Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 3002

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==agriculture
Check title to add to marked list
Regional soil moisture monitoring network in the Raam catchment in the Netherlands - 2016-04 / 2017-04 (corrected)
Benninga, H.F. ; Carranza, C.D. ; Pezij, M. ; Ploeg, M.J. van der; Augustijn, D.C.M. ; Velde, R. van der - \ 2018
agriculture - hydrology - soil moisture - soil temperature - unsaturated zone - water management
Data from: Legacy effects of diversity in space and time driven by winter cover crop biomass and nitrogen concentration
Barel, J.M. ; Kuijper, T.W.M. ; Boer, W. de; Douma, J.C. ; Deyn, G.B. de - \ 2017
crop rotation - soil oranic matter - soil mineral nitrogen - plant-feeding nematodes - plant-soil feedback - plant productivity - agroecology - winter cover crops - agriculture - plant diversity - Avena sativa - Cichorium endivia - Lolium perenne - Trifolium repens - Raphanus sativus - Vicia sativa
Plant diversity can increase nitrogen cycling and decrease soil-borne pests, which are feedback mechanisms influencing subsequent plant growth. The relative strength of these mechanisms is unclear, as is the influence of preceding plant quantity and quality. Here, we studied how plant diversity in space and time influences subsequent crop growth. During 2 years, we rotated two main crops (Avena sativa, Cichorium endivia) with four winter cover crop (WCC) species in monocultures and mixtures. We hypothesized that, relative to monocultures, WCC mixtures promote WCC biomass (quantity) and nitrogen concentration (quality), soil mineral nitrogen, soil organic matter, and reduce plant-feeding nematode abundance. Additionally, we predicted that preceding crops modified WCC legacies. By structural equation modelling (SEM), we tested the relative importance of WCC shoot biomass and nitrogen concentration on succeeding crop productivity directly and indirectly via nitrogen cycling and root-feeding nematode abundance. WCC shoot biomass, soil properties and succeeding Avena productivity were affected by first-season cropping, whereas subsequent Cichorium only responded to the WCC treatments. WCC mixtures’ productivity and nitrogen concentration showed over- and under-yielding, depending on mixture composition. Soil nitrogen and nematode abundance did not display WCC mixture effects. Soil organic matter was lower than expected after Raphanus sativus + Vicia sativa mixture. Subsequent Avena productivity depended upon mixture composition, whereas final Cichorium productivity was unresponsive to WCC mixtures. SEM indicated that WCC legacy effects on subsequent Avena (R2 = 0.52) and Cichorium (R2 = 0.59) productivity were driven by WCC biomass and nitrogen concentration, although not by the quantified soil properties. Synthesis and applications. Through understanding plant–soil feedback, legacy effects of plant species and species mixtures can be employed for sustainable management of agro-ecosystems. Biomass and nitrogen concentration of plants returned to the soil stimulate subsequent plant productivity. Winter cover crop quantity and quality are both manipulable with mixtures. The specificity of spatial and temporal diversity effects warrants consideration of plant species choice in mixtures and rotations for optimal employment of beneficial legacy effects.
FACCE ERA-GAS 1st Research Programme Meeting, 10-11 October 2017, Wageningen
Keulen, Herman van - \ 2017
FACCE - ERA-GAS - Greenhouse gas - GHG - agriculture - Silviculture - Forestry
The first FACCE ERA-GAS Research Programme Meetingmeeting was organised by Wageningen University & Research with support from the Irish Agriculture and Food Development Authority (Teagasc). The purpose of the meeting was to officially launch the ten new research projects funded by the 2016 FACCE ERA-GAS joint call. The aim of these projects is to develop solutions to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from agriculture and forestry and improve national GHG inventories.
Regional soil moisture monitoring network in the Raam catchment in the Netherlands - 2016-04 / 2017-04
Benninga, H.F. ; Carranza, C.D. ; Pezij, M. ; Ploeg, M.J. van der; Augustijn, D.C.M. ; Velde, R. van der - \ 2017
agriculture - hydrology - soil moisture - soil temperature - unsaturated zone - water management
The Raam soil moisture measurement network dataset contains soil moisture and soil temperature measurements for 15 locations in the Raam, which is a 223-km2 river catchment in the southeast of the Netherlands. The network monitors soil moisture in the unsaturated zone for different soil textures and land covers present in the area, and it covers the topographic gradient of the region. At each location we installed Decagon 5TM sensors at depths of 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm and 80 cm. The logging time interval is set on 15 minutes. The Raam network is operational since April 2016 and the measurements are on-going.
Invloed van vaste rijpaden op de bodem
Balen, D.J.M. van - \ 2017
BIOpraktijk
landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
Perspectieven voor de afzet van (fosfaat-verarmd) zuiveringsslib naar de landbouw
Regelink, Inge ; Ehlert, Phillip ; Römkens, Paul - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2819) - 75
afvalwater - rioolslib - besmetters - zware metalen - mest - fosfaten - landbouw - afvalhergebruik - waste water - sewage sludge - contaminants - heavy metals - manures - phosphates - agriculture - waste utilization
