Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 61 / 61

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==loopstallen
Check title to add to marked list
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Langenkamp-Niens in 2014/2015
Boer, H.C. de - \ 2016
Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 936) - 42 p.
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - ligstro - samenstelling - stikstofverliezen - vervluchtiging - verontreiniging - dierlijke productie - dairy cattle - dairy farming - loose housing - litter - composition - nitrogen losses - volatilization - pollution - animal production
Bodembeoordelaar : Indicatie geschiktheid bodemmaterialen vrijloopstallen
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 71
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - diergezondheid - huisvesting, dieren - loopstallen - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal housing - loose housing
Vrijloopstallen Utrecht
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Kasper, G.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 45
melkvee - loopstallen - vloeren - ligstro - organische stof - houtspaanders - bagger - ammoniakemissie - utrecht - dierenwelzijn - dairy cattle - loose housing - floors - litter - organic matter - wood chips - dredgings - ammonia emission - animal welfare
De afgelopen jaren heeft de huisvesting van melkvee een grote ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de ligboxenstal geïntroduceerd als vervanger van de grupstal. Het belangrijkste doel hiervan was het verbeteren van de arbeidsefficiëntie waardoor boeren meer koeien konden houden. Met de ligboxenstal veranderde ook de mestopslag van een gescheiden systeem voor gier en vaste mest in een systeem voor drijfmest. Ook kregen de koeien meer bewegingsruimte. De afgelopen jaren namen de eisen ten aanzien van welzijn en milieu steeds verder toe, wat geleid heeft tot aanpassing van afmetingen, vloeren, mestopslagsystemen en ventilatie in ligboxenstallen. Toch hebben sommige melkveehouders behoefte aan een stal die enerzijds de koeien nog meer bewegingsruimte geeft dan een ligboxenstal en anderzijds mest oplevert met een hoger organische stof gehalte dan drijfmest. De Provincie Utrecht stimuleert innovatieve stallenbouw.
Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
Laag stikstofverlies kan : vrijloopstallen met composterende houtsnipperbedding
Boer, H.C. de; Galama, P.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 30.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - stikstofverliezen - compostering - dierlijke meststoffen - landbouwkundig onderzoek - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - nitrogen losses - composting - animal manures - agricultural research - animal welfare
Op de vloer van een vrijloopstal ligt meestal een organische bedding. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geschikt te zijn voor gebruik in de vrijloopstal. Een belangrijke voorwaarde is dat de vervluchtiging van stikstof (N) uit de bedding, en daarmee uit de hele stal, beperkt blijft. Een laag N-verlies is mogelijk, en bij uitrijden van ‘compost’ op het land is er nauwelijks emissie.
Vloeren met mestscheiding in vrijloopstallen
Houwers, H.W.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 908) - 17
huisvesting van koeien - doorlaatbare vloeren - vloertypen - loopstallen - mestschuiven - diergezondheid - dierenwelzijn - ammoniakemissie - dierlijke productie - melkvee - cow housing - permeable floors - floor type - loose housing - dung scrapers - animal health - animal welfare - ammonia emission - animal production - dairy cattle
In dit document vindt u informatie over de doorlatende en de hellende vloeren. Van de doorlatende vloer zijn er twee types, de Weidevloer en de High Welfare Vloer, te onderscheiden. Van de hellende vloer wordt een type, de matrassenstal, beschreven. Ook vindt u informatie over het beoogde doel van de kunststofvloer, de mestafvoer, de vereiste bovenbouw en tot slot welke factoren leiden tot een succes van de kunststofvloer in de vrijloopstal.
Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - floor coverings - animal welfare
Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 886) - 24
rundvee - huisvesting van koeien - loopstallen - dierenwelzijn - stikstofkringloop - stikstof - vervluchtiging - bemesting - vergelijkingen - landbouw en milieu - stikstofverliezen - dierlijke productie - melkvee - milieu - cattle - cow housing - loose housing - animal welfare - nitrogen cycle - nitrogen - volatilization - fertilizer application - comparisons - agriculture and environment - nitrogen losses - animal production - dairy cattle - environment
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met roostervloer naar een vrijloopstal zonder boxen en met een organische bedding. Een belangrijke reden voor deze overstap is het realiseren van een beter dierenwelzijn in de stal. Naast een beter dierenwelzijn heeft de overstap ook andere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het bedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N kan vervluchtigen in de vorm van ammoniak (NH3), lachgas (N2O), stikstofgas (N2) en overige stikstofoxiden (NOx). De vervluchtiging van ammoniak kan bijdragen aan verzuring en eutrofiëring van de natuur en vervluchtiging van lachgas aan opwarming van de aarde. De vervluchtiging van stikstofgas heeft geen directe negatieve effecten op de omgeving. Echter, door het verdwijnen van N uit de bedrijfskringloop moet er wel meer N op het bedrijf aangevoerd worden om de productiviteit van de bodem, de gewassen en de koeien op niveau te houden. Gebeurt dit met dierlijke mest of kunstmest, dan leidt dit alsnog tot een hogere milieubelasting. Gezien de bovenstaande consequenties is het wenselijk om de N-vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Om inzicht te krijgen in milieu- en productiviteitseffecten van de omschakeling van een ligboxenstal naar een vrijloopstal is het dus nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid N die vervluchtigt uit de vrijloopstal en deze te vergelijken met de ligboxenstal. N vervluchtigt niet alleen uit de stal maar ook na het uitrijden van mest uit de stal op het land. Een stalsysteem met een relatief lage Nvervluchtiging direct uit de stal kan een relatief hoge N-vervluchtiging na mesttoediening hebben, en omgekeerd. Bij de ligboxenstal met productie van drijfmest wordt bijna de helft van de totale Nvervluchtiging (stal + land) na het emissiearm uitrijden van de mest op het land gerealiseerd (zie paragraaf 2.4). Om een meer volledig en betrouwbaar beeld te hebben van de N-vervluchtiging van een stalsysteem is het daarom gewenst om de N-vervluchtiging direct uit de stal en na mestaanwending gezamenlijk te beoordelen.
