Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==aceria tulipae
Check title to add to marked list
Duurzame bestrijding tulpengalmijt : onderzoek naar de effectiviteit van de roofmijt Neoseiulus paspalivorus tegen tulpengalmijt Aceria tulipae en onderzoek naar alternatieve voedselbronnen voor N. paspalivorus
Kuik, A.J. van; Silva, F. da; Lesna, I. ; Sabelis, M. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 35
tulpen - opslag - gewasbescherming - roofmijten - aceria tulipae - neoseiulus - massakweek - organismen ingezet bij biologische bestrijding - tulips - storage - plant protection - predatory mites - mass rearing - biological control agents
Tulpengalmijt vormt de grootste plaag in de bewaring van tulpen, is een risico voor verspreiding van TVX en kost de sector jaarlijks miljoenen euro’s. Huidige bestrijdingsmethodes werken in praktijk niet voldoende. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de roofmijt Neoseiulus paspalivorus tulpengalmijt in de bewaring goed in toom kan houden (project 14745). In een vervolgproef werd weer aangetoond dat de kleine roofmijt een goede bestrijder is van tulpengalmijt. Verder is er een stap gezet naar massakweek van de roofmijt door het vinden van alternatieve voedselbronnen. Met producenten van biologische bestrijders zijn contacten gelegd om de mogelijkheden voor commerciële massakweek te verkennen.
Onderzoek naar details van bodemgebonden verspreiding van TVX bij tulp
Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Lommen, S.T.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 23
bloembollen - tulpen - aceria tulipae - tulpenvirus x - risicofactoren - ziektedistributie - bodemonderzoek - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - risk factors - disease distribution - soil testing
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is bekend dat er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus is. Daarentegen is het risico op mechanische verspreiding tijdens mechanisch pellen, spoelen en waterbroei gering. Tijdens dit onderzoek zijn diverse aanwijzingen verkregen voor verspreiding van TVX via de grond. Praktijkmaatregelen zijn pas te formuleren wanneer deze verspreidingsroute experimenteel bevestigd is en de bijbehorende vector of verspreidingsroute bekend is. Via diverse onderzoeksstrategieën is onderzocht wat de risico’s op bodemgebonden infectie met TVX bij tulp is. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van grond uit een vollegrondskas waar in 2011 bodemgebonden verspreiding van TVX is waargenomen. Teeltproeven met tulp, maar ook met diverse vanggewassen zijn uitgevoerd en de aanwezigheid van bodemschimmels die als virusvector kunnen optreden is bepaald. In een pottenproef met aanwezigheid van TVX-besmette tulpen vond er bij virusvrije tulp zeer beperkt virusverspreiding via de bodem plaats. Daarentegen vond er in een vergelijkbare pottenproef met TVX-besmette grond bij de vangplant Chenopodium amaranticolor veel efficiënter infectie met TVX vanuit de bodem plaats. Tijdens de teelt in de vollegrondskas met grond met TVX-geschiedenis vond er bij tulp geen virusinfectie vanuit de bodem plaats. Daarentegen werd op deze grond wel infectie bij Chenopodium vangplanten, brandnetel en vogelmuur waargenomen. Er was dus weldegelijk een virusreservoir in de bodem aanwezig. Er is zeer waarschijnlijk geen bodemorganisme betrokken bij infectie met TVX vanuit de bodem. Bij infectie vanuit de bodem is bij Chenopodium en onkruiden TVX het eenvoudigst aan te tonen in een wortelmonster. TVX verspreidt niet snel systemisch door de plant waardoor bladbemonstering ongeschikt is voor het aantonen van recente besmettingen vanuit de grond. Op basis van deze resultaten wordt voor onderzoek naar virusreservoirs bij onkruiden geadviseerd zich met name te concentreren op het ondergrondse deel van de plant. De resultaten beschreven in dit rapport laten zien dat bodemgebonden infectie met TVX complexer is dan vooraf gedacht. Specifieke bodemomstandigheden kunnen een cruciale rol spelen bij het wel of niet optreden van infectie vanuit de bodem bij tulp. Deze bodemomstandigheden zijn bij tulp blijkbaar kritischer dan bij vangplanten. Een lijst met maatregelen is samengesteld waarmee TVX-verspreiding via de bodem ze veel als mogelijk beperkt kan worden.
Een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt?!
