Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 29 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==meloidogyne hapla
Check title to add to marked list
Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - controlled atmospheres - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - biological control
Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
CATT: a New and Non-Chemical Pest and Nematode Control Method in Strawberry Planting Stock
Kruistum, G. van; Evenhuis, B. ; Hoek, J. ; Kastelein, P. ; Wolf, J.M. van der; Verschoor, J.A. - \ 2014
aardbeien - biologische bestrijding - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - nematoda - plantenvermeerdering - vegetatieve vermeerdering - phytonemus pallidus - meloidogyne hapla - xanthomonas fragariae - strawberries - biological control - plant protection - plant parasitic nematodes - propagation - vegetative propagation
As an alternative to MeBr fumigation a 48h Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) was developed and scaled up by Wageningen UR in cooperation with the Dutch plant propagating association Plantum. This results in an excellent de-infestation and 99.8 % mortality of the strawberry tarsonemid mite (Phytonemus pallidus). This non-chemical and sustainable method provides a healthy production of highly qualified strawberry runners in the field. From 2009 CATT is up scaled to a commercial level and widely applied by Dutch nurseries. In 2011 this CATT method was successfully modified to eradicate also the root knot nematode Meloidogyne hapla (>99.7% mortality), which was not effectively controlled by MeBr fumigation. For an effective killing of the root knot nematodes, temperature must be raised to 40 ºC. In several experiments the optimum conditions for a high mortality of both tarsonemids and nematodes was studied. This leads into an adapted CATT of 20 hours at a temperature of 35 ºC and 50 % CO2 followed by 20 hours at a temperature of 40 ºC. In 2012 this adapted CATT was successfully upgraded and tested under field conditions. Additional research in 2013 leads to the conclusion that cross infection of plants by the bacterial Q-disease Xanthomonas fragariae during CATT treatment is unlikely
Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in de bodem : Inundatie
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2013
Lisse : PPO sector Bloembollen, Bomen en Fruit - 29
meloidogyne hapla - inundatie - gewasbescherming - effecten - bloembollen - gladiolus - dahlia - temperatuur - plagenbestrijding - landbouwkundig onderzoek - flooding - plant protection - effects - ornamental bulbs - temperature - pest control - agricultural research
Het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) vormt een toenemend probleem in dahlia. Gladiool en dahlia zijn goede waardplanten voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi). Dit is een quarantaine aaltje en wanneer dit in uitgangsmateriaal wordt aangetroffen, gelden er wettelijke maatregelen van de NVWA. Dit leidt tot voornamelijk economische schade voor de teler. Tot nu toe vallen de problemen met M. chitwoodi in gladiool en dahlia mee, maar omdat de NVWA heeft besloten tot strengere inspectie, is de verwachting dat er in de toekomst meer problemen mee zullen zijn.
Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen de plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012
Kruistum, G. van; Verschoor, J. ; Hoek, J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO 3250232400) - 19
aardbeien - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - warmtebehandeling - gewasbescherming - kleinfruit - nematodenbestrijding - strawberries - planting stock - propagation materials - plant parasitic nematodes - heat treatment - plant protection - small fruits - nematode control
In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. Na behandeling en een korte opslagperiode zijn de partijtjes incl. onbehandeld op 8 mei 2012 uitgeplant. De nieuwe CATT behandeling bleek even succesvol te zijn als de standaardmethode. Er werden geen verschillen tussen de rassen (Darselect, Elsanta, Figaro, Korona, Sonata, Symphony en Honeoye) vastgesteld. In een sub-proef is gebleken dat het tijdstip van een CATT behandeling flexibel, ook direct na laat rooien in januari, kan worden uitgevoerd. Vastgesteld is dat de enkele, na een aangepaste CATT behandeling, nog in de (moeder)planten aanwezige wortelknobbelaaltjes niet voldoende vitaal zijn om tot reproductie en vermeerdering te komen, zelfs niet na een groeiseizoen. Ook de dochterplanten bleven na de aangepaste CATT behandeling vrij van besmetting.
