Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==acer platanoides
Check title to add to marked list
Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - verticillium - acer platanoides - gewasbescherming - rassenkeuze (gewassen) - resistentie van variëteiten - proeven op proefstations - gebruikswaarde - nieuwe onderstam - veldgewassen - arboriculture - ornamental woody plants - plant protection - choice of varieties - varietal resistance - station tests - use value - new subphylum - field crops
Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar cultuurwaarde en vermeerdering van de uit dat onderzoek afkomstige selecties. De laatste fase van het onderzoek door PPO (2004-2006) richtte zich op 3 hoofdthema’s: • Resistentie onder veldomstandigheden (praktijktoets) • Cultuurwaarde van de selecties als onderstam en als cultivar • De ontwikkeling van een methode voor vermeerdering van deze selecties
Acer platanoides 'Fairview'
Wetten, J. van; Slingerland, L. - \ 2013
Tuin en Landschap 2013 (2013)4. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 15.
acer platanoides - straatbomen - houtachtige planten - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - street trees - woody plants - varieties - use value
Acer platanoides wordt veel gebruikt als straatboom. De relatief nieuwe cultivar 'Fairview' blijkt het in het gebruikswaardeonderzoek van PPO opvallend goed te doen op kleigrond.
Acer platanoides: hoog gewaardeerd, veel gebruikt
Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 24.
straatbomen - aantrekkelijke bomen - houtachtige planten als sierplanten - bosbomen - acer platanoides - gebruikswaarde - onderzoek - soorten - cultivars - street trees - amenity trees - ornamental woody plants - forest trees - use value - research - species
In het gebruikswaardeonderzoek laanbomen zijn maar liefst 13 soorten en cultivars van Acer opgenomen, want het geslacht Acer kent een grote variëteit aan goede soorten en cultivars, de boom voldoet goed langs de straat en het aantal verschijningsvormen is groot. In onderstaand artikel de ervaringen met deze populaire soort. Met tips voor een goede opkweek van Acer platanoides.
Geconditioneerde koudebehandeling Acer - zaad geeft minder kans op mislukking
Derkx, M.P.M. - \ 1998
De Boomkwekerij 11 (1998)2. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
zaden - stratificatie (zaden) - houtachtige planten als sierplanten - kieming - acer platanoides - seeds - stratification - ornamental woody plants - germination
Stratificatie van Acer platanoides-zaad
Onderzoek naar de gezondheidstoestand en verplantbaarheid van de straatbomen in de Piet Heinstraat te 's-Gravenhage, oktober 1988
Peeters, J.P. ; Kopinga, J. - \ 1988
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 542) - 24
bosbouw - bomen - verplanten - struikgewasbestrijding - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - gezondheid - wortels - plantenontwikkeling - acer pseudoplatanus - acer platanoides - nederland - zuid-holland - forestry - trees - transplanting - brush control - street trees - ornamental woody plants - health - roots - plant development - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.