Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==artificial wetlands
Check title to add to marked list
Removal of pharmaceutically active compounds in constructed wetlands: mechanisms and application
He, Yujie - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Huub Rijnaarts, co-promotor(en): Alette Langenhoff; Nora Sutton. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436328 - 290
artificial wetlands - drugs - waste water treatment - biodegradation - helofytenfilters - geneesmiddelen - afvalwaterbehandeling - biodegradatie

A constructed wetland (CW) is an integrated and enhanced version of natural ecosystem for fate and transport of pharmaceutically active compounds (PhAC). This thesis demonstrates removal mechanisms of PhACs in CWs and their application as post-treatment processes to eliminate PhACs from wastewater effluent. Four main subjects were investigated in this thesis: 1) mechanisms of PhAC removal in individual processes in CWs, including photodegradation, sorption, biodegradation, and phytoremediation and their interactions; 2) effect of important environmental factors (i.e. dissolved organic matter, redox conditions) on the removal processes; 3) enhancement of photodegradation and biodegradation capacity in CWs; 4) fate and distribution of PhACs in CWs by using chemical and toxicological analytical tools.

Hoe kan ons ecosysteem ons geld opleveren?
Vet, L.E.M. - \ 2015
Universiteit van Nederland
afvalverwerking - kringlopen - ecosystemen - ecosysteemdiensten - recycling - cradle to cradle - economische verandering - lesmaterialen - helofytenfilters - waste treatment - cycling - ecosystems - ecosystem services - economic change - teaching materials - artificial wetlands
In de natuur bestaat geen afval: alles wordt hergebruikt. Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, vertelt in dit college dat we de natuurlijke kringloop kunnen inzetten voor ons eigen gewin. Voorbeeld: de stad New York, die in plaats van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie een natuurgebied adopteerde en daar het water op natuurlijke manier liet filteren. Daarmee: Miljarden dollars bespaard!
Hoeveel is onze poep eigenlijk waard?
Vet, L.E.M. - \ 2015
Universiteit van Nederland
afvalwaterbehandeling - waterzuivering - rioolwater - mestvergisting - geneesmiddelen - fosfaat - terugwinning - algenteelt - helofytenfilters - feces - nieuwe sanitatie - biobased economy - lesmaterialen - waste water treatment - water treatment - sewage - manure fermentation - drugs - phosphate - recovery - algae culture - artificial wetlands - faeces - new sanitation - teaching materials
Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR heeft een donkerbruin vermoeden dat we waardevolle stoffen door het toilet spoelen. Sterker nog: ze weet het zeker. Voedingsstoffen, zelfs medicijnen: In dit college vertelt ze hoe we met algen en nieuwe technologie kostbaar spul uit ons bruine spul kunnen halen. Louise Vet is hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Universiteit Wageningen en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Professor Vet is een vrouw met een missie: een zo duurzaam mogelijke wereld realiseren. Zo gaf ze zelf het goede voorbeeld door het kantoorcomplex en lab waar zij haar onderzoek doet geheel via de cradle-to-cradle filosofie in te richten.
Investigating the suitability of constructed wetlands for the treatment of water for fish farms
Heijden, P.G.M. van der; Dien, F. van; El-Beshbishi, D.A. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / CDI 15-079) - 27
wetlands - artificial wetlands - fish farms - heavy metals - farming - pesticides - waste water - tilapia - development projects - egypt - north africa - africa - helofytenfilters - viskwekerijen - zware metalen - landbouw bedrijven - pesticiden - afvalwater - ontwikkelingsprojecten - egypte - noord-afrika - afrika
Many fish farms in Egypt rely on water of drainage canals to fill the fish ponds. There is a risk that this water is contaminated with pesticides and heavy metals. This report describes the results of a collaborative project that took place in 2012-2014 and that aimed to test the suitability of a constructed (engineered) wetland as treatment device for the removal of such pollutants from drainage canal water on a private fish farm in Egypt
Water zuiveren met drijvende planten
Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)10. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
waterzuivering - helofytenfilters - stedelijke gebieden - wetlands - water treatment - artificial wetlands - urban areas
Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn echter mogelijk ook geschikt om nutriënten uit het oppervlaktewater te verwijderen. Vooral in het stedelijk gebied is dit een aantrekkelijke optie. De gele lis is er uitermate voor geschikt.
