Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==akkergronden
Check title to add to marked list
Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen
Oenema, O. ; Mol, J.P. ; Voogd, J.C.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Velthof, G.L. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2743) - 39 p.
bodem - fosfaten - graslanden - bouwland - akkergronden - graslandgronden - soil - phosphates - grasslands - arable land - arable soils - grassland soils
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksnormen voor fosfaat gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden vier klassen voor de fosfaattoestand van de bodem onderscheiden, namelijk arm, laag, neutraal en hoog. De grenzen tussen de klassen worden bepaald via een bepaling van het Pw-getal (voor bouwland) en het P-AL-getal (voor grasland). In 2015 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) voorgesteld om de fosfaattoestand te bepalen op basis van een gecombineerde indicator, namelijk P-CaCl2 en het P-AL-getal, omdat een gecombineerde indicator in theorie een betere voorspelling geeft van de fosfaattoestand, en de gecombineerde indicator reeds in de praktijk en voor de bemestingsadviezen van grasland en maisland wordt toegepast. Ook speelt een rol dat het Pw-getal door verschillende analyselaboratoria niet meer wordt bepaald. In onderhavig rapport worden voor de gecombineerde indicator klassengrenzen afgeleid voor de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij is gebruikgemaakt van een grote database (ruim 55.000 monsters) en van statistische analyses om een klassenindeling gebaseerd op het Pw-getal voor bouwland en op het P-AL-getal voor grasland om te rekenen naar een klassenindeling voor de gecombineerde indicator P-CaCl2 en het P-AL-getal. Verschillende varianten zijn voorgesteld. Effecten van de varianten op fosfaatplaatsingsruimte zijn verkend.
Instructie en werkbladen veldpracticum perceelvariatie Bodem
Schans, D.A. van der - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO rapporten 634) - 18
onderwijsmaterialen - perceelsvorm (landbouwkundig) - perceelsgrootte (landbouwkundig) - akkergronden - precisielandbouw - bodemvariabiliteit - agrarisch onderwijs - resource materials - field shape - field size - arable soils - precision agriculture - soil variability - agricultural education
Leren waarnemen en weergeven van bodemeigenschappen Bodemvariatie binnen een perceel in kaart brengen Inzicht krijgen in beperkingen/tekortkomingen van de grond voor optimaal gebruik. Opsporen van mogelijkheden om beperkingen van de grond op te heffen.
Bodem niet de black box die het volgens velen is. interview met G. Korthals
Korthals, G.W. ; Dwarswaard, A. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)260. - ISSN 1571-5558 - p. 32 - 33.
bodemweerbaarheid - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - landbouwkundig onderzoek - akkergronden - proeven - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - soil suppressiveness - soil fertility - soil management - agricultural research - arable soils - trials - cultural control
BloembollenVisie wijdt een serie aan bodemweerbaarheid, bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In deze aflevering is het woord aan bodemecoloog Gerard Korthals, werkzaam bij PPO AGV in Lelystad.
De verbindende kracht van landgoed Junne
Greijdanus, A. ; Dijkhuizen, A. ; Janssen, J.A.M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 262 - 262.
natuurbeheer - landgoederen - overijssel - akkerranden - akkergronden - natuurgebieden - achterhoek - nature management - estates - field margins - arable soils - natural areas
Bevat: bijdragen van Andrea Greijdanus en Afke van Dijkhuizen: de verbindende kracht van landgoed Junne. Bijdrage van Maxime van der Heiden, Rik Hogeling en Olaf van der Geest: Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland
The dynamics of ground-dwelling spiders in two six years crop rotation systems: sources and sinks?
Alebeek, F.A.N. van; Broek, R.C.F.M. van den; Kamstra, J.H. - \ 2008
spinnen - araneae - akkergronden - randen - spinning - arable soils - tipburn
Verslag van een zesjarig onderzoek, waarin onderzoek op akkers werd gedaan om te weten te komen of akkerranden als bron of poel fungeren voor spinnen
The dynamics of carabid beetles in two six years crop rotation systems: sources and sinks?