Interactions between fodder radish and tagetes varieties and Meloidogyne hapla populations
Lammers, J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (Proaktijkonderzoek Plant & Omgeving 541) - 42 p.
meloidogyne hapla - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - plantenparasitaire nematoden - groenbemesters - raphanus sativus - tagetes patula - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - akkerbouw - vollegrondsteelt - varieties - varietal resistance - plant parasitic nematodes - green manures - agricultural research - plant protection - arable farming - outdoor cropping
In this study, resistance to Meloidogyne hapla populations is the focal point. It involves a screening of fodder radish and Tagetes varieties with a number of local M. hapla populations to determine their infection rate.
Helpt inundatie ook tegen wortelknobbelaaltjes?
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. ; Boer, A. de - \ 2013
meloidogyne hapla - inundatie - bloembollen - effecten - gewasbescherming - plagenbestrijding - temperatuur - landbouwkundig onderzoek - flooding - ornamental bulbs - effects - plant protection - pest control - temperature - agricultural research
Onderzoek naar toenemende problemen in dahlia en gladiool door noordelijk wortelknobbelaaltje (M. hapla). De vragen die gesteld werden, waren of inundatie perspectief biedt, hoe lang inunderen en kan het ook bij lage temperatuur in de winterperiode?
CATT maakt aardbeimijt en aaltjes het leven zuur
Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2011
Groenten en Fruit Actueel 50 (2011)50. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 14.
aardbeien - vermeerderingsmateriaal - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - plantenparasitaire nematoden - desinfecteren - plagenbestrijding - warmtebehandeling - strawberries - propagation materials - plant parasitic nematodes - disinfestation - pest control - heat treatment
Een aangepaste CATT van aardbeiplanten tegen aardbeimijt blijkt ook werkzaam te zijn tegen de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Meloidogyne hapla. Een mooie meevaller voor gezond uitgangsmateriaal.
Simultanema: Kwantitatieve simultane detectie van meerdere aaltjessoorten
Zijlstra, C. ; Hoof, R.A. van - \ 2009
plantenparasitaire nematoden - detectie - polymerase-kettingreactie - meloidogyne hapla - kwantitatieve methoden - plant parasitic nematodes - detection - polymerase chain reaction - quantitative methods
Poster met onderzoeksinformatie. Doel is een geschikte toets te maken voor de agrosector die snel, gelijktijdig meerdere aaltjessoorten kwantitatief kan aantonen.
Bodemweerbaarheid tegen Meloidogyne hapla
Slootweg, G. - \ 2009
meloidogyne hapla - overblijvende planten - duinzand - landbouwkundig onderzoek - compost - bodemweerbaarheid - perennials - dune sand - agricultural research - composts - soil suppressiveness
Powerpointpresentatie over de vraag of op een duinzandgrond natuurlijke ziektewering tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla opgewekt kan worden door het toevoegen van compost, stalmest en/of chitine?
Bodemweerbaarheid tegen wortelknobbelaaltjes
Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van - \ 2009
meloidogyne hapla - overblijvende planten - phlox - compost - bodemweerbaarheid - vollegrondsteelt - perennials - composts - soil suppressiveness - outdoor cropping
In dit onderzoek wordt gezocht naar een duurzame mogelijkheid om wortelknobbelaaltjes in de teelt van vaste planten te kunnen beheersen
'Probleem wortelknobbelaaltje nog niet opgelost' : Het onderzoek van Pieter van Dalfsen
Dwarswaard, A. ; Dalfsen, P. van - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)162. - ISSN 1571-5558 - p. 37 - 37.