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 885) - 43
stikstofbalans - stikstofverliezen - stallen - landbouwschuren - huisvesting van koeien - stikstofkringloop - melkveehouderij - duurzame veehouderij - mest - landbouw en milieu - rundveehouderij - dierenwelzijn - loopstallen - nitrogen balance - nitrogen losses - stalls - barns - cow housing - nitrogen cycle - dairy farming - sustainable animal husbandry - manures - agriculture and environment - cattle husbandry - animal welfare - loose housing
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N-vervluchtiging kan negatieve effecten hebben op de milieukwaliteit en leiden tot verlies van productiviteit. Daarom is het wenselijk om het N-verlies door vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het totale N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de familie Hartman in Heibloem (Limburg).
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 881)
huisvesting van koeien - melkveehouderij - stikstofbalans - stikstofverliezen - stikstofkringloop - vervluchtiging - rundveemest - stalinrichting - loopstallen - rundveeteelt - dierenwelzijn - landbouw en milieu - cow housing - dairy farming - nitrogen balance - nitrogen losses - nitrogen cycle - volatilization - cattle manure - animal housing design - loose housing - cattle farming - animal welfare - agriculture and environment
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de VOF Ottema-Wiersma in Midwolde (Groningen).
Bedded pack barns for dairy cattle in the Netherlands
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Poelarends, J.J. ; Driehuis, F. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 15
dierenwelzijn - melkveehouderij - huisvesting van koeien - melkvee - dierlijke productie - ligstro - loopstallen - compost - duurzaamheid (sustainability) - animal welfare - dairy farming - cow housing - dairy cattle - animal production - litter - loose housing - composts - sustainability
The bedded pack barn offers good perspective on animal welfare, animal health and public perception, but has disadvantages in terms of mineral management (nitrogen losses and fertilising value) and the presence of TAS (Thermophilic Aerobic Spore formers). Bedded packs with compost have a too high ammonia emission in the barn and lead to too high concentrations of TAS in sterile dairy products and therefore have no perspective. A controlled composting process with wood chips may have more future perspective. However, the availability and/or the price of wood chips can be a bottleneck if demand is increasing. The search for alternative TAS-poor bedding materials deserves continuation.
Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Poelarends, J.J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 85
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - milieu - ammoniakemissie - diergezondheid - mest - compost - melkvee - dierlijke productie - dairy farming - loose housing - cow housing - animal welfare - environment - ammonia emission - animal health - manures - composts - dairy cattle - animal production
Het perspectief van de vrijloopstal wordt beoordeeld vanuit de gezichtspunten van de melkveehouder, de koe, het milieu en de burger. Deze onderdelen zijn op enkele of alle tien bedrijven onderzocht, dit verschilt per thema.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : nutrient balances and manure quality of bedding material
Boer, H.C. de - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 709) - 30
melkveehouderij - huisvesting van koeien - verandering - ligboxen - loopstallen - dierlijke meststoffen - compostering - bemesting - bodemvruchtbaarheid - stikstof - emissie - stikstofbalans - dairy farming - cow housing - change - cubicles - loose housing - animal manures - composting - fertilizer application - soil fertility - nitrogen - emission - nitrogen balance
Nitrogen balances, total gaseous nitrogen emissions from barn and farmland, and manure quality of bedded-pack barns are compared with the free-stall barn.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : animal welfare and milk quality
Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 708) - 23
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
This report describes figures on animal health and welfare on three Dutch commercial dairy farms that house their cows in bedded pack barns. Moreover, some milk quality parameters and culling and replacement figures are reported.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands
Galama, P.J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 707) - 22
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
This report is an introduction for four other reports about bedded pack barns. It describes the bedding and management of three commercial farms involved in the research. It also gives an overview of the total research, types of bedding and the learning process.
Vrijloopstal Wiersma
Galama, P.J. ; Dooren, H.J.C. van; Boer, H.C. de; Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. ; Blanken, K. ; Poelarends, J.J. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 740) - 63
dierenwelzijn - melkveehouderij - huisvesting van koeien - melkkoeien - diergezondheid - emissie - bodemvruchtbaarheid - voedselkwaliteit - loopstallen - compostering - duurzame veehouderij - compost - dierlijke productie - animal welfare - dairy farming - cow housing - dairy cows - animal health - emission - soil fertility - food quality - loose housing - composting - sustainable animal husbandry - composts - animal production
This report describes investigations regarding animal health and welfare, emission of greenhouse gasses, labour and economy, human food safety and soil fertility on a commercial farm with an experimental bedded pack barn. The bedding consisted of a layer of composting wood chips and was aerated actively and cultivated daily.
Vrijloopstallen.nl
Livestock Research, - \ 2013
Wageningen : Livestock Research, Wageningen UR
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - dierlijke productie - huisvesting, dieren - dairy farming - loose housing - cow housing - animal welfare - animal production - animal housing
De website www.vrijloopstallen.nl biedt de laatste onderzoeksinformatie en ervaringen uit de praktijk over vrijloopstallen voor melkvee. Met videobeelden en foto's van praktijkbedrijven uit binnen- en buitenland delen melkveehouders hun kennis over dit nieuwe, diervriendelijke stalsysteem. Vrijloopstallen is een initiatief van Wageningen UR in samenwerking met AgriMedia.
Israel cultiveren nederlands
Livestock Research, - \ 2012
[S.l.] : YouTube
melkveehouderij - loopstallen - dierlijke meststoffen - cultivateren - onderlaag - compostering - vloertypen - israël - dairy farming - loose housing - animal manures - chiselling - understorey - composting - floor type - israel
Nadat de eerder opgeslagen mest weer wordt uitgereden op de vloer van de Israelische loopstal en met een cultivator met de onderlaag is gemengd, wordt het mengsel bekeken en beoordeeld.
Studiereis vrijloopstal Israel 2008
Livestock Research, - \ 2012
[S.l.] : YouTube
melkveehouderij - loopstallen - dierlijke meststoffen - cultivateren - compostering - israël - dairy farming - loose housing - animal manures - chiselling - composting - israel
Een Israelische boer vertelt dat elke dag op zijn bedrijf de reeds opgeslagen mest op zijn bedrijf wordt uitgereden en met een cultivator wordt gemengd met de grondlaag waar het wordt uitgereden.
