Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==amsterdam
Check title to add to marked list
Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
amsterdam - greening - urban areas - plantations
Een (be)leefbare stad : openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard
Kruit, J. ; Broek, L. van den; Dobben, Emma van; Muntjewerf, Sam ; Nieuwland, Wessel ; Reitsema, Rosanna ; Mahbubi, Zohal ; Johannes, Dino ; Simons, A. - \ 2016
Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 327) - 38 p.
boten - openbaar groen - stedelijke gebieden - hellingen - stedelijke ecologie - amsterdam - boats - public green areas - urban areas - slopes - urban ecology
De Amsterdamse haven draait (groen) door : Op weg naar duurzaam concurrentievoordeel door inzet op de biobased en circulaire economie
Kuipers, Bart ; Jong, Onno de; Raak, Roel van; Sanders, Frederic ; Meesters, Koen ; Dam, J.E.G. van - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 112 p.
regionale economie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - kringlopen - biobased economy - havens - amsterdam - noord-holland - regional economics - regional development - economic development - cycling - harbours
In dit onderzoek is de haven van Amsterdam nader onderzocht, zijn kansen voor de ontwikkeling van zowel biobased als circulaire economie in kaart gebracht en worden 17 acties benoemd voor het Havenbedrijf Amsterdam om deze kansen te kunnen verzilveren. De auteurs concluderen dat er grote kansen zijn voor de haven van Amsterdam om de transitie naar duurzame toepassingen in de biobased en circulaire economie door te zetten, met name voor biodiesel en -gas en bouwstenen voor de biochemie. Deze kansen blijken voorts uit de sterke knooppuntfunctie van de haven: er is reeds een aantal krachtige logistieke spelers aanwezig dat zich actief bezig houdt met de behandeling van biodiesel, maar vooral de reeds bestaande agrostromen hebben potentie voor toepassing in biobased routes. Tevens is een aantal logistieke spelers actief in schroot en andere vormen van recycling in de haven aanwezig—de schroothandel laat zien dat de circulaire economie zich steeds meer op een internationaal schaalniveau ontwikkelt waarbij de inzet van zeehavens onontbeerlijk is.
Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - universities - outdoor recreation - landscape architecture
Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
De Bruine rat in en om stadswoningen. Voorkomen is beter dan bestrijden
Adrichem, M.H.C. van; Buijs, J.A. ; Goedhart, P.W. ; Verboom-Vasiljev, J. - \ 2014
WT - Afvalwater 14 (2014)4. - ISSN 1879-8780 - p. 408 - 412.
ongediertebestrijding - ratten - plagenbehandeling - oorzakelijkheid - biotopen - riolering - inspectie - stedelijke gebieden - amsterdam - vermin control - rats - pest management - causality - biotopes - sewerage - inspection - urban areas
Omdat de mens overlast ervaart van ratten, worden ze al tientallen jaren bestreden met rodenticiden, waardoor de overlevingskans van resistente ratten is vergroot. De afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD in Amsterdam probeert tegenwoordig de oorzaken te vinden waardoor overlast is ontstaan.
The Pulse of the city: exploring urban metabolism in Amsterdam
Voskamp, Ilse ; Stremke, S. - \ 2014
In: TOPOS Year book 2014 Wageningen : TOPOS - p. 86 - 91.
stedelijke planning - duurzaamheid (sustainability) - landgebruiksplanning - architectuur - amsterdam - urban planning - sustainability - land use planning - architecture
Considering ongoing, rapid urbanisation and the vast resource consumption of metropolitan areas around the world, it is important to integrate urban resource management with the design of our future cities. But how can resource management become an integral part of planning and designing urban landscapes
In de ban van de Waterleliegracht : naar een schone en aantrekkelijke Waterleliegracht in hartje Amsterdam
Sol, A.J. ; Belgers, J.D.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 314) - ISBN 9789461738851 - 104
stedelijke gebieden - kanalen - waterkwaliteit - kanaaloeverbeplantingen - waterbeheer - burgers - bewonersparticipatie - amsterdam - urban areas - canals - water quality - canal plantations - water management - citizens - community participation
De eerste groene en ecologische wijk in Amsterdam werd 15 jaar geleden op het Gemeentelijke Waterleiding (GWL) terrein gebouwd. De wijk kent een aantal duurzame uitgangspunten, dit onderzoek gaat in op het duurzame waterbeheer en de waterkwaliteit van het water in de Waterleliegracht evenals de mogelijkheden die de gracht zou kunnen bieden in het bijzonder. De bewonersvereniging van het GWL terrein wil graag dat de waterkwaliteit in de gracht -die het woonterrein doorsnijdt- wordt verbeterd en dat het omliggende ecosysteem in diversiteit toeneemt en dat de gracht en zijn omgeving groener en aantrekkelijker wordt. In dit project werkten samen: de bewonersvereniging van GWL, bestuurscommissie West en Waternet.
Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam : Gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Reinhard, Stijn - \ 2013
waste treatment - cycling - residual streams - sustainability - urban agriculture - food supply - phosphate - recovery - municipal wastewater - biobased economy - new sanitation - amsterdam
Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam - Gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA) - Factsheets bij het visiedocument
Thoden Van Velzen, E.U. ; Weijma, J. ; Sukkel, W. ; Vader, J. ; Reinhard, A.J. ; Oliemans, W.J. - \ 2013
LEI (LEI 13-083 13-083) - 83
afvalverwerking - kringlopen - reststromen - duurzaamheid (sustainability) - stadslandbouw - voedselvoorziening - fosfaat - terugwinning - biobased economy - nieuwe sanitatie - amsterdam - waste treatment - cycling - residual streams - sustainability - urban agriculture - food supply - phosphate - recovery - new sanitation
Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. In de vorm van factsheets wordt voor elke maatregel uitgewerkt wat deze oplevert voor de dimensies people, planet, profit en proces en wat de kosten, de risico’s en de randvoorwaarden daarbij zijn. De vier kringlopen zijn fosfaat, water, afval en voedsel.
Factors influencing the density of the brown rat (Rattus norvegicus) in and around houses in Amsterdam
Adrichem, M.H.C. van; Buijs, J.A. ; Goedhart, P.W. ; Verboom, J. - \ 2013
Lutra 56 (2013)2. - ISSN 0024-7634 - p. 77 - 91.
ratten - fauna - ongedierte - ecosystemen - ongediertebestrijding - stedelijke gebieden - openbaar groen - riolering - amsterdam - rats - vermin - ecosystems - vermin control - urban areas - public green areas - sewerage
Abstract: The current strategy of the pest management department of the Public Health Service in Amsterdam is to identify causal factors in order to reduce the carrying capacity of pest populations and to minimise the use of pesticides. Rats have been controlled with rodenticides for decades, which has increased the survival of resistant rats. Rodenticide resistance has now been found in several rat populations in Europe. The main aim of this study was to establish the relationship between brown rat (Rattus norvegicus) occurrence in Amsterdam and a number of environmental and socio-economic factors. A second aim was to point out factors that can be managed by the local authorities as a next step towards prevention and pro-active, integrated pest management. The paper begins with a short overview of the biology of the brown rat, with an accent on diseases and habitat factors. The number of rat reports at the neighbourhood level during the years 2009-2012 is then related to 16 environmental and socioeconomic variables including availability of water, availability of urban green space, sewer type, construction year of houses, property tax value, number of inhabitants and population composition. A generalised linear model was used; it had a negative binomial distribution and all candidate models were fitted with a maximum of five terms. The most significant terms were number of inhabitants, percentage of area occupied by urban green space, the percentage of houses with a construction year before 1960, and either the length of foul water sewer (separated sewer) or the length of combined sewer. Rats have a short generation time and can produce a large number of offspring. A rat population is therefore able to recover quickly from a reduction in number. It is therefore important to change the carrying capacity of the habitat in which rats are unwanted. This can be achieved by changing the amount of food and cover they can find. The results of the regression analysis suggest that houses constructed before 1960 and their gardens could be evaluated to see if there may be general solutions that would make them less amenable to rats. Furthermore, the results suggest that the structure of urban green space may be adapted to make it less attractive to rats; an example of this would be to replace evergreen shrubs with deciduous shrubs and to mow high vegetation near buildings more frequently. Moreover, the influence of waste near and in urban green space should be investigated. Finally, we suggest that the inspection and maintenance of sewers be continued and that this should include the connection between properties and the public sewer.
