Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==predator prey relationships
Check title to add to marked list
The role of the starfish (Asterias rubens L.) predation in blue mussel (Mytilus edulis L.) seedbed stability
Agüera García, A. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal, co-promotor(en): Jeroen Jansen; Tim Schellekens. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572164 - 170
mytilus edulis - mossels - voortplanting - predatie - zaaibedden - predator prooi verhoudingen - waddenzee - aquacultuur - mussels - reproduction - predation - seedbeds - predator prey relationships - wadden sea - aquaculture

Abstract

Mussel beds are an important ecological component in the Wadden Sea. Mussels’ offspring settle massively in new suitable areas, forming seedbeds that may disappear again within months. The probability of a seedbed to survive the first winter is defined as seedbed stability; a definition that plays a very important role in the management of newly settled seedbeds. Many factors are important in the survival or extinction of seedbeds. Predation is thought to be particularly important during the first year after settlement and therefore key to survival. Many predators feed on mussel beds, but for most of them the potential to exterminate a seedbed is restricted by different factors such as prey selection or competition. Common starfish (Asterias rubens) are capable of concentrating/aggregating in high densities on mussel seedbeds making them an especially important factor limiting/affecting survival of mussel seedbeds. This study assesses the capacities of starfish as a mussel seed predator. It also provides tools and information to assess the risks of a seedbed being attacked and exterminated by starfish.

In Chapter 2 the role of temperature and shading on winter predation was studied. The results showed that temperature limits feeding rate and feeding activity of starfish during winter. However, starfish feeding rate exhibited very high sensitivity to temperature changes. Light intensity affected both feeding rate and feeding activity. We conclude that starfish may not be an important factor destabilizing seedbeds during the average winter, but its importance may grow along with the increasing mean winter temperature due to climate change.

In Chapter 3 the impact of salinity changes on predation performance and survival was assessed. Salinity is the main driver of species distributions in the Wadden Sea. Results show that salinity affected predation performance by reducing feeding activity and causing changes in prey selection. Moreover, as acclimation occurred, A. rubens predation performance improved in all treatments with survivors. We conclude that osmotic stress due to a salinity decreases determines A. rubens distribution, abundance and potential impact on the prey population. However this effect is influenced by the magnitude of the change in salinity and its timescale.

In Chapter 4 the effect of tidal currents on predation rate was assessed, however, the chapter also tackles the role of hydrodynamic stress amelioration by mussels on the A. rubens population. The results suggest that mussels interact with their own predator beyond the role of food source, by ameliorating environmental stress, creating an additional dependence link between the foundation species and the predator, which potentially has major implications for ecosystem structure and stability.

In Chapter 5, we assessed the role of mussel association with conspecifics at high densities on prey selection by A. rubens. We concluded that size selection does not always lead to an improvement in net profit. Size selection is a trade-off between energy yield and predation energy costs, which is affected by prey behaviour.

The results of the prior chapters were integrated in Chapter 6 with field observations and literature to develop a simulation model. This model was designed to simulate growth of mussels and starfish, predation by starfish and mussel mortality. It can also be used to predict the likely effect of future environmental change scenarios on the potential impact of A. rubens on this important resource.

In the general discussion, Chapter 7, previous literature, field data and the results from this thesis are summarised and reviewed to explain the spatial distribution of A. rubens in the Wadden Sea and the role of environmental conditions on A. rubens predation rate. Model simulations are used to answer the question: What is the role of A. rubens predation in mussel seedbed stability?

