Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==achievement
Check title to add to marked list
KringloopWijzer, goed geborgd! = Annual Nutrient Cycling Assessment (ANCA), adequately assured!?
Holster, H.C. ; Haan, M.H.A. de; Plomp, M. ; Timmerman, M. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 839) - 34
melkveehouderij - kringlopen - duurzame veehouderij - landbouw en milieu - bereikt resultaat - transparantie - rundveehouderij - dairy farming - cycling - sustainable animal husbandry - agriculture and environment - achievement - transparency - cattle husbandry
This report is an update of the formal report towards ANCA revision 2014.06. The Annual Nutrient Cycle Assessment (ANCA) model requires assurance for use as a dairy farmspecific environmental performance tool. Assurance can be given due to the fact that the electronic data it generates is produced using traceable and reliable input data.
Open gewas kan productie vervroegen en energie besparen : Filosoferen over Het Nieuwe Gewas
Velden, P. van; Gelder, A. de - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 14 - 15.
glastuinbouw - tomaten - groenten - cultuurmethoden - ontbladering - snoeien - gewasproductie - bereikt resultaat - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - tomatoes - vegetables - cultural methods - defoliation - pruning - crop production - achievement - agricultural research
Heeft een tomatenplant veel blad nodig om tot een goede productie te komen? Dat is de centrale vraag binnen het project Het Nieuwe Gewas. De proef bij Wageningen UR Glastuinbouw geeft een verrassend resultaat, want ‘plantje pesten’ door extra blad weg te snijden geeft iets productieverhoging in plaats van verlaging.
Compromise programming: Non-interactive calibration of utility-based metrics
Kanellopoulos, A. ; Gerdessen, J.C. ; Claassen, G.D.H. - \ 2015
European Journal of Operational Research 244 (2015)2. - ISSN 0377-2217 - p. 519 - 524.
goal - achievement - elicitation
Utility functions have been used widely to support multi-objective decision-making. Expansion of a general additive utility function around the ideal results in a composite linear-quadratic metric of a compromise programming problem. Determining the unknown parameters of the composite linear-quadratic metric requires substantial interaction with the decision maker who might not always be available or capable to participate in such a process. We propose a non-interactive method that uses information on observed attribute levels to obtain the unknown parameters of the composite linear-quadratic metric and enables forecasting and scenario analysis. The method is illustrated with a small scale numerical example.
Tekenradar.nl, een webplatform over tekenbeten en de ziekte van Lyme
Harms, M.G. ; Fonville, M. ; Vliet, A.J.H. van; Bennema, S. ; Hofhuis, A. ; Beaujean, D. ; Sprong, H. ; Pelt, W. van; Wijngaard, C.C. van den - \ 2014
Infectieziekten bulletin 25 (2014)7. - ISSN 0925-711X - p. 204 - 206.
borrelia burgdorferi - tekenbeten - tekenbesmettingen - ziekten overgebracht door teken - informatie - computer software - bereikt resultaat - onderzoek - gegevens verzamelen - lyme-ziekte - nederland - tick bites - tick infestations - tickborne diseases - information - achievement - research - data collection - lyme disease - netherlands
Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht. Tekenradar.nl geeft informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme en een actuele voorspelling van de tekenactiviteit. Mensen kunnen hun tekenbeet of erythema migrans en de vermoedelijke geografische locatie waar de beet is opgelopen melden op de site. Tot voorjaar 2013 konden deze melders van een tekenbeet worden uitgenodigd de teek op te sturen voor onderzoek, om gedurende anderhalf jaar periodiek vragenlijsten in te vullen waarin wordt gevraagd naar hun gezondheid. In één van de nog lopende onderzoeken wordt onderzocht in hoeverre een eenmalige preventieve dosis antibioticum na een tekenbeet helpt om het ontstaan van de ziekte van Lyme te voorkomen. In dit artikel geven wij een overzicht van het bereik van Tekenradar.nl onder het Nederlands publiek, en een samenvatting van lopende onderzoeken en eerste resultaten.
