Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==personal development
Check title to add to marked list
De waarde van waarden
Oosterhoff, W. ; Stokkers, G.J. ; Smit, A.B. - \ 2015
V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - ondernemingen - persoonlijke ontwikkeling - bewustwording - waarden - economische samenwerking - farm management - entrepreneurship - enterprises - personal development - conscientization - values - economic cooperation
Agrarische ondernemers schakelen voortdurend tussen de drie O’s: Ondernemer, Onderneming en Omgeving. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen onderneming en omgeving. We noemen dat omgevingsgericht ondernemen. Bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten ligt de focus vooral op de ondernemer. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers in opleiding staat hoog in het vaandel. Onderdeel van die persoonlijke ontwikkeling is de bewustwording van de eigen waarden.
Wat levert een leven lang leren nou op?
Wesselink, Renate - \ 2013
lifelong learning - personal development - learning activities - competency based education
Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
Werkblad van de Toekomst
Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Visser, A.J. ; Bos, B. - \ 2013
Wageningen UR
persoonlijke ontwikkeling - ondernemerschap - toekomst - ontwikkeling - ondernemingen - lesmaterialen - personal development - entrepreneurship - future - development - enterprises - teaching materials
Deze brochure video geeft een overzicht van het 'Werkblad van de Toekomst'.
Ervaringsleren op de boerderij : beschrijving van de interventies bij Topaze, BJ Brabant en Juzt
Hassink, J. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 471) - 24
zorgboerderijen - jeugdzorg - gedragsproblemen - persoonlijke ontwikkeling - antisociaal gedrag - geestelijke gezondheid - interventie - social care farms - child welfare - behaviour problems - personal development - antisocial behaviour - mental health - intervention
De interventie Ervaringsleren op de boerderij is bedoeld voor jongeren met ernstige problemen in de persoonlijke ontwikkeling. Ze vertonen internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De jongeren hebben een gebrek aan inzicht in de problematiek. Op het gebied van het gezin zien we dat ouders hun grip verliezen op de jongeren. Ouders voelen zich onmachtig en de communicatie tussen ouders en jongeren is inadequaat.
Personal and Social Development of Women in Rural Areas of Europe
Bock, B.B. - \ 2010
Brussel : European Parliament - 42
plattelandsvrouwen - persoonlijke ontwikkeling - sociale ontwikkeling - platteland - europa - rural women - personal development - social development - rural areas - europe
Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam : ontwikkelen van persoonlijke houding in ondernemendheid en duurzaamheid
Kortstee, H.J.M. ; Wel, M. van der; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. ; Visschers, M. ; Benerink, R. ; Geven, S. ; Bouma, K. ; Schuring, R. ; Jong, R. de - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153329 - 88
agrarisch onderwijs - onderwijsmethoden - bewustwording - sociale interactie - gedragsmodificatie - beroepsvaardigheden - duurzaamheid (sustainability) - persoonlijke ontwikkeling - oefening - ondernemerschap - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural education - teaching methods - conscientization - social interaction - behaviour modification - job skills - sustainability - personal development - practice - entrepreneurship - intermediate vocational training
De houdingsaspecten van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs tegenover ondernemendheid en duurzaamheid moeten beter ontwikkeld worden. Om deze ontwikkeling te begeleiden zijn hulpmiddelen uitgewerkt voor oefensituaties. Ook is er een indicatiesysteem om ondernemendheid te meten en zijn er instructies voor docent en student
Ivoren toren op het vlakke land
Rekittke, J. - \ 2007
Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
Zit er energie, dan kan alles : verhalen van de mens achter het netwerk
Booij, A. ; Noorduyn, L. ; Vrolijk, M. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR - 45
veehouderij - innovaties - kennis - netwerken voor persoonlijke ondersteuning - netwerken (activiteit) - persoonlijke ontwikkeling - werkgroepen - kennisoverdracht - netwerken - livestock farming - innovations - knowledge - personal support networks - networking - personal development - working groups - knowledge transfer - networks
Dit rapport is een publicatie van Wageningen UR en het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij. Dit programma wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en heeft tussen 2004 en 2008 ruim 120 netwerken van veehouders en anderen ondersteund om te komen tot een duurzame veehouderij. In dit boekje zijn een tiental verhalen opgetekend van netwerkdeelnemers en begeleiders. Ze vertellen hun persoonlijke ervaringen en geven aan wat netwerken voor henzelf en hun bedrijf heeft betekent
Netwerken effectief leren gebruiken
Noorduyn, L. - \ 2007
Syscope Magazine (2007)14. - p. 10 - 11.
