Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 78

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==akkerranden
Check title to add to marked list
Aandacht voor de regenworm
Pulleman, M.M. ; Frazao, J.F.T.A. ; Faber, J.H. ; Goede, R.G.M. de; Groot, J.C.J. ; Brussaard, L. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 23 - 26.
akkerbouw - aardwormen - akkerranden - bodemstructuur - bodembeheer - landinrichting - landschapsbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - earthworms - field margins - soil structure - soil management - land development - landscape management
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al., 2014). Naar aanleiding van strengere regelgeving rond het gebruik van meststoffen en toenemende bodemverdichting staat een beter begrip van de effecten van bodembeheer en landinrichting op regenwormengemeenschappen momenteel volop in de belangstelling.
Agrobiodiversiteit en ecosysteemdiensten
Geertsema, W. ; Werf, W. van der; Bianchi, F.J.J.A. ; Rossing, W.A.H. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)mei. - ISSN 1572-7610 - p. 41 - 43.
akkerranden - vegetatietypen - landschapselementen - agrobiodiversiteit - agrarische bedrijfsvoering - agro-ecosystemen - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - landbouw - zuidhollandse eilanden - field margins - vegetation types - landscape elements - agro-biodiversity - farm management - agroecosystems - biodiversity - ecosystem services - agriculture
Steeds vaker klinkt de roep om agrarische producten te produceren met minder negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit en bijvoorbeeld in de gewasbescherming meer gebruik te maken van ecologische processen. De aanwezige biodiversiteit in een landschap bepaalt in hoeverre deze processen benut kunnen worden voor ecologisch intensieve landbouw. In de Hoeksche Waard is er al ervaring mee.
Economisch nut volstaat niet als basis natuurbeheer
Kleis, R. ; Kleijn, D. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)20. - ISSN 1874-3625
wilde bijenvolken - apidae - honingbijen - natuurbeheer - bestuivers (dieren) - economische analyse - akkerranden - biodiversiteit - wild honey bee colonies - honey bees - nature management - pollinators - economic analysis - field margins - biodiversity
De bestuiving van landbouwgewassen is het werk van slechts een handjevol soorten bijen. De rest is economisch gezien nutteloos. Als argument voor natuurbeheer is dus meer nodig dan economisch nut.
Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Smidt, R.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2606) - 37
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - indicatorsoorten - beleidsevaluatie - cap - agri-environment schemes - field margins - indicator species - policy evaluation
In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nul meting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden en biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.
The value of field margins for farmland birds
Kuiper, M.W. - \ 2015
University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen : Evaluatierapport
Wiersma, P. ; Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Schlaich, A.E. ; Klaassen, R.H.G. ; Vlaanderen, O. ; Postma, M. ; Koks, B.J. - \ 2014
Scheemda : Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (2 ) - 222
bouwland - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - vogels - fauna - monitoring - groningen - arable land - field margins - agri-environment schemes - birds
De Werkgroep Grauwe Kiekendief en zijn oprichter Ben Koks zijn belangrijke pioniers geweest in het agrarische natuurbeheer. In de loop van de jaren hebben zij – in samenwerking met verschillende universiteiten – onafhankelijk, degelijk en vooral kritisch onderzoek geëntameerd, waarbij niet al van te voren vaststond dat genomen maatregelen wel zouden werken. Dit rapport vat veel van dit belangrijke werk samen
Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment
Elbersen, B.S. ; Beaufoy, G. ; Jones, G. ; Noij, I.G.A.M. ; Doorn, A.M. van; Breman, B.C. ; Hazeu, G.W. - \ 2014
Wageningen : Alterra (EU rapport 07-0307/2012/633993/ETU/B1) - 225
gemeenschappelijk landbouwbeleid - graslanden - bebossing - milieubeheer - landbouw - bufferzones - akkerranden - gegevensbeheer - cap - grasslands - afforestation - environmental management - agriculture - buffer zones - field margins - data management
The main objectives presented in the report are: 1) To examine data gaps in the field of ecologically valuable grasslands and land at risk of abandonment by gathering existing data and making recommendations on how the gaps might best be filled to underpin the present and future policy process in these fields 2) To gather existing data and providing best/less good practice examples in relation to the environmental impacts of afforestation in agricultural lands in order to underpin the present and future policy process and environmental policy objectives 3) To find and present best/less good practice examples in relation to optimal design and management of riparian buffer strips in the context of environmental policy objectives.
