Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==apidae
Check title to add to marked list
Weerstand van honingbijenvolken
Blacquiere, T. ; Heemert, K. van - \ 2016
Bijenhouden 9 (2016)3. - ISSN 1877-9786 - p. 11 - 11.
apidae - honingbijen - diergezondheid - bijensterfte - biologische achteruitgang - nadelige gevolgen - varroa - thermoregulatie - bijenproducten - honey bees - animal health - bee mortality - biodeterioration - adverse effects - thermoregulation - hive products
14 maart jl. organiseerde Bijen@WUR
het al weer vierde symposium over de
gezondheid van bijen, onder het thema
‘Weerstand van bijenvolken’, want bijen
kunnen veel zelf. Hoe bijen en imkers
zouden moeten omgaan met de kleine
bijenkastkever, als die zijn opmars
vanuit Italië begint, bleef nog even
geheim, want Bram Cornelissen had
het druk met zijn eigen weerstand
tegen de griep. Frank van Langevelde
van Resource Ecology bleek een
perfecte, snel beschikbare vervanger
met een verhaal over de thermoregulatie
van bijenvolken en individuele bijen
De Kleine Bijenkastkever : Een beknopt overzicht van de huidige kennis
Cornelissen, A.C.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, PRI bees - 29 p.
honingbijen - apidae - insectenplagen - aethina tumida - bijenziekten - honey bees - insect pests - bee diseases
De kleine bijenkastkever is een parasiet van de westerse honingbij (Apis mellifera spp.). In 2014 is deze kever aangetroffen in Zuid-Italië. Ondanks een uitvoerig uitroeiings-programma blijkt een jaar later dat de kever zich in het gebied gevestigd heeft. Het is aannemelijk dat de kever zich in de komende jaren verder over Europa zal verspreiden. De kever kan grote schade aan bijenvolken aanrichten, maar is met gerichte methodieken goed te beheersen. Dit document geeft een beknopt overzicht van de huidige kennis, over de kleine bijenkastkever
Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten
Rooij, S.A.M. van; Cormont, A. ; Geertsema, W. ; Haag, Martijn ; Opdam, P.F.M. ; Reemer, M. ; Spijker, J.H. ; Snep, R.P.H. ; Steingröver, E.G. ; Stip, Anthonie - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2720) - 41 p.
biodiversiteit - insect-plant relaties - regionale planning - ecologische hoofdstructuur - landschap - zuid-holland - bestuivers (dieren) - apidae - lepidoptera - biodiversity - insect plant relations - regional planning - ecological network - landscape - pollinators
Het programma Groene Cirkels (van Heineken) heeft het initiatief genomen tot het realiseren van een duurzaam bijenlandschap in het land van Wijk en Wouden. Deze handreiking wil een impuls geven aan het realiseren daarvan. In Nederland hebben we zo’n 350 verschillende wilde bestuivende insectensoorten. Door variatie in onder andere bloemvormen en kelkdiepte en bloeiseizoen zijn er gespecialiseerde insecten nodig, aangepast op bloeivorm en het bloeiseizoen. Ook moet bestuiving plaats kunnen vinden onder verschillende omstandigheden: bij goed en slecht weer, in vroege en late voorjaren. Nu eens doet de ene soort het goed, dan is er weer een andere die het meeste werk verzet. Diversiteit aan bijen, hommels en zweefvliegen geeft zekerheid voor bestuiving door de jaren heen.
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Bukovinszki, T. ; Biesmeijer, J.C. ; Wäckers, F.L. ; Prins, H.H.T. ; Kleijn, D. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 37 - 40.
cultuurlandschap - functionele biodiversiteit - wilde bijenvolken - apidae - bombus - bloemen - bijenstanden - bestuiving - veldproeven - cultural landscape - functional biodiversity - wild honey bee colonies - flowers - apiaries - pollination - field tests
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Wij willen nagaan of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in deze landschappen kan tegengaan. De resultaten laten zien dat het verhogen van het aanbod van bloemen kan leiden tot een soortenrijkere gemeenschap van wilde bestuivers, niet alleen in de bloemenvelden zelf maar ook in het omliggende landschap.