rapportage 2012 Progamma Teelt de grond uit; bijlage 2A
Haan, J.J. de; Dijk, S.M. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (Voor Stuurgroep Teelt de grond uit, 5 februari 2013 ) - 30
vollegrondsteelt - teeltsystemen - cultuur zonder grond - emissie - hydrocultuur - tuinbouwgewassen - bereikt resultaat - outdoor cropping - cropping systems - soilless culture - emission - hydroponics - horticultural crops - achievement
Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij. Naast ontwikkeling van de teeltsystemen richt het programma zich ook op de implementatie van deze systemen in de praktijk en werken we aan het in beeld krijgen en wegnemen van institutionele knelpunten. Dit document bevat de rapportage van het programma Teelt de grond uit over 2012. Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van 2012, de gerealiseerde output en doorwerking wordt aangegeven met de wijzigingen ten opzichte van het werkplan.
Optimalisatie van waterstromen in de glastuinbouw
Raaphorst, M.G.M. ; Bruins, M.A. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1274) - 20
glastuinbouw - waterkwaliteit - oxidatie - reductie - emissie - monitoring - drainagewater - voedingsstoffen - bereikt resultaat - greenhouse horticulture - water quality - oxidation - reduction - emission - drainage water - nutrients - achievement
Bij twaalf glastuinbouwbedrijven die in 2011 hebben geïnvesteerd in geavanceerde oxidatie, is in 2012 geïnventariseerd in hoeverre dit heeft geleid tot een verandering in de waterstromen en met name in de hoeveelheid emissie (spui, filterspoelwater en lekkage). Bij de acht respondenten is gebleken dat de hoeveelheid emissie 5% was van het totale watergebruik, terwijl dat in 2010 nog 10% was. Dat is een gemiddelde emissievermindering van 50%. Een teler heeft zijn emissie (exclusief lekkage) zelfs met 80% weten te verminderen. Dit bevestigt de conclusie uit vorig onderzoek dat geavanceerde oxidatie bij glastuinbouwbedrijven leidt tot een blijvend verminderde emissie hoeveelheid van water en nutrienten. Als wordt aangenomen dat iedere m3 drainwater een waarde heeft van € 3,- dan is geavanceerde oxidatie voor de meeste bedrijven rendabel. Daarboven zijn er mogelijke voordelen van een beter milieu-imago en veiliger voedingswater.
Meerlagenteelt onder led
Even, S. ; Smits-van tuijl, D. ; Dalfsen, P. van - \ 2013
Boom in business 4 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 45 - 49.
houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - teeltsystemen - lichtgevende dioden - meerlagenteelt - belichting - proeven - bereikt resultaat - led lampen - woody plants - propagation materials - cropping systems - light emitting diodes - multi-layer cultivation - illumination - trials - achievement - led lamps
De resultaten van de praktijkproef waarbij de meerlagenteelt van boomkwekerijgewassen onder ledverlichting is onderzocht, zijn veelbelovend. De proeven laten een meerwaarde zien voor de beworteling van stek in een geconditioneerde klimaatcel die uitsluitend belicht wordt door ledverlichting.
Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen?
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - field margins - roadsides - wild flowers - augmentation - arable farming - thaumetopoea processionea - biological control - achievement
Kunnen bloemrijke bermen helpen om Eikenprocessierups te voorkomen?
Alebeek, Frans van - \ 2013
biodiversity - functional biodiversity - field margins - roadsides - wild flowers - seed mixtures - augmentation - arable farming - thaumetopoea processionea - biological control - achievement
Teelt de grond uit geeft kwekers nieuwe inzichten (interview met Casper Slootweg)
Haverman, K. ; Slootweg, G. - \ 2013
De Boomkwekerij 25 (2013)10. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
overblijvende planten - cultuurmethoden - zandgronden - drainage - bemesting - fertigatie - druppelbevloeiing - bereikt resultaat - projecten - perennials - cultural methods - sandy soils - fertilizer application - fertigation - trickle irrigation - achievement - projects
Het project Teelt de grond uit laat zien dat er een goede kwaliteit vasteplanten kan worden gekweekt op zandbedden. De meest waardevolle informatie zit volgens kweker Remy Lubbe van Molter echter in de nieuwe inzichten over bemesting. "Wij gaan volgend jaar ook in de reguliere teelt ander bemesten dan we tot op heden hebben gedaan", vertelt de kweker.
