Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 29 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==meloidogyne hapla
Check title to add to marked list
Organische stof en bodemweerbaarheid
Reuler, H. van - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR 7) - 2
ziekteresistentie - bodembiologie - weerstand - bodemchemie - duinen - droge stof - zandgronden - pathogenen - meloidogyne hapla - biotesten - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - bodemweerbaarheid - disease resistance - soil biology - resistance - soil chemistry - dunes - dry matter - sandy soils - pathogens - bioassays - soil fertility - soil quality - soil suppressiveness
Om de invloed van het organisch stof gehalte op de bodemweerbaarheid te meten zijn in het innovatieproject Topsoil+ drie teeltsystemen aangelegd met een verschillend organisch stof gehalte (0,7; 1,4 en 4,0%). Met behulp van biotoetsen wordt bekeken of het organische stofgehalte van invloed is op de bodemweerbaarheid.
Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen
Elberse, I.A.M. - \ 2004
Lisse : PPO Sector Bomen (Rapport / PPO 419) - 24
nematodenbestrijding - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - biologische bestrijding - onkruidbestrijding - houtachtige planten als sierplanten - nematode control - biological control - weed control - ornamental woody plants
In de literatuur, op internet en via contacten is gezocht naar alle mogelijke plantensoorten, die een onderdrukkende werking hebben tegen minstens één van de volgende aaltjes: wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans), houtwortellesieaaltje (Pralylenchus vulnus), noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla), maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en het bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax). Gaillardia en Helenium bieden de beste perspectieven, en ook soedangras en een cultivar van parelgierst bieden goede perspectieven. Drie van deze vier gewassen zullen twee jaar worden getest op hun aaltjesonderdrukkende werking en op onkruidonderdrukking
Populatieontwikkeling en schadelijkheid van meloidogyne hapla bij roos in substraten : substraten: kokos, perliet en steenwolmatten
Stapel, L.H.M. ; Amsing, J.J. ; Garcia Victoria, N. ; Jong, M. de; Jong-Lanser, C.J. de - \ 2004
Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU Glastuinbouw ) - 37
rosa - rozen - houtachtige planten als sierplanten - plantenparasitaire nematoden - nematoda - populatie-ecologie - meloidogyne hapla - substraten - nederland - roses - ornamental woody plants - plant parasitic nematodes - population ecology - substrates - netherlands
Wortelknobbelaaltjes in de boomkwekerij
Elberse, I.A.M. - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 263 - 264.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - meloidogyne - meloidogyne hapla - plantenparasitaire nematoden - plagenbestrijding - ziektebestrijding - teeltsystemen - bestrijdingsmethoden - nederland - forest nurseries - ornamental woody plants - plant parasitic nematodes - pest control - disease control - cropping systems - control methods - netherlands
De boomkwekerij sector in Nederland is zeer divers. Er worden laanbomen, rozen, bos- en haagplanten, fruitbomen, sierheesters, coniferen, vaste planten en waterplanten geproduceerd en veel hiervan is bestemd voor de export. De wortelknobbelaaltjes vormen een probleem voor de export voor de sector
Meloidogyne in bloembolgewassen
Bruggen, A.S. van; Groen, N.P.A. ; Leeuwen, P.J. van; Sommen, A.T.C. van der - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 265 - 268.