Bodemmaterialen voor vrijloopstallen: eigenschappen in relatie tot compostering en gasvormige emissies bij menging met mest en urine = Exploratory study of bedding materials for freestall animal housing; their composting potential and gaseous emissions after mixing with dairy cattle excreta
Smits, M.C.J. ; Blanken, K. ; Bokma, S. ; Galama, P.J. ; Dooren, H.J.C. van; Szanto, G.L. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 608) - 45
melkkoeien - melkveehouderij - loopstallen - ligstro - ammoniakemissie - compostering - ademhalingssnelheid - melkvee - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergezondheid - dairy cows - dairy farming - loose housing - litter - ammonia emission - composting - respiration rate - dairy cattle - animal production - animal housing - animal health
Chemical characteristics of bedding materials, their composting potential and the related gaseous emissions when mixed with cattle feces and urine were compared.
Dierenwelzijn en milieu samen in Kwatrijn
Bos, A.P. - \ 2012
V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
melkveehouderij - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - milieubeheersing - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - loopstallen - dairy farming - agricultural production systems - animal welfare - environmental control - animal production - dairy cattle - animal housing - loose housing
Veel melkveehouders zien in dat aandacht voor het welzijn en comfort van hun koeien niet alleen goed is voor het maatschappelijke draagvlak, maar ook voor hun bedrijfsvoering. Hun enthousiasme voor nieuwe houderijsystemen als de vrijloopstal en de koeientuin is dan ook begrijpelijk. Tegelijk is er toenemende zorg of zulke diervriendelijke systemen wel goed verenigbaar zijn met steeds scherpere milieu-eisen, met name rond de ammoniakuitstoot. Een (veel) grotere leefruimte, essentieel voor het welzijn van de koe, leidt veelal ook tot een groter oppervlak dat ammoniak kan uitstoten. Een consortium van bedrijven ontwikkelt momenteel het Kwatrijn, een houderijconcept voor melkvee, waarin milieu en dierenwelzijn hand in hand beloven te gaan. De eerste stal is bewust voorzien op een gevoelige plek – tegen de Ecologische Hoofdstructuur in Noord-Brabant. Spannende vraag in de praktijk zal zijn hoe dierenwelzijn zich verhoudt tot het beton in dit systeem.
Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle
Dooren, H.J.C. van; Galama, P.J. ; Smits, M.C.J. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 411) - 80
melkveehouderij - loopstallen - vloerbedekking - bodem - zand - compost - mest - emissie - stalklimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - dairy farming - loose housing - floor coverings - soil - sand - composts - manures - emission - stall climate - animal welfare - animal health - animal production - dairy cattle - animal housing
Sand, Compost and 'toemaak' (a mixture of reed, dredge and manure) had been used as bedding material for loose housing systems on three dairy research farms of Wageningen UR Livestock Research. Gaseous emissions, animal behavior and health and food safety aspects were measured and reported together with practical experience in day to day management of the different beddings.
Familiekuddes : Paul Galama over stalontwerpen
Livestock Research, - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - stallen - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - loopstallen - stalinrichting - ontwerp - kuddes (herds) - melkveestapel - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal housing - stalls - animal health - animal production - dairy cattle - loose housing - animal housing design - design - herds - dairy herds - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
Dierenwelzijn vraagt om veel ruimte op een zachte bodem met grip. Een vrijloopstal lijkt bij uitstek geschikt voor een familiekudde, want door het ontbreken van ligboxen is er veel bewegingsruimte. Een dergelijke stal kan rechthoekig of rond zijn. Uitgaande van maximale beweiding is voor de winterperiode minimale beschutting voldoende.
Vrijloopstallen in de praktijk: Meindert Wiersma te Midwolde
Livestock Research, - \ 2012
Wageningen : WUR Livestock Research
dierlijke productie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergezondheid - melkvee - rundvee - rundveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - milieu - animal production - animal welfare - animal housing - animal health - dairy cattle - cattle - cattle husbandry - loose housing - cow housing - environment
Extra beluchtingsmogelijkheden in de bodem van de vrijloopstal is een belangrijk aspect bij constant houden van de bodemtemperatuur en vochtigheid. Meindert Wiersma legt in dit filmpje uit hoe dat in zijn stal werkt.
'Vrijloopstallen in de vorst' februari 2012
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
[S.l.] : Verantwoorde veehouderij
loopstallen - rundveehouderij - stalinrichting - compost - dierenwelzijn - vloerbedekking - vorst - dierlijke productie - huisvesting, dieren - melkvee - loose housing - cattle husbandry - animal housing design - composts - animal welfare - floor coverings - frost - animal production - animal housing - dairy cattle
Gesproken werd met enkele veehouders in februari 2012, toen het al anderhalve week onafgebroken (streng) had gevroren. Meindert Wiersma werkt met een composteringsbodem (warmteontwikkeling) met houtsnippers en zowel Marc Havermans als Jeroen Groenewegen werken met compost. In dit document staan hun ervaringen en hun verschil in aanpak.
Vrijloopstallen in winterse omstandigheden
Galama, P.J. ; Hoekstra, N. ; Lekkerkerker, A. - \ 2011
Veeteelt 28 (2011)6. - ISSN 0168-7565 - p. 58 - 60.
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - stallen - dairy farming - loose housing - cow housing - stalls
Het succes van vrijloopstallen in Nederland hangt erg af van het klimaat. Vooral in koude en vochtige winters is het lastig om de bodem droog en schoon te houden. Studenten van Van Hall Larenstein beschrijven de ervaringen van vier pioniers in Nederland met een vrijloopstal.