Can arable field margins and non-inversion tillage stimulate earthworm diversity?
Huerta-Lwanga, E. ; Crittenden, S. ; Goede, R.G.M. de; Brussaard, L. ; Pulleman, M.M. - \ 2013
akkerbouw - gereduceerde grondbewerking - grondbewerking - aardwormen - akkerranden - biodiversiteit - arable farming - reduced tillage - tillage - earthworms - field margins - biodiversity
The objective of this study was to determine the effects of field margins and reduced tillage (NIT) on abundance, biomass and diversity of earthworms.
Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen
Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Scharenburg, C.W.M. ; Koks, B.J. - \ 2013
Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 140 - 152.
bouwland - akkerranden - vogels - fauna - foerageren - populatiedichtheid - agrarisch natuurbeheer - evaluatie - oost-groningen - arable land - field margins - birds - foraging - population density - agri-environment schemes - evaluation
De Veldleeuwerik, ooit een van de meest verbreide en talrijkste vogels van het boerenland, holt in aantallen achteruit. We staan er bij en kijken er naar, want goed broedbiologisch onderzoek naar de achteruitgang van de Veldleeuwerik in Nederland is schaars, laat staan pogingen om de achteruitgang te keren. Een uitzondering hierop is het langdurige veldleeuwerikenonderzoek in Oost- Groningen. Naast monitoring en onderzoek wordt hier ook agrarisch natuurbeheer getest. Akkerranden, stukjes extensieve ruigte die intensief boerenland omzomen, lijken de succesformule voor bijvoorbeeld de Grauwe Kiekendief te zijn, maar is deze maatregel ook het ei van Columbus voor de Veldleeuwerik?
Wintergranen voor waterberging
Crijns, J. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Horst : DLV Plant - 12
erosiebestrijding - heuvels - bodemwater - graansoorten - proefprojecten - akkerranden - zuid-limburg - wintertarwe - akkerbouw - erosion control - hill land - soil water - cereals - pilot projects - field margins - winter wheat - arable farming
Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosieremmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook. In een perceel van proefboerderij Wijnandsrade (Zuid-Limburg) met een hellingspercentage van 4% werd aan de onderzijde van het perceel op de wendakker de proef aangelegd.
Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit
Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Breman, B.C. ; Elbersen, B.S. ; Korevaar, H. ; Meijer, M. ; Naeff, H.S.D. ; Noij, I.G.A.M. ; Kuhlman, J.W. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2478) - 71
gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - landschapselementen - akkerranden - graslandbeheer - groenbemesters - stikstofbindende bacteriën - inventarisaties - cap - farm management - landscape elements - field margins - grassland management - green manures - nitrogen fixing bacteria - inventories
Onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is de vergroening. Deze vergroening houdt in dat 30% van de directe betalingen in Pijler 1 alleen uitbetaald worden aan boeren als zij voldoen aan verplichte beheersmaatregelen die gunstig zijn voor natuur en biodiversiteit en ook voor milieu en klimaat. Dit rapport bevat adviezen over de nationale invulling van de vergroening vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Er wordt verkend welke elementen wel of niet erkend zouden moeten worden als ecological focus area (EFA) en welke graslanden buiten Natura 2000 in aanmerkingen komen voor een ploeg- en omzetverbod. Tenslotte wordt advies uitgebracht over welke gebieden met natuurlijke handicaps in aanmerking zouden kunnen komen voor een ‘top-up’ en wat de hoogte van deze betaling kan zijn.
Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwbeleid
Berendse, F. ; Geiger, F. - \ 2013
Entomologische Berichten 73 (2013)4. - ISSN 0013-8827 - p. 132 - 135.
intensieve landbouw - biodiversiteit - pesticiden - broedvogels - akkerranden - landschap - plantengemeenschappen - landschapsecologie - landbouwgrond - intensive farming - biodiversity - pesticides - breeding birds - field margins - landscape - plant communities - landscape ecology - agricultural land
In de laatste 50 jaar is de biodiversiteit op landbouwgronden in Europa snel achteruit gegaan. Twaalf van de vijftien vogelsoorten die karakteristiek zijn voor het agrarische landschap van Midden-Nederland zijn in de periode 1973-2002 met meer dan 50% achteruit gegaan, terwijl de bijvoorbeeld de broedvogels van bossen in aantal toenamen. Een belangrijke vraag is welke veranderingen in het landschap verantwoordelijk zijn voor deze dramatische achteruitgang in biodiversiteit. Intensivering van de landbouw heeft een groot aantal verschillende aspecten, zoals het verlies van landschapelementen, de vergroting van akkers en een toegenomen gebruik van meststoffen en pesticiden. Er is maar weinig bekend over de afzonderlijke bijdrage van elk van deze variabelen aan de grootschalige negatieve effecten op de biodiversiteit. In een studie in acht Europese landen vonden wij dat van dertien gemeten componenten van intensivering, fungiciden en insecticiden de meest consistente negatieve effecten hadden. De negatieve effecten van pesticiden op de biodiversiteit spelen nog steeds een doorslaggevende rol, ondanks het feit dat er in Europa al tientallen jaren een beleid gevoerd wordt dat gericht is op een aanzienlijke reductie van de toepassing van bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond.
Bugquest : webquest natuurlijke vijanden : plaagbeheersing door akkerranden
PPO BBF Bloembollen, ; Os, G.J. van - \ 2013
AgriHolland, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Wageningen UR
akkerbouw - tuinbouw - organismen ingezet bij biologische bestrijding - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - geïntegreerde plagenbestrijding - agrarisch natuurbeheer - arable farming - horticulture - biological control agents - field margins - augmentation - agricultural education - knowledge transfer - integrated pest management - agri-environment schemes
Website waarin leerlingen vragen worden gesteld over het nut van akkerranden, hoe werkt natuurlijke plaagbestrijding en wat zijn de voor- en nadelen van akkerranden
De verbindende kracht van landgoed Junne
Greijdanus, A. ; Dijkhuizen, A. ; Janssen, J.A.M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 262 - 262.
natuurbeheer - landgoederen - overijssel - akkerranden - akkergronden - natuurgebieden - achterhoek - nature management - estates - field margins - arable soils - natural areas
Bevat: bijdragen van Andrea Greijdanus en Afke van Dijkhuizen: de verbindende kracht van landgoed Junne. Bijdrage van Maxime van der Heiden, Rik Hogeling en Olaf van der Geest: Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland
Review of available evidence regarding the vulnerability of off-crop non-target arthropod communities in comparison to in-crop non-target arthropod communities
Lange, H.J. de; Lahr, J. ; Brouwer, J.H.D. ; Faber, J.H. - \ 2012
Wageningen : Alterra / Wageningen UR / EFSA (Supporting publications 2012 EN-348) - 53
pesticiden - geleedpotigen - milieueffect - ecotoxicologie - houtwallen - akkerranden - bomen - arthropodengemeenschappen - pesticides - arthropods - environmental impact - ecotoxicology - hedgerows - field margins - trees - arthropod communities
EFSA is revising and updating the Ecotoxicology Guidance Document on Terrestrial Risk Assessment of Pesticides (SANCO/10329/2002). For this purpose an overview of available scientific information on several topics is needed. The aim of the current literature survey was to collect and summarize the published scientific literature on (1) the composition of non-target arthropod species that occur in and outside crops, (2) their vulnerability to pesticides and (3) their potential to recover from a pesticide impact. The survey was aimed at all major groups of non-target arthropods occurring in and outside crops. In order to collect relevant literature on-line searches