Retention and distribution of Cu, Pb, Cr, and Zn in a full-scale hybrid constructed wetland receiving municipal sewage
Xiao, H.W. ; Zhang, S.L. ; Zhai, J. ; He, Q. ; Mels, A.R. ; Ning, K.J. ; Liu, J. - \ 2013
Water Science and Technology 67 (2013)10. - ISSN 0273-1223 - p. 2257 - 2264.
afvalwaterbehandeling - helofytenfilters - zware metalen - verontreinigde sedimenten - plantenweefsels - waste water treatment - artificial wetlands - heavy metals - contaminated sediments - plant tissues - waste-water treatment - acid-mine drainage - heavy-metals - removal - performance - experience - decades - china
This study was conducted to investigate the retention and distribution of Cu, Pb, Cr, and Zn in a hybrid constructed wetland (CW) that consists of both vertical baffled flow wetlands (VBFWs) and horizontal subsurface flow wetlands (HSSFs) with unique flow regimes and oxygen distribution. The heavy metal concentrations in water, sediments, and plant tissues in the hybrid CW were analysed. The removal of heavy metals from the water stream in the monitoring period was not statistically significant. Metal concentrations in the sediments generally decreased along the wastewater treatment process. The reductive anaerobic condition in the VBFW may promote the sulphate reduction and form highly insoluble Cu, Pb, and Zn sulphides, resulting in the higher concentration of the bivalent cations in the VBFW sediments than the corresponding values in the HSSF; however, the aerobic and anoxic environments in the HSSF enhanced the removal of Cr with the co-precipitation of iron and manganese oxides, and their hydroxides. Metal concentrations in plant tissues were not significantly influenced by the concentrations in sediments, while roots contained statistically higher metal concentrations than stems and leaves. The sediments stored 94.01, 86.31, 95.85, and 89.51% of the total Cu, Pb, Cr, and Zn retained in the hybrid CW system, respectively, while only small fractions (
Herstel Vogelkers-Essenbos in het Lankheet : resultaten van het OBN-onderzoek 2005-2010
Hommel, P.W.F.M. ; Kemmers, R.H. ; Querner, E.P. ; Waal, R.W. de - \ 2013
Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken nr. 2013/OBN149-BE) - 96
bossen - ecohydrologie - ecologisch herstel - bosecologie - verdroging - natura 2000 - helofytenfilters - twente - achterhoek - forests - ecohydrology - ecological restoration - forest ecology - desiccation - artificial wetlands
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een praktijkproef gericht op herstel van een verdroogd beekdalbos in het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen (Ov.). De proef was gekoppeld aan een grootschalig experiment gericht op waterzuivering in rietvelden met een kunstmatig peilbeheer (vanaf 2006). De looptijd van het herstelproject bedroeg vijf jaar (2005 – 2010). Het doel was te onderzoeken in hoeverre het oorspronkelijk bostype (Vogelkers-Essenbos; Pruno-Fraxinetum) kon worden hersteld door vernatting met gezuiverd “afvalwater” van de zuiveringsmoerassen. Voor de praktijkproef werden in een bosperceel grenzend aan de zuiveringsmoerassen 18 meetpunten ingericht, in de helft waarvan strooisel en vegetatie werden verwijderd. Daarnaast werden elders op het landgoed, buiten de verwachte hydrologische invloed van de waterzuiveringsproef, nog eens zes meetpunten ingericht als referentie. Ook hier werden in de helft van de punten strooisel en vegetatie verwijderd.
Floatlands veelbelovend als waterzuiveraar in stadswateren
Vlek, H.E. ; Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. ; Dekkers, T.B.M. - \ 2013
H2O online juli 2013 (2013).
waterzuivering - helofytenfilters - stedelijke gebieden - wetlands - water treatment - artificial wetlands - urban areas
Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn echter mogelijk ook geschikt om nutriënten uit het oppervlaktewater te verwijderen. Vooral in het stedelijk gebied is dit een aantrekkelijke optie.
Experimental and modeling studies of horizontal subsurface flow constructed wetlands treating domestic wastewater
Mburu, N. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Piet Lens, co-promotor(en): D.P.L. Rousseau; J.J.A. van Bruggen. - Leiden : CRC Press/Balkema - ISBN 9781138015524 - 183
afvalwaterbehandeling - afvalwater - stedelijk afvalwater - helofytenfilters - wetlands - cyperus papyrus - horizontale stroming - kenya - waste water treatment - waste water - municipal wastewater - artificial wetlands - horizontal flow
Zilte zuiverende moerassen als bron van schoon water
Lange, H.J. de; Paulissen, M.P.C.P. ; Slim, P.A. ; Verhoogt, H. - \ 2012
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)22. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 40.