Alebeek, F.A.N. van; Broek, R.C.F.M. van den; Kamstra, J.H. - \ 2008
carabidae - akkergronden - gewasbescherming - arable soils - plant protection
Hierbij de resultaten van een zesjarige studie naar twee landbouwsystemen. In de studie wordt onderzocht of akkerranden een rol spelen bij het overbrengen van loopkevers
Precise soil management as a tool to reduce CH4 and N2O emissions from agricultural soils
Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Rappoldt, C. ; Dolfing, J. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Report / Animal Sciences Group 28) - 42
distikstofmonoxide - emissie - broeikasgassen - bodemverdichting - rijspoorverdichtingen - mestgiften - akkergronden - landbouwgrond - akkerbouw - bemesting - nitrous oxide - emission - greenhouse gases - soil compaction - tractor pans - dressings - arable soils - agricultural land - arable farming - fertilizer application
Soil compaction stimulates the emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) from agricultural soils. N2O and CH4 are potent greenhouse gases, with a global warming potential respectively 296 times and 23 times greater than CO2.. Agricultural soils are an important source of N2O. Hence there is much interest in a systematic evaluation of management options that are available to minimize agricultural greenhouse gas emissions, in particular N2O soil emissions. One such option would be to minimize soil compaction due to the use of heavy machinery. Soil compaction in arable land is relatively general. In this report it is discussed that emissions of N2O and CH4 from an arable field where soil compaction was minimized through application of the so-called ‘riding track’ (rijpaden) system was substantially lower than from plots where a traditional system was used. Laboratory experiments were used to underpin these observations. From these observations we developed a simple calculation model that relates N2O emission to gas filled pore space and soil respiration as input parameters. We suggest implementing the ‘riding track’ system on clay rather than sand as farmers benefit from lower compaction in terms of lower risk of compaction and better accessibility of fields for work. The potential reduction of the N2O emission from arable farming in the Netherlands is estimated at ~169 ton N2O-N per year
Functies van akkerranden
Alebeek, F.A.N. van - \ 2006
akkergronden - natuurbescherming - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - arable soils - nature conservation - agri-environment schemes - field margins
Poster over met foto's over functies die akkerranden kunnen vervullen, ten behoeve van voorlichting
Natuurlijke vijanden in akkerranden : vliegende soorten (2)
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 1
akkergronden - natuurlijke vijanden - insecten - akkerranden - arable soils - natural enemies - insects - field margins
Poster met informatie over het bodemleven in akkerranden. Besproken worden achtereenvolgens: gaasvliegen en hun larven, lieveheersbeestjes en hun larven en roofwantsen
Natuurlijke vijanden in akkerranden : vliegende soorten (1)
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 1
natuurbescherming - akkergronden - insecten - luchtinsecten - akkerranden - nature conservation - arable soils - insects - aerial insects - field margins
Akkerranden met bloeiende kruiden bieden nectar en stuifmeel voor natuurlijke vijanden. Sluipwespen en zweefvliegen leven langer en leggen meer eieren als ze nectar kunnen eten. Gaasvliegen hebben stuifmeel nodig. Op de kruiden en grassen in akkerranden leven bovendien allerlei niet-schadelijke insecten die als prooi dienen voor deze roofvijanden. Zo kunnen zij in de lente in de akkerrand alvast grote aantallen opbouwen vóór de plagen in het gewas arriveren. Trekken ze daarna het gewas in, dan kunnen zij enorm opruiming houden onder plagen zoals bladluizen en rupsen
Natuurlijke vijanden in akkerranden : bodemfauna (2)
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
akkergronden - natuurlijke vijanden - insecten - bodem - bodemfauna - akkerranden - arable soils - natural enemies - insects - soil - soil fauna - field margins
Poster met informatie over bodemdieren in akkerranden. Behandeld worden: duizendpoten en hooiwagens
Natuurlijke vijanden in akkerranden : bodemfauna (1)
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
akkergronden - bodemfauna - natuurlijke vijanden - bodeminsecten - insecten - akkerranden - arable soils - soil fauna - natural enemies - soil insects - insects - field margins
Akkerranden vormen ’s winters een schuilplaats voor bodemdieren die in de kale akker weinig voedsel en beschutting vinden. Onder deze bodemdieren zitten belangrijke natuurlijke vijanden van insectenplagen. Deze rovers zijn niet gespecialiseerd en jagen op allerlei prooien op de grond en in planten. Zij kunnen enorm opruiming houden onder plagen zoals slakken, bladluizen en rupsen. De meeste rovers zijn ’s nachts actief, waardoor ze niet opvallen
