Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 100 / 106

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==policy evaluation
Check title to add to marked list
A small wins framework to overcome the evaluation paradox of governing wicked problems
Termeer, C.J.A.M. ; Dewulf, A.R.P.J. - \ 2018
Policy and Society (2018). - ISSN 1449-4035 - p. 1 - 18.
wicked problems - small wins - policy evaluation - transformative change
The evaluation of policy strategies to tackle wicked policy problems inevitably involves a paradox of trying to judge solutions for problems that have no solutions and for which additional efforts might increase the chances of finding better responses. This paper analyzes how the concept of small wins can contribute to evaluating progress in wicked problem areas in a way that energizes a variety of stakeholders instead of paralyzing them and embraces complexity instead of reverting to taming and overestimation. It presents a small wins evaluation framework that is rooted in the underlying policy perspective of making progress through accumulating small wins. It comprises three steps: 1) identifying and valuing small wins; 2) analyzing whether the right propelling mechanisms are activated so as to accumulate into transformative change; 3) organizing that results feed back into the policy process to activate new small wins. This framework will inevitably clash with unrealistic expectations of addressing wicked problems rapidly, radically and comprehensively.
China’s grassland policies and the Inner Mongolian grassland system
Liu, Min - \ 2017
University. Promotor(en): Wim Heijman, co-promotor(en): J. Huang; Liesbeth Dries; Xueqin Zhu. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430241 - 156
grassland management - livestock farming - china - rural development - policy evaluation - social systems - ecological restoration - sustainable agriculture - mongolia - nei mongol - normalized difference vegetation index - graslandbeheer - veehouderij - plattelandsontwikkeling - beleidsevaluatie - sociale systemen - ecologisch herstel - duurzame landbouw - mongolië - nei monggol - genormaliseerd verschil in de vegetatie-index

Grasslands play a significant role in the global ecosystem, livestock production and millions of household livelihoods. However, grassland degradation has become a worldwide problem, and rural poverty has become exacerbated in some pastoral areas. The sustainable management and use of grasslands that maintain the productive and adaptive capacity of ecosystems while providing for the well-being of human communities are crucial concerns. In practice, various policy interventions have been initiated by governments all over the world to devote to grassland conservation, livestock production and improving local household livelihoods. This research aims to evaluate the effectiveness of the policy interventions for grassland ecosystems and livestock production in the pastoral areas of China. The conceptual framework for this research is based on Ostrom’s Social-Ecological Systems (SESs) framework. Four specific research questions are addressed. It is hoped that the research findings of this thesis can make a contribution to providing some references for policy development in light of the sustainable management and use of grasslands.

Putting food on the table : the European Union governance of the wicked problem of food security
Candel, J.J.L. - \ 2016
University. Promotor(en): Katrien Termeer, co-promotor(en): Gerard Breeman; Robbert Biesbroek. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576841 - 280 p.
food security - european union - governance - agricultural policy - agricultural development - food policy - policy - policy evaluation - voedselzekerheid - europese unie - landbouwbeleid - landbouwontwikkeling - beleid inzake voedsel - beleid - beleidsevaluatie
Monitoring en PAS : de les van het verleden
Haveman, R. - \ 2015
De Levende Natuur 116 (2015)2. - ISSN 0024-1520 - p. 49 - 50.
natuurgebieden - luchtverontreiniging - stikstofdioxide - emissiereductie - monitoring - beleidsevaluatie - natural areas - air pollution - nitrogen dioxide - emission reduction - policy evaluation
Nadenkend over monitoring ten behoeve van natuurbeleid komt Haveman (adviseur ecologie bij vastgoedbeheer) met drie adviezen. Stop uniformeringsdrang; verschillende typen monitoring niet met elkaar verwarren; bij PAS ligt verantwoordelijkheid waar die hoort: bij de beleidsmaker, niet bij beheerder.
Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Coninx, I. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact
Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R. ; Folkert, R. ; Fontein, R.J. ; Hinsberg, A. van; Kamphorst, D.A. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 35)
natuurbeleid - beleidsevaluatie - provincies - decentralisatie - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - natuurontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - nature conservation policy - policy evaluation - provinces - decentralization - ecological network - nature development - agri-environment schemes
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soortenbeleid; (4) natuur en economie en (5) maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in het natuurbeleid van deze provincies in beeld gebracht. Ook zijn de belangrijkste vernieuwingen in dit beleid geïnventariseerd. Dit zijn: (1) de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In de evaluatie van het Natuurpact in 2016 zullen deze vernieuwingen nader worden geanalyseerd
Evaluatie van het Natuurpact : een voorstel voor een evaluatiekader
Folkert, R. ; Arnouts, R.C.M. ; Boonstra, F.G. ; Hinsberg, A. van; Kuindersma, W. - \ 2015
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatienummer 1633) - 17
natuurbeleid - monitoring - decentralisatie - provincies - beleidsevaluatie - methodologie - nature conservation policy - decentralization - provinces - policy evaluation - methodology
In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het Natuurpact (2013). Het PBL evalueert eens in de drie jaar of het gevoerde natuurbeleid leidt tot het halen van de in het Natuurpact afgesproken doelen en of dit op een efficiënte wijze gebeurt. Om te bepalen waar de evaluatie over moet gaan, heeft het PBL samen met het Rijk en de provincies dit voorstel voor een evaluatiekader op hoofdlijnen ontwikkeld.
Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer
Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Griffioen, A.J. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2607) - 29
agrarisch natuurbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - houding van boeren - beleidsevaluatie - agri-environment schemes - cap - farmers' attitudes - policy evaluation
Dit rapport verkent in hoeverre in hoeverre de vergroening van pijler 1 van GLB en het agrarisch natuurbeheer van pijler 2 op elkaar zijn afgestemd, zowel ruimtelijk, inhoudelijk als wat betreft de bereidheid bij boeren om vergroeningsmaatregelen en agrarisch natuurbeheer te combineren op hun bedrijf. Hiertoe worden kansen en bedreigingen voor de optimale afstemming van de vergroeningsmaatregelen (EFA) met agrarisch natuurbeheer(ANB) geïdentificeerd, en verder uitgewerkt tot handvatten voor beleidsimplementatie van zowel 1e pijler vergroeningsmaatregelen als het agrarisch natuurbeheer.
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen
Melman, T.C.P. ; Doorn, A.M. van; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der; Blanken, H. ; Martens, S. ; Sierdsema, H. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2633) - 65
natuurbeleid - soortendiversiteit - habitats - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - species diversity - provinces - policy evaluation
De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 soorten); criteria voor de geschiktheid van de leefgebieden; topografische begrenzingen van de leefgebieden
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2606) - 37
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - indicatorsoorten - beleidsevaluatie - cap - agri-environment schemes - field margins - indicator species - policy evaluation
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nul meting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden en biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.
The value of field margins for farmland birds
Kuiper, M.W. - \ 2015
University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
Amendments for the second stage of the North Sea sole and plaice multi-annual plan (EC regulation 2007/676)
Miller, D.C.M. ; Coers, A. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C088.14) - 26
schol - tong (vis) - noordzee - visserijbeheer - visbestand - beleidsevaluatie - programma-evaluatie - milieu-analyse - plaice - dover soles - north sea - fishery management - fishery resources - policy evaluation - program evaluation - environmental analysis
A multiannual plan for sole and plaice in the North Sea was adopted by the EU Council in 2007. It describes two stages: a recovery plan during its first stage and a management plan during its second stage. This report compiles information from a number of studies subsequent to the implementation of the plan, which have been conducted by ICES and STECF in relation to the management of the North Sea sole and plaice stocks. These studies included management strategy evaluations aimed at investigating the effects of specific amendments to the current management plan and analyses to establish appropriate reference points for exploitation of the stocks in accordance with MSY.
Procesevaluatie initiatief Marke Mallem
Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Salverda, I.E. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2601) - 31
gebiedsgericht beleid - waterschappen - particulier eigendom - erfpacht - beleidsevaluatie - burgers - participatief management - achterhoek - integrated spatial planning policy - polder boards - private ownership - heritable leases - policy evaluation - citizens - participative management
Met de oprichting van de Stichting Marke Mallem (2010), de overdracht van de zeggenschap over het waterschapseigendom in de vorm van een erfpachtconstructie (2010) en de formele overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud op basis van overeenstemming over een beheerplan Marke Mallem (2014) is een initiatief concreet geworden. Op basis van interviews en documentenanalyse en confrontatie van de bevindingen ten opzichte van andere burgerinitiatieven en theoretische inzichten over de veranderende (samenwerkings)relatie tussen burgers en overheid in het publieke domein, komt de studie tot aanbevelingen. Bestemd voor de stichting en het waterschap voor het vervolg van het initiatief Marke Mallem.
Juridische aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid (Natura 2000)
Kistenkas, F.H. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 17) - 51
natura 2000 - habitats - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation policy - policy evaluation
De huidige interpretatie van de habitattoets voor Natura 2000-gebieden vormt door zijn eenzijdige toetsing op enkele nauw omschreven en vaste ecologische instandhoudingsdoelstellingen een juridische belemmering voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling. Deze rechtswetenschappelijke belemmeringen zijn terug te voeren op de Europese wettekst zelf en op de (rechterlijke) interpretatie en vertaling daarvan. Dit rapport gaat op zoek naar alternatieve rechtsvindingsmethodieken die duurzame gebiedsontwikkeling niet blokkeren doch juist faciliteren
Scenario’s voor grondgebondenheid : een verkenning van de varianten binnen het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij
Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 14-128) - 31
melkveehouderij - productiegroei - groeiregulatoren - scenario-analyse - fosfaat - beleidsevaluatie - grondprijzen - dairy farming - production growth - growth regulators - scenario analysis - phosphate - policy evaluation - land prices
De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op 6 november 2014 een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij aan de Tweede Kamer verzonden. Deze nota biedt de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de mate van grondgebondenheid van bedrijven met melkvee bij groei van de fosfaatproductie. Het ministerie van EZ heeft drie varianten geformuleerd om de grondgebondenheid te bevorderen. Dit rapport presenteert een verkenning van de effecten van deze drie beleidsvarianten.
Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept
Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de; Bodegraven, J. van; Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vixseboxse, E. ; Wiertz, J. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Sanders, M.E. ; Vos, B.I. de - \ 2014
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 26
ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - recreatie - natuurbeheer - erosiebestrijding - bodemvruchtbaarheid - inventarisaties - beleidsevaluatie - ecosystem services - natural resources - land use - recreation - nature management - erosion control - soil fertility - inventories - policy evaluation
Keuzes nodig bij invulling nieuw beleidsconcept natuurlijk kapitaal Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Om het beoogde behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te realiseren is het nodig dat het kabinet aangeeft welke keuzes het hierin wil maken. Omvang van een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten gedaald Het aanbod van enkele diensten die het natuurlijk kapitaal in Nederland levert, nam de afgelopen jaren af. Dit geldt voor de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in bijvoorbeeld landbouw en industrie, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ‘Graadmeter goederen en diensten uit ecosystemen’, die het PBL in deze balans presenteert. Het kabinet wil de Nederlandse ecosysteemdiensten in kaart brengen om ze een volwaardige plaats te geven in de afwegingen van overheden en bedrijven. Daar kan deze graadmeter bij helpen. Nederlandse economie is afhankelijk van natuurlijk kapitaal in buitenland De Nederlandse economie gebruikt veel grondstoffen uit ecosystemen buiten Nederland. Dat maakt de Nederlandse economie afhankelijk van natuurlijke systemen buiten Nederland en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de wereldwijde aantasting ervan. Een voorhoede van bedrijven maakt zich zorgen over deze afhankelijkheid en erkent haar verantwoordelijkheid, maar vraagt de overheid aan te geven waar het met verduurzaming heen wil en een gelijk speelveld te creëren. Natuurbeleid werpt vruchten af, maar er is nog veel te doen Het tot nu toe uitgevoerde natuurbeleid begint vruchten af te werpen. Planten en dieren profiteren van het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur. Het aantal planten en dieren op de Rode Lijsten van bedreigde soorten neemt af, evenals de mate waarin zij worden bedreigd. De staat van instandhouding van veel soorten en habitats is echter nog onvoldoende om de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen realiseren. Ook als de plannen voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 zijn gerealiseerd, zal het niet lukken deze doelstellingen volledig te halen. Ambitie voor verduurzaming landbouw ruimtelijk specificeren De generieke ambitie tot verduurzaming van de landbouw zou ruimtelijk specifiek kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ecosysteemdiensten worden geleverd op de plaats waar er vraag naar is en kan de landbouw zich elders blijven concentreren op de voedselproductie. De intensiteit waarmee de landbouw natuurlijk kapitaal in Nederland gebruikt, beperkt immers de mogelijkheden om het voor iets anders te benutten dan voedselproductie. En meer ruimte voor andere ecosysteemdiensten, zoals waterberging of recreatie, zal vaak ten koste gaan van die voedselproductie. Innovatiebeleid inzetten om ambities natuurlijk kapitaal te verwezenlijken Een meer duurzame benutting van natuurlijk kapitaal vraagt om innovatie van bijvoorbeeld productieprocessen. Het innovatiebeleid is nog maar beperkt toegespitst op een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Het zou bovendien meer gebruik kunnen maken van de ervaringskennis van voorlopers op dit gebied, door in te zetten op de vorming van netwerken waarin kennisinstellingen, producenten, ketenpartijen en ngo’s kennis en ervaring kunnen delen. Particuliere financiering van natuurlijk kapitaal komt niet vanzelf tot stand Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. In de praktijk blijkt dat echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de ‘gratis’ beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het niet mogelijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.
Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú
Gerwen, O.J. ; Hoogervorst, N.J.P. ; Brandes, L. ; Hollander, G. de; Eskinasi, M. ; Dam, F. ; Ros, J. ; Grinsven, H. van; Nijland, H. ; Ligtvoet, W. ; Gaalen, F. van; Dirkx, G.H.P. - \ 2014
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 104
landbouw - voedselvoorziening - energiebeleid - milieubeleid - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecosysteemdiensten - beleidsevaluatie - agriculture - food supply - energy policy - environmental policy - water management - flood control - ecosystem services - policy evaluation
De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politiek zelf ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. De Balans van de Leefomgeving 2014 heeft als motto meegekregen: de toekomst is nú.
Juridica: groene decentralisatie, verschillen leiden tot geschillen
Kistenkas, F.H. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 30.
natuurbeleid - decentralisatie - nadelige gevolgen - beleidsevaluatie - nature conservation policy - decentralization - adverse effects - policy evaluation
We leven weer in tijden van decentralisme. In diverse beleidssectoren treedt de rijksoverheid terug en wordt er gedecentraliseerd naar gemeenten of provincies. Je ziet dat in de zorgsector, de cultuursector en nu dus ook in de natuursector. We leven staatsrechtelijk gezien in een hybride gedecentraliseerde eenheidsstaat. Onze Grondwet hinkt op twee gedachten en gaat uit van zowel centralistische eenheid als decentrale autonomie en altijd zal er dus een slingerbeweging zijn van decentralistische tijden naar meer centralistische tijden en vice versa.
Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation
Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?
Bouwma, I.M. ; Sanders, M.E. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Knol, O.M. ; Verboom, J. ; Wit, B. de; Wiertz, J. ; Hinsberg, A. van - \ 2014
Den Haag : PBL (PBL-publicatie nr. 924) - ISBN 9789491506642 - 57
biodiversiteit - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nederland - biodiversity - nature conservation policy - policy evaluation - netherlands
Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties voor natuurbeleid verkent. De publicatie geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste gegevens en methoden die daarvoor gebruikt worden. Daarbij wordt ook ingegaan op de aannames die ten grondslag liggen aan het overheidsbeleid en waarvan het PBL in zijn werk rekenschap geeft. De publicatie behandelt vooral analyses van het PBL betreffende de toestand van natuur en milieu. En is gericht op beleidsmakers en andere betrokken partijen bij natuurbeleid die gebruik maken van natuurinformatie van PBL-publicaties.
Doorstart van het Nederlandse Korhoen? : oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor behoud
Jansman, H.A.H. ; Buij, R. ; Groot, G.A. de; Hammers, M. - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2498) - 55
tetrao tetrix - geïntroduceerde soorten - monitoring - habitats - natuurgebieden - beleidsevaluatie - salland - overijssel - introduced species - natural areas - policy evaluation
De laatst overgebleven Nederlandse korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug bereikte in 2012 een historisch dieptepunt met slechts twee getelde hanen. Om het uitsterfrisico te verkleinen zijn in april 2012 en 2013 respectievelijk vier en 25 korhoenders uit Zweden bijgeplaatst. Parallel hieraan is aanvullend onderzoek uitgevoerd om de kansen voor duurzame overleving van de soort in Nederland te verkennen. Het voornaamste knelpunt voor de overleving van de Nederlandse populatie lijkt de geringe kuikenoverleving van de afgelopen jaren te zijn. Alterra is gevraagd om de beschikbare kennis te bundelen en integreren om een antwoord te krijgen op de vraag of het korhoen duurzaam voor Nederland behouden kan worden, en als dat het geval is, aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan. Dit is in het voorliggende rapport weergegeven. Als robuust wordt ingezet op verbetering en uitbreiding van het leefgebied zou het korhoen voor Nederland behouden kunnen blijven.
Robuuste verbindingen weer op de kaart
Grift, E.A. van der; Bouwma, I.M. - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)1. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
fauna - infrastructure - ecological network - migration - habitat corridors - nature conservation policy - policy evaluation - wildlife passages
Het kabinet Rutte I (2010-2012) zette een streep door de robuuste verbindingen. Dit kabinet koos er voor om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in een kleinere vorm te realiseren dan oorspronkelijk gepland. Voor robuuste verbindingen was geen geld. Inmiddels is kabinet Rutte II van start gegaan. Dat kabinet kiest een andere richting. Het regeerakkoord Bruggen slaan stelt simpelweg: “De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones”. De robuuste verbindingen staan dus weer op de kaart. Maar wat is de stand? Waar waren we gebleven?
Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur : Ronde langs de provincies en het Rijk
Holt, H. ten; Martens, S. ; Melman, T.C.P. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2465)
weidevogels - agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - subsidies - opinies - provincies - grassland birds - agri-environment schemes - nature conservation policy - policy evaluation - cap - opinions - provinces
Verkennend en inventariserend onderzoek onder provincies en Rijk gericht op het in beeld brengen van het draagvlak voor de kerngebiedenbenadering voor weidevogels en agrarisch natuur en de behoeften ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de benadering. Het onderzoek is geplaatst binnen de bredere context van de discussie over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en de herziening van het subsidiestelsel.
Agrarisch natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op en hoe kan het beter
Kleijn, D. - \ 2013
De Levende Natuur 114 (2013)2. - ISSN 0024-1520 - p. 51 - 55.
agrarisch natuurbeheer - weidevogels - bouwland - vogels - flora - fauna - evaluatie - natuurbeleid - beleidsevaluatie - agri-environment schemes - grassland birds - arable land - birds - evaluation - nature conservation policy - policy evaluation
Het grote oppervlak dat de landbouw inneemt maakt dat zelfs beperkte positieve effecten van agrarisch natuurbeheer een grote impact kunnen hebben. Anderzijds komen slechts weinig zeldzame soorten voor op landbouwgronden. De financiële middelen voor natuurbeheer staan momenteel onder druk. Er is behoefte aan inzicvhten die kunnen leiden tot een efficiëntere inzet van het beschikbare budget. Dit artikel geeft een overzicht van de (kosten)effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en doet op basis daarvan aanbevelingen voor aanpassingen die kunnen leiden tot een slagvaardiger agrarisch natuurbeheer.
QuickScan hoofdlijnennotitie 'Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland' : globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid
Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Knegt, B. de; Kragt, F. - \ 2013
[S.l.] : PBL (PBL-publicatie 1101) - 13
natuurbeleid - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation policy - nature management - agri-environment schemes - government policy - policy evaluation
Provincies en Rijk zetten met de Hoofdlijnennotitie een nieuwe lijn uit voor het natuurbeleid. Met de jaarlijkse 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord VVD-PvdA, extra geld van de provincies en extra grond krijgt natuur een impuls. Met de uitvoering van de afspraken is een significante verbetering van Nederlandse natuurkwaliteit waarschijnlijk. Dat betekent dat de leefgebieden van veel planten- en diersoorten verbeteren en dat zij duurzaam kunnen voortbestaan
Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0
Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Reijnen, M.J.S.M. ; Ozinga, W.A. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Bruijn, A.M.G. de; Kuipers, H. ; Hennekens, S.M. ; Malinowska, A.H. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 337) - 66
natuurbeleid - beleidsevaluatie - modellen - ecologische hoofdstructuur - vegetatietypen - beschermde soorten - nature conservation policy - policy evaluation - models - ecological network - vegetation types - protected species
Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hiervoor zijn optimale en suboptimale ruimte-, milieu- en watercondities voor plantendoelsoorten bepaald op basis van SynBioSys, neergeschaalde natuurdoeltypenkaart, kritische waarden voor stikstofdepositie en GVGinformatie uit Waternood. We concluderen dat het modelleren van plantensoorten met MNP moeilijker blijkt dan voor de soortgroepen vlinders en vogels; voor 40% van de plantensoorten kon een bruikbaar model gemaakt worden. De huidige analyses laten zien dat voor slechts een beperkt aantal plantensoorten ruimte de beperkende factor is voor duurzaam voorkomen. Milieu- en watercondities doen er meer toe, wat in lijn is met de huidige wetenschappelijke aanpak in veel modellen.
Bedrijfsvoering zit in de weg
Sanders, M.E. ; Nieuwenhuizen, W. ; Dirkx, G.H.P. ; Schrijver, R.A.M. ; Smidt, R.A. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)2. - ISSN 0169-6300 - p. 57 - 66.
natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbeleid - agrarisch natuurbeheer - subsidies - beleidsevaluatie - nature management - landscape management - nature conservation policy - agri-environment schemes - policy evaluation
Het rijk wil natuurdoelen realiseren met een grotere inzet van agrariërs. Er is echter veel kritiek op de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. Agrariërs blijken meestal de lichtere pakketten uit de subsidiiregelingen te kiezen, terwijl vooral zware pakketten nodig zijn om de beoogde natuurdoelen te halen. Ook het landschapsbeheer is onvoldoende om het landschap te behouden. Wij constateren dat voor natuur- en landschapsbehoud grote aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn waarvoor de subsidieregelingen geen vergoedingen bieden.
Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0
Voorn, G.A.K. van; Bogaart, P.W. ; Knotters, M. ; Walvoort, D.J.J. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 339) - 118
natuurbeleid - milieubeleid - beleidsevaluatie - modellen - databasebeheer - monitoring - nature conservation policy - environmental policy - policy evaluation - models - database management
In dit werkdocument worden de resultaten behandeld van de toetsing van de evaluatielijst modelcomplexiteit (EMC v1.0) die in een eerdere fase is ontwikkeld. Deze lijst is bedoeld om de complexiteit te beoordelen van modellen en bestanden die de WOT Natuur & Milieu gebruikt om de effecten van natuur- en milieubeleid te evalueren. De toetsing heeft plaatsgevonden door de lijst toe te passen op een aantal casussen (bestaande modellen en bestanden), en daarbij te letten op zowel de inhoudelijke aspecten van de casus als de technische aspecten van de lijst. De resultaten hebben ertoe geleid dat een nieuwe (voorlopige) versie van de lijst (EMC v2.0) wordt voorgesteld in dit werkdocument
Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof
Leneman, H. ; Michels, R. ; Veen, Mark van; Wielen, P. van der; Reinhard, A.J. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota 13-041) - 41
natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - milieubeleid - beleidsevaluatie - intensieve veehouderij - energiegebruik - natural areas - emission reduction - nitrogen - environmental policy - policy evaluation - intensive livestock farming - energy consumption
De sociaaleconomische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 op landelijke schaal overwegend neutraal tot positief. De PAS heeft een positief effect op de werkgelegenheid. De verdeling van de lusten en lasten geeft een divers beeld. Het energieverbruik op intensieve veebedrijven neemt als gevolg van de PAS toe. De PAS pakt neutraal uit voor de omvang van lokale en regionale voorzieningen . De PAS heeft geen invloed op de schadelijke effecten van stikstof voor de volksgezondheid; wel neemt de geurhinder af . De effecten van de PAS op het landschap en op ruimtelijke ontwikkelingen zijn tegengesteld en verschillend van aard.
Conserving the Black-tailed Godwit: Legislation, implementation and effectiveness of conservation in Belgium, Germany and the Netherlands
Kleijn, D. ; Lammertsma, D.R. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2366) - 48
limosa limosa - natuurbescherming - vogelrichtlijn - natuurbeleid - beleidsevaluatie - eu regelingen - nederland - duitsland - belgië - nature conservation - birds directive - nature conservation policy - policy evaluation - eu regulations - netherlands - germany - belgium
The Black-tailed Godwit, Limosa limosa, is a near-threatened wader bird with a European breeding distribution that is concentrated in Western Europe. This report summarizes the legal aspects of Black-tailed Godwit conservation and gives a concise overview of the implementation and effectiveness of conservation action that is taken in Belgium, Germany and the Netherlands. In all three countries, conservation initiatives are rarely effective enough to halt the ongoing decline of the species, although there are successful local exceptions. The review concludes with the recommendation to formulate a coherent strategy for Black-tailed Godwit conservation starting with the identification of favourable reference values in each of the three countries
Voldoet Nederland nog wel aan de Europese landschapsconventie?
Dessing, E.G.M. ; Pedroli, G.B.M. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 15 - 19.
landschapsbescherming - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - eu regelingen - landscape conservation - government policy - policy evaluation - eu regulations
Voorjaar 2012 is onderzocht of Nederland nog voldoet aan de verdragsverplichtingen van de Europese Landschapsconventie (ELC). Dit in het kader van de Balans van de Leefomgeving. Uit deze analyse bleek, dat dit onvoldoende het geval is, omdat landschapsbeleid op rijksniveau grotendeels is vervallen. Bovendien heeft het rijk - verdragspartner van de ELC - haar landschapsbeleid niet aan de decentrale overheden overgedragen
Monitoringsystemen voor plattelandsontwikkeling; Een actueel overzicht
Smit, A.B. ; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Kuhlman, J.W. ; Schouten, A.D. ; Venema, G.S. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156313 - 162
plattelandsontwikkeling - monitoring - plattelandsbeleid - registratie - evaluatie - beleidsevaluatie - eu regelingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - europese unie - rural development - rural policy - registration - evaluation - policy evaluation - eu regulations - cap - european union
Met 17 monitoringsystemen kunnen beleidsmakers, onderzoekers en anderen alle belangrijke thema's in het EU-plattelandsbeleid langjarig en goed onderbouwd volgen. Deze systemen leveren ook een grote bijdrage aan de invulling van de context-, resultaat- en impact-indicatoren die de Europese Commissie vraagt voor haar rapportage op het gebied van beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie. Dit rapport bevat een actueel overzicht van alle bestaande en nieuw ontwikkelde monitoringsystemen rond de thema's en indicatoren die voor plattelandsontwikkeling relevant zijn.
Van ecologische kwaliteit naar maatschappelijke legitimiteit?
Buijs, Arjen - \ 2013
nature conservation policy - policy evaluation - participation - citizens - community involvement
Jaarrapportage 2012 : WOT-04-010 Balans van de leefomgeving
WOT Natuur & Milieu, - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 327) - 59
regionale planning - natuurbescherming - beleidsevaluatie - milieubeleid - regional planning - nature conservation - policy evaluation - environmental policy
In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-010 (Balans van de Leefomgeving). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
Natuur in MKBA’s: Worden niet-geprijsde effecten evenwichtig meegenomen?
Linderhof, Vincent - \ 2012
natural value - nature management - policy evaluation - cost benefit analysis
Tussenrapportage evaluatie programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, 2008-2011
Remmerswaal, A.H. ; Willems, M. ; Vader, J. ; Schouten, A.D. ; Wals, A.E.J. ; Weterings, R. - \ 2012
Delft : TNO (TNO-rapport TNO-060-DTM-2012-00740) - 122
duurzame ontwikkeling - natuur- en milieueducatie - onderwijs - vaardigheden - beleidsevaluatie - sustainable development - nature and environmental education - education - skills - policy evaluation
Het programma LvDO stond in de periode 2008 tot 2011 voor de uitdaging duurzaamheid te verankeren in dagelijkse praktijken. Het programma continueerde de strategie uit de vorige programmaperiode om top-down aan de beïnvloeding van systemen en bottom-up aan de ondersteuning van netwerken van professionals te werken. Daarnaast richtte het programma zich op kennisontsluiting, voornamelijk in de vorm van kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Deze strategie werd gericht op de drie pijlers van het programma: Onderwijs, Rijksoverheid en Decentrale overheden. Vanaf 2008 is het concept ‘arrangement’ geïntroduceerd in de NME-sector. Een arrangement is een coalitie waarin aanbieders, vragende, bestuurlijke en maatschappelijke partijen samenwerken.
Kunnen we genoegen nemen met plastic Panda's?
Keulartz, Jozef - \ 2012
Filosofie en Praktijk 33 (2012)2. - ISSN 0167-2444 - p. 56 - 68.
natuurbeleid - natuurbeheer - beleidsevaluatie - opinies - nature conservation policy - nature management - policy evaluation - opinions
In Plastic Panda's stelt 'volksfilosoof' Bas Haring het belang van biodiversiteit ter discussie, niet toevallig uitgerekend rond het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Wanneer soorten in het huidige tempo blijven uitsterven, zal hun aantal rond het eind van deze eeuw gehalveerd zijn. Moeten we ons daarover zorgen maken? Welnee, stelt Haring, het is misschien jammer maar zeker geen ramp. Welnee, stelt Haring, het is misschien jammer maar zeker geen ramp. Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat ons voortbestaan op het spel staat wanneer we de helft van de soorten kwijtraken.
Polarisatie in het natuurdebat
Buijs, A.E. - \ 2012
Landwerk 2012 (2012)5. - ISSN 1567-1844 - p. 10 - 13.
natuurbeheer - natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - beleidsevaluatie - nature management - nature conservation policy - public support - policy evaluation
Natuurbescherming in Nederland beleeft een roerige tijd. Nog maar een paar jaar geleden dachten de meeste natuurbeheerders op brede steun vanuit de samenleving en beleid te kunnen rekenen. Hoewel al langer barstjes in die schijnbare consensus zichtbaar waren, is de discussie mede door het aantreden van staatssecretaris Bleker geëxplodeerd. Natuurbescherming wordt plotseling als een elitaire bezigheid neergezet en natuurorganisaties worden technocratische bastions genoemd. Hoe kon dat zo snel omslaan?
Recht heeft sectorale oogkleppen op : landschapsjurist Fred Kistenkas: "Regels kunnen niet alles regelen"
Kistenkas, Fred - \ 2012
landscape - landscape planning - government policy - legislation - policy evaluation
Toets herijking EHS Gelderland
Grift, E.A. van der; Pouwels, R. ; Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W. ; Eupen, M. van; Ottburg, F.G.W.A. ; Griffioen, A.J. ; Wegman, R.M.A. ; Keizer-Vlek, H.E. ; Tol-Leenders, T.P. van; Boekel, E.M.P.M. van - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2332)
ecologische hoofdstructuur - habitatrichtlijn - natuurbeleid - beleidsevaluatie - gelderland - ecological network - habitats directive - nature conservation policy - policy evaluation
De provincie Gelderland heeft samen met gemeenten en Manifestpartners een herijkte provinciale EHS uitgewerkt. De herijkte EHS is getoetst op de internationale doelen in het kader van (1) de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), (2) de Kaderrichtlijn Water (KRW), en (3) de ambities die voortvloeien uit het Gelders Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland. Uit de analyses blijkt dat de herijkte EHS een verbetering oplevert ten opzichte van de huidige EHS. Voor het behalen van deze verbetering is het noodzakelijk dat de plannen van Gelderland en de Manifestpartners in zijn geheel worden uitgevoerd. Met de oorspronkelijke EHS zouden verdere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, maar ook hiervoor geldt dat zonder meer oppervlak voor natuur de doelstellingen van de VHR niet volledig gerealiseerd kunnen worden.
De natuurbescherming heeft haar onschuld verloren
Haes, H.A.U. de; Snoo, G.R. de - \ 2012
Bionieuws 22 (2012)8. - ISSN 0924-7734 - p. 10 - 11.
natuurbescherming - maatschappelijk draagvlak - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation - public support - nature conservation policy - policy evaluation
Ruim twintig jaar geleden werd in het Natuurbeleidsplan het voorstel gedaan voor een Ecologisch Hoofdstructuur als grootschalig netwerk van natuurgebieden. Toen waren de verbinden tussen de gebieden nog bescheiden, in 2000 werden de robuuste verbindingen aan het plan toegevoegd. Technisch gezien is het de afgelopen 20 jaar in feite dus heel goed gegaan, maar in maatschappelijk opzicht is dat niet het geval. Er wordt in brede kring onvrede gevoeld over de huidige natuurbescherming.
Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst : Evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Schils, R.L.M. ; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Oenema, J. ; Verloop, J. ; Huijsmans, J.F.M. ; Ehlert, P.A.I. ; Salm, C. van der; Reuler, H. van; Vreeburg, P.J.M. ; Dekking, A.J.G. ; Geel, W.C.A. van; Schoot, J.R. van der - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2266) - 122
bodemvruchtbaarheid - dierlijke meststoffen - fosfaten - nadelige gevolgen - organische stof - bodemchemie - gewasopbrengst - beleidsevaluatie - soil fertility - animal manures - phosphates - adverse effects - organic matter - soil chemistry - crop yield - policy evaluation
Het mestbeleid beperkt de aanvoer van stikstof en fosfaat via meststoffen. In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is een studie uitgevoerd naar het effect van het mestbeleid op bodemvruchtbaarheid, in termen van bodem fosfaat en organische stof, en op de gewasopbrengsten. Uit de studie blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de invoering van het gebruiksnormenstelsel in 2006 tot een slechtere bodemvruchtbaarheid heeft geleid. De fosfaattoestand van de bodem blijft stabiel of stijgt. De organische stofgehalten zijn bij de meeste combinaties van grondsoort en gewas stabiel gebleven of vertonen een stijgende lijn. Op maïsland en ander bouwland op zandgrond komen wel situaties met dalende organische stofgehalten voor, maar er is geen aantoonbaar verband met het mestbeleid. De gewasopbrengsten van de grote bouwlandteelten nemen na 2006 toe. Voor grasland is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de opbrengsten na 2006. De langjarige trend vanaf 1998 laten echter licht dalende opbrengsten zien.
Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post
Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F. ; Boekel, E.M.P.M. van; Bogaart, P.W. ; Broers, H.P. ; Grift, B. ; Daatselaar, C.H.G. ; Dijk, W. van; Groenendijk, P. ; Ham, A. van den; Hooijboer, A.E.J. ; Klijne, A. de; Schils, R.L.M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2318) - 116
bodemkwaliteit - waterkwaliteit - bodemchemie - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - mestbeleid - beleidsevaluatie - soil quality - water quality - soil chemistry - nitrate leaching - phosphate leaching - manure policy - policy evaluation
In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaarheidstoestand van de bodem in termen van fosfaattoestand en organische stof-toestand, de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in landbouwgebieden en de nutriëntenconcentraties van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. Zowel de trend in de afgelopen decennia als de huidige toestand is vastgesteld. Daarnaast zijn de emissies naar het oppervlaktewater aangegeven en is de herkomst van de vrachten door uit- en afspoeling afgeleid. De milieukwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater is de afgelopen decennia verbeterd. Vooral in het Zuidelijke zandgebied wordt gemiddeld de nitraatdoelstelling nog niet gehaald. In het zoete oppervlaktewater voldoet 30% van de meetpunten aan zowel de stikstof en fosfordoelstellingen die door de waterschappen zijn gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De diffuse belasting van het oppervlaktewater is voor een substantieel deel afkomstig uit de landbouw. Nationaal bezien worden er geen grote negatieve gevolgen van het mestbeleid voor de bodemvruchtbaarheid, organische stofgehalte en gewasopbrengsten waargenomen.
Natuur op alle bedrijven
Snoo, G.R. de; Melman, D. - \ 2012
Inzicht in natuur 2012 (2012)lente. - ISSN 0924-2066 - p. 27 - 29.
agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - agri-environment schemes - nature conservation policy - policy evaluation
Natuurbeheer door agrariërs zorgt al 35 jaar voor levendige discussie. Voor- en tegenstanders zijn in alle groeperingen te vinden veelal met uitgesproken standpunten. De grote vraag: is agrarisch natuurbeheer een oplossing voor de achteruitgang van de natuur in het buitengebied? Daarvoor moeten andere wegen worden bewandeld. Terugkijkend is sprake van een gestage groei van beheerovereenkomsten: van bijna 20.000 ha in 1990 tot ruim 60.000 ha in 2000 en vervolgens een lichte afname tot circa 55.000 ha in 2009. De groei komt door een gegroeide interesse voor natuurbeheer binnen de agrarische wereld, ook als inkomstenbron. Het ontstaan van veel van de agrarische natuurverenigingen dateert uit die periode.
Jaarrapportage 2011 : WOT-04-011 Natuurverkenning
WOT Natuur & Milieu, - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 293) - 84
natuurbeleid - natuur - monitoring - beleidsevaluatie - nederland - nature conservation policy - nature - policy evaluation - netherlands
In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-011 (Natuurverkenning). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
Jaarrapportage 2011 : WOT-04-010 Balans van de Leefomgeving
WOT Natuur & Milieu, - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 292) - 68
milieubeleid - natuurbeleid - beleidsevaluatie - monitoring - nederland - environmental policy - nature conservation policy - policy evaluation - netherlands
In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-010 (Balans van de Leefomgeving). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid
Heide, C.M. van der; Selnes, T. - \ 2012
natuurbeleid - financieren - kosten - marketing - beleidsevaluatie - nature conservation policy - financing - costs - policy evaluation
Met het Natuurakkoord binnen handbereik, koerst het kabinet Rutte aan op een trendbreuk in het Nederlandse natuurbeleid. Er komt minder (Rijks)beleid en minder publieke financiering en vele taken worden overgedragen van Rijk naar provincies. Met deze stap hoopt het kabinet twee vliegen in een klap te slaan: de overheidsuitgaven worden minder belast en de uitvoering van het als star ervaren natuurbeleid wordt meer flexibel gemaakt, waarbij een grotere rol voor burgers, boeren en bedrijven is weggelegd. De Wageningse onderzoekers Van der Heide en Selnes stellen dat bij (meer) marktwerking in het natuurbeleid de overheid juist zeer actief moet zijn en – afhankelijk van welke natuur gewenst wordt – het beste als motto kan hanteren ‘privaat wat privaat kan, en publiek wat publiek moet’.
Online hulp bij mozaïekbeheer
Melman, T.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Kiers, M.A. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 2012 (2012)februari. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
weidevogels - vogels - agrarisch natuurbeheer - beleidsevaluatie - grassland birds - birds - agri-environment schemes - policy evaluation
De term mozaïek wordt al ongeveer tien jaar in het weidevogelbeheer gebruikt en is vast onderdeel van het collectieve weidevogelbeheer. Staatsecretaris Bleker gaf in oktober 2011 in antwoord op Kamervragen over de weidevogelstand aan dat hij hier veel van verwacht. De vraag is evenwel hoe je nu kunt beoordelen of een mozaïek goed is. Om dat op een praktische en eenduidige manier te kunnen doen is Beheer-op-Maat (BoM) ontwikkeld, een online kennissysteem waarmee beheerders kunnen zien of hun beheer voldoet voor het in stand houden van de nagestreefde aantallen grutto's.
Krommenieërwoudpolder, Westwouderpolder en Mijzenpolder : Externe audit 2011
Melman, D. ; Oosterveld, E. - \ 2011
Driebergen : Staatsbosbeheer - 52
weidevogels - graslanden - polders - natuurgebieden - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - beleidsevaluatie - noord-holland - grassland birds - grasslands - natural areas - nature management - agri-environment schemes - policy evaluation
Dit rapport gaat over het terreinbeheer van open weidevogelgraslanden. Het betreft het weidse polderlandschap van het Nationaal Landschap ‘Laag Holland’ in de provincie Noord-Holland. Staatsbosbeheer treedt hier vooral op als regisseur van het weidevogelbeheer. Het weidevogelbeheer is beoordeeld door Dick Melman (Alterra) en Ernst Oosterveld (provincie Friesland)
Wisselend getij : natuur- en landschapsbeleid in heden en verleden
Woestenburg, M. ; Klijn, J. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 6)
natuur - landschap - ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - governance - provincies - beleidsevaluatie - nature - landscape - ecological network - nature conservation policy - provinces - policy evaluation
Natuur en landschap zijn gratis, vinden de meeste Nederlanders. Ze worden in Nederland als collectieve waarden beschouwd die vragen om bescherming tegen de economische, technische en demografische ontwikkelingen. Aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkelt zich een breed gedragen sector binnen maatschappij en overheid, die beleid ontwikkelt, onderzoek doet, draagvlak creëert en wetten en regels formuleert. In de eenentwintigste eeuw verandert er veel: de economie is in crisis, het klimaat verandert, en de bevolking van Nederland verandert van samenstelling en overtuiging. Deze onvergelijkbare maar samenhangende problemen zorgen dat dat beleid en die sector voor nieuwe opgaven staan. In WOt-paper 6 wordt onderzocht of het verleden lessen herbergt voor de toekomst.
Maatschappelijke waardering van ecosysteemdiensten: een handreiking voor publieke besluitvorming : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Heide, C.M. van der; Sijtsma, F.J. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 273)
ecosysteemdiensten - beleidsevaluatie - evaluatie - kosten-batenanalyse - besluitvorming - ecosystem services - policy evaluation - evaluation - cost benefit analysis - decision making
Dit document gaat in op de methoden waarmee ecosysteemdiensten kunnen worden gewaardeerd alsmede de manier waarmee ze volwaardig in beleidsevaluaties kunnen worden meegenomen. In het bijzonder richt het document zich op de vraag hoe de maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten tot uitdrukking gebracht kan worden op een dusdanige wijze dat beleidsmakers en beleidsanalisten ermee uit de voeten kunnen. Het document, dat meer conceptueel dan empirisch van aard is, dient als theoretische basis voor de Natuurverkenning 2011, waarbinnen ecosysteemdiensten een belangrijk thema vormen. Naast een verhandeling over monetarisering van ecosysteemdiensten, wordt ingegaan op een geschikte evaluatiemethode (Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), Multicriteria-analyse (MCA), of een gecombineerde multicriteria kosten-batenanalyse (MCKBA)) waarmee veranderingen in omvang en hoeveelheid ecosysteemdiensten geëvalueerd kunnen worden. De onderzoekers pleiten voor het gebruik van de MCKBA, een mengvorm van de MKBA en MCA, die de specifieke kracht van beide onderliggende evaluatie-instrumenten benut.
Beleidsboodschappen Natuurverkenning 2010-2040
Egmond, P. van; Oostenbrugge, R. van; Dammers, E. ; Hinsberg, A. van; Melman, T.C.P. ; Vader, J. ; Wiersinga, W.A. - \ 2011
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)4. - ISSN 0169-6300 - p. 211 - 219.
natuurbeleid - landschapsbeheer - beleidsevaluatie - overheidsbeleid - nature conservation policy - landscape management - policy evaluation - government policy
Het natuurbeleid bevindt zich in een overgangsfase. Zowel rijk als provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn op zoek naar verbetering van het bestaande natuurbeleid en hun positie daarbinnen. Het gaat daarbij niet alleen om natuurbeleid in de strikte zin, maar onder meer ook om het landschaps-, ruimtelijk, energie- en voedselbeleid. Dit artikel draagt bouwstenen voor die zoektocht aan op basis van vier kijkrichtingen die zijn ontwikkeld in de Natuurverkenning 2010-2040.