Natuurlijke vijanden in de sierteelt : van uitzetten naar in stand houden
Grosman, Amir - \ 2013
ornamental horticulture - plant protection - biological control agents - predators - supplementary feeding - predator prey relationships - augmentation - pest resistance
MEMO: Effecten van spieringvisserij op instandhoudingsdoelen Natura 2000 - gebied IJsselmeer
Deerenberg, C.M. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C023/12) - 19
vissen - watervogels - predator prooi verhoudingen - broedvogels - visserijbeheer - natura 2000 - ijsselmeer - fishes - waterfowl - predator prey relationships - breeding birds - fishery management - lake ijssel
Het IJsselmeer is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor instandhoudingsdoelen o.a. voor een aantal visetende vogelsoorten is geformuleerd. Het gaat daarbij om de instandhoudingsdoelstellingen voor de broedvogels aalscholver en visdief en niet-broedvogels fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern (Minister van LNV, 2009). Omdat niet op voorhand uitgesloten kan worden dat de spieringvisserij significante effecten heeft op de doelstellingen voor visetende watervogels in het Natura 2000-gebied, is de spieringvisserij in het voorjaar vergunningplichtig.
Is de hamster gebaat bij bejaging van de vos?
Haye, M.J.J. la; Muskens, G.J.D.M. ; Kats, R.J.M. van; Kuiters, A.T. - \ 2008
De Levende Natuur 109 (2008)5. - ISSN 0024-1520 - p. 187 - 191.
hamsters - fauna - geïntroduceerde soorten - natuurlijke vijanden - predator prooi verhoudingen - vossen - introduced species - natural enemies - predator prey relationships - foxes
Om de kans op een succesvolle herintroductie van de Hamster zo groot mogelijk te maken, zijn de afgelopen jaren naast het aangepaste beheer ook andere beschermingsmaatregelen genomen, waaronder het afschieten van vossen. Het afschieten van vossen is controversieel. Voor tegenstanders van afschot speelt predatie door vossen slechts een marginale rol en is afschot van vossen dus niet nodig. Voorstanders van afschot menen dat de invloed van de vos op prooipopulaties dermate hoog is, dat afschot noodzakelijk is of kan bijdragen aan het beschermen van een bedreigde prooisoort
Lieveheersbeestjes : heersers van de akkers?
Lommen, S.T.E. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 260 - 263.
landbouwkundige entomologie - biologische bestrijding - aphidoidea - coccinella septempunctata - adalia - propylea - akkerbouw - predator prooi verhoudingen - agricultural entomology - biological control - arable farming - predator prey relationships
Aphidofage lieveheersbeestjes zijn predatoren die voornamelijk leven van bladluizen. Deze lieveheersbeestjes worden regelmatig aangetroffen op akkers die geplaagd worden door bladluizen. Over hun effectiviteit als natuurlijke bestrijders van deze plaagsoorten bestaan wisselende rapporten. Een theoretisch model, ondersteunend door veldwaarnemingen en laboratoriumstudies, laat zien dat de biologie van lieveheersbeestjes niet is gericht op het uitroeien van de prooi. Dit maakt het moeilijk om bladluizen via natuurlijke bestrijding met aphidofage lieveheersbeestjes tot onder een economisch acceptabel niveau terug te brengen. Vormen van biologische bestrijding waarbij exotische of inheemse lieveheersbeestjes worden geïntroduceerd zijn soms op korte termijn effectief, maar hebben allebei belangrijke nadelen
The least weasel (Mustela nivalis nivalis) in north-western Taimyr, Siberia, during a lemming cycle
Broekhuizen, S. ; Mulder, J.L. ; Müskens, G.J.D.M. ; Popov, I.Y. - \ 2007
Lutra 50 (2007)2. - ISSN 0024-7634 - p. 67 - 90.
mustela nivalis - habitats - predator prooi verhoudingen - lemmingen - siberië - predator prey relationships - lemmings - siberia
Gedurende de zomers van 2005 t/m 2007 werd op het Siberische schiereiland Taimyr de aanwezigheid van de dwergwezel onderzocht. De belangrijkste prooisoort van de dwergwezel is hier de Siberische lemming (Lemmus sibiricus).
Synthesis agrobiodiversity - conservation and functionality
Noordijk, J. ; Bruin, J. ; Rijn, P. van - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 278 - 283.
insecten - plagenbestrijding - landbouwkundige entomologie - natuurlijke vijanden - habitats - predatoren van schadelijke insecten - voedingsgedrag - nederland - predator prooi verhoudingen - functionele biodiversiteit - landschapselementen - agrobiodiversiteit - insects - pest control - agricultural entomology - natural enemies - predators of insect pests - feeding behaviour - netherlands - predator prey relationships - functional biodiversity - landscape elements - agro-biodiversity
