Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 235

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==public speeches
Check title to add to marked list
Een toekomst vol verrassingen
Kroeze, C. - \ 2010
Heerlen : Open University - ISBN 9789035816626 - 35
ecosystemen - milieubeleid - toekomst - scenario-analyse - openbare redes - ecosystems - environmental policy - future - scenario analysis - public speeches
In de milieukunde bestuderen we milieuproblemen graag van begin tot eind: de onderliggende oorzaken, daaruit volgende milieudruk en veranderingen in het milieusysteem, de effecten op ecosystemen en maatschappij, en de mogelijke oplossingen. Natuurlijke ecosystemen reageren niet altijd zoals we verwachten. Onze conservatieve modellen zijn niet in staat om de reacties van gevoelige soorten op milieudruk in kaart te brengen. Projecten als de natuurkalender illustreren de onverwachte effecten van klimaatverandering. We voorspellen geen toekomst, maar verkennen verschillende mogelijke ontwikkelingen, op zoek naar oplossingen voor problemen die voor ons liggen op de natuur in onze achtertuin
Transformatie en innovatie : over landschap , ontwerp en onderzoek
Brink, A. van den - \ 2010
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789085855781 - 40
ruimtelijke ordening - landschapsarchitectuur - ontwerp - openbare redes - physical planning - landscape architecture - design - public speeches
De praktijk van de landschapsarchitectuur heeft een hoge vlucht genomen. Ontwerpers spelen bij het oplossen van uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken, waaronder klimaatadaptatie en duurzame energievoorziening, in toenemende mate een prominente rol. Bovendien is hun bijdrage steeds meer vervlochten met het planproces. Om adequaat te kunnen inspelen op deze veranderingen is versterking van de wetenschappelijke identiteit van het vakgebied nodig. Gepleit wordt voor een breed interdisciplinair perspectief op de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur dat gebaseerd is op een heldere relatie tussen ontwerpen en het doen van onderzoek.
Ecology: cool science, but does it help?
Lenteren, J.C. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085855804 - 44
biologische bestrijding - ecologie - geïntroduceerde soorten - ecologische risicoschatting - openbare redes - biological control - ecology - introduced species - ecological risk assessment - public speeches
Ecologists believed that they had excellent solutions in helping biological control evolve from art to science during the past 50 years. Regularly, these solutions failed to have a positive impact on biological control and in a number of cases even hampered progress. Are pure scientists arrogant, naive or both? Are they unable or even unwilling to involve themselves in applied science? Are biological practitioners equally naive and why is commercial biological control not used on a much larger scale?
A closer look at remote sensing
Verhoef, W. - \ 2009
Enschede : ITC - ISBN 9789061642770 - 22
remote sensing - openbare redes - public speeches
Dynamische ziekteverwekkers; wat we (willen) weten over oömyceten
Govers, F. - \ 2009
Wageningen, the Netherlands : Wageningen University - ISBN 9789085852780 - 32
plantenziekteverwekkers - phytophthora - dna - plantenziektekunde - oömycota - openbare redes - plant pathogens - plant pathology - oomycota - public speeches
Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar bij het Laboratorium voor Fytopathologie aan Wageningen Universiteit op 11 juni 2009: "Dynamische ziekteverwekkers : Wat we (willen) weten over oömyceten". In deze rede over oömyceten wordt ingegaan op de plaats van deze ziekteverwekker in de evolutie. Daarna op de oömoceet Phytophthora infestans, de verwekker van de aardappelziekte, ziektebestrijding en resistentieveredeling, de diversiteit van Phytophthora en zijn gastheren en de genetische blauwdruk: het DNA, de genen, de effectoren en de resistentiegenen
Opdat het gras weer bloeie... : ontwikkeling, levenswetenschappen en religie
Jochemsen, H. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Universiteit, Wageningen UR - ISBN 9789085852797 - 52
ontwikkeling - religie - filosofie - levenswetenschappen - ontwikkelingssamenwerking - openbare redes - development - religion - philosophy - life sciences - development cooperation - public speeches
‘Als de olifanten vechten..’ vormt de eerste helft van een Afrikaans spreekwoord, dat vervolgt met ‘ … wordt het gras vertrapt.’ Dat spreekwoord wil zeggen: als de machthebbers vechten dan is het gewone volk slachtoffer, worden gewone mensen de levensmogelijkheden ontnomen. Het doel van ontwikkelingssamenwerking kan niet anders zijn dan dat het ‘gewone volk’ er baat bij heeft, weer opbloeit. Het vertrapte gras moet weer opbloeien… Zo begint Jochemsen zijn inaugurele rede.
Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of stap in de menselijke evolutie?
Lengkeek, J. - \ 2009
Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 7 - 19.
toerisme - recreatie - spel - ontwikkeling van toerisme - toeristen - evolutie - regressie - toeristisch onderzoek - sociaal darwinisme - openbare redes - tourism - recreation - play - tourism development - tourists - evolution - regression - tourism research - social darwinism - public speeches
In zijn afscheidsrede wilde hoogleraar Jaap Lengkeek (Wageningen Universiteit) terugblikken op een idee, een begrip, dat op zijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat hij hiervoor koos is 'Homo Ludens', de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in 1938 werd uitgewerkt in zijn wereldberoemd geworden boek met gelijkluidende titel. Lengkeek begint zijn rede met hetgeen Huizinga hem leerde voor zijn toeristisch onderzoek. Daarna plaatst hij zijn spelbegrip in de context van Darwin en de evolutietheorie. Tot slot vraagt Lengkeek zich af of het spel zich in het toerisme ontwikkelt, evolutie dus, of in tegendeel, dat we te maken hebben met toerisme als een vorm van regressie, terugval naar een eerder, primitiever stadium. Huizinga meende al dat het hedendaagse spel ontaardde. En inmiddels zijn er meer cultuursceptici opgestaan, die aan verschillende vormen van spelgedrag, en juist het toerisme, graag een terugval van de cultuur verbinden. Lengkeek wil deze zwartkijkers van repliek dienen
Why Mie in Hydrology? : Over topmodellen én topmetingen in de stroomgebiedshydrologie
Uijlenhoet, R. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085852742 - 44
hydrologie van stroomgebieden - hydrologie - neerslag - afvoer - modellen - openbare redes - catchment hydrology - hydrology - precipitation - discharge - models - public speeches
De transformatie van neerslag nar afvoer vormt de kern van de stroomgebiedshydrologie. Toch wordt in de hydrologie en in het waterbeheer veel meer aandacht besteed aan het bouwen van nieuwe modellen dan aan het ontwikkelen van betere instrumenten om neerslag en andere componenten van de hydrologische cyclus te meten. In zijn inaugurele rede breekt Remco Uijlenhoet een lans voor een hernieuwde belangstelling voor hydrologische meettechnieken
Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of een stap in de menselijke evolutie
Lengkeek, J. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085852735 - 24
toerisme - toeristisch onderzoek - toeristische wetenschap - sociologie van het toerisme - culturele verandering - reizen - openbare redes - tourism - tourism research - tourism theory - sociology of tourism - cultural change - travel - public speeches
Een afscheidsrede vind ik een goede aanleiding om terug blikken op een idee, een begrip, dat op mijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat ik hiervoor heb gekozen is ‘Homo Ludens’, de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in 1938 werd uitgewerkt in zijn wereldberoemd geworden boek met de gelijkluidende titel. Het toerisme is een van de belangrijkste velden van mijn onderzoek geweest, als hoogleraar, maar ook in jaren die daaraan voorafgingen. In mijn afscheidsrede wil ik een evolutionair perspectief voorleggen
De lege zee: feit of fictie? Bespiegelingen over duurzaam visserijbeheer
Rijnsdorp, A.D. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085852650 - 32
visserij - visbestand - visserijbeheer - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - zeevisserij - visserijbiologie - visstand - overexploitatie - openbare redes - fisheries - fishery resources - fishery management - ecosystems - sustainability - marine fisheries - fishery biology - fish stocks - overexploitation - public speeches
De centrale vragen bij deze rede zijn: Hoeveel vis kan de zee produceren en hoe kan deze vis op een duurzame manier worden geoogst. Een beschouwing over visserijdruk, ontwikkeling van de biomassa, ecosysteemeffecten van de visserij, visserijbeheer, uitmondend in de vraag: lege zee, feit of fictie en de betekenis voor onderwijs en onderzoek
De som der delen : rationale risioschatting van milieucontaminanten
Murk, A.J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085852681 - 47