Bescherming biodiversiteit als voorwaarde inkomenssteun boeren
Snoo, G.R. de; Haes, H.A.U. de - \ 2011
Bionieuws 21 (2011)11. - ISSN 0924-7734 - p. 12 - 13.
biodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - subsidies - beleidsevaluatie - biodiversity - agri-environment schemes - cap - policy evaluation
De Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur kwamen in juni met een advies betreffende het EU landbouwbeleid. De Raden maken duidelijk dat dit beleid rekening moet houden met steeds forsere eisen vanuit de samenleving. Tegelijkertijd wordt daar geppleit voor een zich terugtrekkende overheid. Bij deze marktvisie past in feite dat biodiversiteit in het landelijk gebied in het advies nauweliks aandacht krijgt. Vanuit Wageningen (De Snoo) en Leiden (UDO de Haes) een kritisiche kanttekening bij dit advies
Van u vraagt wij draaien naar kritisch tegengeluid : de relatie tussen landschapsecologie en beleid
Turnhout, E. ; Windt, H.J. v.d.; Blankesteijn, M.L. - \ 2011
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)3. - ISSN 0169-6300 - p. 149 - 155.
landschapsecologie - landschap - natuurbeleid - beleidsevaluatie - kritiek - opinies - landscape ecology - landscape - nature conservation policy - policy evaluation - criticism - opinions
In de vorige aflevering van Landschap 28/2 beklaagt Saris zich over het gebrek aan kritiek in Landschap op het beleid van Bleker. Het is inderdaad relatief stil in de kolommen van dit tijdschrift. Waar komt de afname van kritisch geluiden in Landschap vandaan en wat zou de rechtvaardiging van zo'n geluid zijn? We beantwoorden deze vragen door te kijken naar de (historische) positionering van de landschapsecologie. Wat zijn de gevolgen daarvan, welke strategieën voor tegengeluiden zijn mogelijk en wat kan de rol van Landschap zijn?
Beoordeling natuurakkoord : globale toetsing van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Gorrée, M. ; Knegt, B. de; Beck, J. ; Hoek, D.J. van der; Farjon, H. ; Kragt, F. ; Kuiper, R. ; Veen, M. van; Zeijts, H. van; Gaaff, A. ; Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Luijt, J. ; Schmidt, A.M. - \ 2011
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (PBL-publicatie nr. 500414010) - 31
natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - overheidsbeleid - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - ecological network - government policy - provinces - policy evaluation
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het kabinet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’ getoetst. Het Rijk draagt, met het van kracht worden van dit akkoord, het natuurbeleid over aan de provincies. Daarvoor voegt het Rijk jaarlijks 100 miljoen euro toe aan het Provinciefonds. Een belangrijk onderdeel van dat beleid, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), wordt in 2021 afgerond, maar zal dan kleiner van omvang zijn dan oorspronkelijk gepland. De provincies worden verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Met al deze wijzigingen vermindert het Rijk zijn uitgaven voor natuur en landschap met twee derde deel. De vraag die het kabinet aan het PBL heeft gesteld, is of Nederland met de uitvoering van het akkoord en de voorgestelde bezuinigingen kan voldoen aan de internationale verplichtingen en doelstellingen, die voortvloeien uit onder andere de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Vertrouwen in de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Termeer, C.J.A.M. ; Breeman, G.E. ; Zwaan, P.J. - \ 2011
Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bestuurskunde - 35
gemeenschappelijk landbouwbeleid - beleidsevaluatie - governance - maatschappelijke betrokkenheid - cap - policy evaluation - community involvement
De leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen Universiteit heeft diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de vorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hierbij zijn onder andere het debat van 2007 en de maatschappelijke dialoog rondom de Houtskoolschets in 2008 geanalyseerd. Het onderzoek uit 2007 heeft 7 maatschappelijke configuraties (of belevingswerelden) in kaart gebracht. In deze studie is per configuratie aangegeven welke actoren er destijds dominant waren en is bekeken hoe de interacties tussen deze actoren verliepen en welke discoursen (woorden, termen, concepten et cetera) zij gebruikten. Het ging daarbij vooral om de dynamiek en de stagnatie in het debat. In dit onderzoek zijn vertragende en versnellende patronen in de interacties tussen actoren en configuraties geanalyseerd. Op basis van beide onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan over de ambities van het ministerie om de hervormingen van het GLB breder maatschappelijk te verankeren door middel van consultaties, workshops, pilots en een brede maatschappelijke dialoog.
De effecten van keuzes in natuurbeleid
Sijtsma, F. ; Hinsberg, A. van; Bilt, W. van der; Heide, M. van der; Knegt, B. de; Leneman, H. - \ 2011
ESB Economisch Statistische Berichten 96 (2011)4612S. - ISSN 0013-0583 - p. 29 - 35.
natuurbeleid - beleidsevaluatie - kosten-batenanalyse - factoranalyse - nature conservation policy - policy evaluation - cost benefit analysis - factor analysis
De Natuurverkenning 2011 vergelijkt vier toekomstoriëntaties voor de natuur in Nederland, met behulp van de MCKBA-evaluatiemethode. De oriëntaties verschillen sterk qua monetaire kosten en baten maar ook qua effecten op biodiversiteit en beleving. De MCKBA (multicriteria-kosten-batenanalyse) laat dit voor zowel ecologen als economen begrijpelijk zien en helpt beleidsmakers bij het maken van keuzen in natuurbeleid
Strategisch monitoringsrapport POP2; 2007-2009
Oltmer, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Venema, G.S. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155019 - 70
ruimtelijke ordening - beleidsevaluatie - rapporten - samenvatten - overheidsbeleid - physical planning - policy evaluation - reports - abstracting - government policy
In het kader van de Plattelandsverordening (EG) 1698/2005 is dit het eerste strategisch monitoringsrapport over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 van Nederland (POP2). Deze rapportage geeft een samenvattend overzicht van de resultaten van POP2 na drie jaar uitvoering
Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur : quick scan van varianten
Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Knegt, B. de; Leneman, H. ; Gaaff, A. ; Pouwels, R. ; Schmidt, A.M. - \ 2011
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving nr. 500414007) - ISBN 9789078645580 - 56
ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - beleidsdoelstellingen - beleidsevaluatie - nederland - ecological network - nature conservation policy - policy goals - policy evaluation - netherlands
Het kabinet wil de Ecologische Hoofdstructuur herijkt realiseren en de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verder decentraliseren naar de provincies. Het ministerie van EL&I heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht om voor dit proces een aantal door het ministerie aangedragen varianten door te rekenen. In deze quick scan zijn de uitgaven en de effecten op natuurkwaliteit in beeld gebracht. De kabinetsbesluiten over de financiële en inhoudelijke ombuigingen en het voornemen om te voldoen aan de internationale verplichtingen voor natuur zijn als harde randvoorwaarden meegenomen
Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging
Jorritsma, I.T.M. ; Oostenbruggen, R. Van; Egmond, P.M. Van - \ 2010
De Levende Natuur 111 (2010)5. - ISSN 0024-1520 - p. 208 - 210.
natuurbescherming - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation - nature conservation policy - policy evaluation
Over het natuurbeleid wordt momenteel volop gediscussieerd. Wat de samenleving in de toekomst verwacht van het natuurbeleid is nog niet zo duidelijk. De wensen voor natuur lijken divers, zo blijkt bijvoorbeeld uit de progamma's van de politieke partijen. Het planbureau voor de Leefomgeving brengt samen met Wageningen UR de maatschappelijke keuzes in kaart. Daartoe zijn vanuit verschillende maatschappelijke opgaven vier oriëntaties op natuur ontwikkeld. Dit op basis van 2 verschenen publicaties: IBO natuur; Brede heroverweging leefomgeving en natuur
Inzetbaarheid van de 'Most significant change' methode bij de evaluatie van complexe programma's
Arkesteijn, M.C.M. ; Jong, D. de; Hogenkamp, M. ; Staaveren, M. van - \ 2010
Wageningen : Alterra [etc.] - 8
beleidsonderzoek - beleidsprocessen - beleidsevaluatie - evaluatie - instrumentatie - policy research - policy processes - policy evaluation - evaluation - instrumentation
De onderzoeksvraag die in deze beleidsnotitie behandeld wordt, luidt: In hoeverre is de kwalitatieve evaluatiemethode 'Most Significant Change (MSC) ' inzetbaar bij het evalueren van zogenaamde 'complexe' beleidsinstrumenten, en -doelen? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om in deze notitie niet alleen te reflecteren op de MSC methode en de toepassing ervan maar ook om kort stil te staan bij wat er met 'complexe' beleidsinstrumenten en -doelen bedoeld wordt en wat dat betekent voor het monitoren en evalueren van dergelijke instrumenten en doelen. Deze notitie is vooral gebaseerd op de toepassing van de MSC methode tijdens een evaluatie van het Kulturhus-concept (2010). De geleerde lessen zijn verkregen door participatieve observatie door de methodecoach en evaluatoren2, het bijhouden van logboeken door zowel de evaluatoren als de coach en een aantal diepte-interviews door de methodecoach met de evaluatoren. Daar waar relevant wordt ook teruggegrepen op eerdere ervaringen met de MSC methode tijdens de evaluatie van het ondernemersnetwerk Waardewerken (de Jong et a.l, 2007).
Eerste concept- en ontwerpplannen Natura 2000 : kinderziektes en de weg naar herstel!
Apeldoorn, R.C. van; Klimkowska, A. ; Smit, C.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2071) - 76
natuurbescherming - monitoring - natura 2000 - beleidsevaluatie - nature conservation - policy evaluation
In dit rapport worden de mogelijkheden onderzocht voor de toepassing van maaisel van bermen, oevers, watergangen en –keringen op landbouwgronden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een kleine en een grote kringloop. Bij de kleine kringloop wordt het maaisel op een bedrijf in de directe omgeving van het vrijkomen van het maaisel toegepast. Bij de grote kringloop wordt het maaisel verzameld en op grotere schaal toegepast in (of buiten) de regio waar het maaisel is vrijgekomen. Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van VROM, onder begeleiding van de door het DUIV ingestelde projectgroep ‘Alternatieve verwerkingsmethoden en werkbare wetgeving voor berm-, oever- en slootmaaisel’
Regional nature governance in the Netherlands : four decades of governance modes and shifts in the Utrechtse Heuvelrug and Midden-Brabant
Arnouts, R.C.M. - \ 2010
University. Promotor(en): Bas Arts, co-promotor(en): Mariëlle van der Zouwen. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789090257006 - 350
natuurbescherming - overheidsbeleid - nederland - governance - beleidsevaluatie - natuurbeleid - natuur - gebiedsgericht beleid - noord-brabant - utrechtse heuvelrug - nature conservation - government policy - netherlands - policy evaluation - nature conservation policy - nature - integrated spatial planning policy
Dit proefschrift heeft als doel te beschrijven hoe overheden en niet-overheden in de loop der tijden het Nederlandse natuurbeleid heben vorm gegeven om te bepalen of er sprake is van een verschuiving in sturing (governance shifts), een omgekeerde verschuiving of geen verschuiving. Gebruik is gemaakt van beleidsarrangementen, bestaande uit vier dimensies: actoren, discours, macht en spelregels
Balans van de leefomgeving 2010
Beck, J.P. ; Wageningen UR, - \ 2010
Den Haag [etc.] : Planbureau voor de Leefomgeving - ISBN 9789078645467 - 280
regionale planning - milieubeleid - natuurbescherming - landgebruik - landschap - landbouw - natuur - beleidsevaluatie - regional planning - environmental policy - nature conservation - land use - landscape - agriculture - nature - policy evaluation
Deze veelomvattende studie geeft de ontwikkelingen op het gebied van onder meer klimaat, lucht en energie; verstedelijking, bereikbaarheid en milieu; landelijk gebied (met landbouw, natuur, recreatie, water, landschap) en biodiversiteit. Veel gegevens kwamen tot stand via de inzet van Wageningen UR. Deze eerste Balans van de Leefomgeving evalueert het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving in Nederland en geeft aan in hoeverre de beleidsdoelen voor milieu, natuur en ruimte worden gehaald. Waar dat niet het geval is, analyseren we de oorzaken. Tevens gaan we na of het beleid samenhangend is, waar ongewenste neveneffecten optreden en wat handelingsopties zijn om beleidstekorten weg te werken. De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte. Tegenover dit goede nieuws staat dat er op het gebied van de leefomgeving nog grote problemen overblijven, zoals de reeds merkbare klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit en de teruglopende bereikbaarheid, vooral van de Randstad. Om het tij te keren zijn gerichte beleidsmaatregelen nodig. Dit zal een belangrijke opgave zijn voor het nieuwe kabinet.