meloidogyne - meloidogyne hapla - meloidogyne chitwoodi - bloembollen - dahlia - gladiolus - plantenziektebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - landbouwkundig onderzoek - nederland - nematodenbestrijding - ornamental bulbs - plant disease control - cultural control - agricultural research - netherlands - nematode control
Tot voor enkele jaren heeft de bloembollenteelt niet veel problemen ondervonden veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes. De situatie veranderde met de opkomst van Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax. Uit onderzoek bleken gladiool en dahlia belangrijke waardplanten te zijn voor deze aaltjes
Waardplantgeschiktheid van roos voor het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla : zeven M. hapla-isolaten, zes cultivars en een onderstam
Amsing, J.J. ; Beek, J.G. van der; Stapel, L.H.M. ; Poleij, L.M. ; Hok-A-Hin, C.H. ; Zoon, F.C. - \ 2003
Aalsmeer : PPO / PRI - 33
meloidogyne hapla - rozen - rosa hybrida - waardplanten - plantenplagen - plagenbestrijding - plantenziekten - siergewassen - roses - host plants - plant pests - pest control - plant diseases - ornamental crops
Het noordelijk wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, wordt de laatste jaren steeds vaker aangetroffen in substraatteelten van roos. Onderzoek naar de schadelijkheid en populatieontwikkeling van dit wortelaaltje bij roos op substraat vereist de aanwezigheid van een vatbare cultivar of onderstam en een M. hapla-isolaat dat tot aantasting in staat is. Omdat uit het eerste onderzoek bleek dat niet elke roos en isolaat een geschikte combinatie is, is een potproef uitgevoerd om geschikte roos/isolaat-combinaties te vinden. In de proef zijn zes rozencultivars, Black Beauty, Indian Femma!, Queensday, Red Berlin, Sunbeam en Vendela en de onderstam Natal Briar opgenomen in combinatie met zeven verschillende M. hapla-isolaten: Has, Haw, Hbz, Hby, Hh, Hj en RZ. Alle isolaten zijn getest in een zilverzand/perliet grof-substraat (2 : 1). Alleen het isolaat RZ is ook in kokos en perliet fijn beproefd. De planten zijn geïnoculeerd met 10.000 J2 van M. hapla per plant en negen weken later beoordeeld op aantallen eimassa’s per plant. Het tomatenras Moneymaker diende als zeer vatbare controle om de vitaliteit van de isolaten te controleren. In tegenstelling tot het tomatenras Moneymaker, waarop gemiddeld over alle M. hapla-isolaten 638 eimassa’s per plant aanwezig waren, waren de rozen met gemiddeld bijna 8 eimassa’s per plant beduidend minder vatbaar voor de geteste M. hapla-isolaten. Van de rozen zijn de onderstam Natal Briar en de cultivar Vendela het meest vatbaar, wat met name geldt voor de isolaten Hbz en Hh. Deze roos/isolaat-combinaties leverden 43 tot 58 eimassa’s per plant op. In combinatie met de andere cultivars varieerde het aantal eimassa’s voor Hbz en Hh van 0,2 tot 23,8 per plant. De isolaten Has, Haw, Hby, Hj en RZ, leverden bij alle onderzochte rozen geen of slechts weinig eimassa’s op, variërend van 0 tot 15,5 eimassa’s per plant. Dit onderzoek heeft vier roos/isolaat-combinaties opgeleverd waarmee de schade- en bestrijdingsproeven kunnen worden uitgevoerd, namelijk Natal Briar en Vendela in combinatie met de isolaten Hbz en Hh.
Populatieontwikkeling en schade van Meloidogyne hapla in roos, geteeld in perliet en kokos
Stapel, L.H.M. ; Amsing, J.J. - \ 2003
Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (PPO 578) - 35
houtachtige planten als sierplanten - populatie-ecologie - rosa - rozen - groeimedia - nematoda - meloidogyne hapla - ornamental woody plants - population ecology - roses - growing media
In deze publicatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de schadelijkheid (productievermindering) van Meloidogyne hapla in roos. Verschillende hoeveelheden aaltjes zijn aangebracht in de planten, waarbij gekeken werd naar het substraat (perliet en kokos) en het plantmateriaal (sterk en onderstam). Daarnaast zijn gegevens verzameld over de populatieontwikkeling in de wortels en het drainwater
Helenium - cultivars houden aaltjes onder toom
Bertrums, E.J. - \ 2002
De Boomkwekerij 15 (2002)4. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
houtachtige planten als sierplanten - nematoda - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - helenium - biologische bestrijding - gewasbescherming - plantenplagen - cultuurmethoden - populatie-ecologie - cultivars - ornamental woody plants - biological control - plant protection - plant pests - cultural methods - population ecology
Onderzoek naar gewassen die de aaltjespopulatie kunnen beheersen in de kas en op het veld
Trapping of root-knot nematodes by the adhesive hyphae-forming fungus Arthrobotrys oligospora
Belder, E. den - \ 1994
Agricultural University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): J.W.D.M. Henfling. - S.l. : Den Belder - ISBN 9789054852810 - 147
biologische bestrijding - schimmels - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plantenplagen - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - deuteromycotina - meloidogyne hapla - moniliaceae - biological control - fungi - biological control agents - plant pests