in various databases were carried out in December 2011 and January 2012. The searches addressed two types of scientific information: (1) publications with the results of ecotoxicological field studies in which the effects of pesticides on in-field and off-field communities of non-target arthropod communities are investigated, and (2) publications with the results of ecological studies that describe and compare the composition of in-crop and off-crop communities of non-target arthropods. The literature searches initially yielded over 1,500 articles for which the abstracts were screened, but the number of suitable papers that was finally reviewed was less than 100. The taxonomic groups for which sufficient information was found were ground beetles (Carabidae), rove beetles (Staphylinidae), spiders (Aranea), hoverflies (Syrphidae) springtails (Collembola) and bugs (Heteroptera). Most studies of these groups were conducted in Europe and for the larger part in cereals. Types of off-crop habitats varied greatly (hedgerows, flower strips, grass edges, trees, etc.). For these taxonomic groups, the number of species and their abundance was higher in the off-crop habitat than in the crop. Most species were only found in one or a few studies, indicating that geographic location and specific crop and off-crop habitat are important factors determining the species composition. For other important non-target arthropod taxonomic groups, no suitable studies were found to evaluate in- and off-crop differences in species composition and abundance. These taxonomic groups include grasshoppers, butterflies, isopods, lady beetles, bees and wasps. The available literature was not suitable or contained very little information to assess the sensitivity to pesticides and recovery and thus the vulnerability of individual species from a pesticide impact in the field. Therefore an additional approach, vulnerability analysis based on species traits, was used. The analysis was done for a selection of thirteen species that represent the mentioned dominant taxonomic groups. This vulnerability analysis showed that for insecticides, herbicides and fungicides, the average vulnerability of typical off-crop species was higher than that of typical in-crop species. The average vulnerability of species that occur in both habitats was intermediate. The difference between off-crop and in-crop species can be explained by differences in exposure and especially recovery. In-crop species are less exposed (for instance because they breed out of the pesticide spraying season) and have a greater capacity to disperse, migrate and reproduce. It is plausible that such species are more typical of in-crop habitats because they are better adapted to the varying circumstances and frequent disturbances that occur within arable fields. In the same vulnerability analysis, the two current non-target arthropod standard test species, the parasitic wasp Aphidius rhopalosiphi and the predatory mite Typhlodromus pyri, were found to be the least vulnerable of all species analysed
Hooiwagens (Opiliones) in Groningse akkerranden
Kuiper, M.W. ; Noordijk, J. - \ 2012
Entomologische Berichten 72 (2012)4. - ISSN 0013-8827 - p. 231 - 237.
opiliones - akkerranden - habitats - agrarisch natuurbeheer - groningen - field margins - agri-environment schemes
Enkele jaren geleden werd in dit tijdschrift bericht over hooiwagenvondsten uit Zeeuwse akkerranden. Deze keer is het de beurt aan de tegenoverliggende hoek van het land: het noordoosten van de provincie Groningen. Met behulp van bodemvallen werden in 38 akkerranden en vier schouwpaden ongewervelden gevangen gedurende een week in mei en een week in juli in 2010. Er werden in totaal 362 hooiwagens verzameld. Van de zeven gevonden soorten was Phalangium opilio niet alleen de meest gevangen soort, maar ook de wijdst verbreide. Akkerranden van nul tot zes jaar oud waren vooral in trek bij deze soort. Lacinius ephippiatus werd het meest gevangen in randen van vijf tot zes jaar oud en Rilaena triangularis en Oligolophus tridens werden het talrijkst aangetroffen in de oudste randen, die al twaalf jaar bestonden. In de akkerranden werden veel juveniele en vrouwelijks hooiwagens aangetroffen, wat suggereert dat er in de akkerranden wel degelijk voortplanting plaatsvindt.
