Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==afvoerwater
Check title to add to marked list
Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen
Dijk, W. van; Weide, R.Y. van der; Kroon, A. - \ 2016
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO 721) - 42 p.
brouwerij-industrie - brouwerijafvalwater - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - algen - biomassa - biomassa productie - afvoerwater - flotatie - algenteelt - brewing industry - brewery effluent - waste water - waste water treatment - water treatment - algae - biomass - biomass production - effluents - flotation - algae culture
In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-ACRRES. De resultaten behaald in 2012 en 2013 zijn beschreven in afzonderlijke rapporten. In dit rapport zijn de resultaten van 2014 en 2015 beschreven. In 2014 is onderzocht of een voorbehandeling van het proceswater via cavitatie-flotatie het zuiveringsresultaat kan verbeteren en in 2015 of de energie-input van de LEDbelichting kan worden verminderd door te flashen (afwisselende licht-donker periodes op microseconde tijdschaal). Verder is in 2015 en 2016 via een literatuurstudie gekeken naar de verwaarding van de geproduceerde algenbiomassa en zijn de conclusies van het gehele project samengevat.
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden
Brauer, C.C. ; Torfs, P.J.J.F. ; Teuling, A.J. ; Uijlenhoet, R. - \ 2016
Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)1. - ISSN 1382-6069 - p. 7 - 18.
neerslag - hydrologie van stroomgebieden - modellen - afvoerwater - laaglandgebieden - stroomgebieden - grondwater - oppervlaktewater - kwel - reservoirs - droogte - risicoanalyse - precipitation - catchment hydrology - models - effluents - lowland areas - watersheds - groundwater - surface water - seepage - drought - risk analysis
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, parametrische modellen die voornamelijk zijn ontwikkeld voor hellende stroomgebieden. WALRUS houdt expliciet rekening met hydrologische processen die belangrijk zijn in laaglandgebieden, in het bijzonder (1) de koppeling tussen grondwater en onverzadigde zone, (2) vochttoestandafhankelijke stroomroutes, (3) grondwater-oppervlaktewaterterugkoppeling en (4) kwel, wegzijging en het inlaten of wegpompen van oppervlaktewater. WALRUS bestaat uit een gekoppeld reservoir voor grondwater en onverzadigde zone, een reservoir voor snelle stroomroutes en een oppervlaktewaterreservoir. Het is geschikt voor operationele toepassingen omdat het efficiënt rekent en numeriek stabiel is. In de vrij toegankelijke modelcode zijn standaardrelaties geïmplementeerd, zodat er slechts vier parameters overblijven die gekalibreerd hoeven te worden. Het model is geschikt voor het operationeel simuleren van hoogwater en droogte ten behoeve van risico-analyses en scenario-analyses, voor het ontwerpen van infrastructuur en voor het aanvullen van ontbrekende gegevens in afvoermeetreeksen
Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties
Voorthuizen, Ellen van; Overgoor, Ceciel ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Hoeksma, P. ; Herpen, Frank ; Leeuwis-Tolboom., Janine - \ 2016
Nijmegen : Royal Haskoning - 99 p.
afvalwater - lozing - mestverwerking - vergunningen - waterbeheer - afvoerwater - waste water - disposal - manure treatment - permits - water management - effluents
Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de technieken van mestverwerking, de afvalwaterstromen die daarbij vrij komen en technieken om dat afvalwater te behandelen. Daarnaast beschrijft het document het beleidskader voor lozingen van afvalwater, ervaringen uit de praktijk en uiteindelijk een eenduidig afwegingskader voor vergunningverleners. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het gebruik van dit rapport door vergunningverleners, voor het vervolgtraject dat onder regie van het Ministerie van I&M en bevat een aantal aanbevelingen om resterende kennisleemten te vullen. Het doel van dit achtergronddocument is inzicht te geven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering (rioolwaterzuivering) of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen.
