Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 61

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==loopstallen
Check title to add to marked list
Dierenwelzijn en milieu samen in Kwatrijn
Bos, A.P. - \ 2012
V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
melkveehouderij - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - milieubeheersing - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - loopstallen - dairy farming - agricultural production systems - animal welfare - environmental control - animal production - dairy cattle - animal housing - loose housing
Veel melkveehouders zien in dat aandacht voor het welzijn en comfort van hun koeien niet alleen goed is voor het maatschappelijke draagvlak, maar ook voor hun bedrijfsvoering. Hun enthousiasme voor nieuwe houderijsystemen als de vrijloopstal en de koeientuin is dan ook begrijpelijk. Tegelijk is er toenemende zorg of zulke diervriendelijke systemen wel goed verenigbaar zijn met steeds scherpere milieu-eisen, met name rond de ammoniakuitstoot. Een (veel) grotere leefruimte, essentieel voor het welzijn van de koe, leidt veelal ook tot een groter oppervlak dat ammoniak kan uitstoten. Een consortium van bedrijven ontwikkelt momenteel het Kwatrijn, een houderijconcept voor melkvee, waarin milieu en dierenwelzijn hand in hand beloven te gaan. De eerste stal is bewust voorzien op een gevoelige plek – tegen de Ecologische Hoofdstructuur in Noord-Brabant. Spannende vraag in de praktijk zal zijn hoe dierenwelzijn zich verhoudt tot het beton in dit systeem.
Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle
Dooren, H.J.C. van; Galama, P.J. ; Smits, M.C.J. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 411) - 80
melkveehouderij - loopstallen - vloerbedekking - bodem - zand - compost - mest - emissie - stalklimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - dairy farming - loose housing - floor coverings - soil - sand - composts - manures - emission - stall climate - animal welfare - animal health - animal production - dairy cattle - animal housing
Sand, Compost and 'toemaak' (a mixture of reed, dredge and manure) had been used as bedding material for loose housing systems on three dairy research farms of Wageningen UR Livestock Research. Gaseous emissions, animal behavior and health and food safety aspects were measured and reported together with practical experience in day to day management of the different beddings.
Familiekuddes : Paul Galama over stalontwerpen
Livestock Research, - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - stallen - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - loopstallen - stalinrichting - ontwerp - kuddes (herds) - melkveestapel - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal housing - stalls - animal health - animal production - dairy cattle - loose housing - animal housing design - design - herds - dairy herds - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
Dierenwelzijn vraagt om veel ruimte op een zachte bodem met grip. Een vrijloopstal lijkt bij uitstek geschikt voor een familiekudde, want door het ontbreken van ligboxen is er veel bewegingsruimte. Een dergelijke stal kan rechthoekig of rond zijn. Uitgaande van maximale beweiding is voor de winterperiode minimale beschutting voldoende.
Vrijloopstallen in de praktijk: Meindert Wiersma te Midwolde
Livestock Research, - \ 2012
Wageningen : WUR Livestock Research
dierlijke productie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergezondheid - melkvee - rundvee - rundveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - milieu - animal production - animal welfare - animal housing - animal health - dairy cattle - cattle - cattle husbandry - loose housing - cow housing - environment
Extra beluchtingsmogelijkheden in de bodem van de vrijloopstal is een belangrijk aspect bij constant houden van de bodemtemperatuur en vochtigheid. Meindert Wiersma legt in dit filmpje uit hoe dat in zijn stal werkt.
'Vrijloopstallen in de vorst' februari 2012
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
[S.l.] : Verantwoorde veehouderij
loopstallen - rundveehouderij - stalinrichting - compost - dierenwelzijn - vloerbedekking - vorst - dierlijke productie - huisvesting, dieren - melkvee - loose housing - cattle husbandry - animal housing design - composts - animal welfare - floor coverings - frost - animal production - animal housing - dairy cattle
Gesproken werd met enkele veehouders in februari 2012, toen het al anderhalve week onafgebroken (streng) had gevroren. Meindert Wiersma werkt met een composteringsbodem (warmteontwikkeling) met houtsnippers en zowel Marc Havermans als Jeroen Groenewegen werken met compost. In dit document staan hun ervaringen en hun verschil in aanpak.
Vrijloopstallen in winterse omstandigheden
Galama, P.J. ; Hoekstra, N. ; Lekkerkerker, A. - \ 2011
Veeteelt 28 (2011)6. - ISSN 0168-7565 - p. 58 - 60.
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - stallen - dairy farming - loose housing - cow housing - stalls
Het succes van vrijloopstallen in Nederland hangt erg af van het klimaat. Vooral in koude en vochtige winters is het lastig om de bodem droog en schoon te houden. Studenten van Van Hall Larenstein beschrijven de ervaringen van vier pioniers in Nederland met een vrijloopstal.