Agrarisch natuurbeheer:pleidooi voor integrale aanpak
Melman, T.C.P. ; Snoo, G.R. de - \ 2010
Groeneveldblad 2010 (2010)03. - ISSN 1566-6190 - p. 14 - 17.
agrarisch natuurbeheer - weidevogels - natuurbeleid - beleidsevaluatie - agri-environment schemes - grassland birds - nature conservation policy - policy evaluation
Aantal veranderingen van 11 vogelsoorten in Nederland over de laatste 5 jaar. Natuurbeheer door agrariërs zorgt al 35 jaar voor levendige discussies. Voor- en tegenstanders zijn in alle groeperingen te vinden: onder burgers, politici, natuurliefhebbers, overheden, onderzoekers en boeren. Dick Melman en Geert de Snoo bekijken vanuit de wetenschap de toekomst van agrarisch natuurbeheer en pleiten voor een integrale aanpak
Natura2000 : information and communication on the designation and management of Natura2000 sites : main report 4: a proposal for a Natura2000 partner award scheme
Sier, A.R.J. ; Apeldoorn, R.C. van; Blust, G. de; Kruk, R.W. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2046) - 26
natuurbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - natuurbeleid - beleidsevaluatie - prijzen (competitie) - nature conservation - government policy - nature conservation policy - policy evaluation - prizes
This is a proposal tot the European Commission (EC) for a new European award scheme recognising 'Nature2000 partner' and 'Nature2000 partner of the year'
Evaluation methods for rural development policy
Terluin, I.J. ; Roza, P. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086154234 - 111
plattelandsontwikkeling - eu regelingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - methodologie - plattelandsbeleid - beleidsevaluatie - rural development - eu regulations - cap - methodology - rural policy - policy evaluation
De vraag doet zich voor of er alternatieve methoden bestaan voor de evaluatie van het EU plattelandsbeleid. Deze studie bevat een vergelijkende analyse van evaluatiemethoden om de effectiviteit van plattelandsbeleid te beoordelen
Down to earth : a historical-sociological analysis of the rise and fall of 'industrial' agriculture and of the prospects for the re-rooting of agriculture from the factory to the local farmer and ecology
Visser, J. - \ 2010
University. Promotor(en): Jandouwe van der Ploeg; B. Goudzwaard. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856498 - 597
rurale sociologie - landbouwbeleid - industrialisatie - landbouw - plattelandssamenleving - duurzaamheid (sustainability) - voedselproductie - landbouwontwikkeling - modernisering - agrarische geschiedenis - beleidsevaluatie - duurzame landbouw - rural sociology - agricultural policy - industrialization - agriculture - rural society - sustainability - food production - agricultural development - modernization - agricultural history - policy evaluation - sustainable agriculture
Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009
Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Selnes, T. ; Veen, M. van der; Bosch, F.J.P. van den; Broek, L. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Donders, J.L.M. ; Fontein, R.J. ; Tol, S. van; Wamelink, G.W.W. ; Wielen, P. van der - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 159) - 130
natuurbescherming - landschapsbescherming - overheidsbeleid - investering - investeringsplannen - investeringsbeleid - regionaal beleid - nederland - natuur - natuurbeleid - landschapsplanning - gebiedsgericht beleid - beleidsevaluatie - nature conservation - landscape conservation - government policy - investment - investment planning - investment policy - regional policy - netherlands - nature - nature conservation policy - landscape planning - integrated spatial planning policy - policy evaluation
In hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 wordt ingegaan op de dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid. De realisatie van dit beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. De feitelijke uitvoering vindt vaak weer plaats in gebiedsprocessen. Onderzocht is wat de betekenis is van deze decentralisatie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied om de natuur- en landschapsdoelen van het Rijk te realiseren. Hiervoor zijn literatuurstudies en interviewronden in gebiedsprocessen uitgevoerd. Dit document biedt achtergrondinformatie over de tekst in de Natuurbalans.
Economische en sociale gevolgen van mileu- en natuurwetgeving : ontwikkeling evaluatiekader en checklist
Jongeneel, R.A. ; Leneman, H. ; Bremmer, J. ; Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. ; Polman, N.B.P. ; Smit, A.B. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 96) - 102
milieubeleid - gewasbescherming - mest - waterkwaliteit - natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - environmental policy - plant protection - manures - water quality - nature conservation policy - ecological network - policy evaluation
In deze studie is een evaluatiekader ontwikkeld om de economische en sociale gevolgen van natuur- en milieubeleid in kaart te brengen. Gebruikmakend van diverse handleidingen voor evaluatie- en impact-assessments zijn allereerst negen economische en zes sociale impactvelden geïdentificeerd. Onderscheiden economische impactvelden zijn onder andere concurrentiepositie, kosten, opbrengsten, rentabiliteit en administratieve lasten voor bedrijven. Onderscheiden sociale impactvelden zijn werkgelegenheid en arbeidsmarkt, verdeling en bescherming specifiek groepen, en governance en uitvoerbaarheid. Voor alle vijftien impactvelden zijn vragen en (operationele) indicatoren ontwikkeld. Het ontwikkelde evaluatiekader is toegepast op vier cases, te weten de mestwetgeving, het gewasbeschermingbeleid (Nota Gewasbescherming), de Europese Kaderrichtlijn Water en de Ecologische Hoofdstructuur. Bestaande evaluaties zijn naast het hier ontwikkelde kader gelegd. Ten slotte is een checklist ontwikkeld, waarin in tien stappen de centrale keuzes en stappen die moeten worden genomen in een beleidsevaluatie worden aangegeven en toegelicht.Trefwoorden: evaluatie, impactanalyse, sociale gevolgen, economische gevolgen, milieu- en natuurbeleid
Houd oog voor verhaal achter de cijfers
Termeer, C.J.A.M. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)april. - p. 12 - 12.
overheidsbeleid - overheidsbestedingen - besluitvorming - controle - beleidsevaluatie - verantwoordelijkheid - government policy - public expenditure - decision making - control - policy evaluation - responsibility
Controle vraagt om cijfers, maar complexe vraagstukken zijn moeilijk in cijfers te vangen. Het is daarom vooral belangrijk dat we in het vizier houden waar de cijfers over gaan, en durven te leren van fouten, zegt bestuurskundige Katrien Termeer
Quick scan gebruik catalogus groenblauwe diensten
Dirkx, G.H.P. ; Bosch, F.J.P. van den - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 127) - 25
landschap - nederland - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - landschapsbeheer - landbouw en milieu - beleidsevaluatie - gebiedsgericht beleid - landscape - netherlands - regional development - regional policy - landscape management - agriculture and environment - policy evaluation - integrated spatial planning policy
Sinds de Europese Commissie de Catalogus groenblauwe diensten heeft goedgekeurd, is het eenvoudiger om groenblauwe diensten te organiseren. In de Quick Response functie van de WOT Natuur & Milieu is een korte verkenning uitgevoerd van de mate waarin groenblauwe diensten worden ingezet. Daaruit blijkt dat overheden nog weinig mogelijkheden bieden om groenblauwe diensten te leveren. Provincies zijn terughoudend in het vrijmaken van extra budget voor groenblauwe diensten. Tegelijkertijd blijken agrariërs over het algemeen wel bereid om groenblauwe diensten te verrichten. Daar waar mogelijkheden bestaan groenblauwe diensten aan te bieden, overtreft het aanbod het beschikbare budget.
The rise and fall of a policy: policy succession and the attempted termination of ecological corridors policy in the Netherlands
Turnhout, E. - \ 2009
Policy Sciences 42 (2009)1. - ISSN 0032-2687 - p. 57 - 72.
natuurbescherming - ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation - ecological network - nature conservation policy - policy evaluation - implementation - resources - science
In policy analysis, studies on policy termination are rare. This article offers such a study. It presents the story of how, despite attempts by the government to terminate it, Dutch nature policy on ecological corridors continued to be implemented by regional governments and in the field. A case analysis is presented that integrates theories and insights not only from the termination literature but also from the literature on implementation. The different factors identified in the literature that enable or constrain implementation and termination have served as a basis for developing possible explanations of the case study. They cannot, however, serve as generic theories with predictive power. Policy termination as well as policy implementation are highly contextual processes and the question which factors will enable or constrain policy termination and implementation can only be answered on a case by case basis
Prognose milieugevolgen van het nieuwe mestbeleid : achtergrondrapporten Evaluatie Meststoffenwet 2007
Willems, W.J. ; Beusen, A.H.W. ; Renaud, L.V. ; Luesink, H.H. ; Conijn, J.G. ; Born, G.J. van den; Kroes, J.G. ; Groenendijk, P. ; Schoumans, O.F. ; Weerd, H. van de - \ 2008
Milieu en Natuur Planbureau - 133
mest - waterverontreiniging - modellen - mestbeleid - mestoverschotten - beleidsevaluatie - manures - water pollution - models - manure policy - manure surpluses - policy evaluation
Nederland kan in 2015 bij benadering voldoen aan de Europese nitraatnorm voor grondwater. Uitzondering blijft het zuidelijk zandgebied, waar de nitraatconcentratie ruim 30 mg/l te hoog blijft. De kwaliteit van het oppervlaktewater zal in de komende 20 jaar - ondanks evenwichtsbemesting voor fosfaat - echter niet verbeteren. Dit blijkt uit verkenningen van de milieugevolgen van het nieuwe mestbeleid uitgevoerd met het model STONE
Het effect van agrarisch natuurbeheer
Kleijn, D. - \ 2008
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 25 (2008)3. - ISSN 0169-6300 - p. 120 - 121.
vogels - wildbescherming - landbouw - agrarisch natuurbeheer - weidevogels - beleidsevaluatie - birds - wildlife conservation - agriculture - agri-environment schemes - grassland birds - policy evaluation
Agrarisch natuurbeheer heeft tot doel de karakteristieke natuurwaarden van het boerenland te beschermen. De voornaamste aandachtsoorten zijn weidevogels als grutto, scholekster, en kievit. Grootschalig evaluatieonderzoek, twintig jaar na invoering, toont aan dat het agrarisch natuurbeheer niet heeft geleid tot positieve effecten op weidevogeldichtheden in het boerenland
Aansturing en kosten van het natuurbeheer
Wijk, M.N. van - \ 2008
In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 40 - 43.
