Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 99

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==application
Check title to add to marked list
Training Manual Occupational Pesticide Exposure & Health
Maden, E.C.L.J. van der; Gordijn, F. ; Wulansari, M. ; Koomen, I. - \ 2015
Wageningen UR (vegIMPACT report 11) - 61
pesticiden - toepassing - blootstelling - gezondheid op het werk - opleiding - handleidingen - pesticides - application - exposure - occupational health - training - guide books
The VegIMPACT project, short for ‘vegetable production and marketing with impact’, aims to improve vegetable production and marketing of small farmers in Indonesia. VegIMPACT contributes to increased food security and private sector development in Indonesia and is financed by the Netherlands Government. The program (2013-2016) is carried out by Wageningen University and Research Centre, together with local partners and national and international companies involved in the vegetable production and marketing chain. One of the work packages of the vegIMPACT project is Occupational Health. This work package intends to reduce pesticide related occupational health hazards, with specific attention to women. At the moment there is limited awareness about the chronic negative health effects of exposure to pesticides such as e.g. cancer, infertility and miscarriages. Especially women receive no or limited information on pesticides. In order to reduce pesticide related occupational health risks in Indonesian agriculture major steps must be taken with regard to the reduction of pesticide exposure and improvement of handling and application practices. This training manual is developed as a supplement to the vegIMPACT ‘Occupational Pesticide Exposure & Health’ PowerPoint presentation and is designed for trainers facilitating the vegIMPACT ‘Occupational Pesticide Exposure & Health’ training.
Aparte toediening geeft betere resultaten : alternatief voor ijzerchelaat in praktijk getoetst met positief resultaat
Hoogstraten, K. van; Voogt, W. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 23 - 25.
glastuinbouw - plantenvoeding - sporenelementen - polyfosfaten - bemesting - toepassing - opname (uptake) - effecten - ijzerhoudende meststoffen - chelaten - meststofdragers - greenhouse horticulture - plant nutrition - trace elements - polyphosphates - fertilizer application - application - uptake - effects - iron fertilizers - chelates - fertilizer carriers
IJzer is een onmisbaar voedingselement, dat nodig is voor de vorming van bladgroen en zo chlorose voorkomt. Omdat het element normaal niet opgelost blijft – en dan niet beschikbaar is voor de plant – zijn al jaren ijzerchelaten voorhanden. Bij een nieuwe meststof is het ijzer op een andere manier gebonden, namelijk met een combinatie van polyfosfaten. Bij toediening via een aparte bak blijkt het in de praktijk goed te werken. De meststof heeft daarnaast andere effecten, zoals minder bladrand en makkelijker UV-ontsmetting. Recent onderzoek en praktijkervaringen geven vergelijkbare resultaten.
Kas als apotheek
Labrie, C.W. - \ 2015
glastuinbouw - gewasproductie - voedingsstoffen - ingrediënten - innovaties - modellen - kastechniek - teeltsystemen - nieuwe producten - materialen uit biologische grondstoffen - toepassing - plantextracten - biobased economy - greenhouse horticulture - crop production - nutrients - ingredients - innovations - models - greenhouse technology - cropping systems - new products - biobased materials - application - plant extracts
Het doel van het initiatief Kas als Apotheek is nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor inhoudstoffen uit bedekte teelten. De combinatie van de stuurmogelijkheden die kassen bieden, in combinatie met het vakmanschap van de telers en een evidence based aanpak rond veredeling, teelt, keten en specifieke inhoudstoffen moeten het mogelijk maken om nieuwe initiatieven op te zetten waarin nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld op de volgende issues, die duidelijke raakvlakken hebben met biobased en gezondheid
Toediening CO² in leliebroei kan energie besparen
Wildenbeest, G. ; Slootweg, G. ; Hogewoning, S. ; Meis, G. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)307. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 41.
lelies - bloembollen - kooldioxide - toepassing - energiebesparing - cultuurmethoden - forceren van planten - lilies - ornamental bulbs - carbon dioxide - application - energy saving - cultural methods - forcing
Anders dan in veel andere glastuinbouwgewassen is CO2-bemesting in de leliebroei niet gangbaar. Uit onderzoek blijkt echter dat CO2-toediening een forse energiebesparing op assimilatiebelichting kan geven in de vorm van een lagere belichtingsintensiteit en/of kortere belichtingsduur. Wellicht is een besparing van 30 procent haalbaar, stelde Sander Hogewoning op een gewasbijeenkomst lelie.