tuinbouw - overblijvende planten - meloidogyne hapla - onderzoekers - horticulture - perennials - research workers
In de serie Het onderzoek van laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Pieter van Dalfsen : 'probleem wortelknobbelaaltje nog niet opgelost'
Bouwstenen voor geïntegreerde teelt van zomerbloemen en vaste planten
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
geïntegreerde bestrijding - nematoda - peronospora farinosa - meloidogyne hapla - bloementeelt - snijbloemen - overblijvende planten - vollegrondsteelt - zomerbloemen - integrated control - floriculture - cut flowers - perennials - outdoor cropping - summer flowers
Poster met resultaten uit onderzoek naar de beheersing van aaltjes en valse meeldauw in de teelt van zomerbloemen en vaste planten
Organische stof en ziektewering in de sierteelt
Os, G.J. van; Bent, J. van der; Conijn, C.G.M. - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 22 - 22.
gewasbescherming - organische stof - zandgronden - biotesten - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - pythium - thanatephorus cucumeris - narcissus - tulipa - hyacinthus - sierteelt - bodemkwaliteit - plant protection - organic matter - sandy soils - bioassays - ornamental horticulture - soil quality
Resultaten uit lopend onderzoek naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit van duinzandgrond en de haalbaarheid van geïntegreerde en biologische teelten met een gewasrotatie van 1:7 met bolgewassen, heesters en vaste planten
Vergelijking van luzerne en gras-klaver, inclusief effect op aanwezige aaltjes en de volgteelt prei
Geel, W.C.A. van; Visser, J.H.M. ; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de - \ 2009
Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 32
biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rotaties - organische stikstof - stikstofkringloop - bodemvruchtbaarheid - weidevlinderbloemigen - luzerne - meloidogyne hapla - trichodoridae - gewasbescherming - akkerbouw - grasklaver - organic farming - cultural control - rotations - organic nitrogen - nitrogen cycle - soil fertility - pasture legumes - lucerne - plant protection - arable farming - grass-clover swards
In het biologisch bedrijfssysteem op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijk zand) is een tweejarige teelt van een vlinderbloemig hoofdgewas in de rotatie opgenomen om extra stikstof in het systeem te brengen. De vlinderbloemige wordt begin augustus gezaaid, na voorvrucht aardappel en fungeert dan tevens als stikstofvanggewas voor de minerale stikstof die na de aardappeloogst in de bodem achterblijft en de stikstof die later in de zomer en herfst nog mineraliseert. De vraag was of luzerne of gras-klaver het meeste geschikt zou zijn als vlinderbloemige in de rotatie, gelet op drogestofproductie, geschiktheid voor latere zaai en vermeerdering van aanwezige probleemaaltjes. Er is voor luzerne gekozen, omdat het een iets slechtere waard is voor enkele specifieke aaltjes. Om beter uitsluitsel te verkrijgen over de geschiktheid van luzerne versus gras-klaver, is tevens een vergelijking tussen beide gewassen aangelegd
Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - maatregelen - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - adverse effects - nematode control - measures
Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
Kosten en baten van sanering van wortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi en M. hapla)
Hoek, H. - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)20 juni.
gewasbescherming - aardappelen - solanum tuberosum - pootaardappelen - aardbeien - vermeerderingsmateriaal - nematoda - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - nematodenbestrijding - bestrijdingsmethoden - kosten-batenanalyse - akkerbouw - plant protection - potatoes - seed potatoes - strawberries - propagation materials - nematode control - control methods - cost benefit analysis - arable farming
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaineorganisme en mag daarom niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld aardappelpootgoed. Komt M. chitwoodi toch in pootgoed voor, dan wordt de partij afgekeurd. Op percelen waar het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) voorkomt, kan geen vermeerdering van aardbeiplanten plaatsvinden vanwege het hoge risico op afkeuring. Vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing is het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. Dit project wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. In het project worden bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel is sanering (volledige bestrijding) van M. chitwoodi. De meest effectieve methoden kunnen vervolgens in het onderzoek voor de bestrijding van M. hapla worden opgenomen. In deze samenvatting worden de kosten en baten weergegeven van de bestrijdingsmethoden die momenteel het meest effectief lijken te zijn.