Biologisch melkvee natuurlijk gezond : het stalboekje Melkvee in de praktijk
Wientjes, H.A. ; Looman, J. - \ 2011
BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)27. - 4
melkveehouderij - huisvesting van koeien - biologische landbouw - agrarische bedrijfsplanning - ontwerp - innovaties - stallen - loopstallen - dairy farming - cow housing - organic farming - farm planning - design - innovations - stalls - loose housing
Wat komt er allemaal kijken bij een nieuwe stal? Dit bioKennisbericht bundelt belangrijke tips die helpen bij het realiseren van een eigen stalontwerp. Deze tips komen voort uit de themawerkgroep Diervriendelijk Stalontwerp. Ook komen drie voorbeelden van innovatieve stalontwerpen in de melkveehouderij aan bod: een vrijloopstal met kasbovenbouw, een ligpotstal met biovergister en een serrestal.
Perspectief vrijloopstallen melkvee
Galama, P.J. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Boek 16) - ISBN 9789461730688 - 70
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - compost - nederland - dairy cattle - dairy farming - loose housing - cattle housing - cow housing - composts - netherlands
Wat wil de koe, wat wil de boer en wat wil de omgeving? Vanuit dit perspectief heeft Wageningen UR Livestock Research gekeken naar alternatieven voor de traditionele ligboxenstal. Uit oogpunt van dierenwelzijn is er momenteel steeds meer behoefte aan meer ruimte voor de dieren en minder beton en ijzerwerk in stallen. De vrijloopstal biedt kansen het dierenwelzijn te verbeteren mits aan de basisvoorwaarde van een hygiënische en droge toplaag (bodem of vloer) wordt voldaan. Het boek ‘Perspectief vrijloopstallen melkvee’ belicht op toegankelijke wijze het perspectief van vrijloopstallen voor melkvee.
Prospects for bedded pack barns for dairy cattle
Galama, P.J. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Publication 17) - ISBN 9789461730695 - 70
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - compost - nederland - dairy cattle - dairy farming - loose housing - cattle housing - cow housing - composts - netherlands
Duurzaamheid regionaal grondgebonden grootschalige melkveehouderij : 3P Businessplan Koe-Landerij in samenhang met Voer-Landerij ZO Drenthe
Galama, P.J. ; Beldman, A.C.G. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 424) - 55
melkveehouderij - melkveehouderijsystemen - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - boeren - samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - innovaties - drenthe - loopstallen - dairy farming - dairy farming systems - dairy farms - farm management - farmers - cooperation - sustainability - sustainable animal husbandry - innovations - loose housing
In dit rapport wordt de duurzaamheid van de Koe-Landerij beschreven, het toekomstig melkveebedrijf van Berend Jan en Bouke Durk Wilms in Schoonebeek (Drenthe). De koeien worden gehouden in vrijloopstallen die veel ruimte bieden voor natuurlijk gedrag van het vee. De vrijloopstallen krijgen een organische bodem waarop de koeien lekker kunnen lopen en liggen en waarin de mest wordt gehumesteerd. In elke vrijloopstal lopen twee groepen van ongeveer 60 dieren. In deze opzet kan één arbeidskracht vier groepen managen. Volgens het in dit rapport beschreven groeiscenario kan het melkveebedrijf vanaf 2015 in een periode van circa 10 jaar met eigen aanwas groeien naar ongeveer 1000 melkkoeien. Hiervoor begint men vanaf begin 2013 met jongveeopfok. De stallen bevinden zich in een parkachtig landschap van 20 ha. Het bedrijf heeft geen grond in eigendom voor de teelt van voer en afzet van mest verrijkt met compostmateriaal (humest). Het bedrijf is regionaal grondgebonden door de samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers die voer telen en humest afnemen. Een voercentrum is hierbij tussenschakel. Het voercentrum koopt gewassen van melkveehouders en akkerbouwers, slaat dit centraal op, verwerkt het tot complete rantsoenen en levert het voer aan verschillende melkveebedrijven. Deze samenwerking heet de Voer-Landerij. In het 3P-businessplan is de duurzaamheid van People, Profit en Planet uitgewerkt voor de Koe-Landerij en de Voer-Landerij. Dit businessplan is gebaseerd op de visie en strategie van de ondernemers in Schoonebeek. Hierin staan een aantal punten centraal: Sterk gericht op community denken; samenwerking met en waardering door omgeving. Streven naar minder kapitaalintensieve melkveehouderij door goedkope huisvesting en geen eigen grond voor voerteelt en mestafzet. Regionaal grondgebonden door samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers.
Koeien en kalveren in één kudde
Dixhoorn, I.D.E. van - \ 2010
Agrabeton
melkveehouderij - biologische landbouw - commerciële landbouw - huisvesting van koeien - stallen - ontwerp - dierenwelzijn - loopstallen - dairy farming - organic farming - commercial farming - cow housing - stalls - design - animal welfare - loose housing
Binnen het project Familiekudde werkt Animal Sciences Group van Wageningen UR samen met 16 melkveehouders uit zowel de gangbare als biologische sector aan nieuwe vormen van veehouderijen die het dierenwelzijn flink verbeteren. Dit leidt tot nieuwe stalontwerpen: in eerste instantie een rechte en een ronde vrijloopstal
De vrijloopstal : bodem droog houden is lastig
Hulst, M. van der - \ 2009
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 5 (2009)12. - ISSN 1871-0948 - p. 10 - 10.
melkveehouderij - melkvee - stallen - huisvesting van koeien - loopstallen - bedden - ammoniakemissie - dairy farming - dairy cattle - stalls - cow housing - loose housing - beds - ammonia emission
De Animal Sciences Group van Wageningen UR (ASG) wilde weten of er in Nederland voldoende verdamping zou zijn in diverse soorten ligbedden. Onderzoekers gingen aan de slag met modelberekeningen. Daar kwam uit dat je met het Nederlandse klimaat een bodem in de vrijloopstal niet eenvoudig droog krijgt
Succes vrijloopstal hangt af van kwaliteit compostering
Butzelaar, E. van - \ 2009
Melkveebedrijf 2009 (2009)9. - ISSN 1376-7232 - p. 24 - 25.
huisvesting van koeien - loopstallen - melkveehouderij - dierenwelzijn - compost - bodem - cow housing - loose housing - dairy farming - animal welfare - composts - soil
Meer ruimte, een zachte ondergrond en geen smalle paden voor de koe zijn enkele belangrijke voordelen van een vrijloopstal. Er wordt veel geëxperimenteerd naar de mogelijke opvolger van de ligboxenstal. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes?
