzee.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.