Purifying manure effluents with duckweed
Timmerman, M. ; Hoving, I.E. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 942) - 27 p.
animal manures - effluents - lemna - aquatic weeds - feeds - nutrients - ingredients - animal feeding - animal nutrition - waste water - biogas - biomass production - cultivation - biobased economy - dierlijke meststoffen - afvoerwater - schadelijke waterplanten - voer - voedingsstoffen - ingrediënten - diervoedering - diervoeding - afvalwater - biomassa productie - teelt
The objective of this study was to perform a short literature survey to provide information about purifying manure effluents with duckweed with regard to varieties, cultivation, harvesting methods, utilization and valorisation of duckweed. The results of the study show that duckweed can be used to recuperate nutrients from manure effluents and that the concerning duckweed can be utilized as a source of feed, energy and ingredients
Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting
Schollema, Peter Paul ; Dongen, M. van; Dam, H. van; Winter, Hendrik V. ; Griffioen, A.B. ; Vroome, A.I. de - \ 2015
De Levende Natuur 116 (2015)3. - ISSN 0024-1520 - p. 104 - 108.
afvoerwater - waterkwaliteit - waterlopen - aquatische ecologie - pesticiden - natuurgebieden - monitoring - ecologisch herstel - drenthe - effluents - water quality - streams - aquatic ecology - pesticides - natural areas - ecological restoration
Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt dat de roggebroden tijdens het uitvoeren van de metingen voorbijdreven. Het is erg moeilijk voor te stellen dat we het hier hebben over de Drentsche Aa, één van de meest intacte beeksystemen van Nederland. De beek heeft de laatste eeuw grote veranderingen in waterkwaliteit ondergaan, zowel in positieve als negatieve zin. Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag, hoe reageerde de beekgebonden natuur hierop en wat is er nodig voor verder herstel?
Impact van rwzi’s op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater
Coppens, L. ; Gils, J. van; Laak, T.L. ter - \ 2014
H2O online (2014)15 november.
waterzuivering - geneesmiddelen - oppervlaktewater - afvoerwater - waterkwaliteit - modellen - water treatment - drugs - surface water - effluents - water quality - models
Voor geneesmiddelen zijn de rwzi’s de belangrijkste route naar het oppervlaktewater. We hebben een model ontwikkeld waarmee we de invloed van rwzi’s op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland kunnen voorspellen. Dat maakt inzichtelijk waar maatregelen het meest effectief zijn. We hebben het model doorgerekend voor twee verschillende geneesmiddelen en twee extreme afvoercondities.
Glasaalonderzoek Den Oever als onderdeel van het project Glasaal over de dijk
Foekema, E.M. ; Keeken, O.A. van; Rippen, A.D. - \ 2014
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C110/14) - 17
rioolwater - afvoerwater - palingen - aquatische ecologie - monitoring - kop van noord-holland - sewage - effluents - eels - aquatic ecology
Uit onderzoek verricht in het voorjaar van 2013 blijkt, dat grote hoeveelheden glasaal zich concentreerden rond het lozingspunt van de rioolwaterzuivering in Den Oever. Het is mogelijk dat onder de geconcentreerde glasalen verhoogde sterfte plaatsvindt vanwege gerichte predatie. In een onderzoek van beperkte opzet werd in het voorjaar van 2014 onderzocht of de rwzi-uitlaat in Den Oever als knelpunt voor de glasaalintrek geldt. Het onderzoek werd uitgevoerd door monitoring van met kleurstof gemerkte glasalen, waarnemingen met een akoestische onderwatercamera (DIDSON) en maagonderzoek van lokaal aanwezige potentiele predator vissen.