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland
Groot, G.A. de; Knoben, Nieke ; Kats, R.J.M. van; Dimmers, W.J. ; Zelfde, M. van 't; Reemer, M. ; Biesmeijer, Koos ; Kleijn, D. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2716) - 67 p.
pyrus communis - peren - fragaria ananassa - aardbeien - bestuiving - bestuivers (dieren) - apidae - honingbijen - bombus - syrphidae - wilde bijenvolken - nederland - pears - strawberries - pollination - pollinators - honey bees - wild honey bee colonies - netherlands
Bees and bumblebees useful for crop protection as well as pollinating : handy 'air quality detectors' pick up bacteria and fungal spores
Steen, Sjef van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - apidae - bombus - pollination - plant protection - plant health - antagonism - air quality - agricultural research - flowers

Bees and bumblebees are, thanks to their build and behaviour, good pollinators. But they have additional potential. They are also useful for disease control by transferring antagonistic microorganisms and for retrieving information about diseases in the fields. An important aspect for all these tasks is: How do we keep them working under the ‘new’ growing conditions in the greenhouse?

Rapport Honingbijen : Surveillance Programma 2014
Biesmeijer, K. ; Groot, G.A. de; Rijk, T.C. de; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
Leiden : Naturalis Biodiversity Center - 16 p.
apidae - honingbijen - bijenhouderij - diergezondheid - bijenziekten - bijensterfte - varroa - overheidsbeleid - landbouwkundig onderzoek - nederland - pesticiden - milieufactoren - honey bees - beekeeping - animal health - bee diseases - bee mortality - government policy - agricultural research - netherlands - pesticides - environmental factors
Naar aanleiding van het door staatssecretaris Sharon Dijksma geïnitieerde brede-maatschappelijke overleg over de gezondheid van bijen zijn verschillende partijen in actie gekomen en is er een gezamenlijke agenda vastgesteld. Topprioriteit kreeg het vaststellen van de oorzaken voor de sterfte van honingbijenvolken in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vervolgens opdracht gegeven aan een consortium onder leiding van Prof. Dr. Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit van Amsterdam om dit consortium te leiden en vorm te geven. De hoofdfinancier is EZ (51%) met Nefyto als co-financier (49%), het totale budget bedraagt maximaal 1.2 miljoen euro en het project zal lopen van 2014 tot 2018. Hoofddoel: Vaststellen van de status van de gezondheid van honingbijen in Nederland en het in kaart brengen van de risicofactoren die correleren met de wintersterfte van volken, waaronder blootstelling aan gewasbeschermings-middelen, bijenziekten, voedselaanbod, landschap en milieu, en de imkerpraktijk.
Duurzaamheidseffecten van akkerranden
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainability - biodiversity - field margins - scientific research - pilot projects - apidae - bombus - pollinators - natural enemies - insect pests - birds - ornamental value - small mammals
Bijen en hommels, naast bestuivers ook nuttig bij gewasbescherming : nuttige ‘snuffelpaal’ door meenemen bacteriën en schimmels
Arkesteijn, M. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)8. - p. 48 - 49.
glastuinbouw - apidae - bestuivers (dieren) - gewasteelt - plantgezondheid - gewasbescherming - antagonisten - nuttige insecten - belichting - bloei - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - greenhouse horticulture - pollinators - crop management - plant health - plant protection - antagonists - beneficial insects - illumination - flowering - agricultural research - cropping systems
Bijen en hommels zijn door hun bouw en gedrag goede bestuivers. Maar ze kunnen meer. Ze zijn ook heel geschikt om antagonistische micro-organismen voor ziektebestrijding over te brengen én informatie vanuit het veld over ziekten mee terug te nemen. Belangrijk voor al deze taken is: hoe houden we ze actief onder de ‘nieuwe’ teeltomstandigheden in de kas?