Nieuwe technieken ter bestrijding van trips : eerste verkenning van nieuwe mogelijkheden om tripsschade te beheersen in de teelt van prei en sluitkool
Huiting, H.F. ; Kruistum, G. van; Rozen, K. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 28
koolsoorten - allium porrum - plantenplagen - thrips tabaci - insecticiden - toepassing - aantasting - gevoeligheid van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - cabbages - plant pests - insecticides - application - infestation - varietal susceptibility - agricultural research
De schade door tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) in prei treedt vooral op in warme zomers: hoe droger en warmer het weer, hoe groter de kans dat tabakstrips schade veroorzaakt. De tabakstrips is een polyfaag en zeer mobiel insect, dat zich snel kan vermeerderen. Tripsbeheersing vraagt veel aandacht van telers van kool en prei, doordat trips zeer mobiel kan zijn en een hoge reproductiesnelheid kan halen; onder Nederlandse omstandigheden zijn er 5 à 8 generaties per jaar. In Nederlandse buitenteelten is overwegend de tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) problematisch. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de effectiviteit van twee toepassingsmethoden via de bodem en enkele insecticide–doseringscombinaties op tripsaantasting in prei en sluitkool.
Elementen chloor en nikkel ook essentieel voor groei en ontwikkeling : er is meer dan hoofd- en sporenelementen
Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)5. - p. 26 - 27.
glastuinbouw - plantenvoeding - sporenelementen - metaalelementen - plantgezondheid - sporenelementtekorten - mestbehoeftebepaling - toepassing - greenhouse horticulture - plant nutrition - trace elements - metallic elements - plant health - trace element deficiencies - fertilizer requirement determination - application
Het was zo simpel: planten hebben twaalf elementen echt nodig, verdeeld in zes hoofdelementen en zes sporenelementen. Maar dat beeld kan beter op de schop. Van minstens twee elementen is aangetoond dat ook zij noodzakelijk zijn, sommige andere zijn essentieel voor bepaalde planten en nog een hele groep kan soms de groei en kwaliteit bevorderen. En zoals zo vaak: veel is nog onbekend.
International Advances in Pesticide Application 122
Anderson, P.G. ; Balsari, P. ; Carpenter, P.I. ; Cooper, S.E. ; Glass, C.R. ; Magri, B. ; Miller, P.C.H. ; Mountford-Smith, C. ; Robinson, T.H. ; Stock, D. ; Taylor, W.A. ; Zande, J.C. van de - \ 2014
Wellesbourne, Warwick CV35 9EF, UK : Association of Applied Biologists Warwick Enterprise Park - 470
pesticiden - biopesticiden - toepassing - toedieningswijzen - wereld - pesticides - microbial pesticides - application - application methods - world
CropReporterTM vertelt hoe het gaat met de plant
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
You Tube
glastuinbouw - teeltsystemen - kastechniek - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - klimaatregeling - belichting - toepassing - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - sustainability - energy saving - air conditioning - illumination - application
Met het blote oog is het niet mogelijk om vast te stellen hoe de fotosynthese in een groeiende plant verloopt. Een nieuwe faciliteit van Wageningen UR Glastuinbouw geeft deze informatie wel zonder dat de plant wordt vernietigd. Deze zogenaamde CropReporterTM geeft nieuwe mogelijkheden bij het ontwikkelen van onkruidbestrijdingsmiddelen of bij het optimaliseren van de teelttechniek.
Pythiumbestrijding hyacint: plannen en rekenen
Vreeburg, P.J.M. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
BloembollenVisie (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - hyacinthus - schimmelziekten - pythium - bestrijdingsmethoden - maatregelen - toepassing - aantasting - modellen - schade - ornamental bulbs - fungal diseases - control methods - measures - application - infestation - models - damage
Pythium veroorzaakt veel schade in hyacint en is niet goed te bestrijden. In een meerjarig onderzoek bij PPO is een aantal veelbelovende maatregelen (Ridomil Gold, Pseudomonas SS101 en groenbemesters) getest. Er is gekeken naar de effectiviteit van combinaties van maatregelen en van herhaalde toepassing. Een afdoende bestrijding bleek echter niet mogelijk. Een rekenmodel is ontwikkeld om de economische schade bij hyacint door een aantasting en het effect van een bestrijding inzichtelijk te maken.