De kost gaat voor de baat uit (sanering van wortelknobbelaaltjes is (nog) niet mogelijk)
Hoek, J. ; Korthals, G.W. - \ 2008
Nieuwe oogst / Magazine gewas (2008)26 juni 2008. - ISSN 1871-093X - p. 17 - 17.
meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - aardappelen - nematodenbestrijding - potatoes - nematode control
Onderzoek van PPO-AGV naar mogelijkheden om te komen tot sanering van Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne hapla
Kosten en baten sanering M. chitwoodi en M. hapla voor de teelt van vermeerderingsmateriaal
Hoek, J. ; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2008
Lelystad : PPO AGV - 19
gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - nematodenbestrijding - bestrijdingsmethoden - kosten-batenanalyse - onderzoek - vermeerderingsmateriaal - pootaardappelen - fragaria - aardbeien - vollegrondsteelt - plant protection - plant parasitic nematodes - nematode control - control methods - cost benefit analysis - research - propagation materials - seed potatoes - strawberries - outdoor cropping
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaine organisme en daarom mag dit aaltje niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal. Is dat toch het geval dan wordt de partij afgekeurd. Vanwege de quarantaine status van M. chitwoodi is beheersing van dit aaltje via de Aaltjes Beheersing Strategie (ABS) niet toereikend en is vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. In dit project worden chemische en niet-chemische bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel van het project is om zodanig effectieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen, dat de populatie van M. chitwoodi wordt gesaneerd. Dit houdt in dat M. chitwoodi volledig (voor honderd procent) wordt bestreden waardoor de teelt van vermeerderingsmateriaal weer mogelijk wordt. De meest effectieve methode(n) uit dit onderzoek zullen vervolgens in het onderzoek voor de bestrijding van M. hapla in aardbei worden opgenomen. In dit projectrapport wordt verslag gedaan van een deskstudie naar kosten en baten van saneringstechnieken van M. chitwoodi en M. hapla
Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen
Elberse, I.A.M. - \ 2007
groenbemesters - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - boomteelt - plagenbestrijding - biologische bestrijding - green manures - plant parasitic nematodes - arboriculture - pest control - biological control
Poster met onderzoeksinformatie over de onderdrukking van aaltjes door groenbemesters in de boomkwekerij.
Productiegegevens vaste planten
Reuler, H. van - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR 10) - 2
bloementeelt - overblijvende planten - plantenziekten - bodemvruchtbaarheid - meloidogyne hapla - aconitum - astrantia - geranium - phlox - trollius - zomerbloemen - floriculture - perennials - plant diseases - soil fertility - summer flowers
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ worden de productiegegevens van de teelt van vaste planten in de seizoenen 2005-2006 gegeven.
Organische stof en bodemweerbaarheid
Reuler, H. van - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR 7) - 2
ziekteresistentie - bodembiologie - weerstand - bodemchemie - duinen - droge stof - zandgronden - pathogenen - meloidogyne hapla - biotesten - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - bodemweerbaarheid - disease resistance - soil biology - resistance - soil chemistry - dunes - dry matter - sandy soils - pathogens - bioassays - soil fertility - soil quality - soil suppressiveness
Om de invloed van het organisch stof gehalte op de bodemweerbaarheid te meten zijn in het innovatieproject Topsoil+ drie teeltsystemen aangelegd met een verschillend organisch stof gehalte (0,7; 1,4 en 4,0%). Met behulp van biotoetsen wordt bekeken of het organische stofgehalte van invloed is op de bodemweerbaarheid.
Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen
Elberse, I.A.M. - \ 2004
Lisse : PPO Sector Bomen (Rapport / PPO 419) - 24
nematodenbestrijding - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - biologische bestrijding - onkruidbestrijding - houtachtige planten als sierplanten - nematode control - biological control - weed control - ornamental woody plants
In de literatuur, op internet en via contacten is gezocht naar alle mogelijke plantensoorten, die een onderdrukkende werking hebben tegen minstens één van de volgende aaltjes: wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans), houtwortellesieaaltje (Pralylenchus vulnus), noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla), maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en het bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax). Gaillardia en Helenium bieden de beste perspectieven, en ook soedangras en een cultivar van parelgierst bieden goede perspectieven. Drie van deze vier gewassen zullen twee jaar worden getest op hun aaltjesonderdrukkende werking en op onkruidonderdrukking
Populatieontwikkeling en schadelijkheid van meloidogyne hapla bij roos in substraten : substraten: kokos, perliet en steenwolmatten
Stapel, L.H.M. ; Amsing, J.J. ; Garcia Victoria, N. ; Jong, M. de; Jong-Lanser, C.J. de - \ 2004
Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU Glastuinbouw ) - 37
rosa - rozen - houtachtige planten als sierplanten - plantenparasitaire nematoden - nematoda - populatie-ecologie - meloidogyne hapla - substraten - nederland - roses - ornamental woody plants - plant parasitic nematodes - population ecology - substrates - netherlands
Wortelknobbelaaltjes in de boomkwekerij
Elberse, I.A.M. - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 263 - 264.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - meloidogyne - meloidogyne hapla - plantenparasitaire nematoden - plagenbestrijding - ziektebestrijding - teeltsystemen - bestrijdingsmethoden - nederland - forest nurseries - ornamental woody plants - plant parasitic nematodes - pest control - disease control - cropping systems - control methods - netherlands
De boomkwekerij sector in Nederland is zeer divers. Er worden laanbomen, rozen, bos- en haagplanten, fruitbomen, sierheesters, coniferen, vaste planten en waterplanten geproduceerd en veel hiervan is bestemd voor de export. De wortelknobbelaaltjes vormen een probleem voor de export voor de sector
Meloidogyne in bloembolgewassen
Bruggen, A.S. van; Groen, N.P.A. ; Leeuwen, P.J. van; Sommen, A.T.C. van der - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 265 - 268.
meloidogyne - meloidogyne hapla - meloidogyne chitwoodi - bloembollen - dahlia - gladiolus - plantenziektebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - landbouwkundig onderzoek - nederland - nematodenbestrijding - ornamental bulbs - plant disease control - cultural control - agricultural research - netherlands - nematode control
Tot voor enkele jaren heeft de bloembollenteelt niet veel problemen ondervonden veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes. De situatie veranderde met de opkomst van Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax. Uit onderzoek bleken gladiool en dahlia belangrijke waardplanten te zijn voor deze aaltjes
Waardplantgeschiktheid van roos voor het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla : zeven M. hapla-isolaten, zes cultivars en een onderstam
Amsing, J.J. ; Beek, J.G. van der; Stapel, L.H.M. ; Poleij, L.M. ; Hok-A-Hin, C.H. ; Zoon, F.C. - \ 2003
Aalsmeer : PPO / PRI - 33
meloidogyne hapla - rozen - rosa hybrida - waardplanten - plantenplagen - plagenbestrijding - plantenziekten - siergewassen - roses - host plants - plant pests - pest control - plant diseases - ornamental crops