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Nitraatconcentraties naast en onder een bufferstrook
Heinen, M. ; Beek, C.L. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.102) - 2
stikstof - oppervlaktewater - waterkwaliteit - akkergronden - begroeide stroken - denitrificatie - bodemchemie - fosfaatuitspoeling - mestbeleid - bemesting - nitrogen - surface water - water quality - arable soils - vegetated strips - denitrification - soil chemistry - phosphate leaching - manure policy - fertilizer application
De belasting van het oppervlaktewater met nutriënten is in veel gebieden in Nederland te hoog. De afgelopen decennia zijn verschillende brongerichte maatregelen genomen om de stikstof (N) en fosfor (P) verontreiniging te verminderen, bijvoorbeeld door aanscherping van het mestbeleid. Wat betreft de efficiëntie van verschillende maatregelen is (nog) weinig literatuur voorhanden die van toepassing is op de Nederlandse situatie. In het bijzonder kwantitatieve informatie over de effectiviteit van bufferstroken (bemestingsvrije perceelsranden) in het verminderen van N- en P-uitspoeling voor Nederlandse omstandigheden ontbreekt. Daarnaast zijn enkele modelberekeningen voor bufferstrooksituaties uitgevoerd. Om een juiste indruk te krijgen van de effectiviteit van een bufferstrook zou de vrachtbelasting van het oppervlaktewater (slootwater) gemeten moeten worden in een situatie met en een situatie zonder aanwezigheid van een bufferstrook. Dit type onderzoek is echter vrij kostbaar (zie ook 'Ten slotte'). In het kader van programma 398-II is onderzoek verricht om inzicht te krijgen in de veranderingen in N- en P-concentraties in het bovenste grondwater als functie van de tijd en afstand tot de sloot in een akkerbouwperceel (zand, vlak, ongedraineerd) met een onbemeste grasbufferstrook langs de sloot. Dergelijke veranderingen zijn het gevolg van consumerende, zoals denitrificatie en gewasopname, of eventueel producerende processen
Hulp van zweefvliegen : akkerbouwer ziet rol en nut van akkerranden : [thema] functionele agrobiodiversiteit
Noorduyn, L. ; Willemse, J. - \ 2005
Nieuwe oogst / Magazine gewas 1 (2005)3. - ISSN 1871-093X - p. 14 - 15.
natuurbescherming - biodiversiteit - vegetatiebeheer - akkergronden - gewasbescherming - natuurlijke vijanden - insectenplagen - plagenbestrijding - agrarisch natuurbeheer - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - nature conservation - biodiversity - vegetation management - arable soils - plant protection - natural enemies - insect pests - pest control - agri-environment schemes - agro-biodiversity - functional biodiversity
In 2005 lopen er twee praktijkprojecten rond functionele agrobiodiversiteit (FAB). Op Schouwen-Duivenland doet de ZLTO al enkele jaren onderzoek naar akkerranden en plaagbeheersing. In de Hoekse Waard start LTO Nederland een nieuw FAB-project. Een teler en een bedrijfsvoorlichter over hun ervaringen
Precise soil management as a tool to reduce CH4 and N2O emissions from agricultural soil. II. Field measurements at arable soils in the Netherlands
Mosquera, J. ; Huis in 't Veld, J.W.H. ; Beek, C. ter; Hol, J.M.G. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 568) - ISBN 9067549851 - 19
bodemverdichting - broeikasgassen - emissie - grondbewerking - akkergronden - methaan - distikstofmonoxide - hulpbronnenbeheer - soil compaction - greenhouse gases - emission - tillage - arable soils - methane - nitrous oxide - resource management
De lusten en lasten van de akkerrand : [thema] functionele agrobiodiversiteit
Spruijt, J. - \ 2005
Nieuwe oogst / Magazine gewas 1 (2005)3. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
landgebruik - natuurbescherming - kosten - vegetatiebeheer - akkergronden - kosten-batenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - agrarisch natuurbeheer - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - land use - nature conservation - costs - vegetation management - arable soils - cost benefit analysis - farm management - agri-environment schemes - functional biodiversity - agro-biodiversity
Er is steeds meer belangstelling bij boeren en tuinders voor het inpassen van agrarisch natuurbeheer op hun bedrijf. Toch zijn er ook nog vragen zoals bij de aanleg van akkerranden. Hoeveel tijd en geld kost dat bijvoorbeeld? Voor twee regelingen worden de kosten en baten vergeleken aan de hand van een voorbeeld
Slim werken verlaagt aantal plagen : [thema] functionele agrobiodiversiteit
Alebeek, F.A.N. van - \ 2005
Nieuwe oogst / Magazine gewas 1 (2005)3. - ISSN 1871-093X - p. 16 - 17.