Bladvoeding die fosfaatgehalte wél verhoogt
Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
malus - plantenvoeding - bladvoeding - fosformeststoffen - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - plant nutrition - foliar nutrition - phosphorus fertilizers - application - application methods - spraying - cropping systems - sustainability
Recente resultaten uit Canadees onderzoek maken de oude fosfaatdiscussie uit de jaren zeventig weer actueel: de streefwaarde voor het fosfaatbladgehalte zou drastisch omhoog moeten. Dit zou leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en betere resultaten in de lange bewaring. Daarvoor moet men onderzoeken hoe het fosfaatblad gehalte verhoogd kan worden. Met breedwerpige bemesting, fertigatie of champost lukt het in ieder geval niet of nauwelijks. Fosfaatbladvoeding biedt uitkomst, bleek uit onderzoek van PPO in Randwijk.
Dunnen met ATS vraagt andere strategie
Maas, F.M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 11.
malus - appels - dunnen - plantengroeiregulatoren - vruchtzetting - toedieningswijzen - spuiten - bestuiving - timing - toepassing - besluitvorming - teelthandleidingen - apples - thinning - plant growth regulators - fructification - application methods - spraying - pollination - application - decision making - cultivation manuals
Bespuitingen met de bladmeststof ATS zijn al meer dan tien jaar een door veel fruittelers toegepaste teelthandeling om de vruchtzetting bij appel te beperken. Vooral bij uitbundig bloeiende bomen kunnen telers bij een juist toepassingsmoment de vruchtzetting verkleinen. Later is dan minder chemische vruchtdunning en arbeidsintensieve handdunning nodig. Recent onderzoek van WUR/PPO Fruit wijst uit dat de huidige wijze van vruchtdunning aangepast dient te worden.
Effectiviteit ATS bespuiting voor vruchtdrachtregulatie appel
Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2013-01) - 27
appels - ammoniumthiosulfaat - groeiremmers - plantengroeiregulatoren - bestuiving - toepassing - timing - modellen - vruchtzetting - plantenontwikkeling - apples - ammonium thiosulfate - growth inhibitors - plant growth regulators - pollination - application - models - fructification - plant development
De effectiviteit waarmee ATS de vruchtzetting vermindert neemt af met de tijd tussen bestuiving en ATS bespuiting en vertoont een zeer goede relatie met de via het pollenbuisgroeimodel berekende groei van de pollenbuis vanaf de stempel naar het vruchtbeginsel. Bij 50% pollenbuisgroei is de remmende werking van ATS op de vruchtzetting verminderd tot circa 50%. Bij bomen met grote aantallen bloemclusters, waarbij het streven is om appels te laten groeien uit de koningsbloem van ieder cluster, is de aanbeveling om de bloeiontwikkeling en bestuiving door bijen en andere insecten nauwkeurig te volgen. Op basis van het pollenbuisgroeimodel dient de eerste ATS- bespuiting dan uitgevoerd te worden zodra de pollenbuisgroei van het gewenste aantal geopende koningsbloemen, inclusief de gewenste marge, dat nodig is om het streefdrachtniveau van de boom te bereiken volgens het model op 50 tot 80% uitkomt. Met herhaalde bespuiten moet daarna de vruchtzetting van later opengaande bloemen zo volledig mogelijk worden voorkomen. Dit is eerder dan in de thans gangbare strategie gebruikelijk is en waarbij de eerste bespuiting 1 dag na volle bloei wordt uitgevoerd.
Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw: Beoordeling van vier technieken op effectiviteit in verwijderen gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater en toepasbaarheid in een glastuinbouwomgeving
Ruijven, J.P.M. van; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1222)
waterzuivering - technieken - lozing - gewasbescherming - producten - verwijdering - toepassing - glastuinbouw - nederland - water treatment - techniques - disposal - plant protection - products - removal - application - greenhouse horticulture - netherlands
Gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw worden door waterschappen in concentraties aangetroffen die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Om dit probleem op te lossen en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor de toelating van de middelen, is onderzoek uitgevoerd naar technieken die gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater van glastuinbouwbedrijven kunnen verwijderen. Op basis van een longlist van potentieel geschikte zuiveringstechnieken, zijn vier technieken geselecteerd en getest op zuiveringseffectiviteit, toepasbaarheid in de glastuinbouw, en kosten: (1) elektrochemische fl occulatie, (2) waterstofperoxide met lagedruk UV, (3) waterstofperoxide met middendruk UV en (4) ozon in combinatie met een actief koolstoffilter.