Het project heeft als doel om nieuwe afzetroutes te formuleren waarbij zuiveringsslib op een duurzame wijze wordt verwerkt tot meststoffen en bodemverbeteraars zodat waardevolle nutriënten en organische stof worden hergebruikt.
Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland : een 360 graden-verkenning van de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw en in het bijzonder de plantaardige, openluchtteelt
Wal, T. van der; Vullings, L.A.E. ; Zaneveld-Reijnders, J. ; Bink, R.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2820) - 89
precisielandbouw - landbouw - akkerbouw - drones - winsten - duurzaamheid (sustainability) - wetgeving - nederland - precision agriculture - agriculture - arable farming - profits - sustainability - legislation - netherlands
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA
Bruggen, C. van; Bannink, A. ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. van der; Velthof, G.L. ; Vonk, J. - \ 2017
Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 90) - 96
ammoniak - landbouw - emissie - mest - distikstofmonoxide - dierhouderij - modellen - nederland - ammonia - agriculture - emission - manures - nitrous oxide - animal husbandry - models - netherlands
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEMA). Tegelijk zijn enkele cijfers in de reeks 1990-2013 aangepast op basis van nieuwe inzichten. De rekenmethodiek gaatbij de berekening van de ammoniakemissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in demest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in 2014 bedroeg 121 miljoen kg NH3, bijna4 miljoen kg meer dan in 2013. De stijging komt voornamelijk door uitbreiding van de melkveestapel en een hogerstikstofgehalte van het ruwvoer. De N2O-emissie nam toe van 19,1 miljoen kg in 2013 naar 19,4 miljoen kg in 2014. De NOemissienam toe van 16,9 naar 17,2 miljoen kg. De methaanemissie nam iets toe van 499 tot 503 miljoen kg. De emissie vanfijnstof nam licht toe van 6,3 miljoen kg PM10 tot 6,4 miljoen kg, door een toename van het aantal stuks pluimvee. De emissievan PM2,5 bedroeg in beide jaren 0,6 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest mettweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme mesttoediening.Emissies van lachgas en stikstofoxide daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (ca. 40%) omdat doorondergronds toedienen van mest de emissies hoger zijn geworden en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naarvaste mest bij pluimvee. Tussen 1990 en 2014 daalde de emissie van methaan met 16% door een afname in de dieraantallenen een hogere voeropname en productiviteit van melkvee---Agricultural activities are in the Netherlands a major source of ammonia (NH3), nitrogen oxide (NO), nitrous oxide (N2O),methane (CH4) and particulate matter (PM10 and PM2.5). The emissions in 2014 were calculated using the National EmissionModel for Agriculture (NEMA). At the same time some figures in the time series 1990-2013 were revised. The method calculatesthe ammonia emission from livestock manure on the basis of the total ammonia nitrogen (TAN) content in manure. Ammoniaemissions from livestock manure, fertilizers and other sources in 2014 were 121 million kg, which was almost 4 million kghigher than in 2013, mainly due to expansion of the dairy herd and a higher N-content of roughage. N2O emissions increasedfrom 19.1 million kg in 2013 to 19.4 million kg in 2014. NO emission increased slightly from 16.9 to 17.2 million kg. Methaneemissions increased from 499 to 503 million kg. Emissions of particulate matter increased slightly from 6.3 to 6.4 million kgPM10 as a result of higher poultry numbers. Emission of PM2.5 in both years was 0.6 million kg. Ammonia emissions fromlivestock manure in the Netherlands dropped by almost two thirds since 1990, mainly as a result of lower nitrogen excretionrates by livestock and low-emission manure application. Nitrous oxide and nitrogen oxide also fell over the same period, butless steeply (by about 40%), due to higher emissions from manure injection into the soil and to the shift from poultry housingsystems based on liquid manure to solid manure systems. Methane emissions fell by 16% between 1990 and 2014 caused by adrop in livestock numbers and increased feed uptake and productivity of dairy cattle
Research for AGRI Committee : preserving agricultural soils in the EU - Study
Berge, H.F.M. ten; Schroder, J.J. ; Olesen, Jørgen Eivind ; Giraldez Cervera, J.V. - \ 2017
Brussels : European Parliament - ISBN 9789184609550 - 135 p.
soil management - soil quality - european union - soil organic matter - biodiversity - agriculture - organic farming - bodembeheer - bodemkwaliteit - europese unie - organisch bodemmateriaal - biodiversiteit - landbouw - biologische landbouw
This study explains how threats to soils and soil services are linked to agricultural soil management, how threats can be mitigated, and which barriers complicate this. It highlights trade-offs and synergies that exist between different interests affected by soil management, such as climate change mitigation, water and air quality, biodiversity, food security and farm income. Conservation of peatland and extensive agro-forestry systems, and protecting soils against sealing, erosion and compaction are ranked as highest priorities. Potential policy elements are suggested.
The Transformation of African Smallholders into Customer Value Creating Businesses : A Conceptual Framework
Teklehaimanot, Mebrahtu L. ; Ingenbleek, Paul T.M. ; Trijp, Hans C.M. van - \ 2017
Journal of African Business 18 (2017)3. - ISSN 1522-8916 - p. 299 - 319.
Africa - agriculture - business - customer value creation - Smallholders - training

