Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==aanpassing
Check title to add to marked list
Adapting to climate change: examples from the Netherlands
Ritzema, H.P. - \ 2011
In: Proceeding 25th ICID European Regional Conference, Deltas in Europe, Integrated water management for multiple land use in flat coastal areas. - - p. A1 - 4-1-10.
klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - kustgebieden - aanpassing - adaptatie - landgebruik - mitigatie - scenario-analyse - climatic change - flood control - coastal areas - adjustment - adaptation - land use - mitigation - scenario analysis
Higher water levels and more space for water will fundamentally change the way our coastal lowlands are being managed. Appropriate conservation, adaptation and mitigation actions need to take place in the context of sustainable development. In the Netherlands, adaptation measures focus on the water management system as well as the spatial planning. The selection of adaptation measures, mainly depends the type of land use. For the three major types of land types, i.e. the low-lying peatlands in the western part of the country, the higher sandy soil areas in the east and southeast and the marine clay areas in the reclaimed polder areas, adaptation measures, for both agriculture and nature, adaption strategies are discussed.
Kansen op de mestmarkt door mestscheiding en voeraanpassingen
Hoop, D.W. de; Lakner, D. ; Cooten, W.C. van; Hoop, J.G. de; Bikker, A.M. ; Prins, H. ; Gebrezgabher, S.A. ; Meuwissen, M.P.M. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086154760 - 54
dierlijke meststoffen - mestverwerking - scheiding - innovaties - markten - voedering - normen - aanpassing - animal manures - manure treatment - separation - innovations - markets - feeding - standards - adjustment
Deze studie is gericht op de kansen voor verlichting van de toekomstige mestmarkt door mestscheiding en voeraanpassingen. Dit wordt geplaatst in de context van de toekomstige aanscherping van de normen voor het gebruik van mest. Een plan van aanpak geeft aanbevelingen om deze kansen te benutten.
Adapting UASB technology for sewage treatment in Palestine and Jordan
Mahmoud, N.A. ; Zeeman, G. ; Lier, J.B. van - \ 2008
Water Science and Technology 57 (2008)3. - ISSN 0273-1223 - p. 361 - 366.
afvalwaterbehandeling - anaërobe behandeling - rioolwater - tropisch klimaat - aanpassing - jordanië - zuiveringsinstallaties - palestina - waste water treatment - anaerobic treatment - sewage - tropical climate - adjustment - jordan - purification plants - palestine - domestic sewage - low-temperature - waste-water - reactor
High rate anaerobic technologies offer cost-effective solutions for "sewage" treatment in the temperate climate of Palestine and Jordan. However, local sewage characteristics demand amendments to the conventional UASB reactor design. A solution is found in a parallel operating digester unit that stabilises incoming solids and enriches the UASB sludge bed with methanogenic activity. The digester operational conditions were assessed by operating eight CSTRs fed with primary sludge. The results showed a high degree of sludge stabilization in the parallel digesters at SRTs10 and 15 days at process temperatures of 35 and 25°C, respectively. The technical feasibility of the UASB-digester combination was demonstrated by continuous flow pilot-scale experiments. A pilot UASB reactor was operated for 81 days at 6 hours HRT and 15°C and was fed with raw domestic sewage. This period was subsequently followed by an 83 day operation period incorporating a parallel digester unit, which was operated at 35°C. The UASB-digester combination achieved removal efficiencies of total, suspended, colloidal and dissolved CODs of respectively 66, 87, 44 and 30%. Preliminary model calculations indicated that a total reactor volume of the UASB-digester system corresponding to 8.6 hours HRT might suffice for sewage treatment in Palestine
Melkveehouders over hun strategie in de komende jaren : notitie in kader van project "Melken in de Nieuwe Realiteit"
Haan, M.H.A. de; Zijlstra, J. - \ 2008
[Wageningen] : Animal Sciences Group - 16
melkveehouderij - melkveebedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - tendensen - technologie - aanpassing - melkprijzen - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - vragenlijsten - toekomst - dairy farming - dairy farms - farm development - trends - technology - adjustment - milk prices - farm management - farm planning - questionnaires - future
Binnen het onderzoek “Melken in de Nieuwe Realiteit” wordt de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij verkend met als doel om zicht te krijgen op belangrijke beslissingen die melkveehouders in de komende vijf jaar zullen nemen. Dat gebeurt via meerdere wegen. In deze notitie worden de resultaten besproken van een onderzoek naar beelden die Nederlandse melkveehouders hebben van de ontwikkeling van de melkveehouderij in de komende vijf jaar. Deze beelden worden hier ontleend aan de resultaten van een enquête die gehouden is onder in totaal 73 melkveehouders met een sterke belangstelling voor de toekomst van de sector en de strategie voor het eigen bedrijf in het bijzonder
Europese toeslagen en premies: aanpassing heeft flinke gevolgen
Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)april. - ISSN 1383-6455 - 2
landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - subsidies - ondersteunende maatregelen - premies - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - aanpassing - agricultural policy - agricultural financial policy - support measures - grants - cap - farm income - adjustment
De vereenvoudiging van het toeslagenbeleid naar een uniforme hectaretoeslag kan voor het merendeel van de agrarische bedrijven gunstig uitpakken. Voor een kleiner deel is de vereenvoudiging van nadeel. Verder zal door een uniformering van het toeslagenbeleid vooral het aantal zetmeelaardappelbedrijven verminderen.
Klimaatverandering en versnippering een slechte combinatie
Bugter, R.J.F. ; Vos, C.C. ; Noorden, B. ; Steenwijk, H. van - \ 2007
Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)8. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 27.
klimaatverandering - aanpassing - migratie - ecologische hoofdstructuur - limburg - habitatfragmentatie - climatic change - adjustment - migration - ecological network - habitat fragmentation
