Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==afwijkingen
Check title to add to marked list
TBT - gehalten en effecten bij de gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2015
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C147/15) - 33
littorina littorea - littorina - organo-tinverbindingen - genitaliën - afwijkingen - verontreiniging - zeeland - organotin compounds - genitalia - abnormalities - pollution
'Geen appels met peren vergelijken' : tuinen bij Wageningen UR Glastuinbouw
Strating, J. ; Vries, J.W. de; Kaashoek, B. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)3. - p. 44 - 45.
glastuinbouw - kastechniek - sensors - instrumenten (meters) - controle - meting - normen - afwijkingen - gebreken - proeven op proefstations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - instruments - control - measurement - standards - abnormalities - defects - station tests
Telers zien de informatie die zij verkrijgen via hun sensoren doorgaans als de waarheid. Maar wat als de gebruikte sensoren in de kas een afwijking hebben en daardoor onjuiste informatie verstrekken? Vooral wanneer meerdere bedrijven of afdelingen in een proef worden vergeleken, kan dit tot verkeerde conclusies leiden, met alle gevolgen van dien.
Vroege bloemverdroging bij narcis cultivar Bridal Crown
Vink, P. ; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 9
narcissus - bloembollen - verdroging - bloemen - afwijkingen - diagnostiek - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - desiccation - flowers - abnormalities - diagnostics - agricultural research
In de zomer van 2011 bleek dat in een aanzienlijk aantal partijen narcisbollen van cultivar Bridal Crown sprake was van vroege bloemverdroging. Daarbij was na de oogst van de bollen sprake van een ver ontwikkelde spruit met deels of volledig verdroogde bloemknoppen. Uitwendig zagen de bollen er steeds volkomen normaal en gezond uit waardoor het zowel voor de teelt als de handel lastig tot onmogelijk was om de gezondheid en gebruikswaarde van de partijen goed vast te stellen. Als eenmaal vroege bloemverdroging bij de handel was vastgesteld dan werd de partij meestal terug gestuurd naar de teler om als plantgoed te kunnen worden opgeplant. Bij narcissen is vroege bloemverdroging echter een zeer uitzonderlijk fenomeen waarvan de oorzaak tot nu toe onbekend is. Omdat het soms om aanzienlijke percentages vroege bloemverdroging ging is op verzoek van zowel telers als bloembollenhandelaren geprobeerd om de oorzaak te achterhalen. Daartoe zijn van zowel partijen Bridal Crown met en zonder vroege bloemverdroging verschillende partijgegevens verzameld bij diverse bloembollentelers en met elkaar vergeleken. Ook zijn weerkaarten met temperatuur- en neerslaggegevens van het KNMI opgevraagd en beoordeeld. Het bleek uit de verzamelde gegevens van diverse telers van Bridal Crown, en uit de weerkaarten van het KNMI, dat bij zowel de partijen met als zonder vroege bloemverdroging sprake was geweest van droge en warme omstandigheden in het voorjaar van 2011. Dus warmte en droogte konden niet de enige oorzaak zijn van de vroege bloemverdroging. Narcisbollen van Bridal Crown worden bovendien normaliter langdurig warm en droog bewaard zonder dat problemen met verdroogde bloemen in de bol ontstaan. Wel werd duidelijk dat sommige telers van partijen met vroege bloemverdroging hun bollen wat minder diep hadden geplant dan gemiddeld, waardoor een zekere invloed van een hogere bodemtemperatuur de ontwikkeling (in de grond) van de bloemknoppen in de bol kan hebben beïnvloed. Bij narcis vindt de bloemaanleg vanaf mei plaats en is bij rooien veelal al voltooid. Ook bleek dat in de maanden juli en augustus 2011 sprake was geweest van uitzonderlijk veel regenval waardoor percelen met bloembollen soms blank moeten hebben gestaan of op zijn zachts gezegd erg nat zijn geweest. Metname in het teeltgebied in Noord Holland, waar de meeste problemen met vroege bloemverdroging waren vastgesteld, is sprake geweest van extreme nattigheid tot wel 116 mm neerslag meer dan normaal, met half juli meer dan 50mm op één dag. Zonder 100% bewijs in handen te hebben bestaat wel een sterk vermoeden dat hoogstwaarschijnlijk onder invloed van droogte en warmte in het voorjaar van 2011 de bloemknopontwikkeling gemiddeld verder is geweest dan normaal. Dit kan helaas niet worden gestaafd aan andere informatie omdat nog nooit systematisch de bloemontwikkeling bij Bridal Crown tijdens het teeltseizoen is gevolgd en vastgelegd. De verschijnselen van vroege bloemverdroging zijn mogelijk daarna ontstaan onder invloed van extreme regelval en uitzonderlijk natte grond in juli en augustus (de periode kort vóór het rooien) waardoor mogelijk een vorm van verstikking is opgetreden en de bloemknoppen vroeg (direct na het rooien) zijn gaan verdrogen. Op basis van dit vermoeden is het advies aan telers van narcissen cv. Bridal Crown om de bollen voldoende diep te planten zodat warmte en droogte minder effect heeft op de bloemknopontwikkeling. Neerslag is helaas niet te sturen, maar een goede structuur van de grond en voldoende afwatering van een perceel kunnen wel helpen om te natte omstandigheden zo veel mogelijk te beperken.