Het noordelijk wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, wordt de laatste jaren steeds vaker aangetroffen in substraatteelten van roos. Onderzoek naar de schadelijkheid en populatieontwikkeling van dit wortelaaltje bij roos op substraat vereist de aanwezigheid van een vatbare cultivar of onderstam en een M. hapla-isolaat dat tot aantasting in staat is. Omdat uit het eerste onderzoek bleek dat niet elke roos en isolaat een geschikte combinatie is, is een potproef uitgevoerd om geschikte roos/isolaat-combinaties te vinden. In de proef zijn zes rozencultivars, Black Beauty, Indian Femma!, Queensday, Red Berlin, Sunbeam en Vendela en de onderstam Natal Briar opgenomen in combinatie met zeven verschillende M. hapla-isolaten: Has, Haw, Hbz, Hby, Hh, Hj en RZ. Alle isolaten zijn getest in een zilverzand/perliet grof-substraat (2 : 1). Alleen het isolaat RZ is ook in kokos en perliet fijn beproefd. De planten zijn geïnoculeerd met 10.000 J2 van M. hapla per plant en negen weken later beoordeeld op aantallen eimassa’s per plant. Het tomatenras Moneymaker diende als zeer vatbare controle om de vitaliteit van de isolaten te controleren. In tegenstelling tot het tomatenras Moneymaker, waarop gemiddeld over alle M. hapla-isolaten 638 eimassa’s per plant aanwezig waren, waren de rozen met gemiddeld bijna 8 eimassa’s per plant beduidend minder vatbaar voor de geteste M. hapla-isolaten. Van de rozen zijn de onderstam Natal Briar en de cultivar Vendela het meest vatbaar, wat met name geldt voor de isolaten Hbz en Hh. Deze roos/isolaat-combinaties leverden 43 tot 58 eimassa’s per plant op. In combinatie met de andere cultivars varieerde het aantal eimassa’s voor Hbz en Hh van 0,2 tot 23,8 per plant. De isolaten Has, Haw, Hby, Hj en RZ, leverden bij alle onderzochte rozen geen of slechts weinig eimassa’s op, variërend van 0 tot 15,5 eimassa’s per plant. Dit onderzoek heeft vier roos/isolaat-combinaties opgeleverd waarmee de schade- en bestrijdingsproeven kunnen worden uitgevoerd, namelijk Natal Briar en Vendela in combinatie met de isolaten Hbz en Hh.
Populatieontwikkeling en schade van Meloidogyne hapla in roos, geteeld in perliet en kokos
Stapel, L.H.M. ; Amsing, J.J. - \ 2003
Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (PPO 578) - 35
houtachtige planten als sierplanten - populatie-ecologie - rosa - rozen - groeimedia - nematoda - meloidogyne hapla - ornamental woody plants - population ecology - roses - growing media
In deze publicatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de schadelijkheid (productievermindering) van Meloidogyne hapla in roos. Verschillende hoeveelheden aaltjes zijn aangebracht in de planten, waarbij gekeken werd naar het substraat (perliet en kokos) en het plantmateriaal (sterk en onderstam). Daarnaast zijn gegevens verzameld over de populatieontwikkeling in de wortels en het drainwater
Helenium - cultivars houden aaltjes onder toom
Bertrums, E.J. - \ 2002
De Boomkwekerij 15 (2002)4. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
houtachtige planten als sierplanten - nematoda - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - helenium - biologische bestrijding - gewasbescherming - plantenplagen - cultuurmethoden - populatie-ecologie - cultivars - ornamental woody plants - biological control - plant protection - plant pests - cultural methods - population ecology
Onderzoek naar gewassen die de aaltjespopulatie kunnen beheersen in de kas en op het veld
Trapping of root-knot nematodes by the adhesive hyphae-forming fungus Arthrobotrys oligospora
Belder, E. den - \ 1994
Agricultural University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): J.W.D.M. Henfling. - S.l. : Den Belder - ISBN 9789054852810 - 147
biologische bestrijding - schimmels - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plantenplagen - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - deuteromycotina - meloidogyne hapla - moniliaceae - biological control - fungi - biological control agents - plant pests
<p>The present study addresses the ecology of a particular isolate of <em>Arthrobotrys oligospora</em> (CBS 289.82) in relation to its efficacy in controlling the root-knot nematode, <em>Meloidogyne hapla.</em><p>This isolate was selected because it differs from most nematode-trapping fungi in that it captures nematodes with adhesive hyphae without having to form complex trapping devices. This characteristic may make it a very useful biological control agent. An attempt was made to gain insight into the factors controlling its capture ability.<p><em>In vitro</em> experiments demonstrated that the <em>A. oligospora</em> (CBS 289.82) isolate was very effective in capturing <em>M.</em><em>hapla</em> and <em>M. incognita,</em> compared to the ability of other fungi with other trapping devices. Mobile juveniles were all caught by the hyphae within one hour and in some cases attachment occurred within the very first contact (chapter 2).