Manual to proposed Dutch implementation of OSPAR's risk-based approach to the management of produced water discharges
Vries, P. de; Tamis, J.E. - \ 2014
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C057.14 A) - 48
mijnbouw - aardgas - aardolie - afvoerwater - offshore - ecotoxicologie - risicoschatting - noordzee - mariene gebieden - mining - natural gas - petroleum - effluents - ecotoxicology - risk assessment - north sea - marine areas
This manual is intended to assist operators on the Dutch Continental Shelf in the application of the Dutch implementation of the risk-based approach (RBA). In essence all oil and gas platforms on the Dutch Continental Shelf (DCS) have to go through the risk management cycle at least once, where the pre-screening determines in which order the platforms enter the cycle. The risk management cycle follows all steps required for the RBA, which are all individually addressed in the following chapters: chapter 3 (sampling); chapter 4 (whole effluent toxicity risk assessment, including ecotoxicological testing of the effluent and risk characterisation); chapter 5 (substance-based risk assessment, including chemical analysis and risk characterisation); chapter 6 (measures) and chapter 7 (reporting).
Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI's t.b.v. herstel aalstand en uitzet binnenvisserij
Kroon, J.W. ; Wijk, B. van; Winter, H.V. - \ 2013
Groot-Ammers : Visserij Service Nederland (Rapport / Visserij Service Nederland 2013.01) - 52
visstand - monitoring - fauna - aquatische ecologie - european eels - afvoerwater - fish stocks - aquatic ecology - effluents
Uit een literatuurstudie blijkt dat het zeer aannemelijk is dat RWZI-effluent een aantrekkende werking heeft op glasaal. In de maanden april en mei 2013 heeft Visserij Service Nederland bij vier lozingspunten van effluent van rioolwaterzuiveringen verspreid door Nederland onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid en vangbaarheid van glasaal. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een methode voor het economisch rendabel vangen van glasaal bij RWZI's, wat ten goede komt aan het herstel van de aalstand en de visserij in de Nederlandse binnenwateren.
Prospects of Source-Separation-Based Sanitation Concepts: A Model-Based Study
Tervahauta, T.H. ; Trang Hoang, ; Hernández, L. ; Zeeman, G. ; Buisman, C.J.N. - \ 2013
Water 5 (2013)3. - ISSN 2073-4441 - p. 1006 - 1035.
afvalwaterbehandeling - huishoudens - afvoerwater - nieuwe sanitatie - voedingsstoffen - terugwinning - energieterugwinning - biobased economy - waste water treatment - households - effluents - new sanitation - nutrients - recovery - energy recovery - life-cycle assessment - waste-water treatment - grey water - black water - human urine - constructed wetlands - anaerobic-digestion - domestic sewage - energy
Separation of different domestic wastewater streams and targeted on-site treatment for resource recovery has been recognized as one of the most promising sanitation concepts to re-establish the balance in carbon, nutrient and water cycles. In this study a model was developed based on literature data to compare energy and water balance, nutrient recovery, chemical use, effluent quality and land area requirement in four different sanitation concepts: (1) centralized; (2) centralized with source-separation of urine; (3) source-separation of black water, kitchen refuse and grey water; and (4) source-separation of urine, feces, kitchen refuse and grey water. The highest primary energy consumption of 914 MJ/capita(cap)/year was attained within the centralized sanitation concept, and the lowest primary energy consumption of 437 MJ/cap/year was attained within source-separation of urine, feces, kitchen refuse and grey water. Grey water bio-flocculation and subsequent grey water sludge co-digestion decreased the primary energy consumption, but was not energetically favorable to couple with grey water effluent reuse. Source-separation of urine improved the energy balance, nutrient recovery and effluent quality, but required larger land area and higher chemical use in the centralized concept.