<p>The present study addresses the ecology of a particular isolate of <em>Arthrobotrys oligospora</em> (CBS 289.82) in relation to its efficacy in controlling the root-knot nematode, <em>Meloidogyne hapla.</em><p>This isolate was selected because it differs from most nematode-trapping fungi in that it captures nematodes with adhesive hyphae without having to form complex trapping devices. This characteristic may make it a very useful biological control agent. An attempt was made to gain insight into the factors controlling its capture ability.<p><em>In vitro</em> experiments demonstrated that the <em>A. oligospora</em> (CBS 289.82) isolate was very effective in capturing <em>M.</em><em>hapla</em> and <em>M. incognita,</em> compared to the ability of other fungi with other trapping devices. Mobile juveniles were all caught by the hyphae within one hour and in some cases attachment occurred within the very first contact (chapter 2).<p>Electron microscopic observations revealed that attachment of juveniles of <em>Meloidogyne</em> spp. to hyphae is mediated by a layer of extracellular material, about 0.1 gm thick, on the hyphae (chapter 3). Such a layer was never observed in hyphae of fungal cultures to which nematodes were not added, suggesting that its presence depends on an interaction of the fungus with the nematode. The attachment of <em>Meloidogyne</em> second-stage juveniles was not affected by temperatures between 5 and 3O°C. However, at 15°C ring structure development and growth of trophic hyphae were strongly hampered, which suggest that under prevailing soil temperatures in temperate regions, ring structure development and growth of trophic hyphae may proceed slowly whereas trapping would continue to occur (chapter 4).<p>Furthermore, the nutritional conditions during growth of the fungus did not correlate with the rapidity of nematode-hypha attachment. The results also provide evidence that the trapping ability of the isolate tested continued for over more than 70 days (chapter 4).<p><em>Arthrobotrys oligospora</em> (CBS 289.82) covered dead, ruptured nematodes with a dense mycelium, whereas dead but otherwise intact nematodes were penetrated through the buccal cavity by a corkscrew-like structure and were subsequently colonized by trophic hyphae. Colonization of living second-stage juveniles by trophic hyphae following attachment and penetration was faster than colonization of dead second-stage juveniles. The addition of dead juveniles to a fungal colony prior to the addition of living juveniles did not affect attachment or the development of trophic hyphae through the live juveniles. However, one day after the addition of live juveniles, the proportion of live nematodes with ring structures was higher than when living and dead juveniles were added at the same time. The development of trophic hyphae in dead second-stage juveniles was delayed in the presence of live second-stage juveniles. The results refute the commonly held assumption that poor possibilities for saprophytic growth are a prerequisite for the formation of trapping devices and the predacious mode of feeding in the fungus (chapter <em></em> 5).<p>An important quality of fungi as potential biological control agents is their ability to form mycelium and capture structures in the soil at the place where their activity is desirable.<p>The establishment and capture activity of this isolate in a simple microcosm system at 20°C, <em></em> was compared to that of other fungi from the <em>Dactylaria</em> -complex. Direct microscopic observations in microcosms confirmed the attachment of mobile juveniles of <em>M. hapla</em> to hyphae of A. oligospora (chapter 6). Application of about 30 mm hyphal fragments of <em>A. oligospora</em> (CBS 289.82) <em></em> per gram soil resulted in 100-170 <em></em> in of hyphae per gram oven-dry soil at 20°C within 12 <em></em> days, a reduction of 90% in the number of living nematodes of <em>M. hapla</em> within one day after addition and the extermination of the nematodes within 10 days. In non-sterilized soil, the hyphae reached a total length of 10 in per gram oven-dry soil. This amount of hyphal mass was sufficient to reduce the number of nematodes by 70% <em></em> as compared to the control within 10 days after nematodes were added to the soil. At 13°C, similar results were obtained. Even at low densities, this isolate is effective. Notwithstanding their ability to form the most extensive mycelial mats of all fungi tested and despite the fairly large amounts of <em>M. hapla</em> added, nematode capture in both adhesive ring-forming fungi A. conoides (CBS 265.83) <em></em> and <em>A. oligospora</em> (ATCC 24927) <em></em> was zero or low. This supports other observations that the adhesive ring-forming fungi are inefficient (chapter 6).<p>In chapter 7 <em></em> the results on the ability of <em>A. oligospora</em> (CBS 289.82) <em></em> to capture root-knot nematodes presented in the previous chapters are evaluated. The mechanism of nematode trapping is also discussed from the perspective of screening nematode-trapping fungi and using the adhesive hyphae-forming fungi as biological control agents.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.