Olifantspoten in paprika - Telersinventarisatie, symptoombeschrijving en hypotheses
Ludeking, D.J.W. ; Kersten, M. ; Vries, R.S.M. de - \ 2013
capsicum - paprika's - afwijkingen - schimmelziekten - symptomen - proeven - inventarisaties - landbouwkundig onderzoek - sweet peppers - abnormalities - fungal diseases - symptoms - trials - inventories - agricultural research
Poster over 'Olifantspoten in paprika'. Het doel van het onderzoek was het beantwoorden van onder telers levende vragen: hoe ontstaan ‘olifantspoten’ bij de teelt van paprika? en hoe en in welke mate dragen wortel- en voetrotschimmels bij aan de ontwikkeling van ‘olifantspoten’? Dragen insecten bij aan de verspreiding en de snelheid van het rottingsproces? Het onderzoek heeft geleid tot een uitgebreide symptoombeschrijving en het formuleren van hypotheses.
Als je weet hoe olifantspoten ontstaan, kun je ze voorkomen (interview met Daniël Ludeking)
Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 18 - 19.
glastuinbouw - paprika's - capsicum - afwijkingen - oppotten - plantenfysiologie - oorzakelijkheid - landbouwkundig onderzoek - cultuurmethoden - groenten - greenhouse horticulture - sweet peppers - abnormalities - potting - plant physiology - causality - agricultural research - cultural methods - vegetables
Olifantspoten in de paprikateelt komt naar schatting bij 80% van de telers voor. De stengelvoet zwelt sterk op, scheurt en verkurkt. Er vormt zich een rand van los, nat en kruimelig materiaal, waarin vaak varenrouwmuggen te vinden zijn en een aantasting met schimmels zoals Fusarium. Soms vallen er zelfs planten uit. De oorzaak is nog onbekend. Daniël Ludeking bezocht telers, nam monsters en bekeek het proces. Het kantelen van de pluggen aan het begin van de teelt en het klimaat spelen een rol.
Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen
Lammeren, A.A.M. van; Kieft, H. ; Donkers, J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit en Research Centrum
bomen - fraxinus - afwijkingen - deformiteiten - korstmossen - knobbelvorming - schors, bomen - cedrus - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - gemeenten - openbaar groen - trees - abnormalities - deformities - lichens - nodulation - bark - street trees - agricultural research - forest nurseries - municipalities - public green areas
In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt
Rapportage analyse boomaantastingen
Lammeren, A.A.M. van; Ruijter, N.C.A. de - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - 33
bomen - aantasting - afwijkingen - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - boomverzorging - gemeenten - openbaar groen - trees - infestation - abnormalities - plant diseases - agricultural research - plant protection - tree care - municipalities - public green areas
In zomer en najaar van 2008 zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn meerdere vormen van boomaantasting geconstateerd. Het gaat daarbij om meerdere typen aantastingen op de stam van verschillende boomsoorten. Om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de aard van de aantastingen is een microscopische analyse van de aantastingen uitgevoerd. Met een overzicht van boomsoorten waarvan de aard van de aantasting is onderzocht. In dit rapport is tevens een beeldverslag opgenomen
Bastknobbels op straatbomen
Lammeren, A.A.M. van; Kuik, A.J. van - \ 2007
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2007 (2007)1. - p. 4 - 7.
straatbomen - aantasting - knobbelvorming - plantenziekten - afwijkingen - boomverzorging - street trees - infestation - nodulation - plant diseases - abnormalities - tree care
Onlangs bleken in Alphen aan den Rijn diverse straatbomen eigenaardige knobbels op de stam te vertonen. De knobbels kunnen zich betrekkelijk snel tot grote uitwassen ontwikkelen, met voorlopig nog geen gevolgen voor de boomgroei. De gemeente gaf opdracht tot een onderzoek naar de ontwikkeling en aard van de knobbels. Dit artikel vormt de neerslag van dat onderzoek.