Biologisch melkvee natuurlijk gezond : het stalboekje Melkvee in de praktijk
Wientjes, H.A. ; Looman, J. - \ 2011
BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)27. - 4
melkveehouderij - huisvesting van koeien - biologische landbouw - agrarische bedrijfsplanning - ontwerp - innovaties - stallen - loopstallen - dairy farming - cow housing - organic farming - farm planning - design - innovations - stalls - loose housing
Wat komt er allemaal kijken bij een nieuwe stal? Dit bioKennisbericht bundelt belangrijke tips die helpen bij het realiseren van een eigen stalontwerp. Deze tips komen voort uit de themawerkgroep Diervriendelijk Stalontwerp. Ook komen drie voorbeelden van innovatieve stalontwerpen in de melkveehouderij aan bod: een vrijloopstal met kasbovenbouw, een ligpotstal met biovergister en een serrestal.
Perspectief vrijloopstallen melkvee
Galama, P.J. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Boek 16) - ISBN 9789461730688 - 70
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - compost - nederland - dairy cattle - dairy farming - loose housing - cattle housing - cow housing - composts - netherlands
Wat wil de koe, wat wil de boer en wat wil de omgeving? Vanuit dit perspectief heeft Wageningen UR Livestock Research gekeken naar alternatieven voor de traditionele ligboxenstal. Uit oogpunt van dierenwelzijn is er momenteel steeds meer behoefte aan meer ruimte voor de dieren en minder beton en ijzerwerk in stallen. De vrijloopstal biedt kansen het dierenwelzijn te verbeteren mits aan de basisvoorwaarde van een hygiënische en droge toplaag (bodem of vloer) wordt voldaan. Het boek ‘Perspectief vrijloopstallen melkvee’ belicht op toegankelijke wijze het perspectief van vrijloopstallen voor melkvee.
Prospects for bedded pack barns for dairy cattle
Galama, P.J. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Publication 17) - ISBN 9789461730695 - 70
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - compost - nederland - dairy cattle - dairy farming - loose housing - cattle housing - cow housing - composts - netherlands
Duurzaamheid regionaal grondgebonden grootschalige melkveehouderij : 3P Businessplan Koe-Landerij in samenhang met Voer-Landerij ZO Drenthe
Galama, P.J. ; Beldman, A.C.G. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 424) - 55
melkveehouderij - melkveehouderijsystemen - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - boeren - samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - innovaties - drenthe - loopstallen - dairy farming - dairy farming systems - dairy farms - farm management - farmers - cooperation - sustainability - sustainable animal husbandry - innovations - loose housing
In dit rapport wordt de duurzaamheid van de Koe-Landerij beschreven, het toekomstig melkveebedrijf van Berend Jan en Bouke Durk Wilms in Schoonebeek (Drenthe). De koeien worden gehouden in vrijloopstallen die veel ruimte bieden voor natuurlijk gedrag van het vee. De vrijloopstallen krijgen een organische bodem waarop de koeien lekker kunnen lopen en liggen en waarin de mest wordt gehumesteerd. In elke vrijloopstal lopen twee groepen van ongeveer 60 dieren. In deze opzet kan één arbeidskracht vier groepen managen. Volgens het in dit rapport beschreven groeiscenario kan het melkveebedrijf vanaf 2015 in een periode van circa 10 jaar met eigen aanwas groeien naar ongeveer 1000 melkkoeien. Hiervoor begint men vanaf begin 2013 met jongveeopfok. De stallen bevinden zich in een parkachtig landschap van 20 ha. Het bedrijf heeft geen grond in eigendom voor de teelt van voer en afzet van mest verrijkt met compostmateriaal (humest). Het bedrijf is regionaal grondgebonden door de samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers die voer telen en humest afnemen. Een voercentrum is hierbij tussenschakel. Het voercentrum koopt gewassen van melkveehouders en akkerbouwers, slaat dit centraal op, verwerkt het tot complete rantsoenen en levert het voer aan verschillende melkveebedrijven. Deze samenwerking heet de Voer-Landerij. In het 3P-businessplan is de duurzaamheid van People, Profit en Planet uitgewerkt voor de Koe-Landerij en de Voer-Landerij. Dit businessplan is gebaseerd op de visie en strategie van de ondernemers in Schoonebeek. Hierin staan een aantal punten centraal: Sterk gericht op community denken; samenwerking met en waardering door omgeving. Streven naar minder kapitaalintensieve melkveehouderij door goedkope huisvesting en geen eigen grond voor voerteelt en mestafzet. Regionaal grondgebonden door samenwerking met melkveehouders en akkerbouwers.