netwerken (activiteit) - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - persoonlijke ontwikkeling - vaardigheidsonderwijs - gedragsdoelen - geïntegreerde bedrijfssystemen - networking - entrepreneurship - job skills - farm management - personal development - competency based education - behavioural objectives - integrated farming systems
Iedereen heeft een netwerk. Maar niet iedereen benut dat netwerk om verder te komen met zijn onderneming. Onderzoekers bekijken of effectief gebruik van alle contacten is aan te leren, en daarmee succes is te vergroten. Bij een van de deelnemers van Samen Grenzen Verleggen werkt het in ieder geval. ‘Even een bakkie doen bij iemand.’ Voor Marco van den Burg, rotsplantenteler in Maasdijk, stond die uitdrukking vroeger symbool voor even met iemand bijkletsen
Nieuwe inzichten verankeren via goed ondernemerschap
Noorduyn, L. - \ 2005
Syscope Magazine 2005 (2005)7. - p. 3 - 4.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - persoonlijke ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - managementvaardigheden - kennisoverdracht - systeeminnovatie - farm management - entrepreneurship - personal development - sustainability - management skills - knowledge transfer - system innovation
André van der Goes, paprikateler in Bemmel heeft de eerste bijeenkomsten van de nieuwe cursus “Kijk …. mijn bedrijf achter de rug”. ‘Met de cursus wil ik eens kritisch naar ons bedrijf kijken en ervaringen uitwisselen met collega’s. Waar zitten bij ons ingesleten gewoontes en waar letten collega’s op bij een goede bedrijfsvoering.’
Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij
Noorduyn, L. - \ 2004
Syscope Magazine 2004 (2004)2. - p. 12 - 13.
toegepast onderzoek - agrarische bedrijfsvoering - persoonlijke ontwikkeling - patiëntenzorg - ondernemerschap - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - applied research - farm management - personal development - patient care - entrepreneurship - social care farms - multifunctional agriculture
Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort ervaringen uit te zoeken.’
De bodem onder de zorgboerderij : naar een onderbouwing van de heilzame eigenschappen van een zorgboerderij
Hassink, J. ; Ketelaars, D. - \ 2003
In: Handboek Dagbesteding Wageningen : Plant Research International - p. 1 - 25.
zorgboerderijen - werkwijze - effecten - sociale structuur - persoonlijke ontwikkeling - stimulansen - agrarische bedrijfsvoering - sociale zorg - social care farms - mode of action - effects - social structure - personal development - incentives - farm management - social care
Onderzoek naar de werking van zorgboerderijen. Geconcludeerd wordt dat een zorgboerderij een kansrijke plek is om persoonlijke groei en ontwikkeling van cliënten mogelijk te maken. Het is een omgeving die prikkelt en stimuleert en daarnaast voldoende structuur en veiligheid kan bieden opdat cliënten de uitdaging ook aan durven gaan. Een zorgboerderij is ook een omgeving met voldoende ruimte om elkaar niet in de weg te zitten en voldoende variatie om werk of dagbesteding op-maat te bieden. De diversiteit in werkzaamheden en de activering van alle zintuigen, de structuur en het ritme dat een zorgboerderij kan bieden, het levert allemaal een bijdrage aan de gelegenheid voor cliënten om veiligheid, uitdaging en verbinding te ervaren
Het mysterie van het ondernemerschap : boeren en tuinders op zoek naar nieuwe wegen in een dynamische maatschappij
Lauwere, C. de; Verhaar, K. - \ 2002
Wageningen : IMAG - ISBN 9789054062066 - 156
bedrijfsvoering - landbouw - tuinbouw - boeren - innovaties - modernisering - persoonlijke ontwikkeling - landbouwontwikkeling - modellen - taakanalyse - ondernemerschap - economie - nederland - kwaliteitszorg - management - agriculture - horticulture - farmers - innovations - modernization - personal development - agricultural development - models - task analysis - entrepreneurship - economics - netherlands - quality management
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.