Zoekers gevonden : een zoektocht naar een succesvolle strategie voor groene burgerinitiatieven
Hassink, J. ; Elings, M. ; Dam, R.I. van; Fontein, R.J. - \ 2013
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 300) - ISBN 9789461738714 - 30
natuur - openbaar groen - burgers - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - amsterdam - nature - public green areas - citizens - community involvement - inventories
We zien dat de samenleving in beweging is. De overheid roept mensen op om actief mee te doen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere samenleving. Burgers nemen steeds vaker het initiatief op het terrein waar voorheen gevestigde organisaties zaken uitvoerden. Actief burgerschap staat daarom volop in de belangstelling. Deze rapportage geeft een beschrijving van de zoektocht van zowel de onderzoekers verbonden aan Wageningen UR als de initiatiefnemers. De auteurs beschrijven de ontwikkeling van de vier burgerinitiatieven. Daarnaast geven zij handreikingen uit de literatuur waarmee zij een antwoord proberen te geven op de vraag hoe je je als groen burgerinitiatief succesvol kunt ontwikkelen. Een groot deel van de energie en output van dit project kwam tot stand tijdens de bijeenkomsten waarin initiatiefnemers en onderzoekers met elkaar in gesprek gingen. De ‘oogst’ uit deze bijeenkomsten bleek moeilijk vast te leggen in deze rapportage maar waren voor zowel de initiatiefnemers als onderzoekers erg waardevol.
Industriële vervuiling aanpakken met beplanting
Ramaker, R. ; Wilschut, M. ; Theuws, P. ; Duchhart, I. - \ 2013
Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
industrieterreinen - bodemverontreiniging - landgebruik - ruimtelijke ordening - ontwikkelingsplanning - landschapsarchitectuur - ontwerp - duurzame ontwikkeling - beplantingen - amsterdam - industrial sites - soil pollution - land use - physical planning - development planning - landscape architecture - design - sustainable development - plantations
Over het IJ in Amsterdam-Noord ligt industriegebied Buiksloterham, een deels verlaten industriegebied dat vervuild is met onder meer zink, koper en lood. De gemeente wil het terrein langzaam transformeren in een woongebied met winkels, maar de crisis remt ontwikkeling. In de tussentijd zou Buiksloterham aantrekkelijker worden als je er veel groen plant, bedachten twee Wageningse studenten landschapsarchitectuur. En dat was nog maar het begin van hun ambities. In hun afstudeerontwerp zetten Pieter Theuws en Mark Wilschut het groen aan het werk. Sommige bomen kunnen namelijk bodemvervuiling opruimen, in een proces dat phytoremediation heet. Dit werkt op verschillende manieren: met hun wortels voorkomen ze dat vervuiling uitspoelt, ze nemen zware metalen op en breken organische stoffen af. Dat heeft voordelen ten opzichte van industriële verwijdering, vertelt Ingrid Duchhart, assistent-professor landschapsarchitectuur en begeleider van het duo: 'Zo los je het probleem echt op in plaats van de grond alleen te verplaatsen.' Maar je moet er wel geduld voor hebben. Volgens Durchhart duurt het zo'n 45 tot 100 jaar totdat de planten de grond hebben opgeschoond. Voorlopig bestaat dit ontwerp grotendeels op papier. Na het winnen van een prijsvraag van de gemeente Amsterdam wordt phytoremediation in een klein deelgebied binnenkort in praktijk gebracht. Daarbij gaat het om een voormalige scheepswerf die onder de naam Ceuvel de Volharding een broedplaats moet worden voor creatieve ondernemers. De komende tien jaar halen planten daar gif uit de bodem en werken creatievelingen in aan land getakelde woonarken. Omdat het biochemische proces langzaam verloopt zijn de doelen voor die tien jaar noodgedwongen beperkt. 'We hebben niet de illusie dat we het helemaal schoon zullen achterlaten,' zegt Theuws. De scheepswerf moet vooral bewijzen dat de aanpak werkt. 'Ondertussen maken we plannen voor andere ongebruikte delen van Amsterdam, en andere steden.' Het ontwerp verschijnt binnenkort in het tijdschrift Environmental pol¬lution.
Vitamin D status is associated with physical performance: the results of three independent cohorts
Sohl, E. ; Jongh, R.T. de; Heijboer, A.C. ; Swart, K.M.A. ; Brouwer, E.M. ; Enneman, A.W. ; Groot, C.P.G.M. de; Velde, N. van der; Dhonukshe-Rutten, R.A.M. ; Lips, P. ; Schoor, N.M. van - \ 2013
Osteoporis International 24 (2013)1. - ISSN 0937-941X - p. 187 - 196.