Mogelijke effecten van geneesmiddelen in effluent op aquatische organismen
Roessink, I. ; Fait, G. ; Belgers, J.D.M. ; Boerwinkel, M.C. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2338) - 46
geneesmiddelen - waterorganismen - afvoerwater - milieueffect - waterverontreiniging - experimentele ecosystemen - drugs - aquatic organisms - effluents - environmental impact - water pollution - experimental ecosystems
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het waterschap Regge en Dinkel. In dit onderzoek wordt met de beschikbare internationale literatuur en een experimentele studie onderzocht of er mogelijke effecten op populaties van aquatische organismen te verwachten zijn van geneesmiddelen in effluent van waterzuiveringsinstallaties. De gevonden resultaten in de testsystemen laten zien dat met uitzondering van Sulfamethoxazole en Bisphenol A de geneesmiddelen in het testmedium onder de gebruikte testcondities niet persistent zijn. Er kon geen negatieve impact van het geteste effluent op populaties van watervlooien, waterpissebedden, wormen, slakken en waterplanten aangetoond worden. Het effluent had echter wel een stimulerend effect op de populatiedichtheden van deze waterorganismen. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge voedselbeschikbaarheid (nutriënten; organisch materiaal) in het effluent.
Behavioural response of silver eel to effluent plumes: Telemetry experiments
Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Foekema, E.M. ; Kleissen, F. ; Friocourt, Y. ; Beare, D.J. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/11) - 57
palingen - prikvissen - afvoerwater - rioolafvalwater - diergedrag - vismigratie - telemetrie - eels - lampreys - effluents - sewage effluent - animal behaviour - fish migration - telemetry
Fish migration may be hampered by a range of physical barriers. That non-physical barriers such as sudden changes in water quality may also serve as barriers is often stated, but only very few studies address this issue. This study focusses on linking the behavioural response of silver eel and river lamprey when encountering a waste water plume (effluent) in field situations. Individual fish movements were tracked by means of acoustic telemetry in 2D (in 2009) and in 3D (in 2010) at a location surrounding a waste water outlet in the Eems-canal near Groningen. Plume dynamics were modelled and calibrated by Deltares and used to directly link to individual movement patterns of fish. In both years, 20 silver eels (downstream migration) were tagged and in 2009 also 13 rvier lamprey (upstram migration) were tagged. In total, 37 out of 40 silver eels entered the 2D – 3D study site. Of these, 57 % showed avoidance behaviour when encountering the plume, 43 % were indifferent to the plume and no attraction to the plume was observed. Avoidance behaviour varied from moving away from the plume but continuing the migration, to returning and not be detected again, thereby possibly ceasing their migration (3 out of 37). This indicates that waste water plumes may serve as non-physical barriers to migrating silver eel. Given the very dynamic nature of the plume in Groningen, even if waste water plumes serve as non-physical barriers for some of the migrating eels, numerous migratory windows are available in time and in water depths, when the plume is minimal or limited to one shore. Therefore it is estimated that the barrier effect of waste water plumes might be small, although delays in migration are likely to occur. Our findings may be used for management purposes. The occurrence of a behavioural avoidance response of approximately half of the eels opens up the possibility to manipulate plumes in order to ‘steer’ silver eels to a preferred direction, e.g. away from potential hazardous locations.