Lommen, Suzanne - \ 2012
tulips - storage - plant protection - predatory mites - aceria tulipae - neoseiulus - biological control agents
Neoseiulus paspalivorus, een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt?!
Lommen, S.T.E. ; Lesna, I. ; Sabelis, M.W. ; Kuik, A.J. van; Silva, F. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 31
aceria tulipae - gewasbescherming - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - roofmijten - neoseiulus - tulpen - opslag - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plant protection - pest control - control methods - agricultural research - trials - predatory mites - tulips - storage - biological control agents
Tulpengalmijt vormt de grootste plaag in de bewaring van tulpen, is een risico voor verspreiding van TVX en kost de sector jaarlijks miljoenen euro’s. Huidige bestrijdingsmethodes werken in praktijk niet bevredigend en de toekomst van chemische middelen is onduidelijk. Reden voor PPO en de Universiteit van Amsterdam om samen onderzoek te doen naar alternatieve bestrijdingsmethode met roofmijten. De eerste proeven tonen aan dat de Braziliaanse rover Neoseiulus paspalivorus tulpengalmijt in de bewaring in toom kan houden en zichzelf goed kan handhaven. Hij presteert daarbij vele malen beter dan de eerder onderzochte Neoseiulus cucumeris. Vertegenwoordigers uit de praktijk zien kansen voor deze nieuwe roofmijt maar hebben nog veel vragen.
Klein roofmijt pakt tulpengalmijt effectief aan
Lommen, S.T.E. ; Lesna, I. ; Silva, F. Da - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)260. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - aceria tulipae - plagenbestrijding - neoseiulus - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - biological control agents - predatory mites - pest control - agricultural research
De Braziliaanse roofmijt Neoseiulus paspalivorus kan tulpengalmijten in de bewaring goed bestrijden. Hij presteert vele malen beter dan de eerder onderzochte roofmijt Neoseiulus cucumeris. Dat is de conclusie van de eerste proeven met deze nieuwe roofmijt. De sleutel van het succes zit hem in de maat: de superkleine paspalivorus ruimt ook galmijten aan de binnenkant van de bol op, waar de grotere cucumeris niet bij kan komen. Vertegenwoordigers uit de praktijk zien kansen voor deze nieuwe methode, maar hebben nog vele vragen.
Ziek en Zeer : Tulpengalmijt niet te detecteren bij tulpenoogst
Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)247. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
bloembollen - tulpen - aceria tulipae - detectie - behandeling na de oogst - besmetting - monitoring - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - tulips - detection - postharvest treatment - contamination - agricultural research
Bij onderzoek naar het hoe en in welke vorm tulpengalmijt tijdens de oogst met tulpenbollen in de bewaring terecht kan komen is gebleken dat dit in representatieve monsters niet is te detecteren. Dit lijkt een bevestiging voor het algemene idee dat de grote meerderheid van de bollen zijn besmetting tijdens de bollenteelt kwijt raakt. Een eventuele bestrijding van tulpengalmijt is dus het meest effectief in de eerste weken na de oogst, omdat dan maar weinig galmijten hoeven worden gedood.
Beheersing tulpengalmijt in teelt, handel en broeierij : veel problemen te voorkomen door jaarrond alert zijn
Lommen, S.T.E. - \ 2011
PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
aceria tulipae - tulpenvirus x - vectoren, ziekten - plantenplagen - plagenbestrijding - sierteelt - vollegrondsteelt - bloembollen - gewasbescherming - tulpen - tulip virus x - disease vectors - plant pests - pest control - ornamental horticulture - outdoor cropping - ornamental bulbs - plant protection - tulips
Tulpengalmijt is al decennia een probleem in tulp. Tulpengalmijt kan bovendien het virus TVX verspreiden.In deze folder alles op een rij voor teler, handelaar en broeier.
Voorkom vooral tulpengalmijt in bewaring : waakzaamheid voor TVX geboden
Kock, M.J.D. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)222. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
tulpenvirus x - tulpen - mijten - aceria tulipae - virusziekten - bloembollen - opslag - bedrijfshygiëne - tulip virus x - tulips - mites - viral diseases - ornamental bulbs - storage - industrial hygiene
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er nog enkele andere routes voor infectie en verspreiding van TVX zijn. In dit artikel alle bekende besmettingsroutess op een rij met praktische adviezen voor de beheersing van dit virus.