An increasing number of the 600 million African smallholders are becoming integrated into the supply chains of supermarkets, fast food chains, and exporters. This process gradually transforms the smallholders into profit-oriented businesses that can make important contributions to rural development and food security. This article brings this issue to the attention of the readership of the Journal of African Business. It connects distinct lines of literature on smallholders, business training, and customer value creation. More specifically, it argues that to equip smallholders with the understanding of how markets function and what customers value, trainings that address fundamental marketing concepts are required. The arguments are captured in a conceptual framework explaining the livelihood performance of rural African smallholders. Based on these arguments, the article formulates implications for development workers and suggests directions for African business research.

The Plant Protection Products (PPP) Sector in the European Union : A Special View on Herbicides
Bonanno, Alessandro ; Materia, Valentina C. ; Venus, Thomas ; Wesseler, Justus - \ 2017
European Journal of Development Research 29 (2017)3. - ISSN 0957-8811 - p. 575 - 595.
agriculture - European Union - herbicides - market concentration - plant protection products - regulation
The policy debates on plant protection products (PPPs) in the European Union (EU) are dominated by the environmental implications of crop protection (in particular, the use of herbicides) and the concentration of the herbicide industry. This article aims at presenting an overview of the patterns herbicide usage over time between and within European countries, and an overview of the industry structure. Potential determinants driving some of these differences are discussed, such as the recent PPP policies adopted by the EU. Results show that herbicides are the most important input used in crop protection, but regional differences are substantial. The concentration of the industry is high, but below levels that would raise concerns by EU regulators. The sector is also highly regulated, which contributes to a high concentration and a consequent decline in innovations. This finding raises the possibility of substituting bans of active ingredients in herbicides with alternative solutions.
‘Force of Nature’ : climate shocks, food crises and conflict in Colonial Africa and Asia, 1880-1960
Papaioannou, Kostadis J. - \ 2017
University. Promotor(en): Ewout Frankema; Erwin Bulte. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431668 - 238
climatic change - environmental degradation - environmental impact - agricultural development - agriculture - agriculture and environment - historical ecology - history - colonialism - colonization - africa - asia - nigeria - rainfed agriculture - rain - klimaatverandering - milieuafbraak - milieueffect - landbouwontwikkeling - landbouw - landbouw en milieu - historische ecologie - geschiedenis - kolonialisme - kolonisatie - afrika - azië - regenafhankelijke landbouw - regen