Modellering van lozingspluimen
Kleissen, F. ; Foekema, E.M. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C080/11) - 24
waterverontreiniging - afvoerwater - nadelige gevolgen - ecotoxicologie - vissen - telemetrie - modellen - vismigratie - water pollution - effluents - adverse effects - ecotoxicology - fishes - telemetry - models - fish migration
Om een goed beeld te krijgen van hoe migrerende vis op een lozingspluim reageert zijn in het kader van het project ‘Een pluim voor vismigratie’ experimenten uitgevoerd, waarbij migrerende vissen (aal en zeeprik) werden voorzien van een zender. Door de signalen van deze zenders op te vangen via strategisch opgestelde ontvangers kan de positie van de vis in de waterweg worden vastgesteld. Om het gedrag van de vissen te kunnen interpreteren is inzicht nodig in de invloedssfeer van de lozingspluim op het moment dat de vissen op de locatie aanwezig zijn. Om dit te bereiken is voor de onderzoekslocaties de verspreiding van de lozingspluim gemodelleerd met behulp van stromingsmodellen die zijn gebaseerd op het 3-dimensionale hydrodynamische model Delft3D-FLOW
Vismigratie en lozingspluimen: Samenvattend rapport
Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Keeken, O.A. van; Rippen, A.D. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/11) - 25
vismigratie - beschermende omgeving - waterverontreiniging - afvalwater - afvoerwater - rampen - fish migration - protective atmospheres - water pollution - waste water - effluents - disasters
Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratie-barrière ontstaat is bij de meeste rwzi’s niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi’s die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet kunnen wel migratie-barrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
Dynamics in groundwater and surface water quality : from field-scale processes to catchment-scale models
Velde, Y. van der - \ 2011
University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee; F.C. van Geer, co-promotor(en): G.H. de Rooij. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085858249 - 176
hydrologie - deterministische modellen - hydrologie van stroomgebieden - innovaties - waterkwaliteit - afvoerwater - grondwater - oppervlaktewater - stroomgebieden - waterlopen - observatie - oppervlaktewaterkwaliteit - achterhoek - hydrology - deterministic models - catchment hydrology - innovations - water quality - effluents - groundwater - surface water - watersheds - streams - observation - surface water quality - cum laude
cum laude graduation (with distinction)
Long term partial nitritation of anaerobically treated black water and the emission of nitrous oxide
Graaff, M.S. de; Zeeman, G. ; Temmink, B.G. ; Loosdrecht, M.C.M. ; Buisman, C.J.N. - \ 2010
Water Research 44 (2010)7. - ISSN 0043-1354 - p. 2171 - 2178.
rioolafvalwater - rioolwater - excreten - huishoudens - afvoerwater - nieuwe sanitatie - afvalwaterbehandeling - nitrificatie - ammonium - anaërobe behandeling - sewage effluent - sewage - excreta - households - effluents - new sanitation - waste water treatment - nitrification - anaerobic treatment - anammox reactor - waste-water - start-up - removal - ammonia - sharon - supernatant - management - digestion
Black water (toilet water) contains half the load of organic material and the major fraction of the nutrients nitrogen and phosphorus in a household and is 25 times more concentrated, when collected with a vacuum toilet, than the total wastewater stream from a Dutch household. This research focuses on the partial nitritation of anaerobically treated black water to produce an effluent suitable to feed to the anammox process. Successful partial nitritation was achieved at 34 °C and 25 °C and for a long period (almost 400 days in the second period at 25 °C) without strict process control a stable effluent at a ratio of 1.3 NO2-N/NH4-N was produced which is suitable to feed to the anammox process. Nitrite oxidizers were successfully outcompeted due to inhibition by free ammonia and nitrous acid and due to fluctuating conditions in SRT (1.0–17 days) and pH (from 6.3 to 7.7) in the reactor. Microbial analysis of the sludge confirmed the presence of mainly ammonium oxidizers. The emission of nitrous oxide (N2O) is of growing concern and it corresponded to 0.6–2.6% (average 1.9%) of the total nitrogen load
Draining Sustainable Profit Fase 2: laboratoriumexperimenten betreffende benutting van drainwater voor het kweken van algen voor oesterteelt
Kamermans, P. ; Blanco Garcia, A. - \ 2009
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C021/09) - 39
oesterteelt - oesters - algenteelt - afvoerwater - afvalwaterbehandeling - biobased economy - glastuinbouw - drainagewater - oyster culture - oysters - algae culture - effluents - waste water treatment - greenhouse horticulture - drainage water
Drainwater dat vrij komt in de glastuinbouw bevat zouten en voedingsstoffen die bij lozing een belasting op de watersystemen geven, hetgeen lozingsheffingen met zich meebrengt en waardoor tevens waardevolle nutriënten verloren gaan. De uitdaging van het reduceren van de milieubelasting ligt in het hergebruiken van de nutriënten, waardoor een kostenpost kan worden omgezet in een renderende reststroom. Het (beperkte) zoutgehalte (3 promille of in geconcentreerde vorm 12 promille) van het drainwater maakt het water mogelijk geschikt voor de kweek van brakwater (en adaptieve mariene) algensoorten. Hierdoor worden waardevolle nutriënten onttrokken en wordt de anorganische belasting van het drainwater lager. Het gekweekte algenproduct kan geschikt zijn voor een aanvullende teelt van een aquacultuurproduct zoals schelpdieren, deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Aangezien dergelijke mogelijkheden nieuw zijn, bestaan er nog een aantal onbekende factoren, zoals het selecteren van geschikte soorten algen voor kweek, de voedingswaarde van de oester en voedselveiligheidsrisico’s. Deze parameters zijn aan de hand van een desk studie gekoppeld aan laboratorium experimenten onderzocht.
Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel
Clevering, O.A. ; Weide, R.Y. van der - \ 2008
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO / Rapport )
pesticiden - verontreinigingsbeheersing - emissie - biociden - waterzuivering - biologische behandeling - afvoerwater - pesticides - pollution control - emission - biocides - water treatment - biological treatment - effluents
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderzocht of biologische zuiveringsystemen zoals biobedden of hiervan afgeleide systemen effectief en praktisch toepasbaar zijn in Nederland. Het ministerie van VROM, de Unie van Waterschappen en de gemeente Hillegom zijn benaderd om hun zienswijze hierop weer te geven. Hun reacties zijn verwerkt in deze notitie
Draining Sustainable Profit Fase 1: deskstudie naar mogelijkheden voor benutting van drainwater voor het kweken van algen voor oesterteelt
Kamermans, P. ; Blanco Garcia, A. ; Poelman, M. - \ 2008
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C043/08) - 29
glastuinbouw - afvoerwater - oesterteelt - algenculturen - waterzuivering - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - effluents - oyster culture - algal cultures - water treatment - feasibility studies
Drainwater dat vrij komt in de glastuinbouw bevat zouten en voedingsstoffen die bij lozing een belasting op de watersystemen geven, hetgeen lozingsheffingen met zich meebrengt en waardoor tevens waardevolle nutriënten verloren gaan. De uitdaging van het reduceren van de milieubelasting ligt in het hergebruiken van de nutriënten, waardoor een kostenpost kan worden omgezet in een renderende reststroom. Het (beperkte) zoutgehalte (3 ppt of in geconcentreerde vorm 12 ppt) van het drainwater maakt het water mogelijk geschikt voor de kweek van brakwater (en adaptieve mariene) algensoorten. Hierdoor worden waardevolle nutriënten onttrokken en wordt de anorganische belasting van het drainwater lager. Het gekweekte algenproduct kan geschikt zijn voor een aanvullende teelt van een aquacultuurproduct zoals schelpdieren, deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Aangezien dergelijke mogelijkheden nieuw zijn, bestaan er nog een aantal onbekende factoren, zoals het selecteren van geschikte soorten algen voor kweek, de voedingswaarde van de oester en voedselveiligheidsrisico’s. Deze parameters worden aan de hand van een desk studie gekoppeld aan laboratorium experimenten onderzocht.
Biologische zuivering bedrijfsafvalwater bollenteelt met resten van bestrijdingmiddelen
Werd, H.A.E. de; Lans, A.M. van der; Looij, J.H. ; Wenneker, M. - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 18
bloembollen - bollen - waterzuivering - afvalwater - biologische behandeling - biologische filtratie - afvoerwater - waterkwaliteit - emissie - pesticiden - ornamental bulbs - bulbs - water treatment - waste water - biological treatment - biological filtration - effluents - water quality - emission - pesticides
Doel van dit project is de toepasbaarheid van de biologische zuivering middels een zogenaamde ‘biofilter’ systeem voor de Noord-Hollandse bollensector nader te onderzoeken op praktijkniveau, de sector kennis te laten maken met deze toepassing en het verhogen van het zich bewust zijn van de emissierisico’s op het erf bij telers en adviseurs
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.