Detectie van tulpengalmijt (Aceria tulipae)
Lans, Arie van der - \ 2011
plant protection - floriculture - tulips - detection - aceria tulipae - biological control - organic farming - ornamental bulbs
Detectie van tulpengalmijt voor gerichte galmijtbestrijding
Lans, A.M. van der; Dijkema, M.H.G.E. ; Lommen, S.T.E. - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
bloembollen - gewasbescherming - aceria tulipae - preventie - bestrijdingsmethoden - detectie - methodologie - alternatieve methoden - ornamental bulbs - plant protection - prevention - control methods - detection - methodology - alternative methods
mijtenval doorlopen moet worden duurt echter te lang voor toepassing in de praktijk. De doelstelling van dit onderzoek was om een alternatieve, snelle en betrouwbare detectie-methode te ontwikkelen om tulpengalmijt (vroegtijdig) in partijen tulp aan te kunnen tonen. De effectiviteit van een teentje knoflook en van een tulpenbol die behandeld is met ethyleen, is vergeleken met de effectiviteit van de mijtenval.
Let ook op stromijt en perceelkeuze : voorkomen van TVX
Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Lommen, S.T.E. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)198. - ISSN 1571-5558 - p. 41 - 41.
bloembollen - tulpen - tulipa - tulpenvirus x - aceria tulipae - tyrophagus - ziekteoverdracht - plantenvirussen - onderzoek - bedrijfshygiëne - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - disease transmission - plant viruses - research - industrial hygiene
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Nieuw onderzoek toont aan dat er nog andere infectieroutes zijn. Zo blijkt stromijt TVX te kunnen verspreiden en kunnen de bollen een TVX-infecties oplopen vanuit de grond.
Boldompeling tegen tulpengalmijt
Lans, A.M. van der; Lommen, S.T.E. - \ 2010
tulpen - insecticiden - aceria tulipae - dompelen - tulips - insecticides - dipping
Poster met onderzoeksinformatie. Aangezien er maar één bestrijdingsmiddel (Actellic) tegen tulpengalmijt beschikbaar is, wordt in dit onderzoek gezocht naar alternatieven.
Begeleiden en bijsturen mijt- en tripsbestrijding met mijtenval : praktijkervaringen van het gebruik van een mijtenval 2007-2008
Kuik, A.J. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 53
mijten - bloembollen - mijtenbestrijding - aceria tulipae - thrips tabaci - voorraadmijten - chemische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - nederland - mites - ornamental bulbs - mite control - storage mites - chemical control - biological control - agricultural research - netherlands
Om schade in de bloembollenteelt door mijten en trips te voorkomen wordt meestal een chemische bestrijding toegepast met pirimifos-methyl (Actellic 50). Soms worden tijdens de bewaring van geholde en gesneden hyacinten roofmijten uitgezet. Roofmijten werken onvoldoende tegen trips. Tulpengalmijten (Aceria tulipae) zorgen elk jaar voor grote economische schade. Tulpengalmijt veroorzaakt ernstige bloemschade en is een overbrenger van het TVX virus. Bollen- en stromijten kunnen kernrot veroorzaken, het wegrotten van de bloem in aanleg binnenin de tulpenbol. Vooral bij broeiers van parkiettulpen is kernrot een groot probleem. Ook trips (Frankliniella schultzei, Thrips tabaci, Taeniothrips simplex) vormen steeds meer een probleem in de bewaring van bollen. Voor de nabije toekomst zal het steeds belangrijker worden te weten of partijen wel of niet besmet zijn met mijten of trips. Als Actellic 50 wegvalt zullen, minder gemakkelijk toepasbare alternatieven als roofmijten, CA (controlled atmosphere) behandeling of korte dompeling na het rooien, nog tot de mogelijkheden behoren. Het is dan van economisch belang om partijen te controleren op aanwezigheid van mijten en trips en alleen dan een behandeling uit te voeren als het nodig is. Een kostbare alternatieve methode die in de biologische bollenteelt wordt toegepast is een Controlled Atmosphere (CA)-behandeling. De CA-behandeling geeft een volledige bestrijding van tulpengalmijt, maar het vereist wel speciale bewaarcellen. Uit voorzorg worden nu alle partijen behandeld, besmet of niet