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen : kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland
Groot, G.A. de; Kats, R.J.M. van; Reemer, M. ; Sterren, D. van der; Biesmeijer, J.C. ; Kleijn, D. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2636) - 71
bestuivers (dieren) - bestuiving - insecten - apidae - wilde bijenvolken - bevruchting - zetting - appels - blauwe bessen - biodiversiteit - ecosystemen - veldgewassen - wetenschappelijk onderzoek - nederland - pollinators - pollination - insects - wild honey bee colonies - fertilization - set - apples - blueberries - biodiversity - ecosystems - field crops - scientific research - netherlands
De bestuiving van landbouwgewassen door gehouden en in het wild levende soorten bijen en zweefvliegen vormt een relevante en veelgenoemde ecosysteemdienst, die echter onder toenemende druk staat. De honingbijen die traditioneel landbouwgewassen bestuiven, gaan in aantal sterk achteruit als gevolg van te hoge sterfte, met name gedurende de winterperiode. Momenteel wordt door meerdere instituten, waaronder Wageningen UR, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de sterfte van honingbijen. Waarschijnlijk speelt een complex van factoren een rol, waaronder het gebruik van bepaalde insecticiden en de parasitaire varroamijt, een gebrek aan natuurlijke voedselbronnen en/of klimaatsveranderingen. Ook veel wilde bijensoorten nemen in aantal af. Ongeveer de helft van de wilde bijensoorten in Nederland staat op de Rode Lijst. Hoofddoel van het voorliggende onderzoek was het agronomisch en economisch kwantificeren van de bijdrage van bestuivende diensten door wilde en gedomesticeerde (bijgeplaatste) insecten aan de landbouwkundige productie van twee belangrijke Nederlandse insecten-bestoven fruitgewassen: de appel en de blauwe bes. Op deze wijze levert het onderzoek een ‘proof-of-concept’ van het economisch belang van ecosysteemdiensten, en daarmee biodiversiteit, voor de Nederlandse samenleving.
Economisch nut volstaat niet als basis natuurbeheer
Kleis, R. ; Kleijn, D. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)20. - ISSN 1874-3625
wilde bijenvolken - apidae - honingbijen - natuurbeheer - bestuivers (dieren) - economische analyse - akkerranden - biodiversiteit - wild honey bee colonies - honey bees - nature management - pollinators - economic analysis - field margins - biodiversity
De bestuiving van landbouwgewassen is het werk van slechts een handjevol soorten bijen. De rest is economisch gezien nutteloos. Als argument voor natuurbeheer is dus meer nodig dan economisch nut.
Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
Kleijn, D. - \ 2015
Nature Today (2015)18 juni.
insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
‘Kunstbloem’ in finale Bio-Art & Design
Kleis, R. ; Kleijn, D. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
landschap - kunst - apidae - bestuiving - prijzen (competitie) - landscape - arts - pollination - prizes
Hoe ziet het landschap eruit als bijen op een kunstbloem met gekleurde pollen foerageren? Als een Van Gogh? Het idee levert onderzoeker David Kleijn een plek op in de finale van de Bio-Art & Design competitie. Synthetic Pollinizer heet het project dat Kleijn samen met de Australische kunstenaar Michael Candy uit wil voeren. En die ‘Kunstbloem’ komt er als het duo bij de eerste drie van de BAD-Award eindigt. Dan ligt er 25.000 euro te wachten om het bestuivingsproject daadwerkelijk uit te voeren.
Ketenanalyse residu gewasbeschermingsmiddelen : Bloembollen, boomkwekerijproducten en vaste planten
Werd, H.A.E. de; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 87
pesticiden - bloembollen - sierplanten - houtachtige planten - apidae - honingbijen - bijensterfte - bemonsteren - insecticidenresiduen - analyse - fungiciden - acariciden - pesticides - ornamental bulbs - ornamental plants - woody plants - honey bees - bee mortality - sampling - insecticide residues - analysis - fungicides - acaricides
Greenpeace heeft in het voorjaar van 2014 bloembol- en knolproducten en tuinplanten in pot op residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden laten onderzoeken. PPO Wageningen UR heeft op verzoek van KAVB, Anthos en de LTO Vakgroep Boomkwekerij en Vaste planten, de herkomst van de gevonden residuen geanalyseerd. Hierbij is voor 18 van de bemonsterde en 2 extra gewassen in beeld gebracht wat het toegelaten gebruik van fungiciden, insecticiden en acariciden in Nederland is. Vervolgens zijn voor dezelfde 18 gewassen de gevonden residuen vergeleken met de te verwachten residuen op basis van het toegelaten gebruik. Ook de herkomst van de residuen die niet te verklaren zijn op basis van het in Nederland toegelaten gebruik is geanalyseerd. Binnen deze studie zijn geen nieuwe proeven of metingen uitgevoerd, maar zijn schattingen van het verloop van de ordegrootte van residugehaltes gemaakt op basis van de eigenschappen van de betreffende stoffen.
