Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==meloidogyne hapla
Check title to add to marked list
Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - controlled atmospheres - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - biological control
Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
CATT: a New and Non-Chemical Pest and Nematode Control Method in Strawberry Planting Stock
Kruistum, G. van; Evenhuis, B. ; Hoek, J. ; Kastelein, P. ; Wolf, J.M. van der; Verschoor, J.A. - \ 2014
aardbeien - biologische bestrijding - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - nematoda - plantenvermeerdering - vegetatieve vermeerdering - phytonemus pallidus - meloidogyne hapla - xanthomonas fragariae - strawberries - biological control - plant protection - plant parasitic nematodes - propagation - vegetative propagation
As an alternative to MeBr fumigation a 48h Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) was developed and scaled up by Wageningen UR in cooperation with the Dutch plant propagating association Plantum. This results in an excellent de-infestation and 99.8 % mortality of the strawberry tarsonemid mite (Phytonemus pallidus). This non-chemical and sustainable method provides a healthy production of highly qualified strawberry runners in the field. From 2009 CATT is up scaled to a commercial level and widely applied by Dutch nurseries. In 2011 this CATT method was successfully modified to eradicate also the root knot nematode Meloidogyne hapla (>99.7% mortality), which was not effectively controlled by MeBr fumigation. For an effective killing of the root knot nematodes, temperature must be raised to 40 ºC. In several experiments the optimum conditions for a high mortality of both tarsonemids and nematodes was studied. This leads into an adapted CATT of 20 hours at a temperature of 35 ºC and 50 % CO2 followed by 20 hours at a temperature of 40 ºC. In 2012 this adapted CATT was successfully upgraded and tested under field conditions. Additional research in 2013 leads to the conclusion that cross infection of plants by the bacterial Q-disease Xanthomonas fragariae during CATT treatment is unlikely
Bestrijding van wortelknobbelaaltjes in de bodem : Inundatie
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2013
Lisse : PPO sector Bloembollen, Bomen en Fruit - 29
meloidogyne hapla - inundatie - gewasbescherming - effecten - bloembollen - gladiolus - dahlia - temperatuur - plagenbestrijding - landbouwkundig onderzoek - flooding - plant protection - effects - ornamental bulbs - temperature - pest control - agricultural research
Het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) vormt een toenemend probleem in dahlia. Gladiool en dahlia zijn goede waardplanten voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi). Dit is een quarantaine aaltje en wanneer dit in uitgangsmateriaal wordt aangetroffen, gelden er wettelijke maatregelen van de NVWA. Dit leidt tot voornamelijk economische schade voor de teler. Tot nu toe vallen de problemen met M. chitwoodi in gladiool en dahlia mee, maar omdat de NVWA heeft besloten tot strengere inspectie, is de verwachting dat er in de toekomst meer problemen mee zullen zijn.
Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen de plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012
Kruistum, G. van; Verschoor, J. ; Hoek, J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO 3250232400) - 19
aardbeien - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - warmtebehandeling - gewasbescherming - kleinfruit - nematodenbestrijding - strawberries - planting stock - propagation materials - plant parasitic nematodes - heat treatment - plant protection - small fruits - nematode control
In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. Na behandeling en een korte opslagperiode zijn de partijtjes incl. onbehandeld op 8 mei 2012 uitgeplant. De nieuwe CATT behandeling bleek even succesvol te zijn als de standaardmethode. Er werden geen verschillen tussen de rassen (Darselect, Elsanta, Figaro, Korona, Sonata, Symphony en Honeoye) vastgesteld. In een sub-proef is gebleken dat het tijdstip van een CATT behandeling flexibel, ook direct na laat rooien in januari, kan worden uitgevoerd. Vastgesteld is dat de enkele, na een aangepaste CATT behandeling, nog in de (moeder)planten aanwezige wortelknobbelaaltjes niet voldoende vitaal zijn om tot reproductie en vermeerdering te komen, zelfs niet na een groeiseizoen. Ook de dochterplanten bleven na de aangepaste CATT behandeling vrij van besmetting.
Interactions between fodder radish and tagetes varieties and Meloidogyne hapla populations
Lammers, J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (Proaktijkonderzoek Plant & Omgeving 541) - 42 p.
meloidogyne hapla - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - plantenparasitaire nematoden - groenbemesters - raphanus sativus - tagetes patula - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - akkerbouw - vollegrondsteelt - varieties - varietal resistance - plant parasitic nematodes - green manures - agricultural research - plant protection - arable farming - outdoor cropping
In this study, resistance to Meloidogyne hapla populations is the focal point. It involves a screening of fodder radish and Tagetes varieties with a number of local M. hapla populations to determine their infection rate.
Helpt inundatie ook tegen wortelknobbelaaltjes?