besmet om het risico op een aantasting door tulpengalmijt te voorkomen. Het is dus belangrijk om te weten of een plaag voorkomt en of de mijten behoren tot de schadelijke soorten. Mijten zijn echter zo klein dat enkele exemplaren met het blote oog niet gezien kunnen worden. Pas wanneer er veel mijten zijn wordt de aantasting zichtbaar, maar dan is het te laat. Vroege detectie zou dit probleem kunnen oplossen. Vroegtijdige detectie in de bloembollenteelt staat nog in de kinderschoenen, maar ook hier kan het besparend werken. Bijvoorbeeld voor de broeierij is het belangrijk te weten of een partij tulpen besmet is met tulpengalmijt en/ of met bollenmijt. Voor de biologische bestrijding van mijten in hyacint is het belangrijk te weten wat de verhouding bollenmijt/ roofmijt op de holbollen is gedurende de gehele bewaarperiode. In dit project werden mijtenvallen getest in bloembollenbewaarruimten bij tulpenplantgoedbewaring en in hyacinten holkamers. Vanaf het begin tot het einde van de bollenbewaring werden regelmatig mijtvallen tussen de tulpenbollen uitgezet en beoordeeld. In proeven bij PPO is aangetoond dat met de mijtenval in de bewaring van tulpenbollen, zowel bollenmijten, stromijten, roofmijten als tulpengalmijten zijn aan te tonen. Vroegtijdige detectie van tulpengalmijt met de mijtenval is mogelijk.
alternatieve middelen voor de bestrijding van tulpengalmijten en bollenmijt in lelie - Resultaat van onderzoek 2006 - 2007
Lans, A.M. van der; Conijn, C.G.M. - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
rhizoglyphus - aceria tulipae - plagenbestrijding - tulipa - tulpen - opslag - voorraadmijten - bloembollen - pesticiden - lilium - lelies - pest control - tulips - storage - storage mites - ornamental bulbs - pesticides - lilies
Het middel Actellic wordt in bloembollen gebruikt om ernstige plagen zoals bollenmijt (Rhizoglyphus soorten) en tulpengalmijt (Eriophyes tulipae) te bestrijden tijdens de opslag. De bestrijding van galmijten en bollenmijten met Actellic is in de praktijk niet altijd meer afdoende. Het wegvallen van Actellic, zonder een alternatief voor een bestrijding van gal- en bollenmijten, kan tot grote economische schade leiden bij zowel de teelt- , handel- als broeierijbedrijven. Om het mijtenprobleem op te lossen is in dit onderzoek gezocht naar alternatieven voor bestrijding van gal- en bollenmijt.
De verspreiding van TVX: complex maar beheersbaar
Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van - \ 2008
BloembollenVisie (2008)144. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 29.
proeven op proefstations - bloembollen - tulpen - tulipa - tulpenvirus x - virusziekten - aceria tulipae - ziektedistributie - station tests - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - viral diseases - disease distribution
De laatste jaren staat de export van tulpen naar vooral Japan onder druk door een toenemend percentage van het tulpenvirus X (TVX). Uit onderzoek bij PPO Bloembollen kwam de tulpengalmijt als vector van TVX naar voren, maar er wordt steeds meer getwijfeld of TVX alleen wordt verspreid door de tulpengalmijt tijdens de bewaring. In opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft PPO Bloembollen samen met de BKDt drie jaar onderzoek gedaan naar mogelijk andere manieren van TVX verspreiding
Verspreiding van tulpenvirus X in tulp
Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van; Stijger, C.C.M.M. ; Conijn, C.G.M. ; Geerlings, M. - \ 2008
tulpenvirus x - tulpen - aceria tulipae - mijten - ziektedistributie - vectoren, ziekten - cultivars - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - tulip virus x - tulips - mites - disease distribution - disease vectors - agricultural research - ornamental bulbs
Posterpresentatie over de problemen met het tulpenvirus (TVX) in tulpen dat in omvang toeneemt. De tulpengalmijt is bekend als vector van TVX en kan dit virus tijdens de bewaring van bollen verspreiden. Aandacht voor preventie en onderzoek van mogelijke virusbronnen
Virusoverdracht door bladluizen in tulp
Kock, M.J.D. de; Stijger, C.C.M.M. ; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Dam, M.F.N. van; Vink, P. - \ 2008