Koeien en kalveren in één kudde
Dixhoorn, I.D.E. van - \ 2010
Agrabeton
melkveehouderij - biologische landbouw - commerciële landbouw - huisvesting van koeien - stallen - ontwerp - dierenwelzijn - loopstallen - dairy farming - organic farming - commercial farming - cow housing - stalls - design - animal welfare - loose housing
Binnen het project Familiekudde werkt Animal Sciences Group van Wageningen UR samen met 16 melkveehouders uit zowel de gangbare als biologische sector aan nieuwe vormen van veehouderijen die het dierenwelzijn flink verbeteren. Dit leidt tot nieuwe stalontwerpen: in eerste instantie een rechte en een ronde vrijloopstal
De vrijloopstal : bodem droog houden is lastig
Hulst, M. van der - \ 2009
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 5 (2009)12. - ISSN 1871-0948 - p. 10 - 10.
melkveehouderij - melkvee - stallen - huisvesting van koeien - loopstallen - bedden - ammoniakemissie - dairy farming - dairy cattle - stalls - cow housing - loose housing - beds - ammonia emission
De Animal Sciences Group van Wageningen UR (ASG) wilde weten of er in Nederland voldoende verdamping zou zijn in diverse soorten ligbedden. Onderzoekers gingen aan de slag met modelberekeningen. Daar kwam uit dat je met het Nederlandse klimaat een bodem in de vrijloopstal niet eenvoudig droog krijgt
Succes vrijloopstal hangt af van kwaliteit compostering
Butzelaar, E. van - \ 2009
Melkveebedrijf 2009 (2009)9. - ISSN 1376-7232 - p. 24 - 25.
huisvesting van koeien - loopstallen - melkveehouderij - dierenwelzijn - compost - bodem - cow housing - loose housing - dairy farming - animal welfare - composts - soil
Meer ruimte, een zachte ondergrond en geen smalle paden voor de koe zijn enkele belangrijke voordelen van een vrijloopstal. Er wordt veel geëxperimenteerd naar de mogelijke opvolger van de ligboxenstal. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes?
Compostbodems voor melkvee in aantocht
Vrolijk, M. ; Galema, P. - \ 2009
V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
melkveehouderij - melkvee - stallen - compost - bodem - huisvesting van rundvee - diergezondheid - dierenwelzijn - loopstallen - dairy farming - dairy cattle - stalls - composts - soil - cattle housing - animal health - animal welfare - loose housing
De relatief harde vloeren van ligboxenstallen zijn passé, daarvoor in de plaats loopt de koe binnenkort op zachte bodems in een stal met veel bewegingsruimte. Maarten Vrolijk (projectleider Kracht van Koeien) en Paul Galama (projectleider vrijloopstallen) zoeken samen met een groep melkveehouders naar ideale bodems voor vrijloopstallen
Een greep uit nieuwe ontwikkelingen huisvesten van melkvee
Galama, P.J. - \ 2009
[Lelystad] : Wageningen UR, Animal Sciences Group - 5
melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - ligboxen - daken - vloeren - nieuwe producten - stalinrichting - loopstallen - dairy farming - cow housing - stalls - cubicles - roofs - floors - new products - animal housing design - loose housing
In dit artikel wordt een greep gedaan uit een aantal nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn betreffende de vrijloopstal, de bovenbouw (zoals de boogstal), boxafscheidingen en boxmateriaal, stalvloeren
Vrijloopstal melkvee... begint met de bodem!
