Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 34

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==aanwendingen
Check title to add to marked list
Economic analysis of pesticide use and environmental spillovers under a dynamic production environment
Skevas, T. - \ 2012
University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Spiro Stefanou. - S.L. : s.n. - ISBN 9789461732194 - 175
akkerbouw - bedrijfseconomie - pesticiden - dynamica - milieu - pesticidenresiduen - aanwendingen - gewasbescherming - stimulansen - productie - onzekerheid - nederland - milieubeleid - arable farming - business economics - pesticides - dynamics - environment - pesticide residues - uses - plant protection - incentives - production - uncertainty - netherlands - environmental policy
Pesticides are used in agriculture to protect crops from pests and diseases, with indiscriminate pesticide use having several adverse effects on the environment. In an era of an increasing public awareness on pesticides’ environmental spillovers, the EU is trying to update its pesticide policy by using economic incentives, aiming at reducing pesticide use and environmental spillovers. This dissertation focuses on assessing how pesticide use and its related environmental spillovers are affecting farmers’ production environment under a dynamic production setting, thus assisting policy makers in designing optimal pesticide policy tools.
Pilot bruikbaarheid onderwatervideocamera voor de signalering van randeffecten op de onderzoeksvakken van PRODUS dp 3
Fey-Hofstede, F.E. ; Jansen, J.M. - \ 2009
Texel/Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C030/09) - 12
schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - mosselteelt - videocamera's - aanwendingen - monitoren - randeffecten - shellfish fisheries - mussels - mussel culture - video cameras - uses - monitors - border effects
Doel van dit pilot-project was het inventariseren van effectiviteit en bruikbaarheid van de onderwatervideocamera voor het signaleren, bestuderen en analyseren van randeffecten. Hiervoor werd gekeken naar mogelijkheden om mosseldichtheid en bedekking van mosselen met slib of sediment te analyseren vanaf de onderwatervideobeelden. Er werd ook onderzocht of er een statistische techniek ingezet kan worden voor het aantonen van het wel of niet voorkomen van randeffecten.
D5.6.3.1 - How to Handle SEAMLESS-IF Prototype 1, A short how-to description
Wallman, P. ; Bezlepkina, I. ; Knapen, M.J.R. - \ 2007
Brussel : EU (SEAMLESS integrated project, EU 6th Framework programme contractno. 010036-2) - 64
landbouwbeleid - milieubeleid - technologie - innovaties - databanken - informatiesystemen - computer software - modellen - simulatiemodellen - aanwendingen - software-ontwikkeling - agricultural policy - environmental policy - technology - innovations - databases - information systems - models - simulation models - uses - software engineering
Hazard Analysis and identification of Critical Control Points of collagen extraction from cod by-products
Aalberts, C.H.J. - \ 2004
IJmuiden : RIVO (RIVO report 04.017) - 12
kabeljauw - levertraan - vis - bijproducten - voedselindustrie - aanwendingen - cod - cod liver oil - fish - byproducts - food industry - uses
The aim of the European research project “UTILISATION AND STABILISATION OF BY-PRODUCTS FROM COD SPECIES” (QLK1-CT-2000-01017 QLRT-2001-02829) is to investigate whether collagen from fish by-products could serve as an important raw material in high quality food. Since Atlantic cod is a major commodity in western European countries, better use of byproducts from filleting could result in reducing waste and producing a valuable ingredient for thefood industry.
Perspectieven voor berm-, oever- en slootmaaisel; alternatieve verwerkingsmethoden en werkbare wetgeving
Spijker, J.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Harmsen, J. - \ 2004
Wageningen : Alterra - 76
maaien - grasmaaisel - wegbermen - kanaaloevers - slootkanten - kanalen - sloten - aanwendingen - compost - grondverbeteraars - mowing - grass clippings - roadsides - canal banks - ditch banks - canals - ditches - uses - composts - soil amendments
Mogelijkheden en beperkingen voor de teelt van Robiniahout in Nederland
Oosterbaan, A. van den; Jong, J.J. de; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 678) - 54
robinia pseudoacacia - bosbouw - hout - beplantingen - aanwendingen - economie - landschap - nederland - houtteelt - natuurwaarde - forestry - wood - plantations - uses - economics - landscape - netherlands
Om beter inzicht te krijgen in de perspectieven van Robinia in Nederland is onderzoek gedaan naar de aanplantmogelijkheden in ons land, het gebruik van Robiniahout en de eisen hiervoor met betrekking tot stamrechtheid, en de teelteconomie. Robinia kanin ons land goed groeien op goed doorluchte zand-, leem- en lichte kleigronden. Robiniahout wordt gebruikt voor palen, planken/balken, tuinhout en -meubelen, beschoeiingswerk, kozijnen/deuren/puien en speeltoestellen. De hiervoor benodigde stammen moeten1 tot 5 m recht of min of meer recht zijn. In ons land komen zowel oude als jonge opstanden voor met voldoende (resp. 100-200 en 500-1000 stuks per ha) rechte en min of meer rechte stammen. Voor nieuwe aanplant lijkt het beste gebruik te kunnen worden gemaakt van klonen. De teelt van zwaardere stammen voor zaaghout lijkt momenteel financieel meer perspectief te bieden dan de teelt van paalhout in korte omloop. Het saldo is vergelijkbaar met dat van populier. Mede uit een gehouden seminar is gebleken datnaast de teeltechnische analyse in dit rapport, voor inzicht in alle consequenties van grootschalige aanplant van Robinia in Nederland, aandacht besteed moet worden aan de natuur-, landschaps- en recreatiewaarde van deze soort en het economisch marktperspectief in vergelijking met soorten als zomereik, Amerikaanse eik en es.