natuurbescherming - regelingen - subsidies - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - Nederland - nature conservation - regulations - government policy - policy evaluation - Netherlands
In dit onderzoek is door middel van interviews met terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer) en hun belangenorganisaties gekeken naar ervaringen die terreinbeheerders in de praktijk hebben met Programma Beheer maar ook met de oudere regelingen
Landschap beschermen en ontwikkelen : evaluatie en beleidsopties
Kuiper, R. ; Egmond, P.M. van; Groot, S. de; Farjon, J.M.J. ; Heiligenberg, H. ; Nieuwenhuizen, W. ; Snellen, D. ; Dirkx, G.H.P. - \ 2008
Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving no. 500156001/2008)
landschap - landschapsbescherming - landgebruik - kwaliteit - stedelijke planning - overheidsbeleid - nationale landschappen - beleidsevaluatie - landscape - landscape conservation - land use - quality - urban planning - government policy - national landscapes - policy evaluation
De publicatie Landschap beschermen en ontwikkelen: evaluatie en beleidsopties is een beknopte studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar het landschapsbeleid in Nederland. Het PBL brengt deze notitie uit naar aanleiding van de Kamerbehandeling van de Agenda Landschap. En de conclusie luidt: Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt
Planning with a cup of tea
Beunen, R. ; Vries, J. de - \ 2008
Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 18 (2008)1. - ISSN 1572-302X - p. 26 - 28.
regionale planning - projecten - evaluatie - beleidsevaluatie - regional planning - projects - evaluation - policy evaluation
De planningcultuur bepaalt voor een groot deel hoe mensen omgaan met beleid en regelgeving. Tijdens een werkbezoek aan Engeland viel het op dat een persoonlijke en informele werkwijze tot positieve resultaten kan leiden. Elk voordeel heeft ook echter zijn nadeel. In dit artikel volgt een inventarisatie
Paardenhouderij en landschap, hoe pakken gemeenten het op?
Agricola, H.J. ; Wielen, P. van der; Kistenkas, F.H. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1721) - 68
regionale ontwikkeling - landgebruik - landschap - paarden - beleidsevaluatie - gelderse vallei - gemeenten - regional development - land use - landscape - horses - policy evaluation - municipalities
In opdracht van het ministerie van LNV is onderzocht hoe de paardenhouderij in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, en op welke wijze beleidsontwikkeling heeft plaatsgevonden voor de paardenhouderij in relatie tot landschap, apart geanalyseerd qua rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid . Vervolgens is de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de juridische verankering van het paardenbeleid onder de loep genomen. Het laatste hoofdstuk betreft de gebiedscase Gelderse Vallei. In dit gebied heeft een beleidsontwikkeling plaatsgevonden die als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s in Nederland. De meerwaarde van regionale samenhang in het beleid en de besluitvorming is evident om tot een landschapsgerichte paardenhouderij te komen.
Nationale parken: naar meer omgevingsgericht werken : opmaat voor een kwaliteitsslag
Pleijte, M. ; Wijk, M.N. van; Gerritsen, A.L. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1710) - 125
nationale parken - landschap - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - national parks - landscape - government policy - policy evaluation
Nationale parken staan bekend als de mooiste en waardevolste natuurgebieden in de wereld. In Nederland liggen 20 nationale parken met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer honderdduizend hectare. De nationale parken vervullen een belangrijke functie voor natuur, recreatie, voorlichting & educatie en onderzoek.. Het ministerie van LNV heeft in 2005 aan Alterra Wageningen-UR gevraagd om de situatie in de afzonderlijke Nationale Parken vast te stellen en om de resultaten onderling vergelijkbaar te maken, zodat parken van zichzelf en van elkaar kunnen leren. Hiertoe zijn de Nationale Parken getoetst aan de doelstellingen van het landelijk beleid en de doelstellingen van de Nationale Parken zelf. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het landelijk beleid voor Nationale Parken gebaseerd is op het beleid van het ministerie van LNV zoals dit 25 jaar geleden vorm kreeg. Het beleid voor de Nationale Parken is in de afgelopen 25 jaar nauwelijks geactualiseerd. Dit onderzoek geeft aan dat actualisatie van dit beleid wenselijk is. Met het herformuleren van de doelen, het heroverwegen van benodigde budgetten en het aanpassen van de overlegstructuur zijn de parken beter voorbereid op de toekomst.
Leren van de evaluatie reconstructie zandgebieden : methode, proces en politiek-bestuurlijke inbedding
Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1691) - 45
zandgronden - regionale planning - evaluatie - methodologie - programma-evaluatie - reconstructie - gebiedsgericht beleid - governance - beleidsevaluatie - sandy soils - regional planning - evaluation - methodology - program evaluation - reconstruction - integrated spatial planning policy - policy evaluation
De evaluatie van de reconstructie zandgebieden die in 2007 werd aangeboden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer is een voorbeeld van een lerende evaluatie. Hierbij zijn beoordeling en leren even belangrijk en participeren stakeholders uit de beleidspraktijk nadrukkelijk in het evaluatieproces. In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoeksproces. Het gaat in op de methodische keuzes en hun achtergrond en de politiek-bestuurlijke inbedding van het onderzoeksproces. Ook worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Natuurgrenzen in de Waddenzee: een verkenning voor beleid en beheer
Dankers, N.M.J.A. ; Baptist, M.J. ; Bastmeijer, C.J. ; Brinkman, A.G. ; Tamis, J.E. ; Jongbloed, R.H. ; Fey-Hofstede, F.E. ; Duin, W.E. van; Lindeboom, H.J. ; Smit, C.J. - \ 2008
Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C067/08) - 136
natuurbescherming - noordzee - natuurgebieden - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation - north sea - natural areas - nature conservation policy - policy evaluation
Het begrip natuurgrenzen wordt de laatste jaren regelmatig gebruikt in het kader van beleidsontwikkeling. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om het begrip zodanig inhoud te geven dat vergunningverlening er op gebaseerd kan worden. Mede omdat er verwarring en overlap was er met het begrip gebruiksgrens. Geconcludeerd wordt dat er wel degelijk natuurgrenzen bestaan, maar voor het vaststellen daarvan is het noodzakelijk eerst goed te definiëren over welk type natuur we het hebben. Daarom wordt de term natuurtype geïntroduceerd.
Pleidooi voor meer afdwingbaarheid; Landschaps- en natuurbeleid : A plea for more enforcement : Pleidooi voor meer afdwingbaarheid: Landschaps- en natuurbeleid
Kistenkas, F.H. - \ 2008
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 25 (2008)2. - ISSN 0169-6300 - p. 87 - 91.
landschap - landschapsplanning - beleidsevaluatie - cultuurlandschap - landscape - landscape planning - policy evaluation - cultural landscape
Een wettelijke verplichte toets die beleid afdwingbaar maakt, zoals de habitattoets dat doet bij Natura 2000, komen we niet tegen bij het beleid met betrekking tot de EHS, Nationale Parken, Belvédère-gebieden en Nationale Landschappen. Blijven we in het natuur- en landschapsbeleid niet te vaak steken bij enkel stimulerend beleid? En wordt het niet tijd om ook dit beleid aan te vullen met een dwingende toetsing, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe erfgoedwet?
De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave : bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid
Boer, S. de; Kuindersma, W. ; Zouwen, M.W. van der; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 74) - 168
habitats - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderse vallei - friese wouden - utrecht - regional development - government policy - nature conservation policy - ecological network - policy evaluation
Dit rapport analyseert bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daartoe worden allereerst de inhoudelijke ontwikkelingen in het EHS-beleid sinds 1990 geanalyseerd. Vervolgens beschrijft het rapport de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen in drie gebiedsprocessen rond EHS-realisatie. Dit mondt uit in een beoordeling van het bestuurlijk vermogen van deze gebiedsprocessen om de EHS te realiseren. Op basis hiervan zijn handelingsperspectieven geformuleerd voor rijk en provincie in het EHS-beleid. Trefwoorden: bestuurskunde, beleidsanalyse, beleidsevaluatie, beleidsarrangementen, bestuurlijk vermogen, natuurbeleid.
Monitoring mestmarkt 2006, achtergronddocumentatie : deelrapportage in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007
Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Bosma, J.N. ; Mokveld, L.M. ; Hoogeveen, M.W. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086152339 - 159
agrarische economie - landbouwbeleid - mest - dierlijke productie - marketing - nederland - mestbeleid - mestoverschotten - beleidsevaluatie - agricultural economics - agricultural policy - manures - animal production - netherlands - manure policy - manure surpluses - policy evaluation
In dit rapport wordt met behulp van berekeningen met het MAMBO-model, registraties van LNV-DR en interviews met mestdistributeurs verslag gedaan van de monitoring van de mestmarkt van het jaar 2006. De monitoring is uitgevoerd zoals beschreven is in: 'Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen'. Zowel uit de berekeningen met MAMBO, de regi straties van LNV-DR en de interviews met de distributeurs blijkt dat de druk op de mestmarkt door de normering in het stelsel van gebruiksnormen in 2006 erg hoog is. Dat heeft er onder ander toe geleid dat in 2006 voor een klein deel van de mestproductie (2,5%) er geen plaatsingsruimte beschikbaar was en dat de mestafzetprijzen tot recordhoogte zijn gestegen (vleesvarkensdrijfmest 20 euro per ton).
Balansen op de weegschaal : terugblik op acht jaar natuurbalansen (1997-2005)
Mansfeld, M.J.M. van; Klijn, J.A. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 101) - 62
natuurbescherming - landschap - landgebruik - biodiversiteit - natuur - beleidsevaluatie - nature conservation - landscape - land use - biodiversity - nature - policy evaluation
Er zijn vanaf de start van het Natuurplanbureau (sinds 2005 - Milieu- en Natuurplanbureau, kortweg MNP; vanaf april 2008 opgegaan in het Planbureau voor de Leefomgeving) tot en met 2005 acht Natuurbalansen uitgebracht. Zeven formeel onder die naam, acht als we de eerste Natuurverkenning (1997) meerekenen. Maar wat is noodzakelijke en nuttige informatie, hoe nemen we beleid de maat, welk beleid zien we als relevant, welke nieuwe ontwikkelingen zijn het waard te signaleren, blijft de natuurbalans wel begrijpelijk en leesbaar? Alles hangt met alles samen en welke keuzes moeten we dan maken als we beseffen dat natuur en landschap afhankelijk zijn van een groot aantal aanwezige ´drijvende krachten´ in geheel andere sectoren en beleidsterreinen? Dat alles redelijk compleet en evenwichtig samen te vatten en voor niet ingewijden verteerbaar te houden is geen sinecure
Verdediging van Nederlands milieubeleid in Brussel wordt `n opgave
Jonkers, D. ; Aarts, H.F.M. - \ 2007
V-focus 2004 (2007). - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 23.
milieubeleid - veehouderij - dierlijke meststoffen - agrarische bedrijfsvoering - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - beleidsevaluatie - mineralenboekhouding - environmental policy - livestock farming - animal manures - farm management - cap - netherlands - policy evaluation - nutrient accounting system
Douwe Jonkers, manager Landbouw, Mest en Mineralen bij het ministerie van VROM en namens VROM lid van het Europese Nitraatcomité voert samen met collega's onderhandelingen over het derogatiebeleid in Brussel. Volgens hem zijn maatregelen op bedrijfsniveau nodig om het Nederlandse milieubeleid te kunnen verdedigen
De geschiedenis van de reconstructie : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
Bleumink, H. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.2) - 87 p.
regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - milieubeleid - stankbestrijding - geschiedenis - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - environmental policy - odour abatement - history - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation
Dit rapport omvat een geschiedschrijving van de reconstructie op overkoepelend niveau. Het gaat in op de precieze omstandigheden die in 1997 leidden tot de eerste ideeen voor de reconstructie en op de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden: de pilots, de langdurige behandeling van de Reconstructiewet in de Tweede en Eerste Kamer, de introductie van de integrale zonering, de afstemming met het ammoniak- en stankdossier, de lobby van de provincies, het pact van Brakkenstein, ruimte-voor-ruimte en het Krokusakkoord. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden.