Biodiversity, including that of insects, should be preserve or even enhanced for its own sake, sometimes encouraged by international organizations. In agricultural areas an additional reason for its conservation is the ecological services it can provide to agriculture, including the natural control of crop pests. In this special issue of Entomologische Berichten studies focusing on each of the two aims are discussed. With special attention for the anthropod groups that play a role in pest control. Both aims can partly rely on conserving and improving the network of non-productive landscape elements, but for certain goals and insect groups specific measures will be required
Hoe roofmijten hun prooi vinden met behulp van plantengeuren
Boer, J.G. de; Dicke, M. - \ 2005
Entomologische Berichten 65 (2005)4. - ISSN 0013-8827 - p. 112 - 117.
phytoseiulus persimilis - tetranychus urticae - phaseolus lunatus - predator prooi verhoudingen - geurstoffen - insectenlokstoffen - predator prey relationships - odours - insect attractants
Plantengeuren die de planten afgeven na vraat door een herbivoor insect worden door hun natuurlijke vijanden gebruikt om hun prooi te vinden. Hierover is al meer dan 25 jaar onderzoek gedaan. Recent onderzoek in het tritrofe systeem van limaboonplanten (Phaseolus lunatus), spintmijten (Tetranychus urticae) en roofmijten (Phytoseiulus persimilis) heeft uitgewezen dat roofmijten met behulp van herbivoor-geïnduceerde plantengeuren hun prooi ook kunnen vinden in een omgeving met diverse soorten planten en herbivoren.
Isolation and Identification of Kairomone(s) in the Daphnia-Scenedesmus System
Holthoon, F.L. van - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Aede de Groot, co-promotor(en): Teris van Beek; E. van Donk. - Wageningen : S.n. - ISBN 9085040663 - 154
daphnia - predator prooi verhoudingen - waarschuwingsferomonen - isolatietechnieken - chemische structuur - fractionering - hplc - kernmagnetische resonantiespectroscopie - predator prey relationships - alarm pheromones - isolation techniques - chemical structure - fractionation - nuclear magnetic resonance spectroscopy
Hunter and hunted
Broekhuizen, S. - \ 2003
Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 75 - 76.
vleesetende dieren - prooi - predator prooi verhoudingen - boekbesprekingen - menselijke invloed - carnivores - prey - predator prey relationships - book reviews - human impact
Bespreking van het nieuwste boek van Hans Kruuk (University Press Cambridge, 2002) over landroofdieren en de invloed die ze hebben op hun prooidiersoorten, inclusief de mens, en over de invloed die de mens heeft en heeft gehad op de landroofdieren
Interacties tussen visetende vogels en visserij: broodnijd een kwestie van dichtheidsafhankelijkheid
Leeuw, J.J. de - \ 2001
Limosa 74 (2001)2. - ISSN 0024-3620 - p. 69 - 72.
osmerus - visserij - visbestand - vogels - roofvogels - prooi - predator prooi verhoudingen - voedselketens - biomassa - biologische productie - populatiedichtheid - populatiedynamica - seizoenvariatie - biologische mededinging - concurrentie tussen dieren - voedingsgedrag - populatie-ecologie - dierecologie - hydrobiologie - ijsselmeer - fisheries - fishery resources - birds - predatory birds - prey - predator prey relationships - food chains - biomass - biological production - population density - population dynamics - seasonal variation - biological competition - animal competition - feeding behaviour - population ecology - animal ecology - hydrobiology - lake ijssel
Nuancering van het veel verbreide idee van concurrentie tussen visetende vogels enerzijds en sport- en beroepsvisserij anderzijds. Een reconstructie van het seizoensverloop van productie, consumptie en biomassa van Spiering (Osmerus eperlanus) in het IJsselmeer laat zien dat dichtheidsafhankelijke processen (groei en sterfte) een zodanige rol spelen dat van concurrentie nauwelijks sprake is; alleen de aalscholvers ondervinden in het late voorjaar schade van de beroepsvisserij op spiering in het vroege voorjaar
Steps towards food web management on farms
Smeding, F.W. - \ 2001
Wageningen University. Promotor(en): E.A. Goewie; Ariena van Bruggen; W. Joenje. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084149 - 137
ecologie - landschapsecologie - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - biodiversiteit - predator prooi verhoudingen - biologische landbouw - ecologisch evenwicht - plantenecologische groepen - plagenbehandeling - agro-ecologie - ecology - landscape ecology - farms - farming systems - biodiversity - predator prey relationships - organic farming - ecological balance - plant ecological groups - pest management - agroecology