Plant resources of Tropical Africa: Basic list of species and commodity grouping
Bosch, C.H. ; Siemonsma, J.S. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. - \ 2002
Wageningen : PROTA programme - ISBN 9789077114018 - 341
tropische gewassen - wilde planten - aanwendingen - inventarisaties - controlelijsten - plantkunde - genetische bronnen van plantensoorten - biologische naamgeving - tropisch afrika - afrika - economische botanie - tropical crops - wild plants - uses - inventories - checklists - botany - plant genetic resources - biological nomenclature - tropical africa - africa - economic botany
Surinamese timber species : characteristics and utilization : recent information with brief descriptions of the main timber species of Suriname
Comvalius, L.B. - \ 2001
S.l. : Celos [etc.] - ISBN 9789991468105 - 243
bosbomen - hout - houteigenschappen - verwerking - aanwendingen - suriname - forest trees - wood - wood properties - processing - uses
Medicinal and poisonous plants
Lemmens, R.H.M.J. - \ 1999
Leiden : Backhuys Publishers - ISBN 9789057820427 - 711
medicinale planten - giftige planten - soorten - aanwendingen - teelt - oogsten - verwerking - zuidoost-azië - medicinal plants - poisonous plants - species - uses - cultivation - harvesting - processing - south east asia
Kleine verschillen tussen toegelaten I&R-gebruiksmerken
Roelofs, P. ; Elst-Wahle, L. ter - \ 1997
Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)6. - ISSN 1382-0346 - p. 30 - 32.
merken - identificatie - varkens - aanwendingen - toepassingen - marking - identification - pigs - uses - applications
De in 1996 toegelaten I&R-gebruiksmerken zijn allemaal geschikt om mee te werken. Deze zeven typen merken verschillen nauwelijks ten aanzien van werktijd, verliezen, oorbeschadigingen en gebruikservaringen. Er is wel verschil in leesbaarheid van de volgnummers.
Models in action : proceedings of a seminar series 1995 - 1996
Stein, A. ; Penning de Vries, F.W.T. ; Schotman, P.J. - \ 1996
Wageningen : AB-DLO [etc.] (Quantitative approaches in systems analysis no. 6) - ISBN 9789073384453 - 120
computer simulation - simulation - simulation models - uses - applications - research - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - aanwendingen - toepassingen - onderzoek
Afdichtende functie van met waterglas geimmobiliseerde afvalstoffen
Boels, D. ; Beuving, J. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 482)
afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - afvalstortplaatsen - stortterreinen - vuilnisbelten - bodembescherming - verzegelen - aanwendingen - toepassingen - Nederland - bekledingen - overijssel - waste disposal - municipal refuse disposal - waste disposal sites - landfills - refuse tips - soil conservation - sealing - uses - applications - Netherlands - linings
Zuiveringsslib, zeefzand en vliegas mengsels verstevigd met waterglas zijn onderzocht als afdichtingsmateriaal voor stortplaatsen
Plan voor verzameling van bodemkundige gegevens
Leeters, E.E.J.M. ; Finke, P.A. ; Visschers, R. ; Vries, F. de; Pouw, B.J.A. van der - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 97
toepassingen - databanken - geografische informatiesystemen - cartografie - nederland - bodemkarteringen - aanwendingen - applications - databases - geographical information systems - mapping - netherlands - soil surveys - uses
Dit plan moet inhoudelijk en financieel sturing geven aan de verzameling van bodemgegevens. De gebruikers hebben hoofdzakelijk behoefte aan statistisch betrouwbare informatie over het grondwaterstandsverloop, bodemfysische karakteristieken, fosfaatverzadiging, bodemverzuring en eutrofiëring. De gegevens moeten landelijk en regionaal toepasbaar zijn. Om aan de behoeften tegemoet te komen zijn vier gegevenspakketten samengesteld, waarbij tevens de methode voor gegevensverzameling is aangegeven. Een vandeze methoden, de Landelijke Steekproef Kaarteenheden, is nader uitgewerkt. Tevens is een algemene strategie voor financiering vastgesteld en zijn de kosten voor realisatie van de vier gegevenspakketten globaal geschat.
