Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 32 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nauwkeurigheid
Check title to add to marked list
Grondwaterstand handmatig meten blijkt best nauwkeurig
Knotters, M. ; Meij, T. de; Pleijter, M. - \ 2014
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2014)1. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 28.
grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation
Het valt reuze mee met de nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden. Wie de grondwaterstand op een zeer traditionele manier meet (via meetlint in de peilbuis) of met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal, maakt meetfouten van hooguit enkele centimeters. Een experiment bij het Boetelerveld wijst dat uit.
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden
Knotters, M. ; Meij, T. de; Pleijter, M. - \ 2014
H2O online 2014 (2014)15 jan.
grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation
In Nederland worden veel grondwaterstanden gemeten. Vanouds gebeurt dit handmatig door een dompelklokje aan een meetlint in een peilbuis te laten zakken, of, geavanceerder, met een elektronisch peilapparaat met geluidssignaal. Tegenwoordig worden ook automatische drukopnemers gebruikt, die regelmatig worden gecontroleerd door de automatische metingen te vergelijken met handmatige. Daarbij is inzicht in de nauwkeurigheid van de handmatige meting belangrijk, maar hier is weinig over bekend. Daarom voerden we een experiment uit. Meetfouten blijken meestal beperkt te zijn, hooguit enkele centimeters. Soms traden echter fouten van rond een meter op, veroorzaakt door slecht afleesbare meetlinten.
Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden
Knotters, M. ; Hoogland, T. ; Brus, D.J. - \ 2013
Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 35 - 47.
grondwaterstand - kaarten - nauwkeurigheid - modellen - groundwater level - maps - accuracy - models
Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische component van Stone. Om hun bruikbaarheid te kunnen beoordelen moeten we weten hoe nauwkeurig deze kaarten zijn. In dit artikel beschrijven we hoe we een beeld kregen van de nauwkeurigheid door de kaarten te vergelijken met informatie over de freatische grondwaterstand uit de Landelijke Steekproef Kaarteenheden. Deze steekproef werd destijds uitgevoerd op de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000.
Nauwkeurigheid van handmatig gemeten grondwaterstanden en stijghoogtes : verslag van een veldexperiment
Knotters, M. ; Meij, T. van der; Pleijter, M. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2476) - 36
grondwaterstand - nauwkeurigheid - meting - experimenteel veldonderzoek - overijssel - groundwater level - accuracy - measurement - field experimentation
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van handmetingen van grondwaterstanden en stijghoogtes in een experiment met zestien buizen en zestien waarnemers. We analyseerden hierbij het effect van het type peilklokje: het dompelklokje dat bestaat uit een messing buisje met een diameter van 17 mm, en een elektrisch peilapparaat met geluidssignaal. Daarnaast onderzochten we of de afwerking van de buis en de aanwezigheid van verbindingsnaden effect had op meetnauwkeurigheid. Een belangrijke foutenbron bleek de slechte afleesbaarheid te zijn van meetlinten die waren bevestigd aan elektronische peilapparaten. Hierdoor werden afleesfouten van circa 100 cm gemaakt. Als we deze afleesfouten buiten beschouwing laten, dan ligt bij elektronische peilapparaten 95% van de waarnemingsfouten tussen -0.9 en +2.15 cm, en bedraagt de mediane fout 0.25 cm. Bij dompelklokjes ligt 95% van de waarnemingsfouten tussen -2.85 en +1.2 cm, en bedraagt de mediane fout 0.15 cm.
Individual methane recordings in dairy cattle
Ogink, N.W.M. ; Crump, R.E. ; Haas, Y. de; Mosquera Losada, J. ; Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 593) - 24
melkveehouderij - methaan - emissie - meting - meetsystemen - nauwkeurigheid - luchtverontreiniging - huisvesting van koeien - stalklimaat - dairy farming - methane - emission - measurement - measurement systems - accuracy - air pollution - cow housing - stall climate
In this study options are explored for individual methane recordings of dairy cows on large scale under practical circumstances. In a simulation study based on respiration research data, accuracies of methane measurements based on different sampling strategies are calculated. Scenarios showed that measuring methane (or ratio CH4:CO2) in the milking parlour or concentrate feeders will provide predictions close to the accuracy reached with scenarios based on sampling in cubicles. However under real farm conditions methane emission patterns may be more variable and overall accuracies decline.