Casestudy Peel en Maas : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden, nr. 5
Groot, A.M.E. ; Kuindersma, W. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.5)
regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - de peel - noord-brabant - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation
Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie in Peel en Maas. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. Peel en Maas is een van de zeven Brabantse reconstructiegebieden. Conclusie is dat de reconstructie in Peel en Maas heeft gezorgd voor een nieuwe ontwikkelingsgerichte benadering van het landelijk gebied. Partijen zijn ook beter gaan samenwerken door de reconstructie. Het planeigenaarschap rond het reconstructieplan is groot bij de betrokken gebiedspartijen. In de uitvoering liggen veel verantwoordelijkheden bij gemeenten en waterschap. Daarbij worden ze ondersteund door de provincie en het streekhuis
Landschap en natuur onder de nieuwe Wro
Kistenkas, F.H. - \ 2007
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 24 (2007)3. - ISSN 0169-6300 - p. 136 - 145.
ruimtelijke ordening - landschap - wetgeving - regionale planning - overheidsbeleid - natuur - provincies - beleidsevaluatie - Nederland - physical planning - landscape - legislation - regional planning - government policy - nature - provinces - policy evaluation - Netherlands
Schiet het landschap- en natuurbeleid iets op met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening? Vast staat dat de rol van de provincie versterkt wordt met nieuwe instrumenten en dat de nieuwe Wro een antwoord probeert te zijn op de schaalvergroting in de ruimtelijke ordening. Voor natuur en landschap is dat gunstig omdat daarmee het keurslijf van te krappe (bestemmings) plangebieden wordt open gebroken. Voorwaarde is wel dat de provincies het nieuwe instrumentarium daadwerkelijk gaan gebruiken
Beleidsevaluatie btw-regeling sierteeltproducten
Bunte, F.H.J. ; Lugt, J. van der; Meulen, H.A.B. van der - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151875 - 48
landbouwbeleid - belasting toegevoegde waarde - bloemen - potplanten - nederland - beleidsevaluatie - sierteelt - agricultural policy - value added tax - flowers - pot plants - netherlands - policy evaluation - ornamental horticulture
Het kabinet evalueert momenteel de btw-regeling voor sierteeltproducten. Op sierteeltproducten is het lage in plaats van het algemene btw-tarief van toepassing. De regeling is destijds ingesteld om bloemen en planten betaalbaar te maken voor lage inkomensgroepen en om omzet en werkgelegenheid in de tuinbouw te stimuleren. Dit rapport onderzoekt de effectiviteit en efficiëntie van de regeling.
The difference between knowing the path and walking the path : een essay over het terugkerend maakbaarheidsdenken in beleidsonderzoek
Duineveld, M. ; Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van; Assche, K.A.M. van; During, R. - \ 2007
Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse - ISBN 9789085851592 - 43
overheidsbeleid - onderzoek - politiek - toepassingen - beleidsevaluatie - government policy - research - politics - applications - policy evaluation
In het vervolg van dit essay problematiseren we de relatie tussen analyse en onderzoek en de concrete aanbevelingen die daar voor de praktijk uit worden afgeleid. We beschrijven daarvoor eerst hoe politiek-maatschappelijke (transitie-) processen worden geanalyseerd en welke aanbevelingen daar uit worden afgeleid. Vervolgens beargumenteren we dat deze processen deels onrealistisch worden gerepresenteerd als ogenschijnlijk mechanische, machtsvrije processen. Daarna gaan we in op de vraag in hoeverre realistische aanbevelingen zijn af te leiden uit procesanalyses
Eerste ervaringen met het Gebruiksnormenstelsel : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (hoofdrapport)
Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoop, D.W. de - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151745 - 68
landbouwbeleid - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - normen - stikstof - melkveehouderij - productiecontroles - overschotten - regelingen - nederland - mestoverschotten - beleidsevaluatie - agricultural policy - fertilizers - fertilizer requirement determination - standards - nitrogen - dairy farming - production controls - surpluses - regulations - netherlands - manure surpluses - policy evaluation
In het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2007 is in dit onderzoek gekeken naar de eerste ervaringen van het in 2006 geïntroduceerde Gebruiksnormenstelsel. Landbouwers hebben de leerervaringen van het Minas-stelsel 'meegenomen' naar het Gebruiksnormenstelsel. Een derde van de melkveehouders onderschrijdt de totale stikstofgebruiksnorm (mest plus kunstmest) met 100 kg per hectare of meer. Er is geen sprake van normopvulling. Melkveehouders met een laag N-gebruik realiseren een vergelijkbaar saldo dan melkveehouders met een hoog N-gebruik maar de eersten realiseren wel een aanzienlijk lager bodemoverschot.
Effectiviteit integraal stikstofbeleid in de provincie Drenthe
Kros, J. ; Gies, T.J.A. ; Vries, W. de; Voogd, J.C.H. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1570) - 63
melkveehouderij - intensieve veehouderij - milieubeleid - stikstof - emissie - stikstofmeststoffen - nederland - integratie - effecten - beleidsevaluatie - drenthe - dairy farming - intensive livestock farming - environmental policy - nitrogen - emission - nitrogen fertilizers - netherlands - integration - effects - policy evaluation
Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie van stikstof uit de landbouw naar de atmosfeer, grondwater, en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om enerzijds een overzicht te geven van huidige situatie in Drenthe en anderzijds de effectiviteit van potentiële maatregelen vast te stellen. De maatregelen betreffen aanpassingen in het nutriëntenmanagement van melkveehouderijbedrijven en ammoniakemissie beperkende maatregelen voor de varkens- en pluimveebedrijven
Omgaan met mest : betekenisgeving aan landbouw, milieu en mestregelgeving
Termeer, C.J.A.M. ; Breeman, G.E. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Schaick, G.J. ; Hubeek, F.B. - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151721 - 110
landbouwbeleid - mest - perceptie - boeren - kennis - attitudes - gedrag - sociologie - nederland - beleidsevaluatie - mestbeleid - mestoverschotten - agricultural policy - manures - perception - farmers - knowledge - behaviour - sociology - netherlands - policy evaluation - manure policy - manure surpluses
Het effect van een wet of een bepaalde maatregel hangt af van de wijze waarop een ondernemer een maatregel waarneemt, interpreteert en daaraan handelingsconsequenties verbindt. Dit proces van betekenisgeving is geen individuele activiteit is maar komt tot stand in het sociale netwerk rondom ondernemers. Deze publicatie doet verslag van het onderzoek naar de wijze waarop ondernemers betekenis geven aan landbouw, milieu en mestregelgeving. Naast een overzicht van typerende citaten uit interviews met ondernemers en adviseurs bevat het rapport ook meer kwantitatieve analyses. Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de Evaluatie MeststoffenWet, dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd
Casestudy Salland : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
Boonstra, F.G. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.3) - 59
regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation
Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudy onderzoek naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie in Salland. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. Conclusie is dat de reconstructie in Salland leidde tot een brede betrokkenheid van regionale partijen bij de planvorming en –uitvoering. Ook heeft de reconstructie bijgedragen aan een nieuwe benadering van het landelijk gebied. Betrokken overheden zijn meer ontwikkelings- en uitvoeringsgericht gaan denken en werken. Bovendien is de samenwerking tussen overheden versterkt. Alle betrokkenen zijn er verder van doordrongen dat het Sallandse platteland ‘van iedereen is’, ondanks verschillen in rollen, posities en belangen. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er zijn resultaten geboekt op het gebied van instrumentele vernieuwing (bijv. rood voor rood en beleidsregels voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing), leefbaarheid en verbrede landbouwontwikkeling. Op het gebied van de uitvoering van het omgevingsbeleid zijn de resultaten nog minder zichtbaar: zo is de belangstelling voor verplaatsing uit extensiveringsgebied gering. Wel wordt er vooral in gebiedsuitwerkingen gewerkt aan oplossingen waarbij natuur(ontwikkeling), verdroging en landbouw¬structuur¬versterking hand in hand gaan.
Van varkenspest tot integrale gebiedsontwikkeling : evaluatie van de reconstructie zandgebieden
Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. ; Boer, S. de; Groot, A.M.E. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441) - 107
regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - landbouwontwikkeling - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - agricultural development - evaluation - reconstruction - policy evaluation
In deze evaluatie van de reconstructie zandgebieden komt eerst de ontwikkeling van de reconstructie aan bod: van een ruimtelijke aanpak van de problemen in de varkenshouderij tot een breed proces van integrale gebiedsontwikkeling. De tussenresultaten worden vervolgens beschreven vanuit vijf deelperspectieven: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, landbouwontwikkeling en sociaal-economische vitaliteit. Speciale aandacht wordt gegeven aan de reconstructiegebieden: Salland, Gelderse Vallei, Nederweert, Peel en Maas
Casestudy Gelderse Vallei / Utrecht-Oost : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
Kuindersma, W. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.4) - 71
regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation
Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In de casestudy staat het proces rond de vorming van het reconstructieplan (2000-2005) centraal, alsmede de daarop volgende discussies over de uitvoering van het reconstructieplan. Conclusie is dat het reconstructieproces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking op gebiedsniveau. De samenwerking bouwt voort op de ervaringen in het ROM-project Gelderse Vallei. Ook het eigen programmabureau vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit proces. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduidelijkheid bij de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde deze discussie een stuk minder
Verwachtingen en voorlopige resultaten van de reconstructie zandgebieden : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.1) - 159
regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation
Deze tussenrapportage van de evaluatie van de reconstructie zandgebieden omvat een globale analyse en beoordeling van de (voorgenomen) resultaten van de reconstructie zandgebieden tot de zomer van 2006. De resultaten worden eerst beschreven vanuit zes deelperspectieven op de reconstructie: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, veterinaire veiligheid, economisch perspectief van de landbouw en sociaal-economische vitaliteit/leefbaarheid. De resultaten liggen in deze fase van de reconstructie vooral op het vlak van procesmatige, organisatorische en instrumentele vernieuwing. Inhoudelijke resultaten zijn onder meer geboekt op het vlak van ontstening, bedrijfsverplaatsingen in de intensieve veehouderij en sociaal-economische vitaliteit. De beoordeling op integraliteit, regionaal maatwerk en uitvoerbaarheid valt tenslotte gematigd positief uit.
Vitale verschillen, over publiek leiderschap en maatschappelijke innovatie
Termeer, C.J.A.M. - \ 2006
Wageningen : Wageningen Universiteit - 48
bestuur - universiteiten - universitair onderzoek - nederland - innovaties - beleidsprocessen - beleidsevaluatie - governance - administration - innovations - universities - university research - netherlands - policy processes - policy evaluation
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.