Een mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten
Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2012
Ekoland 32 (2012)5. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - akkerranden - plagenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - functional biodiversity - agro-biodiversity - field margins - pest control - encouragement - agri-environment schemes - landscape management
Onderzoek laat zien dat hoe beter we akkerranden verbinden met kleine landschapselementen in het omringende landschap, hoe beter de natuurlijke plaagbeheersing vanuit die akkerranden kan werken. Om het netwerk aaneengesloten te krijgen is samenwerking nodig tussen verschillende partijen in het gebied.
Gewasbescherming en de balans van milieu en economie : berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming
Buurma, J.S. ; Smit, A.B. ; Leendertse, P. ; Vlaar, L. ; Linden, T. van der - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (RIVM-rapport 607407004) - ISBN 9789086155699 - 103
gewasbescherming - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - biodiversiteit - onkruidbestrijding op niet-akkerland - akkerranden - economische aspecten - economische haalbaarheid - plant protection - pesticides - surface water quality - biodiversity - non-crop weed control - field margins - economic aspects - economic viability
Volgens de evaluatie van de 1e nota Duurzame Gewasbescherming voldoet Nederland nog onvoldoende aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Tegen die achtergrond zijn de bedrijfskundige, economische en milieukundige effecten van enkele emissiebeperkende en/of biodiversiteit-bevorderende maatregelen doorgerekend. De belangrijkste aandachtspunten van de 2e nota Duurzame Gewasbescherming zijn verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. De gewenste verbeteringen zijn technisch haalbaar. De betaalbaarheid voor bedrijven verschilt per maatregel. Voor de aanleg van akkerranden en de overgang op selectieve middelen zijn vergoedingen uit het GLB en ketenwerking (marktsegmentatie) noodzakelijk.
Eindrapportage FAB2 2008-2011 : functionele agro biodiversiteit
Geus, J. de; Gurp, H. van; Alebeek, F.A.N. van; Bos, M. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Rijn, P. van; Schaap, B.F. ; Visser, A. ; Vlaswinkel, M.E.T. ; Wal, E. van der; Willemse, J. ; Zanen, M. - \ 2011
’s-Hertogenbosch : ZLTO Projecten - 47
agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerranden - akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - landschap - bodembeheer - bodembiologie - bodemweerbaarheid - agro-biodiversity - functional biodiversity - field margins - arable farming - augmentation - encouragement - plant protection - landscape - soil management - soil biology - soil suppressiveness
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering en het landschap, zodat deze organismen kunnen overleven en hun nuttige werk kunnen doen. Het nut van akkerranden hiervoor is aangetoond. In FAB2 is verkend of er slim gebruik kan worden gemaakt van landschapselementen door aanpassing van het beheer. Ook is gezocht naar eenvoudige methoden (scouting) om te bepalen of de natuur voldoende in staat is om het (luizen)probleem op te lossen. Tot slot werd gezocht naar strategieën voor het duurzaam gebruik van de bodem, zoals niet-kerende grondbewerking.
Functionele agrobiodiversiteit: van concept naar praktijk
Vosman, B. ; Faber, J.H. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 421) - 62
akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - struiken - bomen - landschap - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - shrubs - trees - landscape - functional biodiversity - encouragement - plant protection
Onderzoek naar de rol van het landschap in de preventie van ziekten en plagen heeft onder meer geleid tot het advies om bij de aanplant en het onderhoud van bomen en struiken in het agrarisch gebied meer rekening te houden met de functie die de verschillende soorten hebben bij het ondersteunen van natuurlijke vijanden en plagen. Ook bleek uit het onderzoek dat de invloed van een bloeiende akkerrand zich tot minimaal 70 meter in het gewas uitstrekt. Uit een ruimtelijke analyse blijken grote regionale verschillen in aantal en omvang van potentiële bronnen van natuurlijke vijanden in de omgeving van akkers.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.