aceria tulipae - tulpen - tulpenvirus x - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - cultivars - bloembollen - tulips - tulip virus x - plant viruses - plant disease control - ornamental bulbs
Posterpresentatie over de virusverspreiding, virusoverdracht en preventie van het tulpenmozaïekvirus (TVX) in tulpen
TVX : mechanische overdracht niet uitgesloten : onderzoek tulp
Stijger, C.C.M.M. ; Dam, M.F.N. van; Conijn, C.G.M. ; Geerlings, M. - \ 2007
BloembollenVisie 2007 (2007)114. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
bloembollen - sierplanten - tulpen - plantenvirussen - overdracht - aceria tulipae - plantenziekten - insecticiden - insectenbestrijding - bloemdunning - koudeopslag - gewasbescherming - ornamental bulbs - ornamental plants - tulips - plant viruses - transfer - plant diseases - insecticides - insect control - pinching - cold storage - plant protection
De problemen met het tulpenvirus X (TVX) lijken de laatste tijd in omvang toe te nemen, ook op bedrijven waar een goede bestrijding van tulpengalmijt (de bekende vector van TVX) wordt uitgevoerd. Door de toename van het TVX, zelfs op bedrijven waar geen tulpengalmijt is waargenomen, wordt er steeds meer betwijfeld of TVX alleen wordt verspreid door de tulpengalmijt tijdens de bewaring
Dompelen of gassen werken goed tegen tulpengalmijt
Conijn, C.G.M. ; Lans, A.M. van der - \ 2007
BloembollenVisie 2007 (2007)118. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
tulpen - bloembollen - koudeopslag - forceren van planten - aceria tulipae - aceria - bestrijdingsmethoden - dompelen - etherische oliën - plagenbestrijding - biologische bestrijding - gewasbescherming - tulips - ornamental bulbs - cold storage - forcing - control methods - dipping - essential oils - pest control - biological control - plant protection
Geen uitval meer door tulpengalmijt bij de bewaring en broeierij van tulpen lijkt ook in de toekomst mogelijke door nieuwe alternatieven. Een boldompeling kort na het rooien in en contactmiddel of verdampen van een etherische olie voorkwam tulpengalmijt aantasting in proeven bij PPO Bloembollen. Deze middelen en methoden kunnen in de toekomst mogelijk een volwaardig alternatief zijn voor het nu enige voor dit doel toegelaten middel Actellic
Bestrijding van mijtplagen in de bloembollenteelt met mijtpathogenen
Bulle, A.A.E. ; Conijn, C.G.M. ; Breedeveld, M.E. - \ 2006
Lisse : PPO Bloembollen - 54
aceria tulipae - rhizoglyphus robini - steneotarsonemus laticeps - mijten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatoren van schadelijke insecten - gewasbescherming - bloembollen - tulipa - hippeastrum - lilium - mites - biological control - biological control agents - predators of insect pests - plant protection - ornamental bulbs
Biologische bestrijding van mijten met schimmels biedt voor bestrijding van tulpengalmijt perspectief, voor bestrijding van bollenmijt en narcismijt niet. Tulpengalmijt kon in de proeven voor een belangrijk deel worden bestreden met een schimmel, die in combinatie met een olie-achtige stof als boldompeling werd toegediend. Het zal echter moeilijk zijn om hiermee jaren achter elkaar verschoond te blijven van tulpengalmijt. Een combinatie met andere methoden, zoals bijvoorbeeld ULO, zouden dit wel mogelijk moeten maken. Verder onderzoek is nodig om bestrijding met een pathogene schimmel te implementeren in een goede beheersstrategie voor tulpengalmijt. Voorwaarde voor nieuwe methoden zal altijd zijn dat ze arbeidstechnisch en economisch in verschillende teeltsystemen moeten passen. Ook in dit onderzoek is daar op gelet, hoewel hier geen studie naar is gedaan. Verder onderzoek naar de bestrijding van bollenmijt zal zich moeten richten op andere middelen, zowel chemisch als van natuurlijke oorsprong (GNO’s). Voor de bestrijding van narcismijt biedt een CA-bewaring perspectief, maar verder onderzoek is nodig om deze methode te optimaliseren. De mogelijkheden van biologische bestrijding van narcismijt worden momenteel onderzocht door PPO Glastuinbouw.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.