toxicologie - risicoschatting - gezondheidsgevaren - milieueffect - ecotoxicologie - hormoonverstoorders - openbare redes - toxicology - risk assessment - health hazards - environmental impact - ecotoxicology - endocrine disruptors - public speeches
'Wat groeit en bloeit en nog altijd boeit'
Plas, L.H.W. van der - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit, Wageningen UR - 28
plantenfysiologie - plantkunde - openbare redes - plant physiology - botany - public speeches
De veranderlijke zee in het Antropoceen : over regime shifts, menselijk gebruik en bescherming
Lindeboom, H.J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit, Wageningen UR - ISBN 9789085852667 - 26
mariene ecologie - visserij - duurzaamheid (sustainability) - bescherming - menselijke invloed - openbare redes - marine ecology - fisheries - sustainability - protection - human impact - public speeches
Hoogtij in de Delta
Vellinga, P. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - 50
klimaatverandering - broeikasgassen - waterbeheer - landgebruik - energierelaties - openbare redes - climatic change - greenhouse gases - water management - land use - energy relations - public speeches
Inaugurele rede uitgesproken door prof.dr.ir. Pier Vellinga bij de aanvaarding van de leerstoel Klimaatverandering, water en veiligheid. Deze oratie heeft vier delen. Ik wil beginnen met een beschouwing over de groei van kennis en inzichten in het broeikaseffect en de maatschappelijke reactie daarop, zoals wij hebben kunnen waarnemen in de afgelopen 20 jaar. Vervolgens zal ik ingaan op de wetenschappelijke ontdekkingen op klimaatgebied van de laatste vijf jaar. Deze ontdekkingen wijzen maar in één richting: de wijze waarop wij fossiele brandstoffen gebruiken, bossen kappen en veengebieden ontwateren, heeft een groter effect op het wereldklimaat dan tot nu toe wordt weergegeven met de modellen die het IPCC presenteert. Het derde deel van mijn verhaal gaat over de betekenis van deze toegenomen urgentie voor Nederland. Ik zal kort ingaan op de keuzes die we moeten maken in de energievoorziening. Mijn hoofdverhaal gaat over de keuzes waar wij als Nederland voor staan in het omgaan met de zee en de rivieren. Tot slot zal ik kort ingaan op de nieuwe leerstoel hier in Wageningen en mijn plannen voor onderzoek en onderwijs, in nationaal en internationaal verband
Insects and disease in the 21st century : a wind of change
Takken, W. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085852278 - 31
insecten - ziekten - infectieziekten - humane ziekten - dierziekten - vectoren, ziekten - ziekten overgebracht door vectoren - openbare redes - insects - diseases - infectious diseases - human diseases - animal diseases - disease vectors - vector-borne diseases - public speeches
In recent years, several other vectors have become world news: the sheep tick was discovered to be the vector of Lyme disease in 1980; the mosquito Culex pipiens began transmitting West Nile virus in North America in 1999; in August 2006, bluetongue virus was discovered in Belgium and the Netherlands, transmitted by biting midges and in 2007, Asian tiger mosquitoes began transmitting Chikungunya virus in northern Italy. Other anecdotes that are worthwhile mentioning, but not very good news because of their potential impact on our society: recorded cases of canine babesiosis in the Netherlands (Nijhof et al. 2007); the establishment of the tick Dermacentor reticulatus in the Netherlands (de Lange et al. 2005, Nijhof et al. 2007); records of the Asian tiger mosquito in southern Germany and Switzerland; the establishment of Aedes japonicus in Belgium and France; annual epidemics of dengue fever in the Caribbean and South America; head lice have become highly resistant to insecticides; and London hotels are frequently infested with bedbugs (Ter Poorten and Prose 2005)
De polarisatie in kust- en zeebeheer
Baptist, M.J. - \ 2008
Leeuwarden : Hogeschool van Hall Larenstein - 11
mariene gebieden - natuurbescherming - visserij - waterbeheer - mariene ecologie - marien milieu - veiligheid - bescherming - kustbeheer - aquatische ecosystemen - openbare redes - marine areas - nature conservation - fisheries - water management - marine ecology - marine environment - safety - protection - coastal management - aquatic ecosystems - public speeches