Compostbodems voor melkvee in aantocht
Vrolijk, M. ; Galema, P. - \ 2009
V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
melkveehouderij - melkvee - stallen - compost - bodem - huisvesting van rundvee - diergezondheid - dierenwelzijn - loopstallen - dairy farming - dairy cattle - stalls - composts - soil - cattle housing - animal health - animal welfare - loose housing
De relatief harde vloeren van ligboxenstallen zijn passé, daarvoor in de plaats loopt de koe binnenkort op zachte bodems in een stal met veel bewegingsruimte. Maarten Vrolijk (projectleider Kracht van Koeien) en Paul Galama (projectleider vrijloopstallen) zoeken samen met een groep melkveehouders naar ideale bodems voor vrijloopstallen
Een greep uit nieuwe ontwikkelingen huisvesten van melkvee
Galama, P.J. - \ 2009
[Lelystad] : Wageningen UR, Animal Sciences Group - 5
melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - ligboxen - daken - vloeren - nieuwe producten - stalinrichting - loopstallen - dairy farming - cow housing - stalls - cubicles - roofs - floors - new products - animal housing design - loose housing
In dit artikel wordt een greep gedaan uit een aantal nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn betreffende de vrijloopstal, de bovenbouw (zoals de boogstal), boxafscheidingen en boxmateriaal, stalvloeren
Vrijloopstal melkvee... begint met de bodem!
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2009
melkveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting van koeien - loopstallen - dairy farming - animal welfare - animal health - cow housing - loose housing
De vrijloopstal biedt kansen de duurzaamheid in de melkveehouderij te verbeteren. De uitdaging is meer ruimte te combineren met beter dierenwelzijn en diergezondheid, minder emissie, minder kosten en betere mestkwaliteit. Op kleine schaal worden drie bodems getest
Internationale verkenning van ervaringen met vrijloopstallen = International experiences with alternative loose housing systems for dairy cattle
Dooren, H.J.C. van; Galama, P.J. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 244) - 25
melkveehouderij - melkkoeien - huisvesting van koeien - loopstallen - productontwikkeling - dierenwelzijn - dairy farming - dairy cows - cow housing - loose housing - product development - animal welfare
The development of loose housing system took place on several locations around the world. This reports gives an overview of the developments in Israël, USA, Germany, Ireland and France. The loose housing system is described and available results are summarized
Economische aspecten van de vrijloopstal : Kosten en baten in vergelijking met een ligboxenstal
Dooren, H.J.C. van; Biewenga, G. ; Evers, A.G. ; Galama, P.J. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 238) - 21
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - dierenwelzijn - melkkoeien - duurzame veehouderij - dairy farming - cow housing - loose housing - animal welfare - dairy cows - sustainable animal husbandry
Costs and benefits of a free stall housing for dairy cattle are compared with those of a traditional housing with cubicles
Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses
Smits, M.C.J. ; Dousma, F. ; Kupers, G.C.C. ; Blanken, K. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 231) - 18
melkveehouderij - melkvee - stallen - urine - mest - strooisel - loopstallen - ammoniakemissie - landbouw en milieu - dairy farming - dairy cattle - stalls - manures - litter (plant) - loose housing - ammonia emission - agriculture and environment
In the Netherlands there is growing interest amongst dairy farmers in new housing systems in which animal welfare and health are improved. A promising system in this area is a loose housing system (without cubicles) where cows have a large area with a soft bedding where they can both being active and rest, so called freestalls. Although these systems are already applied in the USA and Israel, little is known about the environmental impacts, and particularly the ammonia emission. The aim of this study was to get some first impressions of the suitability of different bedding materials, especially concerning ammonia emission. The ammonia emissions of simulated urinations were measured in a laboratory set up with several bedding materials. As non degradable materials, two types of sand with larger and smaller average particle size and one type of rubber shaving were tested. As degradable materials freshly produced press screwed manure (the solid fraction), without (1) and with (2) an added mixture of sawdust and wood chips, composted press screwed manure (3) and (4) mud (peat soil/clay) originating from the small channels in the grasslands in an area with a peat soil with a top soil layer of clay. One week before the laboratory experiment, each of the bedding materials was mixed with fresh dairy cattle feces, urine and press screwed manure to get a quick simulation of the excreta accumulation in beddings in freestalls. Into the non degradable materials less feces and less screw pressed manure were added to simulate an on farm partly removal of feces from the resulting beddings. After preparation the bedding-excreta mixtures were kept one week in boxes in a ventilated house, with similar conditions as in a cow house. After this week, the ammonia emission from a simulated urination was determined in a laboratory set up. The degradable variants were tested both after manually pressing (higher density) and without pressing (lower density) the bedding mixtures in the laboratory set up. Ammonia emissions were higher with the non degradable bedding materials than with the degradable materials. The emission of the mud bedding mixture was low after 4, 24 and 72 hours. The emission of the mixture of screw pressed manure, sawdust, and wood chips with added excreta was very low after 4 hours. However after 24 and 72 hours the higher density variant showed a remarkable increase of ammonia emission while the low density variant did not. Between the tested bedding variants substantial differences in ammonia emissions were measured. Only a quick and short simulation was done to get first impressions. In reality, longer term accumulation of excreta in the beddings may result in build up of layers, silting up and different conversion rates in the freestall beddings. This may result in higher or lower emissions. The ranking of bedding materials may change as a result of this. Further research, also on other gaseous emissions like greenhouse gasses, in real cow barns is recommended to study this time and conditions dependent phenomena in more detail
Verdamping uit ligbodems van vrijloopstallen : oriënterende modelberekeningen = Water evaporation from bedding in dairy cattle freestall barns : model approach