Bastknobbels op bomen trekken aandacht
Lammeren, A. van; Kuik, A.J. van - \ 2007
Tuin en Landschap 29 (2007)7. - ISSN 0165-3350 - p. 38 - 39.
straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - afwijkingen - deformiteiten - knobbelvorming - fraxinus - gleditsia - acer - street trees - ornamental woody plants - abnormalities - deformities - nodulation
In Alphen aan den Rijn ontwikkelen zich in rap tempo opmerkelijke knobbels op de stammen van diverse soorten straatbomen. Op verzoek van de gemeenten doen PPO en Wageningen Universiteit onderzoek. Gekeken is naar de opbouw van de uitwassen. Wat de gevolgen zijn voor de bomen, die op het oog vitaal zijn, is nog een open vraag
Literatuurstudie en internationale kennisuitwisseling over voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens = Desk study and international exchange of knowledge on foot pad lesions in broilers
Veldkamp, T. ; Jong, I.C. de - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 40) - 112
voetzolen - pluimveehouderij - kippenziekten - vleeskuikens - afwijkingen - dierenwelzijn - diagnostische technieken - dierziektepreventie - footpads - poultry farming - fowl diseases - broilers - abnormalities - animal welfare - diagnostic techniques - animal disease prevention
A desk study has been conducted to study the adverse effects and the causative factors for foot pad lesions. An international meeting to exchange knowledge on a uniform, accepted by the EU, scoring method and the effects of intervention methods are discussed. From field studies in Sweden and Denmark can be concluded that the prevalence of foot pad lesions will be reduced after implementation of intervention strategies
Technische fouten geven dure temperatuurverschillen
Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 62 (2007)6. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
tuinbouwbedrijven - kassen - luchttemperatuur - onderzoek - schermen - beschaduwen - klimaat - afwijkingen - certificering - binnenklimaat - market gardens - greenhouses - air temperature - research - blinds - shading - climate - abnormalities - certification - indoor climate
Medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw onderzochten het kasklimaat en vonden dat zelfs onder ideale omstandigheden er horizontale temperatuurverschillen optraden tot 3 graden. Dat is echter geen probleem omdat temperatuurverschillen telkens op andere plaatsen optreden, gemiddelde afwijkingen zijn dan veel kleiner. Systematische lokale afwijkingen zijn echter wel een probleem en dienen serieus te worden behandeld. Een reportage over het optimaliseren van het kasklimaat
Schilvlekjes beoordelen doe je zo!
Verschoor, J.A. - \ 2006
De Fruitteelt 96 (2006)14. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 12.
appels - bewaarziekten - houdbaarheid (kwaliteit) - gewaskwaliteit - afwijkingen - koudeopslag - apples - storage disorders - keeping quality - crop quality - abnormalities - cold storage
Schilvlekjes zijn een typisch probleem voor Elstar. Weinig licht en veel vocht tijdens de groei, en een late pluk zijn de belangrijkste risicofactoren
Kleine afwijkingen, grote gevolgen: proef met eischaaltemperatuur tijdens broeden
Lourens, A. ; Brand, H. van den; Kemp, B. ; Meijerhof, R. - \ 2005
De Pluimveehouderij 35 (2005)17. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 9.
pluimveehouderij - kuikens - kuikenproductie - eieren - temperatuur - embryonale ontwikkeling - legresultaten - kuikenembryo's - lengte-gewichtverhouding - prestatieniveau - proeven - afwijkingen - broedeieren - poultry farming - chicks - chick production - eggs - temperature - embryonic development - laying performance - chick embryos - height-weight ratio - performance - trials - abnormalities - hatching eggs
Grote afwijkingen van de eischaaltemperatuur van 37,8 C zijn slecht voor de broeduitkomsten en de kuikenkwaliteit. Dat is bekend en ook begrijpelijk. Hoe zit het eigenlijk met kleine afwijkingen? Dat is nu dankzij een proef duidelijk geworden
Coating vertraagt schilvlekjesontwikkeling
Poldervaart, G. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)17. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
appels - bewaarziekten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - gewaskwaliteit - gewasbescherming - afwijkingen - apples - storage disorders - storage - keeping quality - crop quality - plant protection - abnormalities
Door appels na bewaring te behandelen met Bio-Fresh kan de ontwikkeling van schilvlekjes worden vertraagd. Dit blijkt uit enkele praktijkproefjes, uitgevoerd door de leverancier van Bio-Fresh, De Leye Agrotrade, in samenwerking met The Greenery, Fruitmasters en Agrotechnology & Food Innovations (A&F)
Meer schilvlekjes bij Elstar dit jaar
Schaik, A.C.R. van; Verschoor, J. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)10. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 9.
appels - opslag - bewaarziekten - plantengroeiregulatoren - houdbaarheid (kwaliteit) - gewasbescherming - afwijkingen - apples - storage - storage disorders - plant growth regulators - keeping quality - plant protection - abnormalities
Ontwikkeling van schilvlekjes op Elstar van december tot en met februari en praktijkervaringen met SmartFresh
Mobiel voer- en drinksysteem werkt goed, maar.... Even geduld nog, praktijk!
Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 2005
De Pluimveehouderij 35 (2005)8. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
pluimveehouderij - pluimveehokken - huisvesting van kippen - vleeskuikens - voetzolen - voerverdelers - mobiele apparaten - afwijkingen - technische informatie - on-farm research - poultry farming - poultry housing - chicken housing - broilers - footpads - feed dispensers - mobile units - abnormalities - technical information
Het Praktijkonderzoek heeft een mobiel voer- en drinksysteem voor vleeskuikens beproefd. Technisch functioneerde het systeem prima, de strooiselkwaliteit was beter en het aantal en de ernst van de voetzool- aandoeningen was minder. Alleen de technische resultaten van de kuikens bleven achter. De oorzaak hiervan lijkt duidelijk; te weinig vreetplaatsen aan het eind van de ronde. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de technische resultaten na aanpassing verbeteren
Verbeterde gewasverzorging verkleint gevaar van papierblad : onderzoek bloementeelt lelie.
Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2004
BloembollenVisie 2004 (2004)45. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
snijbloemen - lilium - klimaat - licht - plant-water relaties - beschaduwen - plantenvoeding - afwijkingen - glastuinbouw - cut flowers - climate - light - plant water relations - shading - plant nutrition - abnormalities - greenhouse horticulture
Onderzoek naar de invloed van RV (relatieve vochtigheid), licht, vochtigheid van het substraat, schermen en snijbloemenvoedsel op afwijkingen in het blad (papierblad) bij lelies. Papierblad is het verschijnsel waarbij het blad van de lelies verdroogt maar groen blijven (papierachtig) en de planten slap hangen. Het komt het eerst voor in de bracteolen. Dit zijn de schudblaadjes van de knoppen die aan de bloemsteel zitten en het meeste licht opvangen
Sturing calcium gecompliceerde zaak : sturing calcium gecompliceerde zaak
Heuvelink, E. ; Kierhels, T. - \ 2004
Onder Glas 1 (2004)8. - p. 12 - 13.
plantenvoeding - tomaten - solanum lycopersicum - capsicum - calcium - celwanden - voedingsstoffentekorten - afwijkingen - paprika - glastuinbouw - groenten - plant nutrition - tomatoes - cell walls - nutrient deficiencies - abnormalities - sweet peppers - greenhouse horticulture - vegetables
Calcium zorgt voor stevige cellen en heeft ook nog een functie als boodschapper in de cellen. De verdeling van calcium is van groot belang. Die verdeling is te sturen, maar vergt wel veel aandacht. Een tekort aan calcium veroorzaakt neusrot bij tomaat en paprika en bladpuntverbranding bij siergewassen. Een overschot veroorzaakt goudspikkels bij tomaat en stip bij paprika
Teelthandleiding consumptieaardappelen : bijzondere verschijnselen
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
solanum tuberosum - aardappelen - teeltsystemen - afwijkingen - holheid - scheuren - bupleurum rotundifolium - zwarte harten - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - cropping systems - abnormalities - hollow heart - shakes - blackheart - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op bijzondere verschijnselen zoals onderzeeërs, doorwas, holheid, groeischeuren en andere knolmisvormingen, groene knollen, roestvlekken, zwarte harten en navelverkleuring en naveleindrot.
Blijf discussies over blauw voor : blauw(gevoeligheid) en onderhuidse beschadigingen
Bus, C.B. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 okt.
aardappelen - solanum tuberosum - knollen - afwijkingen - gewaskwaliteit - beschadigingen - oogsten - potatoes - tubers - abnormalities - crop quality - injuries - harvesting
Bij de beoordeling van blauw moet onderscheid worden gemaakt tussen een partij die blauwgevoelig is en een partij met onderhuidse beschadigingen en blauw. Heel belangrijk is om te weten hoe de afnemer beoordeelt. De standaardmethode om de index voor blauw(gevoeligheid) en andere onderhuidse verkleuringen vast te stellen verloopt als volgt (Handboek Akkerbouw AGV, juni 1989): een monstergrootte van minimaal 50 knollen, in de maat 50-60 mm; elke knol wordt éénmaal voor blauw of onderhuidse verkleuringen geteld, waarbij de zwaarste afwijking doorslaggevend is. Zijn beide afwijkingen even zwaar aanwezig, dan wordt de knol ingedeeld bij onderhuidse verkleuring; De indeling van de knollen in de vier groepen volgens tabel 1 is voor beide afwijkingen gelijk. Bij de beoordeling wordt het hele knoloppervlak beoordeeld en een knol van de maat 50/60 heeft ongeveer een schiloppervlak van 100 cm2. De index wordt als volgt berekend: %(L+ 2M+ 3Z))/6
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.