Elberse, I.A.M. ; Visser, J.H.M. ; Boer, A. de - \ 2013
meloidogyne hapla - inundatie - bloembollen - effecten - gewasbescherming - plagenbestrijding - temperatuur - landbouwkundig onderzoek - flooding - ornamental bulbs - effects - plant protection - pest control - temperature - agricultural research
Onderzoek naar toenemende problemen in dahlia en gladiool door noordelijk wortelknobbelaaltje (M. hapla). De vragen die gesteld werden, waren of inundatie perspectief biedt, hoe lang inunderen en kan het ook bij lage temperatuur in de winterperiode?
CATT maakt aardbeimijt en aaltjes het leven zuur
Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2011
Groenten en Fruit Actueel 50 (2011)50. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 14.
aardbeien - vermeerderingsmateriaal - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - plantenparasitaire nematoden - desinfecteren - plagenbestrijding - warmtebehandeling - strawberries - propagation materials - plant parasitic nematodes - disinfestation - pest control - heat treatment
Een aangepaste CATT van aardbeiplanten tegen aardbeimijt blijkt ook werkzaam te zijn tegen de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Meloidogyne hapla. Een mooie meevaller voor gezond uitgangsmateriaal.
Simultanema: Kwantitatieve simultane detectie van meerdere aaltjessoorten
Zijlstra, C. ; Hoof, R.A. van - \ 2009
plantenparasitaire nematoden - detectie - polymerase-kettingreactie - meloidogyne hapla - kwantitatieve methoden - plant parasitic nematodes - detection - polymerase chain reaction - quantitative methods
Poster met onderzoeksinformatie. Doel is een geschikte toets te maken voor de agrosector die snel, gelijktijdig meerdere aaltjessoorten kwantitatief kan aantonen.
Bodemweerbaarheid tegen Meloidogyne hapla
Slootweg, G. - \ 2009
meloidogyne hapla - overblijvende planten - duinzand - landbouwkundig onderzoek - compost - bodemweerbaarheid - perennials - dune sand - agricultural research - composts - soil suppressiveness
Powerpointpresentatie over de vraag of op een duinzandgrond natuurlijke ziektewering tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla opgewekt kan worden door het toevoegen van compost, stalmest en/of chitine?
Bodemweerbaarheid tegen wortelknobbelaaltjes
Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van - \ 2009
meloidogyne hapla - overblijvende planten - phlox - compost - bodemweerbaarheid - vollegrondsteelt - perennials - composts - soil suppressiveness - outdoor cropping
In dit onderzoek wordt gezocht naar een duurzame mogelijkheid om wortelknobbelaaltjes in de teelt van vaste planten te kunnen beheersen
'Probleem wortelknobbelaaltje nog niet opgelost' : Het onderzoek van Pieter van Dalfsen
Dwarswaard, A. ; Dalfsen, P. van - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)162. - ISSN 1571-5558 - p. 37 - 37.
tuinbouw - overblijvende planten - meloidogyne hapla - onderzoekers - horticulture - perennials - research workers
In de serie Het onderzoek van laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Pieter van Dalfsen : 'probleem wortelknobbelaaltje nog niet opgelost'
Bouwstenen voor geïntegreerde teelt van zomerbloemen en vaste planten
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
geïntegreerde bestrijding - nematoda - peronospora farinosa - meloidogyne hapla - bloementeelt - snijbloemen - overblijvende planten - vollegrondsteelt - zomerbloemen - integrated control - floriculture - cut flowers - perennials - outdoor cropping - summer flowers
Poster met resultaten uit onderzoek naar de beheersing van aaltjes en valse meeldauw in de teelt van zomerbloemen en vaste planten
Organische stof en ziektewering in de sierteelt
Os, G.J. van; Bent, J. van der; Conijn, C.G.M. - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 22 - 22.
gewasbescherming - organische stof - zandgronden - biotesten - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - pythium - thanatephorus cucumeris - narcissus - tulipa - hyacinthus - sierteelt - bodemkwaliteit - plant protection - organic matter - sandy soils - bioassays - ornamental horticulture - soil quality
Resultaten uit lopend onderzoek naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit van duinzandgrond en de haalbaarheid van geïntegreerde en biologische teelten met een gewasrotatie van 1:7 met bolgewassen, heesters en vaste planten
Vergelijking van luzerne en gras-klaver, inclusief effect op aanwezige aaltjes en de volgteelt prei
Geel, W.C.A. van; Visser, J.H.M. ; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de - \ 2009
Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 32
biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rotaties - organische stikstof - stikstofkringloop - bodemvruchtbaarheid - weidevlinderbloemigen - luzerne - meloidogyne hapla - trichodoridae - gewasbescherming - akkerbouw - grasklaver - organic farming - cultural control - rotations - organic nitrogen - nitrogen cycle - soil fertility - pasture legumes - lucerne - plant protection - arable farming - grass-clover swards
In het biologisch bedrijfssysteem op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijk zand) is een tweejarige teelt van een vlinderbloemig hoofdgewas in de rotatie opgenomen om extra stikstof in het systeem te brengen. De vlinderbloemige wordt begin augustus gezaaid, na voorvrucht aardappel en fungeert dan tevens als stikstofvanggewas voor de minerale stikstof die na de aardappeloogst in de bodem achterblijft en de stikstof die later in de zomer en herfst nog mineraliseert. De vraag was of luzerne of gras-klaver het meeste geschikt zou zijn als vlinderbloemige in de rotatie, gelet op drogestofproductie, geschiktheid voor latere zaai en vermeerdering van aanwezige probleemaaltjes. Er is voor luzerne gekozen, omdat het een iets slechtere waard is voor enkele specifieke aaltjes. Om beter uitsluitsel te verkrijgen over de geschiktheid van luzerne versus gras-klaver, is tevens een vergelijking tussen beide gewassen aangelegd
Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - maatregelen - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - adverse effects - nematode control - measures
Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
Kosten en baten van sanering van wortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi en M. hapla)
Hoek, H. - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)20 juni.