Een van de effecten van klimaatverandering is dat de geschikte klimaatcondities voor soorten verschuiven. De verspreidingsgebieden van koudeminnende soorten verschuiven naar het noorden en bergopwaarts. In het Europese BRANCH project is op Noordeuropese schaal onderzocht waar de ecologische netwerken klimaatbestendig zijn en waar zich zwakke plekken bevinden. Een van deze studies betreft robuste verindingen in Limburg
Meer bewegingsvrijheid voor dieren
Luesink, H.H. - \ 2005
Agri-monitor 2005 (2005)juni. - ISSN 1383-6455 - 2
mest - beleid - melkveebedrijven - landgebruik - graslanden - voedingsrantsoenen - aanpassing - bemesting - manures - policy - dairy farms - land use - grasslands - feed rations - adjustment - fertilizer application
Nederlandse landbouwhuisdieren kunnen steeds vaker genieten van meer bewegingsvrijheid in de stal. Zo is het merendeel van het melk- en jongvee gehuisvest in een ligboxenstal en is het aandeel scharrelstallen in de pluimveehouderij de afgelopen jaren flink gestegen. Dit laatste houdt vooral verband met het batterijverbod dat in 2013 van kracht gaat.
Veel tijd, nooit weg, een onderzoek naar aangepaste vakanties
Welt, G. ; Renes, R.J. - \ 2005
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 216) - ISBN 9067549304 - 66
vakanties - vrije tijd - aanpassing - toeristenindustrie - ouderen - gehandicapten - nederland - sociale zorg - holidays - leisure - adjustment - tourist industry - elderly - people with disabilities - netherlands - social care
Onderzoek in opdracht van Stichting Mens en Samenleving, die zich richt op het aanbieden van vakanties voor ouderen, gehandicapten en chronisch zoeken. SMS wil deze activiteit verbeteren en uitbreiden. Dit onderzoek analyseert: de doelgroep, de aanbieders van aangepaste vakantie, de zorg die erbij nodig is, de groen ruimte in dit verband
Schietfuiken op het IJsselmeer en Markermeer: een verkenning van technische aanpassingen om bijvangsten te reduceren op basis van experimenten en gegevens van vissers
Bult, T.P. ; Deerenberg, C.M. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C068/05) - 26
visserijbeleid - vistuig - experimenteel veldonderzoek - aanpassing - aanpassingsvermogen - beleidsonderzoek - vismethoden - bijvangst - fishery policy - fishing gear - field experimentation - adjustment - adaptability - policy research - fishing methods - bycatch
Het Ministerie van LNV is van plan om per 1 januari 2008 het gebruik van schietfuiken in het Markermeer en IJsselmeer te verbieden, tenzij de vissers aan kunnen tonen dat de bijvangsten van deze visserij sterk kunnen worden verminderd. De achtergrond van deze voorgestelde maatregel is het beeld dat de bijvangsten van schietfuiken (te) groot zijn en niet of nauwelijks verminderd kunnen worden. Vissers bestrijden dit beeld en hebben ook ideeën om bijvangsten te reduceren. Echter, gegevens over de effectiviteit van deze ideeën ontbraken. Het Productschap Vis en de PO-IJsselmeer hebben daarom het RIVO gevraagd deze vissers te begeleiden met onderzoek. Dit project heeft uiteindelijk laten zien dat vissers goed in staat zijn zelf oplossingen te verzinnen. Door gezamenlijk de evaluatie van deze ideeën uit te voeren, is in korte tijd veel bereikt.
Bedreigde en kwetsbare mossen in Nederland: correcties op het basisrapport (Buxbaumiella 54)
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2004
Buxbaumiella 68 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 56 - 64.
mossen - bedreigde soorten - inventarisaties - aanpassing - mosses - endangered species - inventories - adjustment
Eind 2001 is in opdracht van het EC-LNV het Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst (Siebel et al. 2000) uitgewerkt tot een Toelichting op de Rode Lijst (Siebel, Bijlsma & Bal, te publiceren). Hierbij bleek het nodig het basisrapport op enkele punten aan te passen. Deze aanpassingen worden hier toegelicht. Een bijgewerkte Rode Lijst (RL) is toegevoegd als bijlage.
Weinig drift bij Släpduk
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de - \ 2004
Landbouwmechanisatie 55 (2004)4. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 19.
onkruidbestrijding - spuiten - spuitbomen - drift - hoogte - aanpassing - planthoogte - aardappelen - solanum tuberosum - weed control - potatoes - spraying - spray booms - height - adjustment - plant height
Om drift bij het spuiten te verminderen kan men o.a. de spuitboom verlagen. Bij het Zweedse Släpdukspuitsysteem zitten de doppen op 20 cm boven het gewas. Onderzoek naar driftmetingen in aardappelen bij dit systeem gaven gunstige resultaten te zien
Sturing opbrengst en onderwatergewicht zetmeelaardappelen door stikstofbemesting
Wijnholds, K.H. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
aardappelen - stikstofmeststoffen - aanpassing - gewasproductie - gewaskwaliteit - mestgiften - fabrieksaardappelen - bemesting - akkerbouw - potatoes - nitrogen fertilizers - adjustment - crop production - crop quality - dressings - starch potatoes - fertilizer application - arable farming
De stikstofbemesting is een factor die de loofontwikkeling en de opbrengst en de kwaliteit (onderwatergewicht) van de knollen sterk beïnvloedt. Daardoor is het van groot belang de stikstofbehoefte per ras te kennen. Door deling van de stikstofbemesting - een beperkte basisgift en naar behoefte bijbemest - is de gewasontwikkeling beter te sturen. Met een beperkte basisgift wordt het gewas niet onnodig verlaat. Van belang voor de opbrengst is, dat de eventuele aanvullende stikstofgift op het juiste moment wordt gegeven. Voor het bepalen van de noodzaak en het tijdstip van de aanvullende gift zijn hulpmiddelen nodig die de stikstofbehoefte van het gewas snel kunnen meten.
Socialisatie, adaptatie en stress
Defares, P.B. - \ 1976
Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023214861 - 39
aanpassing - adaptatie - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - psychologie - mens - sociaal milieu - milieueffect - invloeden - adjustment - adaptation - culture - socialization - race relations - psychology - man - social environment - environmental impact - influences
Optische Distanzmessung : Doppelbild oder Distanzfaeden
Gijsen, J.C.O. van - \ 1969
Wageningen University. Promotor(en): A. Kruidhof. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022002087 - 80
meting - methodologie - mechanica - lengte - fouten - theorie - aanpassing - instrumenten (meters) - constructie - landmeetapparatuur - uitrusting - optica - geodesie - tachymeters - measurement - methodology - mechanics - length - errors - theory - adjustment - instruments - construction - surveying instruments - equipment - optics - geodesy