Teeltdegronduit. Resultaten 2012 hyacint in 3 teeltsystemen
Vreeburg, P.J.M. ; Kool, S.A.M. de - \ 2013
teeltsystemen - hyacinthus - substraten - hydrocultuur - cultuur zonder grond - ziektebestrijding - bereikt resultaat - cropping systems - substrates - hydroponics - soilless culture - disease control - achievement
Overzicht van de resultaten van 2012 van 3 teeltsystemen in hyacint: substraatbedden: een verkenning van de kansen en knelpunten om inzicht te krijgen in het optreden en mogelijkheid tot voorkómen van scheurbodem, waterteelt: het opschalen en bevestigen van potentieel zeer goede groei en verbetering van de bolkwaliteit, bollenmeer (afgedekte ondergrond): het vaststellen of stomen mogelijk is als ontsmettingsmethode tussen twee teelten hyacint en van invloed is op groei en eventueel gezondheid (Pythium).
Duurzaamheidlandbouw.nl. De Nederlandse land- en tuinbouw op gebied van People, Planet en Profit.
Dolman, M.A. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR
landbouwsector - tuinbouw - duurzaamheid (sustainability) - bloementeelt - akkerbouw - veehouderij - varkenshouderij - landbouwontwikkeling - bereikt resultaat - duurzame landbouw - glastuinbouw - sierteelt - agricultural sector - horticulture - sustainability - floriculture - arable farming - livestock farming - pig farming - agricultural development - achievement - sustainable agriculture - greenhouse horticulture - ornamental horticulture
Deze website geeft u een integraal beeld van 11 land- en tuinbouwsectoren op het gebied van people, planet en profit.
Energiezuinig bewaren van tulp blijkt opnieuw veilig voor het product
Promes, E.J.O. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)258. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - energiebesparing - gewaskwaliteit - projecten - bereikt resultaat - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - energy saving - crop quality - projects - achievement
Sinds 2007 draait het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen. Inmiddels doen hieraan twaalf bedrijven mee. In 2011 is op deze bedrijven nagegaan hoeveel er op het gebruik van gas en stroom is bespaard. Ook is gekekenb naar de kwaliteit van de nateelt in de broei en de kwaliteit van het plantgoed.
Bloemdunning bij appel - de eerste klap is een daalder waard - (poster)
Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
fruitteelt - malus - bloemdunning - chemische bestrijding - bereikt resultaat - mechanische methoden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - pinching - chemical control - achievement - mechanical methods - agricultural research
Powerpointpresentatie over bloemdunning bij appels. Doel van het onderzoek is meer kennis en inzicht verkrijgen in de werking en mogelijkheden van de verschillende middelen en strategieën.
Haal alles uit onderzoek (interview met Leo Marcelis en Hans Dagevos)
Kamminga, H. ; Marcelis, L.F.M. ; Dagevos, H. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)29. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
tuinbouwbedrijven - landbouwkundig onderzoek - marktonderzoek - gebruikswaarde - bereikt resultaat - kosten-batenanalyse - onderzoeksimplementatie - agrarische bedrijfsvoering - market gardens - agricultural research - market research - use value - achievement - cost benefit analysis - implementation of research - farm management
In de toekomst zullen tuinbouwbedrijven meer teelt- en consumentenonderzoek op eigen houtje laten uitvoeren. Voor veel ondernemers is dit nieuw. Wetenschappers Leo Marcelis en Hans Dagevos geven tips om zoveel mogelijk nuttige informatie uit onderzoek te halen.