Smits, M.C.J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 230) - 13
evaporatie - compostering - strooisel - melkveehouderij - melkvee - stallen - mest - loopstallen - evaporation - composting - litter (plant) - dairy farming - dairy cattle - stalls - manures - loose housing
Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower in Holland than in Israel. A model approach to study the drying potential of bedding materials in freestall dairy cow barns under Dutch climate conditions was performed. Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. This was done as part of a feasibility study of freestall barns with different beddings under Dutch meteorological conditions. The beddings are made up of mixtures of soft composting, or non composting materials and animal excreta. Two available models on composting and drying were combined. The estimated water flux from urine and feces that is excreted on the bedding was integrated in the model approach. Model calculations were performed to compare the order of magnitude of evaporation from the bedding area under Dutch, Israeli and Minnesotan climate conditions and at 18 versus 9 m2 of bedding area per animal. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower under Dutch weather conditions than under Israeli conditions. The calculated evaporation under cold Minnesotan winter conditions was lower and in hot Minnesotan summer was higher than under Dutch conditions. The calculated evaporation from a bedding that is composting was higher than from a non composting bedding. The calculated rate of composting was strongly dependent on the heat flux that results from conversion of organic matter and the heat loss from the bedding. The heat flux is strongly influenced by the air velocity above the bedding. High air velocities result in a large heat loss that may slow down or even inhibit the thermophylic composting process. The lower evaporation rate of inorganic beddings may be compensated to some extend by increasing the air velocity above the bedding. To keep the top layer of the bedding sufficiently dry it may also be searched for a bedding with a high fluid infiltrating capacity. By adding fresh bedding material or controlled drying of part of the bedding material outside the barn problems during adverse climate conditions may also be tackled. On farm pilot experiments with bedding materials and management are needed to test whether or not it is possible to keep the top layer of the bedding at an acceptable level of dryness under cold and moist Dutch weather conditions
Verslag workshop vloeren, juli 2008 : kracht van koeien
Groot Koerkamp, P.W.G. ; Dixhoorn, I.D.E. van; Cornelissen, J.M.R. - \ 2008
Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 181) - 12
melkveehouderij - huisvesting van koeien - melkkoeien - vloeren - ontwerp - dierenwelzijn - loopstallen - stallen - dairy farming - cow housing - dairy cows - floors - design - animal welfare - loose housing - stalls
Proceedings of the workshop in July 2008 about innovative perspectives on the design of floors for dairy cows. The results are input for the projects 'Kracht van Koeien' and 'Bodems voor vrijloopstallen'
Is de vrijloopstal haalbaar in Nederland?
Galama, P.J. ; Smits, M.C.J. ; Biewenga, G. - \ 2008
V-focus 5 (2008)december. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 20.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - loopstallen - compost - haalbaarheidsstudies - dairy farming - cow housing - stalls - loose housing - composts - feasibility studies
Vrijloopstallen zijn stallen, waarin de koe vrij kan rondlopen. Ze hebben geen ligboxen. De koeien lopen en liggen op een zachte bodem. De stal biedt kansen voor het dierenwelzijn en de diergezondheid. In het buitenland zijn ervaringen met bodems van compost, zand en gedroogde mest. Voor het Productschap Zuivel en het ministerie van LNV is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden in Nederland
Vrijloopstallen voor melkvee
Galama, P.J. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2008
Zoetermeer : Courage (Cowfortable : ambities en international verkenning 1) - 43
huisvesting van koeien - loopstallen - melkveehouderij - melkvee - dierenwelzijn - compost - huisvesting van rundvee - cow housing - loose housing - dairy farming - dairy cattle - animal welfare - composts - cattle housing
Dit rapport is een tussenstand in het project Cowfortable en valt in twee delen uiteen. Het project is begonnen met het formuleren van het programma van eisen om aan de behoeften van dier, boer en omgeving tegemoet te komen. Deze eisen zijn geformuleerd als ambities en worden beschreven in het eerste deel. In het tweede deel worden de resultaten samengevat van een internationale verkenning naar vernieuwende vormen van huisvestingssystemen voor melkvee. Dit type huisvesting is in 2006 en 2007 besproken in het netwerk met melkveehouders ‘strategisch bouwen’, onderdeel van het LNV programma netwerken in de veehouderij. Uit de internationale verkenning is een type huisvesting naar voren gekomen dat zich het beste laat omschrijven als vrijloopstallen. Vrijloopstallen zijn stallen zonder ligboxen met een gecombineerd lig- en loopoppervlak. Het betreft ervaringen met de compoststal in de Verenigde Staten, met de stal met gedroogde mest in Israel en met de zandstal in Nederland. Deze drie staltypen vormen een inspiratiebron voor 'Cowfortable' en illustreren de zoekrichting 1
Nieuw stalsysteem moet koeien de ruimte geven
Zevenbergen, G.J. ; Galama, P.J. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2007
V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
rundveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - nieuwe producten - loopstallen - stalinrichting - alternatieve methoden - cattle husbandry - cow housing - stalls - new products - loose housing - animal housing design - alternative methods
Koeien moeten zich in hun stal vrij kunnen bewegen zonder last van ijzeren obstakels. De ligboxenstal heeft zijn langste tijd gehad vinden onderzoeker van Animal Sciences Group: het is tijd voor de vrijloopstal. De onderzoekers zijn nog met verschillende denkrichtingen bezig
Huisvesting van melkvee: knelpunten uit oogpunt van welzijn
Ouweltjes, W. ; Dooren, H.J.C. van; Ruis-Heutinck, L.F.M. ; Dijk, G.J. ; Meijering, A. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 55
melkvee - huisvesting van rundvee - dierenwelzijn - diergedrag - basisbehoeften - loopstallen - verbetering - dairy cattle - cattle housing - animal welfare - animal behaviour - basic needs - loose housing - improvement
Nederlands melkvee staat een aanzienlijk deel van het jaar op stal. De huisvesting is dan ook van groot belang voor het dierwelzijn. Door middel van beoordeling van welzijn kunnen eventuele knelpunten worden opgespoord.
Kan welzijn melkvee in ligboxenstallen nog beter?