In an attempt to automate the double-image distance measurement by photographing the rod image, the errors of telescope and prism must be either eliminated or corrected. In theory, corrections can be made, but in practice they do not appear to be feasible. A description is given of systems which are free of these errors, In these systems the deviations are caused by reflections. Especially in photography they show such disadvantages, that they are of no use in practice. A reasonable solution is obtained by the use of a rod which is marked from the centre into both directions. The results, obtained with this rod are satisfactory.

When measuring distances by the use of stadia hairs, focussing problems appear. These problems are discussed extensively. With the aid of a large series of observations, a formula has been found for the standard deviation in focussing.

A description is given of the possibilities for eliminating the influence of the incorrect focussing. Placing a stop behind the eye piece appears to be the best solution.

In the telescope with external focussing the stop should be placed in the rear focal plane of the eye lens. In the telescope with internal focussing the stop must be placed in the image of the plane, equally far in front of the focussing lens as the focussing lens lies in front of the crosshairs.

The distance measurements by means of double image as well as by means of stadia hairs, using a telescope with external focussing, turn out to be affected by temperature fluctuations in the same manner.

The telescope with internal focussing is more strongly affected by temperature changes.

Measurements of distances by means of stadia hairs with elimination of the influence of incorrect focussing are given. After this elimination both methods of optical distance measurement turn out to be equally accurate.

Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.