Kan de verdeling van biologische bestrijders beter?
Os, E.A. van - \ 2013
glastuinbouw - kasgewassen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - optimalisatie - plantenplagen - toepassing - methodologie - ziektebestrijding - sensors - greenhouse horticulture - greenhouse crops - biological control agents - optimization - plant pests - application - methodology - disease control
Poster met informatie over optimalisatie van de verdeling van biologische bestrijders in kassen. Waarbij aandacht voor de methode van doseren van biologische bestrijders, ziektedetectie en aanpassing van de doseerhoeveelheid aan de plek van de plaag en de plantgrootte en beslissen hoeveel en waar bestrijders moeten worden uitgezet.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen
Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - gewassen - mest - magnesiummeststoffen - calciummeststoffen - toepassing - dosering - bodemtypen - bemesting - arable farming - crops - manures - magnesium fertilizers - calcium fertilizers - application - dosage - soil types - fertilizer application
Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kalk
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - gewassen - mest - kalkmeststoffen - toepassing - dosering - bodemtypen - bemesting - arable farming - crops - manures - liming materials - application - dosage - soil types - fertilizer application
In dit artikel worden adviezen gegeven voor bemesting van akkerbouwgewassen met kalk. De kalktoestand wordt uitgedrukt met de pH-KCl. Waardering van de pH-KCl en advies-pH's voor verschillende bodemtypen en bouwplannen zijn in tabellen weergegeven.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : sporenelementen
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - gewassen - mest - sporenelementen - borium - mangaan - koper - ijzer - zink - molybdeen - toepassing - dosering - bemesting - arable farming - crops - manures - trace elements - boron - manganese - copper - iron - zinc - molybdenum - application - dosage - fertilizer application
In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met de sporenelementen; borium, mangaan, koper, ijzer, zink en molybdeen.
Beste toepassing van bicarbonaat
Jong, P.F. de - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)13. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 18.
fruitteelt - kalium - bicarbonaten - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - toepassing - bladbespuiting - spuiten - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - potassium - bicarbonates - plant protection - plant disease control - application - foliar spraying - spraying - agricultural research
Kaliumbicarbonaat is een zout en is beter bekend als bakpoeder. Naast deze toepassing is gebleken dat het ook een werking heeft op plantenziekten. Momenteel heeft Karma met kaliumbicarbonaat als werkzame stof een toelating in fruit.
Wegwijs in de natuur : achtergronden, illustraties en toepassingen van het informatiesysteem SynBioSys
Bongers, M.G.H. ; Graaf, M.C.C. de; Hennekens, S.M. ; Janssen, J.A.M. ; Loon, H.A.M.M. van; Ozinga, W.A. ; Rooijen, N.M. van; Schaminee, J.H.J. - \ 2013
[Wageningen] : Alterra [etc.] - 110
vegetatietypen - plantengemeenschappen - databanken - hoger onderwijs - toepassing - vegetation types - plant communities - databases - higher education - application
De afgelopen twee jaar is door HBO en MBO onderwijs, in samenwerking met Alterra en werkveld, gewerkt aan het zodanig invullen van SynBioSys dat het bruikbaar is zowel binnen het werkveld als het onderwijs. Als laatste product van het project is tot stand gekomen: Wegwijs in de Natuur: achtergronden, illustratie en toepassingen van het Informatiesysteem SynBioSys.
Toepassing van elicitors ter verhoging van de plantweerstand
Derkx, M.P.M. ; Doorn, J. van; Wolf, J.M. van der - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 44
gewasbescherming - plantenziekten - ziekteresistentie - weerstand - resistentiemechanismen - toepassing - toepassingsdatum - efficiëntie - schimmels - bacteriën - plantenziektebestrijding - plant protection - plant diseases - disease resistance - resistance - resistance mechanisms - application - application date - efficiency - fungi - bacteria - plant disease control
PPO Projectnummer: 3236144000 PT projectnummer: 14443
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.