Het effect van fouten bij het meten van licht, temperatuur en CO2 op de energiebesparing van tuinbouwkassen
Bontsema, J. ; Gieling, T.H. ; Kornet, J.G. ; Rijpsma, E.C. ; Swinkels, G.J. - \ 2011
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 145
glastuinbouw - energiebesparing - klimaatregeling - meting - sensors - fouten - nauwkeurigheid - nadelige gevolgen - vergelijkend onderzoek - glasgroenten - greenhouse horticulture - energy saving - air conditioning - measurement - errors - accuracy - adverse effects - comparative research - greenhouse vegetables
Het rapport "Het effect van fouten bij het meten van licht, temperatuur, en CO2 op de energiebesparing van tuinbouwkassen" beschrijft de resultaten van het onderzoek naar het effect van de nauwkeurigheid van de gebruikte sensoren in de kasklimaatregeling op het energieverbruik in de glastuinbouw. Het onderzoek is uitgevoerd bij vier telers met elk een verschillend gewas, nl. komkommer, aubergine, tomaat en radijs. Deze telers zijn geselecteerd op meerdere criteria waarbij het meest doorslaggevend waren: de spreiding over verschillende fabrikaten klimaatcomputers, verschillende fabrikaten klimaatsensoren en het beschikbaar zijn van een ruime binnenplaats zonder al te veel slagschaduw.
Animal proteins in feed : IAG ring rest 2011
Raamsdonk, L.W.D. van; Pinckaers, V.G.Z. ; Vliege, J.J.M. ; Ruth, S.M. van - \ 2011
Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 2011.015) - 38
veevoeder - dierlijke eiwitten - voersamenstelling - voederkwaliteit - goede laboratoriumpraktijk - tests - nauwkeurigheid - fodder - animal proteins - feed formulation - forage quality - good laboratory practices - accuracy
The International Association for Feeding stuff Analysis, section Feeding stuff Microscopy, organises annually a ring test for animal proteins for all their members. In this report the ring test for animal proteins is presented, which was organised by RIKILT in 2011 on behalf of the IAG section Feeding stuff Microscopy. A contamination level below 0.1%, i.e. 0.05% of animal proteins from terrestrial animals is also part of this ring test. The derogation to use fish meal for weaning ruminants, and the desire for further relaxation of the extended feed ban gave rise to inclusion of a contaminated fish meal, and a feel adulterated with feather meal. The main purpose of the ring test is to monitor the performance of the participating laboratories. The main part of this report presents and discusses the results in terms of sensitivity and specificity scores.
Integration of models using shared state variables: Implementation : in the regional hydrologic modelling system SIMGRO
Walsum, P.E.V. van; Veldhuizen, A.A. - \ 2011
Journal of Hydrology 409 (2011)1-2. - ISSN 0022-1694 - p. 363 - 370.
bodemwater - grondwaterstroming - grondwaterstand - hydrologische gegevens - modelleren - nauwkeurigheid - oppervlaktewater - soil water - groundwater flow - groundwater level - hydrological data - modeling - accuracy - surface water - flow - groundwater - zone
SIMGRO is an integration hub that connects to diverse hydrologic models. Its coupling method aims to describe the hydrologic feedbacks adequately at an acceptable cost of the increased computational load. The achieved balance between accuracy and efficiency is investigated in the paper. The coupling method centres around a shared state variable of two connecting subsystems. A prime example of such a variable is the elevation of the phreatic surface that forms the natural demarcation between the saturated groundwater flow and the unsaturated flow in the soil. In our scheme the shared variable is alternately updated by the connecting submodels, with both models using the same combined storage relationship. This method has also been implemented for the linkage between the ponding water of column models and surface water models. Using a basin-scale model, the scheme was subjected to a time-step sensitivity analysis. Results were compared to a benchmark, for which we took the same scheme, but with a short time step of 0.125 d. Increasing the time step to 1 d caused a numerical error of less than 5% in the simulated regional design discharge. Errors in the simulated 95th percentile of highest groundwater levels are less than 0.05 m. The coupling method presented here is a key element of the Netherlands Hydrological Modelling Instrument. The current version involves half a million spatial units of 250 × 250 m.