Eindrapportage: Bedrijven voor Bijen
Cornelissen, B. ; Alebeek, F.A.N. van; Berg, W. van den - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 46
apidae - wilde bijenvolken - detectie - drachtplanten - biodiversiteit - bedrijventerreinen - stadsomgeving - openbaar groen - bestuivers (dieren) - participatie - wilde bloemen - insecten - wild honey bee colonies - detection - pollen plants - biodiversity - business parks - urban environment - public green areas - pollinators - participation - wild flowers - insects
In het project “Bedrijven voor Bijen” (2012 – 2014) hebben verschillende partijen, waaronder De Gasunie en Wageningen UR, onderzocht hoe en met welke maatregelen populaties van bijen op bedrijventerreinen en in industriële infrastructuur versterkt kunnen worden. Het onderzoek bestaat uit drie onderzoekslijnen: a) Bijen op leidingtracés van de Gasunie, b) Bijen in de stad en c) beheer van gazons voor bestuivers. Dit rapport beschrijft de resultaten van de drie studies.
Insecten in je achtertuin (2) Praktisch: Zo krijg je meer vlinders en bijen in je tuin
Alebeek, Frans van - \ 2015
insects - apidae - lepidoptera - biotopes - habitats - gardens - construction - knowledge - biodiversity
Insecten in je achtertuin. Een ongeziene rijkdom
Alebeek, Frans van - \ 2015
apidae - wild honey bee colonies - insects - gardens - plantations - species diversity - habitats - biotopes - urban environment - comparative research
Interactie tussen varroa en omgevingsfactoren. Bijennieuws 28
Blacquière, T. ; Cornelissen, B. ; Dooremalen, C. van; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
Wageningen : Bijen@wur
apidae - honingbijen - bijensterfte - doodsoorzaken - factoranalyse - milieufactoren - technieken - detectie - wetenschappelijk onderzoek - honey bees - bee mortality - causes of death - factor analysis - environmental factors - techniques - detection - scientific research
Het probleem van de sterfte van bijenvolken is multifactorieel. Allerlei factoren kunnen soms een beetje of soms zelfs sterk negatieve uitwerking hebben op bijenvolken, en die negatieve uitwerking kan in principe bijdragen aan de bijensterfte. Sommige factoren komen ook nog hand in hand (varroa en sommige virussen). Zolang de relatieve bijdrage van factoren niet bekend is kunnen we maar beter uitgaan van en rekening houden met een mogelijke bijdrage en ondertussen de factoren waar we alvast iets aan kunnen doen zo gunstig mogelijk te maken
Natuurlijke selectie van varroaresistente bijenvolken. Bijennieuws 28
Blacquière, T. - \ 2014
Wageningen : Bijen@wur
apidae - wilde bijenvolken - dierveredeling - rassen (dieren) - ziekteresistentie - selectiemethoden - diergezondheid - varroa - besmetting - mijten - wild honey bee colonies - animal breeding - breeds - disease resistance - selection methods - animal health - contamination - mites
Naar aanleiding van in het wild gevonden (Noord Amerika, Frankrijk) en via experimenten verkregen (Gotland, Zweden) min of meer resistente volken, althans natuurlijk overlevende volken, hebben wij in 2007 met een nateelt van Gotland koninginnen en in 2008 met een Nederlands mengsel van bijenvolken twee teelten van bijenvolken opgezet zonder varroa te bestrijden. Bij de 2008-serie hebben we ook een groep volken als controle meegenomen, waarin varroa twee keer per jaar wordt bestrede
Het belang van wilde bestuivers voor de landbouw en oorzaken voor hun achteruitgang
Scheper, J.A. ; Kats, R.J.M. van; Reemer, M. ; Kleijn, D. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2592) - 50
bestuivers (dieren) - apidae - fauna - insect-plant relaties - ecosysteemdiensten - landbouw - vruchtbomen - nederland - pollinators - insect plant relations - ecosystem services - agriculture - fruit trees - netherlands
Wilde bestuivers zoals bijen en zweefvliegen leveren een belangrijke bijdrage aan de productie van insect-bestoven landbouwgewassen. Wat de bijdrage van wilde bestuivers is ten opzichte van de diensten geleverd door de honingbij is momenteel onbekend in Nederland. De huidige studie had tot doel meer inzicht te krijgen in (1) welke wilde bestuivers tot soorten behoren die voor de - Nederlandse - landbouw relevant kunnen worden geacht, (2) wat bekend is van hun populatieontwikkelingen en wat waarschijnlijk belangrijke factoren zijn die hun achteruitgang kunnen verklaren en (3) indien de achteruitgang van voedselplanten een belangrijke factor zou zijn bij de achteruitgang van wilde bestuivers, welke (natuur)beheermaatregelen dan eventueel denkbaar zijn om de beschikbaarheid van voedselplanten te bevorderen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.