“Global climate change poses one of the most urgent challenges of our age. The increasing frequency and intensity of weather shocks, such as heat waves, droughts, floods, and hurricanes, are all anticipated to adversely affect conditions of agricultural production, and jeopardize efforts to achieve global food security. In recent years, there has been a rapidly growing body of literature across multiple disciplines aiming to quantify and assess the adverse consequences of climate on relatively poor rural societies. Building entirely on original primary sources, this dissertation provides evidence that weather shocks raised property crime, triggered civil conflict and shaped patterns of human settlement in British colonial Africa and Asia during the first half of the twentieth century (~1880-1960). By merging the theoretical and empirical insights of several strands of literature (e.g. economics, history, geography), this dissertation has both academic and social merit. Its academic merit lies in its promise to disentangle the net effect of climate on societies from the many other contextual factors that may affect them. And its social merit lies in its capacity to reveal key factors that can mitigate the adverse consequences of weather shocks, enabling tailor-made policy interventions. In sum, the present dissertation contributes to a better understanding of long-term agrarian development in tropical Africa and Asia, offering fresh input to academic debates on how to mitigate the effects of weather extremes”

Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu : Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet
Velthof, G.L. ; Koeijer, T. ; Schröder, J.J. ; Timmerman, M. ; Hooijboer, A. ; Rozemeijer, J. ; Bruggen, C. van; Groenendijk, P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2782) - 139
kunstmeststoffen - mest - landbouw - mestbeleid - oppervlaktewater - waterkwaliteit - fertilizers - manures - agriculture - manure policy - surface water - water quality
Evaluation of Socio-Economic Factors that Determine Adoption of Climate Compatible Freshwater Supply Measures at Farm Level : a Case Study in the Southwest Netherlands
Veraart, Jeroen A. ; Duinen, Rianne van; Vreke, Jan - \ 2017
Water Resources Management 31 (2017)2. - ISSN 0920-4741 - p. 587 - 608.
Adaptation - Adoption - Agriculture - Climate - Freshwater supply - Knowledge - water supply - fresh water - climate adaptation - drought - watervoorziening - zoet water - landbouw - klimaatadaptatie - droogte

The availability of freshwater resources in soil and groundwater bodies in the southwestern part of The Netherlands is expected to decrease during the agricultural growing season because of an expected increase of freshwater demands and a changing climate. This expected shortage of fresh water might negatively affect agricultural production. To cope with this problem, three pilots were initiated aimed at increasing freshwater supply at farm-level. The objective of this paper is to evaluate the socio-economic factors that determine the wider use of the measures investigated in these pilots. Therefore, the results of a feasibility study and a survey about drought risks were compared. The survey indicates that respondents do not make distinction between a dry and extremely dry year in their estimation of the return period. The results of a feasibility study illustrate that confidence and the level of common understanding regarding the reliability of these innovative measures has increased amongst project participants since 2012. The survey respondents were less optimistic about the wider implementation of the investigated technologies. A reliable freshwater supply and supportive legislation are the most decisive socio-economic factors for a future investment in additional freshwater supply for farmers in this region. Both studies illustrate that the impact of additional freshwater supply on farm economics strongly depends on farm type and crop cultivation plan. These insights may support the wider use of these innovations and may help to improve agro-hydrological models.

Synthetic and Empirical Capsicum Annuum Image Dataset
Barth, R. - \ 2016
agriculture - computer vision - semantic segmentation - synthetic images
This dataset consists of per-pixel annotated synthetic (10500) and empirical images (50) of Capsicum annuum, also known as sweet or bell pepper, situated in a commercial greenhouse. Furthermore, the source models to generate the synthetic images are included. The aim of the datasets are to facilitate bootstrapping agricultural semantic segmentation computer vision models with synthetic data that fine-tune and test on empirical images.
FACCE JPI European and International Strategy 2016-2018
Bunthof, C.J. - \ 2016
FACCE-JPI - 40 p.
European - International - Strategy - FACCE - FACCE JPI - agriculture - food security - climate change - FACCE-JPI - bioeconomy - policy
Report of the kick off meeting of the Knowledge Network on Sustainable Intensification (KNSI), 3 June 2016, Wageningen
Bura, M. ; Boekhorst, D. te - \ 2016
FACCE-JPI
FACCE - FACCE JPI - KNSI - Sustainable intensification - knowlegde network - agriculture - food security - climate change - knowledge network - sustainable intensification - FACCE-JPI - Bioeconomy
Report of FACCE Cluster-2-Workshop - Support by policy and research for adaptation to climate change in farming systems and food-related industries
Köchy, M. ; Bittner, F. ; Lange, S. ; Bunthof, C.J. - \ 2016
FACCE-JPI - 15 p.
FACCE JPI - climate change - farming systems - adaptation to climate change - food-related - industries - agriculture - food security - policy - FACCE-JPI - Agriculture - Food security - Climate Change - adaption to climate change - Climate change adaptation - Farming systems - food-related industries - research - Bioeconomy
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.