Hoe goed meten we grondwaterstanden?
Bolt, F.J.E. van der; Cofino, W.P. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Ruiter, P.C. de - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)11. - ISSN 0166-8439 - p. 24 - 25.
grondwaterstand - verdroging - monitoring - meting - fouten - nauwkeurigheid - groundwater level - desiccation - measurement - errors - accuracy
De laatste jaren zijn verschillende artikelen en rapporten verschenen over het meten van freatische grondwaterstanden, waarbij de term 'numerieke verdroging' is gebruikt. Numerieke verdroging wordt gebruikt om onjuiste schattingen van de freatische grondwaterstand, als gevolg van alle veranderingen in meten en interpreteren, aan te geven. Hoog tijd voor Alterra om mogelijke systematische meetfouten in de freatische grondwaterstanden te kwantificeren en de relevantie ervan voor beleid en uitvoering te beoordelen.
Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vij meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009Opties voor een nitraatdieptemeetnet voor het meten in de bovenste vij meter van het grondwater : technische uitwerking motie Koopmans van 22 april 2009
Fraters, B. ; Velthof, G.L. ; Broers, H.P. ; Groenendijk, P. ; Boumans, L.J.M. ; Reijs, J.W. ; Elzakker, B.G. van - \ 2010
Bilthoven : RIVM (RIVM-rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 680717011/2010) - 154
bodemchemie - grondanalyse - nitraten - monitoring - meting - nauwkeurigheid - soil chemistry - soil analysis - nitrates - measurement - accuracy
Het is mogelijk een eventuele afname van de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater onder landbouw op zand- en dalgronden vast te stellen in een meetnet met 450 tot 1200 grondwaterputten (een nitraatdieptemeetnet). Het precieze aantal putten is afhankelijk van de nauwkeurigheid die het beleid vraagt en van de mogelijkheid om bij voldoende landbouwbedrijven te kunnen meten. Om te kunnen verklaren of de nitraatconcentratie al dan niet met de diepte afneemt, zijn behalve deze basismetingen uitgebreidere metingen nodig bij circa 75 tot 100 van deze putten. Dit blijkt uit onderzoek naar aanleiding van de motie-Koopmans van 22 april 2009. Deze motie verzoekt om, aanvullend op de huidige RIVM-metingen in de bovenste meter van het grondwater, de nitraatconcentraties in de tweede tot en met de vijfde meter te modelleren en te meten.
A disposition of interpolation techniques
Knotters, M. ; Heuvelink, G.B.M. - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 190) - 86
pesticiden - waterkwaliteit - kriging - tijdreeksen - statistiek - onzekerheid - nauwkeurigheid - natuur - milieu-analyse - geostatistiek - interpolatie - pesticides - water quality - time series - statistics - uncertainty - accuracy - nature - environmental analysis - geostatistics - interpolation
A large collection of interpolation techniques is available for application in environmental research. To help environmental scientists in choosing an appropriate technique a disposition is made, based on 1) applicability in space, time and space-time, 2) quantification of accuracy of interpolated values, 3) incorporation of ancillary information, and 4) incorporation of process knowledge. The described methods include inverse distance weighting, nearest neighbour methods, geostatistical interpolation methods, Kalman filter methods, Bayesian Maximum Entropy methods, etc. The applicability of methods in aggregation (upscaling) and disaggregation (downscaling) is discussed. Software for interpolation is described. The application of interpolation techniques is illustrated in two case studies: temporal interpolation of indicators for ecological water quality, and spatio-temporal interpolation and aggregation of pesticide concentrations in Dutch surface waters. A valuable next step will be to construct a decision tree or decision support system, that guides the environmental scientist to easy-to-use software implementations that are appropriate to solve their interpolation problem. Validation studies are needed to assess the quality of interpolated values, and the quality of information on uncertainty provided by the interpolation method.