natuurbescherming - biodiversiteit - natuurlijke vijanden - gewasbescherming - vegetatiebeheer - akkergronden - insectenplagen - plagenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - agrarisch natuurbeheer - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - nature conservation - biodiversity - natural enemies - plant protection - vegetation management - arable soils - insect pests - pest control - encouragement - agri-environment schemes - agro-biodiversity - functional biodiversity
Natuurlijke vijanden kunnen in een week meer dan de helft van alle bladluis in een gewas opvreten. In een perceel zomertarwe of aardappelen mét akkerranden zitten hierdoor veel minder luizen dan in een perceel zonder akkerranden. Meerjarige grassen en kruiden in akkerranden stimuleren de voortplanting van loopkevers en spinnen, die in de akker helpen om plagen te onderdrukken. Dat zijn de eerste resultaten uit PPO-onderzoek naar functionele biodiversiteit
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Fosfaatoverschotten van bouwland op perceelsniveau II
Dekker, P.H.M. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Informatieblad / PPO-AGV 398.44) - 2
fosfaat - grondanalyse - bouwland - akkergronden - fosfaatuitspoeling - phosphate - soil analysis - arable land - arable soils - phosphate leaching
Veeljarige studies naar het lot van fosfaat in de bodem zijn van groot belang om fosfaat emissie naar het milieu te kunnen kwantificeren. Het project 'Kwantificering van de ophoping en mobiliteit van fosfaat in bouwland' draagt bij aan het inzicht van het lot van fosfaat op bouwland (zie informatieblad 398.11). In dit tweede informatieblad worden enkele opvallende resultaten van gedetailleerde bodemanalyses van de bouwvoor en ondergelegen bodemlagen op fosfaatfracties gegeven
Setaria faberi Herrm. (Chinese naaldaar) in Nederland over 't hoofd gezien
Dirkse, G.M. ; Reijerse, A.I. ; Abbink-Meijerink, C.G. - \ 2001
Gorteria 27 (2001)5. - ISSN 0017-2294 - p. 109 - 114.
setaria faberi - wilde planten - onkruiden - bouwland - akkergronden - flora - identificatie - karakteristieken - determinatietabellen - plantengeografie - plantenanatomie - plantenmorfologie - akkeronkruid - vegetatie - wild plants - weeds - arable land - arable soils - identification - characteristics - keys - phytogeography - plant anatomy - plant morphology
Setaria faberi, een adventief uit Oost- en Zuidoost-Azië, is volledig ingeburgerd als akkeronkruid in maïsakkers maar werd lange tijd over het hoofd gezien wegens de gelijkenis met S. viridis. Beschrijving van de soort, voorkomen binnen en buiten Nederland, en een nieuwe sleutel voor de determinatie van Setaria-soorten
Het toepassen van een strodek op maïspercelen om erosie te beperken
Geelen, P. ; Steins, E. - \ 1997
Horst etc. : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt Zuidoost Nederland [etc.] - 20
grondbedekking - stro - erosie - maïs - akkergronden - nederland - zuid-limburg - ground cover - straw - erosion - maize - arable soils - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.