Het beheer van zee- en kustsystemen wordt steeds complexer. Er zijn conflicterende ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee. De klimaatverandering en de concurrentie tussen visserij- en natuurbelangen dwingt ons tot actie om de kustveiligheid te waarborgen en om nieuwe kansen te zoeken. In zijn inaugurele rede gaat dr.ir. Martin J. Baptist op marine ecosystemen in
De natuurlijke maat : onderzoek naar zeezoogdieren in een veranderende zee
Reijnders, P.J.H. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - 32
zeezoogdieren - dierecologie - mariene gebieden - mariene ecologie - openbare redes - marine mammals - animal ecology - marine areas - marine ecology - public speeches
Zeezoogdieren zijn in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd en hebben zich met vaak soortspecifieke overlevingstrategieën aan die omgevingsvariabiliteit aangepast. Maar zeker niet in alle gevallen is die aanpassing gelukt, getuige de dramatische achteruitgang van de reproductie van pelsrobben als gevolg van de sterke productiviteitsdaling samenhangend met El Niño (Trillmich & Ono 1991). Zeezoogdieren kunnen echter ook profiteren van veranderingen in ecosysteemstructuur, zoals de toename van grijze zeehonden door het wegvallen van de kabeljauw als dominante predator in een Noord-Atlantische ecosysteem
Crying cockles and mussels... : naar een schelpdiercultuur voor mens en natuur
Smaal, A.C. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - 30
schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - openbare redes - aquatische ecologie - shellfish - shellfish culture - aquaculture - sustainability - innovations - public speeches - aquatic ecology
Rede gehouden naar aanleiding van het buitengewoon hoogleraarschap duurzame schelpdiercultuur. Waarbij trends waar te nemen zijn: 1. van vissen naar kweken: de aquacultuur neemt de afgelopen jaar met 8 tot 10% per jaar toe, omdat de wilde visserij wereldwijd al jaren zijn grenzen heeft bereikt. 2. De platte oester heeft toekomst. 3 De kokkels, tot op heden via visserij op natuurlijke banken verkregen, waarbij de mechanische kokkelvisserij in 2004 is beëindigd, biedt perspectieven voor het kweken voor een kokkelteelt. 4 Verduurzaming in dit verband is kijken naar natuurwaarden en hoe deze kunnen worden versterkt
Fijn stof tot nadenken
Krol, M.C. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR - 28
luchtverontreiniging - stof - stofbestrijding - luchtverontreinigende stoffen - risicovermindering - overheidsbeleid - nederland - fijn stof - openbare redes - air pollution - dust - dust control - air pollutants - risk reduction - government policy - netherlands - particulate matter - public speeches
In zijn rede ‘Fijn stof tot nadenken’ gaat prof. Krol in op de luchtkwaliteit in Nederland voor wat betreft fijnstof. Dit zijn deeltjes kleiner dan tien micrometer (1 micrometer is een duizendste millimeter) die vanwege hun geringe massa in de lucht blijven zweven. Berekend is dat aan deze deeltjes, die via de longen in het lichaam komen, in Europa 384.000 vroegtijdige sterfgevallen zijn toe te schrijven (in het jaar 2000). De situatie in delen van Polen, de Po-vlakte, Hongarije en België en Nederland steekt daar nog eens ongunstig tegen af, waardoor de gemiddelde levensverwachting er twee jaar lager uitkomt. Vooral kleine fijnstofdeeltjes (<2,5 micrometer) hebben een duidelijke relatie met gezondheidseffecten, op grond waarvan de EU per 2015 nieuwe normen voorschrijft
Over natuurkunde en duurkunde
Bot, G.P.A. - \ 2007
Wageningen : Wageningen Universiteit - 34
kassen - energievoorraden - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - openbare redes - greenhouses - energy resources - sustainability - greenhouse horticulture - public speeches
"Het opraken van fossiele grondstoffen zal onze maatschappij ingrijpend veranderen. Of CO2 emiisie nu wel of niet de oorzaak is van klimaatverandering doet er in dit verband niet zo veel toe, de fossiele vorraaden zijn eindig" Aldus een zinsnede van hoogleraar technische natuurkunde, bij het neerleggen van zijn functie. Hij hield zich o.a. bezig met energietransitie binnen de glastuinbouw
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.