older-adults - 25-hydroxyvitamin d - d supplementation - muscle strength - meaningful change - d deficiency - disability - fractures - women - amsterdam
This study, on the association between vitamin D status and physical performance and its decline, shows that vitamin D status is associated with physical performance in several older age groups. However, vitamin D status does not predict a decline in physical performance in individuals aged 55-65 years. Previous research in the Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) showed an association of vitamin D status with physical performance and its decline in persons aged 65 years and older. The current study aims to determine these associations in younger individuals and to replicate previous research of LASA. Data from three independent cohorts were used: two cohorts of LASA (LASA-II with measurements in 2002 (n = 707) and 2009 (n = 491), LASA-I-2009 (n = 355)) and the baseline measurement of the B-Vitamins for the Prevention of Osteoporotic Fractures (B-PROOF) study (n = 2,813). Participants performed three tests (walking test, chair stands, and tandem stand; range total score 0-12), except in LASA-II-2002 (only walking and chair stands tests; range total score 0-8). Multiple linear and logistic regression were used to assess whether vitamin D status was associated with total physical performance and its decline, respectively. The mean age of the participants was 60.0 (SD 3.0), 65.9 (2.9), 78.4 (5.3), and 74.4 (6.8) years for LASA-II-2002, LASA-II-2009, LASA-I-2009, and B-PROOF, respectively. Vitamin D status was not predictive of a clinical decline in total physical performance score in the LASA-II-2002 cohort (aged 55-65 years). After adjustment for confounding, participants with serum 25(OH)D <50 nmol/L scored 0.8 (95 % confidence interval 0.4-1.2), 0.9 (0.3-1.5), 1.5 (0.8-2.3), and 0.6 (0.3-0.9) points lower on total physical performance than participants with serum 25(OH)D a parts per thousand yenaEuro parts per thousand 75 nmol/L. Our study confirmed that serum 25(OH)D is associated with physical performance. However, vitamin D status did not predict a clinical decline in physical performance in individuals aged 55-65 years.
Stadslandbouw, nieuwe ronde nieuwe kansen
Jansma, Jan-Eelco - \ 2012
urban agriculture - food supply - urban areas - primary education - nature and environmental education - zuidelijk flevoland - amsterdam - rotterdam - friesland
Affective foodscapes in an economy of passion : repetition, opposition and adaptation in Mexican restaurants in Amsterdam, Madrid and San Francisco
Matus Ruiz, M. - \ 2012
University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Gerard Verschoor; K. Lindström. - [S.l. : s.n. - ISBN 9789461732828 - 274
mexicaanse kookkunst - restaurants - eetgelegenheden - amsterdam - nederland - spanje - pacifische staten van de vs - vs - voedselconsumptie - identiteit - landschap - adaptatie - stedelijke samenleving - mexico - mexican cookery - dining facilities - netherlands - spain - pacific states of usa - usa - food consumption - identity - landscape - adaptation - urban society

The
 main
 goal
 of
 my
 research
 was
 to
 analyze
 how
 the
 desire
 to
 affect
 and
 be
 affected
 by
 foreign
 signs
relates
 to
 the
 commoditization
 of
 food
 products
 offered
 in
 Mexican
 restaurants
 in
 Amsterdam,
 Madrid
and
 San
 Francisco.
 I
 conceive
 restaurants
 as
 foodscapes.
 Iargue
 that
 actors’
 attachments
 to
 passionate
networks
 enable
 their
 enactment.
 Foodscapes
 areintersemiotic
 translations
 of
 landscapes.
 In
 these
translations,
the
commoditization
of
food
has
been
based
on
its
relationships
with
idealized
entities
from the
Mexican
 and U.S.
 landscapes,
 giving
 rise
 to
 Tex‐Mex,
 Cal‐Mex,
 Mex‐Mex,
 Regional‐Mex
 and
“Real”‐ Mex
 restaurants.
The
 resulting
 foodscapes
 have
 the
 power
 to
 seduce
 consumers
 either
 by
 fixing
 their
beliefs
for
certain
foods
or
contaminating
new
passions.
My
approach
is
an
innovative
way
to
analyze
the
differentiation
of
markets
in
an
economy
that
bases
its
reproduction
in
the
contamination
of
desires
and
passions.Green Deal : Olifantsgras bij Schiphol
Kuypers, V.H.M. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 2 - 2.
miscanthus sinensis - teelt - luchthavens - haarlemmermeer - amsterdam - brandstofgewassen - duurzame ontwikkeling - biobased economy - cultivation - airports - fuel crops - sustainable development
Drie agrarische ondernemers uit de Haarlemmermeer beginnen dit voorjaar met de teelt van Olifantsgras op percelen in de omgeving van Schiphol. Ze tekenden daarvoor half december een green deal met Wageningen UR (Universiteit & Research centre) en de ministeries van EL&M.