Haalbaarheidsstudie Informatiesysteem Recreatief Aanbod
Hal, W. van; Kroon, H. ; Sliepen, W. ; Vries, S. de - \ 1995
Unknown Publisher
toepassingen - vraag - geografische informatiesystemen - nederland - openluchtrecreatie - handel - aanwendingen - applications - demand - geographical information systems - netherlands - outdoor recreation - trade - uses
In de sector openluchtrecreatie is behoefte aan een systematisch overzicht van de stand van zaken in het veld, bij voorkeur in de vorm van een geografisch georiënteerd informatiesysteem. Met deze haalbaarheidsstudie is een initiatief genomen voor zo'nsysteem, te beginnen met het aanbod van recreatiemogelijkheden. De informatiebehoeften zijn verkend en gegevensbestanden geonventariseerd, waarna een gegevensmodel en een systeemstructuur op hoofdlijnen zijn ontwikkeld. Met gegevens voor de provincie Utrecht is een prototype gebouwd, mede voor demonstratie-doeleinden. Voorts zijn een ontwikkelingstraject en een stappenplan opgesteld en geplaatst binnen perspectieven voor de toekomst.
Evaluatie vooraf van natuurbeleid en toekomstverkenningen natuur; een haalbaarheidsstudie
Veeneklaas, F.R. ; Farjon, J.M.J. ; Hekhuis, H.J. ; Molenaar, J.G. de - \ 1995
Wageningen : DLO-Staring Centrum [etc.] - 111
toepassingen - economische impact - economie - bedrijfsvoering - natuurbescherming - nederland - beleid - herstel - gebruikswaarde - aanwendingen - natuurtechniek - natuur - applications - economic impact - economics - management - nature conservation - netherlands - policy - rehabilitation - use value - uses - ecological engineering - nature
Opzet van het konijnen- en pelsdierenhouderij praktijkonderzoek
Jonge, G. de - \ 1994
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 35 - 39.
toepassingen - pelsdieren - konijnen - aanwendingen - applications - furbearing animals - rabbits - uses
Sedert ongeveer 2 jaar beschikt PP over een proefaccommodatie voor onderzoek aan konijnen en sedert 9 jaar over een accommodatie voor nertsen en vossen.
Vrijkomende agrarische gebouwen : een onderzoek in Overijssel
Jansen, K.E.J.G. ; Haas, W. de - \ 1990
Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouweconomisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek no. 418) - 36
ondernemingen - boerderijen - bedrijfsopvolging - landbouwbedrijfsgebouwen - overdrachten van grond - acquisitie - landbouw - herstel - aanwendingen - nederland - overijssel - enterprises - farm dwellings - succession - farm buildings - land transfers - acquisition - agriculture - rehabilitation - uses - netherlands
De ontwikkeling in het aantal vrijkomende landbouwbedrijven in Overijssel en het nieuwe gebruik daarvan wordt voor de periode 1983-'87 beschreven. De gegevens zijn d.m.v. een telefonische enquete verzameld. In de meeste gevallen wordt de bedrijfswoning nog steeds bewoond en staan de bedrijfsgebouwen leeg. Daarnaast is een prognose gemaakt van het aantal bedrijven dat in de periode 1987-'93 zal stoppen
Twee modellen voor de economische evaluatie van de mestproblematiek
Luesink, H.H. ; Veen, M.Q. van der - \ 1989
Den Haag : L.E.I. (Onderzoeksverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Landbouw 47) - ISBN 9789052420288 - 176
dierlijke meststoffen - opslagloodsen - mest - aanwendingen - toepassingen - transport - verkeer - communicatie - kosten-batenanalyse - modellen - onderzoek - lineair programmeren - operationeel onderzoek - nederland - economie - gebruikswaarde - economische impact - econometrische modellen - wiskundige modellen - mestoverschotten - animal manures - stores - manures - uses - applications - traffic - communication - cost benefit analysis - models - research - linear programming - operations research - netherlands - economics - use value - economic impact - econometric models - mathematical models - manure surpluses
Beschrijving van de opbouw en werking van 2 modellen: een voor de berekening van mestoverschotten (MESTOP) en een voor het transport en de verwerking van mestoverschotten (MESTTV). Deze modellen zijn herziene en uitgebreide versies van eerder door het LEI opgestelde modellen. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van technische en economische gegevens die aan de 2 modellen ten grondslag liggen. Deze hebben o.a. betrekking op mestproduktie per dierplaats per jaar, opslag en bewerkingssystemen op bedrijfsniveau, centrale opslag en -verwerking en bemestingsaspecten. De werking van de modellen wordt geillustreerd m.b.v. een aantal reele rekenvoorbeelden
Introductie van luchtfotografie in het landbouwkundig onderzoek.
Clevers, J.G.P.W. - \ 1989
[Delft] : BCRS - 55
fotogrammetrie - toepassingen - remote sensing - fotografie - luchtfotografie - veldgewassen - akkerbouw - landbouw - aanwendingen - nederland - photogrammetry - applications - photography - aerial photography - field crops - arable farming - agriculture - uses - netherlands
Toepassingsmogelijkheden van remote sensing in de voorbereidingsfase van een landinrichtingsproject
Droesen, W.J. ; Lieshout, A.M. van - \ 1988
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1832) - 89
toepassingen - ruilverkaveling - landgebruik - bedrijfsvoering - ruimtelijke ordening - remote sensing - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bodemwater - aanwendingen - applications - land consolidation - land use - management - physical planning - rural development - rural planning - soil water - uses
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.