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2009
melkveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting van koeien - loopstallen - dairy farming - animal welfare - animal health - cow housing - loose housing
De vrijloopstal biedt kansen de duurzaamheid in de melkveehouderij te verbeteren. De uitdaging is meer ruimte te combineren met beter dierenwelzijn en diergezondheid, minder emissie, minder kosten en betere mestkwaliteit. Op kleine schaal worden drie bodems getest
Internationale verkenning van ervaringen met vrijloopstallen = International experiences with alternative loose housing systems for dairy cattle
Dooren, H.J.C. van; Galama, P.J. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 244) - 25
melkveehouderij - melkkoeien - huisvesting van koeien - loopstallen - productontwikkeling - dierenwelzijn - dairy farming - dairy cows - cow housing - loose housing - product development - animal welfare
The development of loose housing system took place on several locations around the world. This reports gives an overview of the developments in Israël, USA, Germany, Ireland and France. The loose housing system is described and available results are summarized
Economische aspecten van de vrijloopstal : Kosten en baten in vergelijking met een ligboxenstal
Dooren, H.J.C. van; Biewenga, G. ; Evers, A.G. ; Galama, P.J. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 238) - 21
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - dierenwelzijn - melkkoeien - duurzame veehouderij - dairy farming - cow housing - loose housing - animal welfare - dairy cows - sustainable animal husbandry
Costs and benefits of a free stall housing for dairy cattle are compared with those of a traditional housing with cubicles
Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses
Smits, M.C.J. ; Dousma, F. ; Kupers, G.C.C. ; Blanken, K. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 231) - 18
melkveehouderij - melkvee - stallen - urine - mest - strooisel - loopstallen - ammoniakemissie - landbouw en milieu - dairy farming - dairy cattle - stalls - manures - litter (plant) - loose housing - ammonia emission - agriculture and environment
In the Netherlands there is growing interest amongst dairy farmers in new housing systems in which animal welfare and health are improved. A promising system in this area is a loose housing system (without cubicles) where cows have a large area with a soft bedding where they can both being active and rest, so called freestalls. Although these systems are already applied in the USA and Israel, little is known about the environmental impacts, and particularly the ammonia emission. The aim of this study was to get some first impressions of the suitability of different bedding materials, especially concerning ammonia emission. The ammonia emissions of simulated urinations were measured in a laboratory set up with several bedding materials. As non degradable materials, two types of sand with larger and smaller average particle size and one type of rubber shaving were tested. As degradable materials freshly produced press screwed manure (the solid fraction), without (1) and with (2) an added mixture of sawdust and wood chips, composted press screwed manure (3) and (4) mud (peat soil/clay) originating from the small channels in the grasslands in an area with a peat soil with a top soil layer of clay. One week before the laboratory experiment, each of the bedding materials was mixed with fresh dairy cattle feces, urine and press screwed manure to get a quick simulation of the excreta accumulation in beddings in freestalls. Into the non degradable materials less feces and less screw pressed manure were added to simulate an on farm partly removal of feces from the resulting beddings. After preparation the bedding-excreta mixtures were kept one week in boxes in a ventilated house, with similar conditions as in a cow house. After this week, the ammonia emission from a simulated urination was determined in a laboratory set up. The degradable variants were tested both after manually pressing (higher density) and without pressing (lower density) the bedding mixtures in the laboratory set up. Ammonia emissions were higher with the non degradable bedding materials than with the degradable materials. The emission of the mud bedding mixture was low after 4, 24 and 72 hours. The emission of the mixture of screw pressed manure, sawdust, and wood chips with added excreta was very low after 4 hours. However after 24 and 72 hours the higher density variant showed a remarkable increase of ammonia emission while the low density variant did not. Between the tested bedding variants substantial differences in ammonia emissions were measured. Only a quick and short simulation was done to get first impressions. In reality, longer term accumulation of excreta in the beddings may result in build up of layers, silting up and different conversion rates in the freestall beddings. This may result in higher or lower emissions. The ranking of bedding materials may change as a result of this. Further research, also on other gaseous emissions like greenhouse gasses, in real cow barns is recommended to study this time and conditions dependent phenomena in more detail
Verdamping uit ligbodems van vrijloopstallen : oriënterende modelberekeningen = Water evaporation from bedding in dairy cattle freestall barns : model approach
Smits, M.C.J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 230) - 13
evaporatie - compostering - strooisel - melkveehouderij - melkvee - stallen - mest - loopstallen - evaporation - composting - litter (plant) - dairy farming - dairy cattle - stalls - manures - loose housing
Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower in Holland than in Israel. A model approach to study the drying potential of bedding materials in freestall dairy cow barns under Dutch climate conditions was performed. Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. This was done as part of a feasibility study of freestall barns with different beddings under Dutch meteorological conditions. The beddings are made up of mixtures of soft composting, or non composting materials and animal excreta. Two available models on composting and drying were combined. The estimated water flux from urine and feces that is excreted on the bedding was integrated in the model approach. Model calculations were performed to compare the order of magnitude of evaporation from the bedding area under Dutch, Israeli and Minnesotan climate conditions and at 18 versus 9 m2 of bedding area per animal. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower under Dutch weather conditions than under Israeli conditions. The calculated evaporation under cold Minnesotan winter conditions was lower and in hot Minnesotan summer was higher than under Dutch conditions. The calculated evaporation from a bedding that is composting was higher than from a non composting bedding. The calculated rate of composting was strongly dependent on the heat flux that results from conversion of organic matter and the heat loss from the bedding. The heat flux is strongly influenced by the air velocity above the bedding. High air velocities result in a large heat loss that may slow down or even inhibit the thermophylic composting process. The lower evaporation rate of inorganic beddings may be compensated to some extend by increasing the air velocity above the bedding. To keep the top layer of the bedding sufficiently dry it may also be searched for a bedding with a high fluid infiltrating capacity. By adding fresh bedding material or controlled drying of part of the bedding material outside the barn problems during adverse climate conditions may also be tackled. On farm pilot experiments with bedding materials and management are needed to test whether or not it is possible to keep the top layer of the bedding at an acceptable level of dryness under cold and moist Dutch weather conditions
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.