Automatische diktemeting komt in zicht : laanbomen
Baltissen, A.H.M.C. ; Engels, A. - \ 2010
De Boomkwekerij 2010 (2010)20. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
bomen - straatbomen - instrumenten (meters) - nauwkeurigheid - afmetingen - houtmeetkunde - dendrometers - innovaties - boomkwekerijen - kwaliteitszorg - trees - street trees - instruments - accuracy - dimensions - mensuration - innovations - forest nurseries - quality management
Op weg naar automatische diktemeting. Diverse ontwikkelingen in de methoden voor automatische diktemeting bieden perspectief. De centimeterband behoort straks tot het verleden.
Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren
Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Heidema, A.H. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1656) - 47
aquatisch milieu - ecologie - kaarten - nauwkeurigheid - bemonsteren - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - modellen - statistiek - aquatische ecologie - ijsselmeer - volkerak-zoommeer - rijn - maas - aquatic environment - ecology - maps - accuracy - sampling - data collection - data analysis - models - statistics - aquatic ecology - lake ijssel - river rhine - river meuse
Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswateren moet door middel van validatie worden vastgesteld. De ecotopenkaart van de Rijn-Maasmonding is gevalideerd op basis van een kanssteekproef. Dit heeft als voordeel dat de nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheid zonder modelveronderstellingen kan worden berekend. De nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheden wordt bepaald door het aantal en de ruimtelijke spreiding van de steekproeflocaties
Towards a soil information system with quantified accuracy : three approaches for stochastic simulation of soil maps
Brus, D.J. ; Heuvelink, G.B.M. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 58) - 90
cartografie - bodemclassificatie - informatiesystemen - kaarten - stochastische modellen - simulatiemodellen - nauwkeurigheid - kriging - bodemkarteringen - geostatistiek - mapping - soil classification - information systems - maps - stochastic models - simulation models - accuracy - soil surveys - geostatistics
This WOT report describes (geo)statistical methods for mapping soil type and soil properties from soil observations and explanatory information.
Plannen van werkgangen met GIS-profijt van nauwkeurigere perceelsgeometrie?
Bruin, S. de - \ 2007
Agro Informatica 20 (2007)3. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
globale plaatsbepalingssystemen - perceelsgrootte (landbouwkundig) - perceelsvorm (landbouwkundig) - meting - nauwkeurigheid - precisielandbouw - global positioning systems - field size - field shape - measurement - accuracy - precision agriculture
RGI-017 onderzoekt de behoefte aan geo-informatie voor beleid en beheer van het landelijk gebied en methodes om deze behoefte te bepalen. Dit artikel beschrijft een case studie op het gebied van precisielandbouw. Heeft een boer die werkgangen plant (grondbewerking, poten, spuiten, etc.) behoefte aan nauwkeurig ingemeten perceelsgrenzen, of kan hij uit de voeten met de basisregistratie percelen?
Validatie van kaarten van de grondwaterdynamiek in de Graafschap : vergroten aanvullende metingen de kwaliteit van de kaart?
Hoogland, T. ; Pleijter, M. ; Brus, D.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1426) - 31
grondwater - grondwaterstand - kaarten - nauwkeurigheid - kwaliteit - methodologie - grondwaterspiegel - bodemkarteringen - achterhoek - groundwater - groundwater level - maps - accuracy - quality - methodology - water table - soil surveys
Onderzocht is hoe groot de nauwkeurigheid is van regionale Gd-kaarten van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand is en of de kwaliteit kan worden verbeterd door waterstanden in meer boorgaten te meten. Hiervoor is de kwaliteit van een oude en een nieuwe Gd-kaart in het waterschap Rijn en IJssel onderzocht
Hoe nauwkeurig is de grondwatertrap op buislocaties te bepalen?
Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. - \ 2005
Stromingen : vakblad voor hydrologen 11 (2005)4. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 17.
bodemwater - grondwaterspiegel - grondwaterstand - grondwater - hydrologie - gegevens verzamelen - nauwkeurigheid - soil water - water table - groundwater level - groundwater - hydrology - data collection - accuracy
De basis voor het bepalen van de grondwatertrap zijn gemeten grondwaterstanden op peilbuislocaties. Deze informatie wordt getransformeerd naar een GHG en GLG die vervolgens gebruikt worden bij Gt-karteringen, modelkalibraties en validaties. Doordat de buislocaties de basis vormen voor veel studies is het van belang inzicht te hebben in de nauwkeurigheid waarmee de GHG en GLG kunnen worden bepaald. In dit artikel wordt hier inzicht in gegeven, gebruikmakend van de traditionele bepalingsmethode en van lineaire tijdreeksanalyse
Vaststellen van de bemonsteringsnauwkeurigheid van drijfmest
Hoeksma, P. ; Boer, E. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 532) - ISBN 9067549479 - 55
drijfmest - bemonsteren - nauwkeurigheid - mineralenboekhouding - slurries - sampling - accuracy - nutrient accounting system
Rechtgeleiding : hoe recht is recht? : ontwikkeling en validatie van een meetsysteem voor de bepaling van de nauwkeurigheid van rechtgeleidingssystemen
Achten, V.T.J.M. ; Vermeulen, G.D. ; Tuijl, B.A.J. van; Zuydam, R.P. van - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 152) - 27
geleiding - nauwkeurigheid - meting - beeldverwerking - lasers - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - guidance - accuracy - measurement - image processing - global positioning systems - precision agriculture
Schoffelen : wat is de precisie? : ontwikkeling van een meetsysteem voor de bepaling van de nauwkeurigheid van schoffelsystemen
Achten, V.T.J.M. ; Vermeulen, G.D. ; Velde, P. van - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 153) - 24
schoffelen - onkruidbestrijding - nauwkeurigheid - meting - instrumenten (meters) - beeldverwerking - videocamera's - biologische landbouw - precisielandbouw - hoeing - weed control - accuracy - measurement - instruments - image processing - video cameras - organic farming - precision agriculture
Verificatie kwaliteit BRP gegevensbank
Hoogerwerf, M.R. ; Bulens, J.D. ; Stoker, J. ; Hamminga, W. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 786) - 79
grondeigendom - kadasters - particuliere percelen - kaarten - databanken - kwaliteitscontroles - nauwkeurigheid - beoordeling - perceelsgrootte (landbouwkundig) - land ownership - field size - cadastres - private plots - maps - databases - quality controls - accuracy - assessment
De Dienst Basisregistraties (DBR) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de basisregistratie percelen (BRP). DBR heeft Alterra gevraagd een kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar de kwaliteitsaspecten juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de BRP. Het kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd in zeven deelonderzoeken. Verificatie van de kwaliteit heeft plaatsgevonden op basis van veldbezoek, dossieronderzoek en vergelijking met beschikbare referentiebestanden. Belangrijkste conclusie is dat de registratie in de BRP momenteel voldoet aan de eisen die worden gesteld door de Meststoffenwet, de belangrijkste toepassing van de BRP op dit moment, maar dat nog niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van alle potentiële gebruikers.
Stikstofmeting in grondmonsters: theorie en praktijk.
Dam, A.M. van - \ 2002
Bloembollencultuur 113 (2002)6. - p. 12 - 13.