Ouweltjes, W. ; Dooren, H.J. van; Ruis-Heutinck, L. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - dierenwelzijn - loopstallen - huisvesting van rundvee - ligboxen - stallen - huisvesting van koeien - diergedrag - groepshuisvesting - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal welfare - loose housing - cattle housing - cubicles - stalls - cow housing - animal behaviour - group housing
Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft geonventariseerd welke verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot dierwelzijn.
Stalklimaat op Lagekostenbedrijf is goed
Blanken, K. ; Biewenga, G. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
stallen - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - klimaatregeling - temperatuur - luchttemperatuur - ventilatie - luchtstroming - natuurlijke ventilatie - ligboxen - loopstallen - binnenklimaat - stalls - animal housing - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - pilot farms - demonstration farms - air conditioning - temperature - air temperature - ventilation - air flow - natural ventilation - cubicles - loose housing - indoor climate
De open stalconstructie van het Lagekostenbedrijf biedt tijdens warme dagen een prima omgeving voor de melkkoeien, mits de windsnelheid buiten hoog genoeg is.
Innovaties kenmerken nieuwbouw Aver Heino
Dijk, G. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)2. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
stallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkveebedrijven - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - biologische landbouw - ontwerp - ligboxen - loopstallen - huisvesting op dik strooisel - automatisering - stalls - cattle housing - cow housing - dairy farming - dairy farms - pilot farms - demonstration farms - organic farming - design - cubicles - loose housing - deep litter housing - automation
Na het eerste artikel over de betonwerken en het kelderplan, wordt in dit artikel de bovenbouw van de melkveestal behandeld.
De ammoniak- en geuremissie van een scharrelstal met twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters
Hol, J.M.G. ; Gijsel, P. de; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2001
Wageningen : IMAG - 26
ammoniak - emissie - stankemissie - hennen - huisvesting van kippen - loopstallen - kunstmatige ventilatie - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - pluimveehouderij - ammonia - emission - odour emission - hens - chicken housing - loose housing - artificial ventilation - air quality - ammonia emission - poultry farming
In opdracht van Wierko B.V. te Raalte is onderzoek verricht naar de ammoniak en geuremissie van een specifiek type scharrelstal voor leghennen. Hierbij wordt de mest onder de beun tweemaal per week verwijderd met behulp van mestbanden. Het onderzoek is uitgevoerd door IMAG in een stal van Wierko B.V. te Lemelerveld.
Scharrelvleesvarkens bij verschillende houderijsystemen, hokuitvoeringen en koppelgroottes
Huiskes, J.H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Altena, H. ; Plagge, J.G. ; Scholten, R.H.J. - \ 1999
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.223) - 32
varkenshouderij - varkensstallen - hokken - loopstallen - bezettingsdichtheid - vloerruimte - groepshuisvesting - pig farming - pig housing - pens - loose housing - stocking density - floor space - group housing
In essentie is de scharrelvarkensvleesproductie gericht op een deelmarkt waar met name extra aandacht wordt geschonken aan het op diervriendelijke wijze huisvesten en verzorgen van varkens. Belangrijkste knelpunten in de varkenshouderijfase zijn het bedrijfsrendement (technische resultaten en productiekosten), de arbeidsomstandigheden en de haalbaarheid van varkenshouderijen milieueisen/wensen. Om het effect van managementmaatregelen op de technische resultaten, de arbeidsbehoefte c.q. - omstandigheden en de hokhygiëne te onderzoeken, is op het Varkensproefbedrijf te Raalte onderzoek naar de mogelijkheden van scharrelvleesvarkens uitgevoerd. Fase II van het onderzoek richtte zich volledig op scharrelvleesvarkens waarbij drie hokuitvoeringen en drie koppelgroottes werden vergeleken. Een belangrijk aspect van het onderzoek was het vergelijken van technische resultaten. Daarnaast werd aandacht aan het hokgebruik geschonken. De veronderstelling was dat bij grotere groepen of hokken (met een gelijke oppervlakte per varken) een betere scheiding tussen lig- en mestruimte wordt gemaakt. Het uiteindelijke resultaat is dan een vermindering van de hokbevuiling en daarmee van de benodigde arbeidsbehoefte (uitmesten) en de hoeveelheid stro
Naar een groepshuisvesting voor zeugen
Studiecommissie Intensieve Veehouderij, - \ 1999
[Den Haag] : Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren - ISBN 9789070272579 - 60
varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - loopstallen - dierenwelzijn - pig farming - sows - pig housing - loose housing - animal welfare
Cow behaviour and managerial aspects of fully automatic milking in loose housing systems
Ketelaar-de Lauwere, C.C. - \ 1999
Agricultural University. Promotor(en): J.P.T.M. Noordhuizen; J.H.M. Metz; W.G.P. Schouten. - S.l. : Ketelaar-de Lauwere - ISBN 9789058080530 - 189
melkkoeien - diergedrag - machinaal melken - robots - loopstallen - bedrijfsvoering - dierenwelzijn - melkveehouderij - dairy cows - animal behaviour - machine milking - loose housing - management - animal welfare - dairy farming
<p>In this study of cow behaviour and managerial aspects of fully automatic milking, the emphasis was on implementing automatic milking systems (AMS) in cubicle houses in a way that suits cows and farmer. The starting points of the research were that the cows would visit the AMS voluntarily and that the system would be available almost continuously. The effects of the cows' social hierarchy, the cow traffic towards the AMS and the combination of grazing and fully automatic milking were studied.</p><p>The cows' social hierarchy only affected the timing of forage eating and AMS visits. Cow routing procedures that more or less forced cows to visit the AMS because that was the only way they could reach the forage appeared to be questionable with regard to the cows' adaptation to the AMS environment. In these cases of forced cow routing, eating behaviour seemed to be postponed or even thwarted and there was more idle standing. Free cow traffic, during which cows could themselves decide when to visit the AMS, did not appear to suit the farmer because the milking frequency of individual cows was not sufficiently reliable. A third type of cow traffic in which cows could move freely between the feeding and lying areas but had to pass through the AMS to reach the concentrate feeder appeared to be a good solution for both the farmer and the cows. The cows paid sufficient visits to the AMS, had shorter waiting times in front of the concentrate feeder and less aggression was seen there. Supplying new concentrate every four hours instead of every two hours increased the time spent resting in the barn.</p><p>It was found that grazing and fully automatic milking could be combined. When cows had access to a pasture they did return to the AMS by themselves several times a day, depending on the weather and the sward height. Cows spent more time indoors when the ambient temperature was high. At lower sward heights, they also spent more time indoors and at the feeding gate, paid more visits to the AMS and were milked more often. Distances of up to 350 m between the pasture and the barn did not affect the number of AMS visits.</p>
Bouwen voor een high-techbedrijf
Lent, J. van; Pieters, A. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)5. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 8.