<p>Electron microscopic observations revealed that attachment of juveniles of <em>Meloidogyne</em> spp. to hyphae is mediated by a layer of extracellular material, about 0.1 gm thick, on the hyphae (chapter 3). Such a layer was never observed in hyphae of fungal cultures to which nematodes were not added, suggesting that its presence depends on an interaction of the fungus with the nematode. The attachment of <em>Meloidogyne</em> second-stage juveniles was not affected by temperatures between 5 and 3O°C. However, at 15°C ring structure development and growth of trophic hyphae were strongly hampered, which suggest that under prevailing soil temperatures in temperate regions, ring structure development and growth of trophic hyphae may proceed slowly whereas trapping would continue to occur (chapter 4).<p>Furthermore, the nutritional conditions during growth of the fungus did not correlate with the rapidity of nematode-hypha attachment. The results also provide evidence that the trapping ability of the isolate tested continued for over more than 70 days (chapter 4).<p><em>Arthrobotrys oligospora</em> (CBS 289.82) covered dead, ruptured nematodes with a dense mycelium, whereas dead but otherwise intact nematodes were penetrated through the buccal cavity by a corkscrew-like structure and were subsequently colonized by trophic hyphae. Colonization of living second-stage juveniles by trophic hyphae following attachment and penetration was faster than colonization of dead second-stage juveniles. The addition of dead juveniles to a fungal colony prior to the addition of living juveniles did not affect attachment or the development of trophic hyphae through the live juveniles. However, one day after the addition of live juveniles, the proportion of live nematodes with ring structures was higher than when living and dead juveniles were added at the same time. The development of trophic hyphae in dead second-stage juveniles was delayed in the presence of live second-stage juveniles. The results refute the commonly held assumption that poor possibilities for saprophytic growth are a prerequisite for the formation of trapping devices and the predacious mode of feeding in the fungus (chapter <em></em> 5).<p>An important quality of fungi as potential biological control agents is their ability to form mycelium and capture structures in the soil at the place where their activity is desirable.<p>The establishment and capture activity of this isolate in a simple microcosm system at 20°C, <em></em> was compared to that of other fungi from the <em>Dactylaria</em> -complex. Direct microscopic observations in microcosms confirmed the attachment of mobile juveniles of <em>M. hapla</em> to hyphae of A. oligospora (chapter 6). Application of about 30 mm hyphal fragments of <em>A. oligospora</em> (CBS 289.82) <em></em> per gram soil resulted in 100-170 <em></em> in of hyphae per gram oven-dry soil at 20°C within 12 <em></em> days, a reduction of 90% in the number of living nematodes of <em>M. hapla</em> within one day after addition and the extermination of the nematodes within 10 days. In non-sterilized soil, the hyphae reached a total length of 10 in per gram oven-dry soil. This amount of hyphal mass was sufficient to reduce the number of nematodes by 70% <em></em> as compared to the control within 10 days after nematodes were added to the soil. At 13°C, similar results were obtained. Even at low densities, this isolate is effective. Notwithstanding their ability to form the most extensive mycelial mats of all fungi tested and despite the fairly large amounts of <em>M. hapla</em> added, nematode capture in both adhesive ring-forming fungi A. conoides (CBS 265.83) <em></em> and <em>A. oligospora</em> (ATCC 24927) <em></em> was zero or low. This supports other observations that the adhesive ring-forming fungi are inefficient (chapter 6).<p>In chapter 7 <em></em> the results on the ability of <em>A. oligospora</em> (CBS 289.82) <em></em> to capture root-knot nematodes presented in the previous chapters are evaluated. The mechanism of nematode trapping is also discussed from the perspective of screening nematode-trapping fungi and using the adhesive hyphae-forming fungi as biological control agents.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.