bloembollen - stikstof - grondanalyse - chemische analyse - kunstmeststoffen - stikstofbalans - meting - nauwkeurigheid - bemonsteren - ornamental bulbs - nitrogen - soil analysis - chemical analysis - fertilizers - nitrogen balance - measurement - accuracy - sampling
Regionalised time series models for water table depths
Knotters, M. - \ 2001
University. Promotor(en): P.A. Troch; M.F.P. Bierkens. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084781 - 153
grondwaterspiegel - grondwaterstand - meting - tijdreeksen - statistische analyse - stochastische modellen - simulatiemodellen - nauwkeurigheid - digitaal terreinmodel - water table - groundwater level - measurement - time series - statistical analysis - stochastic models - simulation models - accuracy - digital elevation model
<font size="3"><p>Index words: groundwater head, time series analysis, physical interpretation, resampling, stochastic simulation, accuracy, quantified uncertainty</p><p>Because of its shallow depths, the water table is of significant importance for agriculture and nature conservation in the Netherlands. Water management therefore requires accurate information on the spatial and temporal variations of the water table depth. This information is preferably expressed in terms of probabilities, in order to enable risk assessment. Furthermore, to support strategic decisions in water policy, the information on the water table dynamics should reflect the prevailing climatic conditions (say, the average weather over a 30-year period). Since the number of observation wells and the lengths of the time series are limited for regional studies, spatio-temporal prediction methods should be able to incorporate additional measurements and additional information related to the water table depth.</p><p>Stochastic methods are devised for estimating fluctuation characteristics representing the prevailing climatic and hydrologic conditions. These methods are based on various models for the dynamic relationship between precipitation surplus and water table depth: a physical descriptive, one-dimensional model, SWATRE, supplemented with a univariate time series model for the noise (SWATRE+ARMA), linear transfer function-noise models (TFN), dynamic regression models (DR) or autoregressive exogenous variable models (ARX), and nonlinear threshold autoregressive models (TARSO). These models are applied to extrapolate observed time series of water table depths, by using observed input series on the precipitation surplus having a length of 30 years. Uncertainty is accounted for by generating a large number of realisations using the stochastic model component. The models perform only slightly differently in simulating water table depths, despite their clearly different theoretical starting points. It is shown that a first-order ARX model can easily be expressed in terms of a water balance for a soil column. Moreover, the physically based ARX model can be applied in predicting the effects of human interventions in the hydrological regime on the water table dynamics.</p><p>The ARX model is regionalised to a RARX model, by making its parameters dependent of the spatial co-ordinates. Because of their physical basis, the RARX model parameters can be guessed from auxiliary information such as a digital elevation model (DEM), digital topographic maps and digitally stored soil profile descriptions. Next, the guessed RARX parameters are used to transform a precipitation surplus series into a series of water table depths. Predictions obtained by this 'direct' method are compared with observed water table depths. The observed errors are used to correct the final predictions for systematic errors, and to perform stochastic simulations ('indirect' method). The RARX model is incorporated into a space-time Kalman filter algorithm, which enables predictions conditional to observed water table depths. A cross-validation experiment shows that Kalman filter approaches predict the temporal variation of the water table depths relatively precise, whereas the 'indirect' method yields relatively accurate estimates of expected water table depths, since systematic errors are small. The uncertainty about the temporal variation of the water table depth is underestimated by all methods evaluated. Given the sampling design, the accuracy of the uncertainty about the mean water table depth could not be assessed. Besides efforts to reduce uncertainty, it would be interesting to optimise sampling designs in order to obtain accurate estimates of uncertainty.</p><p> </p></font><FONT FACE="Courier New" SIZE=2><p> </p></font>
De juistheid en herhaalbaarheid van volumina gepipetteerd met een microman positive displacement pipet en een glazen volumepipet
Lasaroms, J.J.P. - \ 1999
Wageningen : Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT) (Rapport / RIKILT-DLO 99.012) - 6
nauwkeurigheid - herhaalbaarheid - methodologie - analytische methoden - analytische scheikunde - accuracy - repeatability - methodology - analytical methods - analytical chemistry
Betrouwbaarheid en herhaalbaarheid microscopische analysemethode diermeel
Voet, H. van der; Jong, J. de; Pinckaers, V.G.Z. - \ 1999
Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO) (Rapport / RIKILT-DLO 99.015) - 13
analyse - microscopie - statistische analyse - detectie - voer van dierlijke oorsprong - beendermeel - herhaalbaarheid - nauwkeurigheid - analysis - microscopy - statistical analysis - detection - feed of animal origin - bone meal - repeatability - accuracy
Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport]
Berg, G.A. van den; Ruiter, H.W. de - \ 1998
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 146) - 32
kassen - klimaat - methodologie - meting - nauwkeurigheid - glastuinbouw - greenhouses - climate - methodology - measurement - accuracy - greenhouse horticulture
In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolgens een protocol met normen opgesteld voor de nauwkeurigheid van het totale meetsysteem (sensor, bekabeling, computer) en de positie van de meetsensor. Er zijn normen opgesteld voor de volgende metingen in de kas: - luchttemperatuur; - luchtvochtigheid; - koolzuurgehalte (C02) en - buistemperatuur. Ook is een procedure opgesteld waarin beschreven staat, hoe controlemetingen dienen te worden uitgevoerd. Fabrikanten van klimaatcomputers, installateurs, gebruikers en controlerende instanties zijn hierdoor in staat te controleren of aan de in het protocol gestelde normen wordt voldaan. De normen en de controleprocedures, getest op een achttal praktijkbedrijven met in totaal vier verschillende klimaatcomputers, bleken goed realiseerbaar. Het protocol met normen is gepubliceerd als PBG-rapport 101, "Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in kassen", met als ondertitel: 'Protocol met normen voor meetsystemen en procedure voor controlemeting'.
Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : protocol met normen voor meetsystemen en procedure voor controlemeting
Ruiter, H.W. de; Rijsdijk, A.A. - \ 1997
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 101) - 32
kassen - klimaat - methodologie - meting - nauwkeurigheid - glastuinbouw - greenhouses - climate - methodology - measurement - accuracy - greenhouse horticulture
IJking van regenmeters met een kantelbakjes mechanisme.
Assem, S. van den - \ 1988
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Onderzoeksverslag / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie 85) - 18
meteorologische instrumenten - regenmeters - sneeuw - meting - fouten - nauwkeurigheid - correctiefactoren - instrumenten (meters) - kalibratie - meteorological instruments - rain gauges - snow - measurement - errors - accuracy - correction factors - instruments - calibration
Error recovery, storage and retrieval of automatically recorded groundwater level data
Schaaf, S. van der - \ 1983
Wageningen : Landbouwhogeschool - 57
grondwater - hydrologie - analyse - mechanica - meting - technieken - fouten - nauwkeurigheid - correctiefactoren - computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - geohydrologie - hydrogeologie - machines - groundwater - hydrology - analysis - mechanics - measurement - techniques - errors - accuracy - correction factors - data processing - geohydrology - hydrogeology
Afvoerberekeningen van beken uit peilwaarnemingen
Bon, J. - \ 1967
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 386) - 4
peilbeheer - waterlopen - nauwkeurigheid - onderzoek - water level management - streams - accuracy - research
In vele beken van ons land zijn peilschalen geplaatst, die veelal dagelijks worden afgelezen. Soms hebben peilwaarnemingen tot doel om in tijden van hoog water voorzorgsmaatregelen te nemen tegen overstromingen. In andere gevallen gaat het niet zo zeer om de hoogte van het peil, dan wel om de optredende afvoer uit het achterland onder variërende weersomstandigheden. De nauwkeurigheid van de berekende afvoer blijkt echter niet te kloppen met de praktijk.
Voortgezet onderzoek van registrerende waterstandsmeters (3e serie)
Landbouwhogeschool Wageningen Hydraulica Laboratorium, - \ 1966
Wageningen : LH (Nota / Hydraulica Laboratorium. Landbouwhogeschool 4) - 15
rivieren - waterlopen - kanalen - water - waterwegen - meting - fouten - nauwkeurigheid - correctiefactoren - waterstand - rivers - streams - canals - waterways - measurement - errors - accuracy - correction factors - water level
Voortgezet onderzoek van registrerende waterstandmeters
Pitlo, R.H. - \ 1963
Wageningen : LH (Nota / Hydraulica Laboratorium. Landbouwhogeschool 2) - 9
waterlopen - meting - nauwkeurigheid - waterstand - streams - measurement - accuracy - water level
Nadat in mei 1963 in een nota getiteld "Nota Betreffende Inleidend Onderzoek Peilapparatuur" verslag was uitgebracht over een oriënterend onderzoek naar de nauwkeurigheid van registrerende waterstandsmeters, werd op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht een tweede serie proeven genomen met een vijftal van deze instrumenten, alle afkomstig van genoemde dienst.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.