gewasbescherming - aardappelen - solanum tuberosum - pootaardappelen - aardbeien - vermeerderingsmateriaal - nematoda - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - nematodenbestrijding - bestrijdingsmethoden - kosten-batenanalyse - akkerbouw - plant protection - potatoes - seed potatoes - strawberries - propagation materials - nematode control - control methods - cost benefit analysis - arable farming
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaineorganisme en mag daarom niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld aardappelpootgoed. Komt M. chitwoodi toch in pootgoed voor, dan wordt de partij afgekeurd. Op percelen waar het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) voorkomt, kan geen vermeerdering van aardbeiplanten plaatsvinden vanwege het hoge risico op afkeuring. Vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing is het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. Dit project wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. In het project worden bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel is sanering (volledige bestrijding) van M. chitwoodi. De meest effectieve methoden kunnen vervolgens in het onderzoek voor de bestrijding van M. hapla worden opgenomen. In deze samenvatting worden de kosten en baten weergegeven van de bestrijdingsmethoden die momenteel het meest effectief lijken te zijn.
De kost gaat voor de baat uit (sanering van wortelknobbelaaltjes is (nog) niet mogelijk)
Hoek, J. ; Korthals, G.W. - \ 2008
Nieuwe oogst / Magazine gewas (2008)26 juni 2008. - ISSN 1871-093X - p. 17 - 17.
meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - aardappelen - nematodenbestrijding - potatoes - nematode control
Onderzoek van PPO-AGV naar mogelijkheden om te komen tot sanering van Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne hapla
Kosten en baten sanering M. chitwoodi en M. hapla voor de teelt van vermeerderingsmateriaal
Hoek, J. ; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2008
Lelystad : PPO AGV - 19
gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne hapla - nematodenbestrijding - bestrijdingsmethoden - kosten-batenanalyse - onderzoek - vermeerderingsmateriaal - pootaardappelen - fragaria - aardbeien - vollegrondsteelt - plant protection - plant parasitic nematodes - nematode control - control methods - cost benefit analysis - research - propagation materials - seed potatoes - strawberries - outdoor cropping
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaine organisme en daarom mag dit aaltje niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal. Is dat toch het geval dan wordt de partij afgekeurd. Vanwege de quarantaine status van M. chitwoodi is beheersing van dit aaltje via de Aaltjes Beheersing Strategie (ABS) niet toereikend en is vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. In dit project worden chemische en niet-chemische bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel van het project is om zodanig effectieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen, dat de populatie van M. chitwoodi wordt gesaneerd. Dit houdt in dat M. chitwoodi volledig (voor honderd procent) wordt bestreden waardoor de teelt van vermeerderingsmateriaal weer mogelijk wordt. De meest effectieve methode(n) uit dit onderzoek zullen vervolgens in het onderzoek voor de bestrijding van M. hapla in aardbei worden opgenomen. In dit projectrapport wordt verslag gedaan van een deskstudie naar kosten en baten van saneringstechnieken van M. chitwoodi en M. hapla
Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen
Elberse, I.A.M. - \ 2007
groenbemesters - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - boomteelt - plagenbestrijding - biologische bestrijding - green manures - plant parasitic nematodes - arboriculture - pest control - biological control
Poster met onderzoeksinformatie over de onderdrukking van aaltjes door groenbemesters in de boomkwekerij.
Productiegegevens vaste planten
Reuler, H. van - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR 10) - 2
bloementeelt - overblijvende planten - plantenziekten - bodemvruchtbaarheid - meloidogyne hapla - aconitum - astrantia - geranium - phlox - trollius - zomerbloemen - floriculture - perennials - plant diseases - soil fertility - summer flowers
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ worden de productiegegevens van de teelt van vaste planten in de seizoenen 2005-2006 gegeven.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.