melkvee - huisvesting van koeien - loopstallen - stallen - roostervloeren - dierenwelzijn - constructie - dairy cattle - cow housing - loose housing - stalls - grid floors - animal welfare - construction
Gebouwkosten maken een belangrijk deel uit van de kostprijs van melk. Om met zo weinig mogelijk arbeid zoveel mogelijk melk te produceren worden speciale eisen gesteld aan het stalgebouw en de stalinrichting. De ventilatie, het ligcomfort en loopruimte voor de koeien spelen daarbij een belangrijke rol.
Kennisgestuurd ontwerpmodel voor groepshuisvestingsvormen voor zeugen. Ontwerpvarianten en bouwinvesteringen
Willemse, H.J.P. ; Braam, C.R. - \ 1998
Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054061700 - 90
varkens - varkensstallen - zeugen - loopstallen - ontwerp - investering - kennis - pigs - pig housing - sows - loose housing - design - investment - knowledge
Reductie ammoniakemissie uit vaste mest moeilijker dan gedacht.
Oomen, G.J.M. - \ 1995
Ekoland 15 (1995)1. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
luchtverontreiniging - alternatieve landbouw - ammoniak - dierlijke meststoffen - toedieningswijzen - vergelijkingen - melkvee - melkveehouderij - huisvesting op dik strooisel - emissie - loopstallen - mest - methaan - drijfmest - opslagloodsen - tuierhuisvesting - vervluchtiging - bedrijfssystemen - air pollution - alternative farming - ammonia - animal manures - application methods - comparisons - dairy cattle - dairy farming - deep litter housing - emission - loose housing - manures - methane - slurries - stores - tethered housing - volatilization - farming systems
Survey of the sources of ammonia emission in cattle farming and of the possibilities to reduce the emission from pastures, stables (loose houses, tie-up houses, deep litter houses), manure depots, and from manure spreading on the land. Also figures for methane emission from deep litter houses are presented
PROPRO-stal : geen coating, maar wel sproeien op hellende vloer
Kant, P.P.H. ; Gunnink, H. - \ 1994
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)6. - ISSN 0921-8874 - p. 38 - 43.
luchtverontreiniging - ammoniak - melkvee - melkveehouderij - emissie - loopstallen - mest - opslagloodsen - vervluchtiging - milieuhygiëne - air pollution - ammonia - dairy cattle - dairy farming - emission - loose housing - manures - stores - volatilization - environmental hygiene
In het PROPRO-project in Noord-Brabant is een emissie-arme ligboxenstal gebouwd met gescheiden afvoer van gier en vaste mest met behulp van een hellende vloer met giergoot en een mestschuif. In deze stal was een emissie-arme hellende betonvloer voorzien met een afwerklaag.
Potstal voor melkvee
Groenestein, C.M. ; Reitsma, B. - \ 1993
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek 93-1005) - 15
luchtverontreiniging - ammoniak - melkvee - melkveehouderij - huisvesting op dik strooisel - emissie - loopstallen - vervluchtiging - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - air pollution - ammonia - dairy cattle - dairy farming - deep litter housing - emission - loose housing - volatilization - air quality - ammonia emission
In a deep litter house for dairy cows in which new straw was added daily, the emission of NH3, NO, N2O and CH4 was measured to investigate if this type of stable produce less NH3 than a normal stable
Groepshuisvesting in kleine groepen: het loopstalsysteem
Vermeer, H. ; Roelofs, P. - \ 1991
Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)1. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 4.
varkensstallen - zeugen - bezettingsdichtheid - loopstallen - voedersystemen - groepshuisvesting - pig housing - sows - stocking density - loose housing - feeding systems - group housing
Groepshuisvesting van zeugen in kleine groepen met individuele en gelijktijdige voedering heeft een aantal voordelen ten opzichte van grotere groepen met voerstations: betere controlemogelijkheden en meer rust in de groep.
Gevolgen van ligtijdbeperking bij koeien
Metz, J.H.M. ; Lubbers, D.B.J.M. ; Wierenga, H.K. - \ 1983
Bedrijfsontwikkeling 14 (1983). - ISSN 0303-4127 - p. 193 - 196.
melkvee - melkveehouderij - voedingsfrequentie - loopstallen - dairy cattle - dairy farming - feeding frequency - loose housing
Verslag van een onderzoek naar het gedrag van koeien die door overbezetting in een ligboxenstal 's nachts geen ligplaats kunnen vinden (dieren die "laag in rang" zijn) tijdens de op de nacht volgende periode. Gekonkludeerd wordt dat de verloren ligtijd wordt ingehaald, ook wanneer dit ten koste gaat van de voedselopname
Veranderingen in de bedrijfsstruktuur ten gevolge van overschakeling naar ligboxstallen
Anonymous, - \ 1977
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4076)
bibliografieën - rundvee - agrarische bedrijfsvoering - loopstallen - bibliographies - cattle - farm management - loose housing
Loopstallen voor jongvee en mestvee
Poelma, H.R. ; Westendorp, T. - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor landbouwbedrijfsgebouwen no. 39) - 28
dierenwelzijn - huisvesting, dieren - rundvee - loopstallen - schoonmaakgereedschap - stallen - stalvoedering - animal welfare - animal housing - cattle - loose housing - cleaning equipment - stalls - indoor feeding
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.