N-behoefte Zantedeschia voor onderbouwing nieuw bemestingsadvies
Leeuwen, P.J. van; Reuler, H. van - \ 2012
Lisse : PPO Bollen en Bomen - 31
bloembollen - knollen - zantedeschia - stikstofmeststoffen - normen - plantenontwikkeling - achterblijven in groei - proeven - bereikt resultaat - ornamental bulbs - tubers - nitrogen fertilizers - standards - plant development - runting - trials - achievement
Zantedeschia is een knolgewas dat de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Het is een visueel aantrekkelijk gewas waarvan de knollen vooral worden gebruiken voor de snijbloemen- en potplantenteelt. De knollen behoren tot de duurste uit de bollenteelt. Voor de productie van de knollen geldt een gebruiksnorm van 110 kg/ha stikstof. Dit wordt door de telers als te laag ervaren waardoor het gewas minder goed groeit dan het zou kunnen. Een minder goede groei leidt tot minder knollen van de maximale grootte die het meeste geld opbrengen. Een suboptimale groei heeft daarom grote financiële gevolgen. Dit bezwaar is vanaf het moment van vaststellen van de gebruiksnorm geuit. Op basis van het uitvoerige onderzoek uit de jaren ’90 kan worden aangegeven waarom de gebruiksnorm hoger zou moeten zijn vanuit landbouwkundig oogpunt. Een drietal proeven uitgevoerd in 2011 ondersteunen dit idee. In dit verslag worden de belangrijkste resultaten uit het onderzoek uit de jaren ’90 weergegeven evenals die van drie proeven die in 2011 zijn uitgevoerd waarbij Zantedeschiaknollen wel of geen stikstofbemesting hebben gehad. De verschillen in gewasontwikkeling en knolgroei tussen deze twee behandelingen waren groot. Op basis van deze resultaten wordt voorgesteld aan de CDM om het advies te verhogen tot 150 kg/ha N waarvan dan een forfaitair Nmin van 30 kg N moet worden afgetrokken.
Productieverhoging amaryllis niet simpel (interview met Arca Kromwijk)
Neefjes, H. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)13. - ISSN 0042-2223 - p. 33 - 33.
amaryllis - sierteelt - gewasproductie - oogsttoename - prestatieniveau - landbouwkundig onderzoek - bereikt resultaat - ornamental horticulture - crop production - yield increases - performance - agricultural research - achievement
Ongunstige groeiomstandigheden kunnen twee seizoenen effect hebben op de productie van amaryllis. Met die conclusie is het tweede, enigszins teleurstellende oogstjaar afgesloten van een driejarige onderzoek. De verwachtingen voor de komende oogst zijn een stuk positiever.
Bol zeil geen garantie goed stoomresultaat (interview met Daniel Ludeking)
Lier, A. van; Ludeking, D.J.W. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)13. - ISSN 0042-2223 - p. 28 - 29.
sierplanten - grondbehandeling - stoomsterilisatie - bereikt resultaat - meting - temperatuur - besluitvorming - bodemeigenschappen - ornamental plants - soil treatment - steam sterilization - achievement - measurement - temperature - decision making - soil properties
Telers gebruiken de tijd dat het stoomzeil bol staat vaak als indicator voor de kwaliteit van het stoomproces. Maar dit is onterecht. De bolling van het zeil geeft geen garantie dat de grond goed ontsmet is, menen 'stoomexperts'. Een gedegen voorbereiding en geregeld meten zijn de sleutels tot succes.
Hormoongehaltes van bloembollen als maat voor inwendige kwaliteit
Gude, H. ; Charnikhova, T. ; Verstappen, F.W.A. ; Bouwmeester, H.J. - \ 2012
bloembollen - hormonen - groeifactoren - groeiregulatoren - monitoring - methodologie - landbouwkundig onderzoek - bereikt resultaat - ornamental bulbs - hormones - growth factors - growth regulators - methodology - agricultural research - achievement
Bevindingen met nieuwe bepalingsmethode van Wageningen UR naar hormoongehaltes van bloembollen
Bestrijding van de roestmijt, Acolups lycopersici, met roofmijten in tomaat
Messelink, G.J. ; Kok, L.W. ; Holstein, R. van - \ 2011
solanum lycopersicum - tomaten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - gewasbescherming - bereikt resultaat - tomatoes - biological control agents - predatory mites - plant protection - achievement
Het doel van dit onderzoek was om roofmijten te selecteren die het beste zijn aangepast aan de klierharen in tomaat en daardoor het meest geschikt zijn voor curatieve bestrijding van roestmijt ("overkill-strategie“).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.