Natuurlijke ontwikkelingen in het Amsterdamse Bos : een studie naar de bosontwikkeling in de Natuurboszone en de Parkboszone
Verkaik, E. ; Koop, H.G.J.M. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2102) - 48
bossen - bosbouw in steden - beschermde bossen - bosstructuur - bosbedrijfsvoering - stedelijke gebieden - natuurontwikkeling - verjonging - botanische samenstelling - amsterdam - noord-holland - forests - urban forestry - reserved forests - forest structure - forest management - urban areas - nature development - regeneration - botanical composition
De bosontwikkeling in de Noordboszone en Parkboszone van het Amsterdamse bos zijn onderling vergeleken op openheid van het bos, mate van ontmenging van de boomlaag en hoeveelheid dood hout. Beide beheersvormen verschillen onderling in openheid, mate van verjonging, belevingswaarde en boomsoortensamenstelling nu en in de toekomst. De afwisseling van beide beheersvormen geeft een extra meerwaarde aan het bos en zou naast elkaar gehandhaafd moeten worden. Ontmenging of veresdoorning door nietsdoen-beheer treedt nauwelijks op. De waterkwaliteit moet gewaarborgd blijven door afvoeren van blad- en takafval, waarbij voorkomen moet worden dat de oevers worden opgehoogd.
Governance vanuit gemeenschappen
Eshuis, J. ; Dam, R.I. van; Aarts, M.N.C. - \ 2009
In: Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water / Breeman, G., Goverde, H.J.M., Termeer, K., Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - p. 190 - 203.
gemeenschapsontwikkeling - huisvesting - zelfhulp - steden - golfbanen - stedelijke planning - oostelijk flevoland - amsterdam - community development - housing - self help - towns - golf courses - urban planning
Op het ADM-terrein (Amsterdam) wonen ongeveer honderd mensen, al fluctureert dat aantal door de seizoenen heen van ongeveer tachtig tot circa hondervijftig. De mensen in de ADM zijn creatieve mensen, naar eigen zeggen 'mensen die iets willen en iets kunnen'. Zo hebben bewoners zelf gezorgd dat ze zijn aangesloten op riolering, water en elektriciteit. De golfresidentie (Dronten) bestaat uit vierhonderdvijftig woningen, onderverdeeld in driehonderdzestig vrijstaande villa's en vijf woontorens met negentig appartementen. Om de huizen op de residentie ligt een achttien holes golfbaan. Het totale terrein is 86 hectares groot waarvan zo'n 56 hectares als golfterrein is ingericht
Agrocentrum Westpoort: utopie of innovatie? : reflecties en leerpunten rond een systeeminnovatief project
Breure, A.S.H. ; Smeets, P.J.A.M. ; Broeze, J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1394) - 55
veehouderij - intensieve veehouderij - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - economie - projecten - landbouwindustrie - stedelijke gebieden - stadslandbouw - glastuinbouw - duurzame landbouw - noord-holland - amsterdam - livestock farming - intensive livestock farming - innovations - sustainability - economics - projects - agribusiness - urban areas - urban agriculture - greenhouse horticulture - sustainable agriculture
Ervaringen en reflecties rond een agropark in wording (Amsterdam). De Westpoort is een stedelijk ontwerp gericht op intensieve veehouderij, glastuinbouw die ruimtelijk bij elkaar gebracht worden: een innovatieve stadsboerderij, aldus de inleiding van dit rapport, dat voortborduurt op een eerdere publicatie (De Wilt, 2000)
Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden; studie naar de mogelijkheden om de aanwezigheid van ganzen in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol zodanig te sturen dat het risico van vogelaanvaringen met vliegtuigen geminimaliseerd wordt
Ebbinge, B.S. ; Kwak, R.G.M. ; Cottaar, F.J.H. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1478) - 42
luchttransport - vogels - ganzen - risicoschatting - mortaliteit - haarlemmermeer - amsterdam - air transport - birds - geese - risk assessment - mortality
Rondom Schiphol zijn ganzen aan het toenemen. Met name de Grauwe Gans in de zomermaanden en kolganzen en rietganzen in de wintermaanden kruisen regelmatig de vliegroutes van landende en stijgende vliegtuigen. Maatregelen worden voorgesteld die de directe omgeving van Schiphol voor ganzen zo ongunstig mogelijk maken, om vogelsterfte te voorkomen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.