<p>This paper is the report of four years of research on the functional group composition of the animal community in relation to farm and ecological infrastructure (E.I.) management on organic arable farms. The results are mainly based on abundance data of ground dwelling arthropods obtained by pitfall trapping, density data of vegetation dwelling arthropods by vacuum sampling and density data of insectivorous birds by territory mapping. Arthropods were collected in wheat crops (representing the crop area) and on the adjacent canal bank (representing the E.I.); the bird, farm and E.I. variables were measured at the farm level. Study areas included in total 18 farms with varying extents of organic duration, crop rotation intensity, and quantity and quality of E.I.</p><p>The hypothesis of the research was that the food web structure of an organic arable farm with long organic duration as well as with an improved E.I. ( <em>i.e.</em> enlarged, late mown), would show a higher abundance of meso- and macrofauna of both herbivorous and detritivorous functional groups. These enhanced primary groups were expected to carry a high predator abundance at both secondary ( <em>i.e.</em> invertebrates) as well as tertiary ( <em>i.e.</em> birds) levels. With regard to the crop areas it was found, in contradiction to the hypothesis, that herbivores were most abundant in crop areas of recently converted farms and of organic farms with intensive crop rotation; this herbivore abundance was associated with invertebrate predator abundance and species diversity. In accordance with the hypothesis, some evidence was found for increased detritivore and related epigeic predator abundance related to extensive crop management on the farms of long organic duration. Whilst studying the E.I., an increased abundance of vegetation dwelling predators and also detritivores was found in improved E.I. However K-herbivore numbers did not increase in the improved E.I. when they were compared to the traditionally managed E.I. The summer abundance of epigeic predators was also not related to an improved E.I. Field studies provided some evidence for the dispersal of functional groups, abundant in the E.I., towards the crop area. However, the effects of crop conditions on the arthropod abundance in the crop area were observed to offset the influence of the E.I. Bird studies at the farm level revealed positive correlation between bird functional groups and a combination of crop area and E.I. characteristics. Bird density was found to be positively associated with high arthropod abundance in the E.I. vegetation canopy. Observations also suggested positive correlation to an increased herbivory in the crop area of the long duration organic farms that had an intensive crop rotation.</p><p>A proposal for a descriptive or topological farm food web is drawn from field observations as well as from references in literature. Predictions are made for four different farm food web structures that express four extremes of two environmental gradients, which correspond to the length of organic duration and the amount/quality of the E.I. With reference to field observations important themes in the food web theory are discussed, including the indirect effects of subsidised detrital food chains on herbivore abundance and consequently on bird abundance, as well as the possible effects of intra guild predation on arthropod functional group composition.</p><p>The implications of the study are that organic duration and the amount/quality of the E.I. may contribute to improving ecosystem services and to aims based on nature conservation. However an optimisation of the farm food web with regard to ecosystem services may not necessarily improve nature conservation values. It is argued that increased understanding of the farm food web and its management is likely to support the development of multi-species agroecosystems that integrate improved ecosystem services and nature conservation goals.</p>
Ruim baan voor de vos: gevolgen voor grote natuurgebieden en het landelijk gebied
Niewold, F.J.J. ; Jonkers, D.A. - \ 1999
Wageningen : IBN-DLO, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek - 92
vulpes vulpes - bescherming - dierecologie - predatoren - predator prooi verhoudingen - habitats - distributie - zoögeografie - natuurreservaten - platteland - nederland - protection - animal ecology - predators - predator prey relationships - distribution - zoogeography - nature reserves - rural areas - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.