brakwater - landbouwgronden - pesticiden - waterverontreiniging - helofytenfilters - oppervlaktewaterkwaliteit - waterzuivering - moerassen - brackish water - agricultural soils - pesticides - water pollution - artificial wetlands - surface water quality - water treatment - marshes
Belasting van brakke watergangen en estuaria met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de agrarische sector is een belangrijke oorzaak voor het nog niet halen van ecologische doelen voor deze wateren. Naar analogie van de zoetwatergevoede helofytenfi lters is het aannemelijk dat zilte zuiverende moerassen schoon brak water kunnen leveren voor (her)gebruik benedenstrooms. Daarmee zou dit concept waterschappen kunnen helpen om de doelstellingen voor een betere waterkwaliteit in de haarvaten van het watersysteem en in de aanpalende buitenwateren te behalen. Ook behoort koppeling met kustveiligheidsconcepten en met ecologische doelstellingen voor natuurlijker vormgegeven zoet-zoutovergangen tot de mogelijkheden.
Helofytenfilters in sloten : schoonheid door eenvoud
Buck, A.J. de; Gerven, L.P.A. van; Kleef, J. van; Schoot, J.R. van der; Wijk, G.C.A. ; Buijert, A. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 517) - 84
sloten - landbouwgrond - helofytenfilters - waterkwaliteit - stikstof - agrarisch natuurbeheer - veldproeven - groningen - ditches - agricultural land - artificial wetlands - water quality - nitrogen - agri-environment schemes - field tests
In Noord-Groningen werken Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het overjarig laten staan van riet in sloten waar dat mogelijk is. Omdat dit het landschap siert en omdat het veel waarde heeft voor de natuur. Bekend is dat riet ook gebruikt kan worden voor waterzuivering, in zogenaamde helofytenfilters. In vijf slootvakken met riet op drie locaties in Noord-Groningen is geprobeerd de water- en stofbalansen te meten
Waterharmonica's in nederland - 1996 - 2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater
Boomen, R. van den; Kampf, R. ; Foekema, E.M. - \ 2012
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-12) - ISBN 9789057735592 - 84
helofytenfilters - afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - pathogenen - artificial wetlands - waste water treatment - biological treatment - pathogens
Natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - worden in Nederland al jaren ge­bruikt om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of wordt hergebruikt. Een eerste opzet voor een Waterharmonica als schakel tus­sen waterketen en watersysteem werd door STOWA beloond bij het 25­ jarig bestaan, in 1996. Sindsdien zijn er op diverse plaatsen in Nederland Waterharmonica’s aangelegd; eerst op kleine schaal, later ook op grote schaal. Ook heeft er in deze periode het nodige onderzoek plaatsgevonden. Dit rapport geeft een samenvattend beeld van toepassingen en onderzoek.
Zuivering van sloot- en drainwater in helofytenfilters is kosteneffectief
Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der; Buck, A.J. de; Sival, F.P. - \ 2012
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)5. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 25.
sloten - waterkwaliteit - helofytenfilters - kostenanalyse - waterzuivering - ditches - water quality - artificial wetlands - cost analysis - water treatment
Speciaal aangelegde moerassen met rietplanten kunnen bij een gecontroleerde watertoevoer ruim 60 procent van de stikstof of 40 procent van het fosfaat verwijderen uit drain- en slootwater. Dat blijkt uit proeven in Limburg door de universiteit van Wageningen. Aanleg van dit soort zuiveringsmoerassen kan voor de landbouw een belangrijke maatregel zijn om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Het is een goedkope methode om stikstof of fosfaat uit het water te halen. De kosteneffectiviteit ligt in de orde van vijf tot 40 euro per kilo verwijderd stikstof, afhankelijk van de keuze van schaalgrootte. De kosten-effectiviteit van fosfaat is 115 euro per kilo verwijderd fosfor. Nadeel is de benodigde ruimte. Het koppelen aan andere functies, zoals waterberging, recreatie of biomassaproductie, kan natuurlijke zuiveringssystemen aantrekkelijker maken
WIPE: De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering
Foekema, E.M. ; Sneekes, A.C. ; Koelemij, E.I. ; Tjon Atsoi, M.M.G. ; Hoornsman, G. ; Bakker, A.G. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C005/12) - 324
waterzuivering - moerassen - helofytenfilters - zuiveringsinstallaties - afvalwaterbehandeling - pathogenen - pathogeen eliminatie - oppervlaktewaterkwaliteit - water treatment - marshes - artificial wetlands - purification plants - waste water treatment - pathogens - pathogen elimination - surface water quality
In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrichting van zuiveringsmoerassen geoptimaliseerd kan worden. De focus van het onderzoek lag op risico’s van stoffen en pathogenen, die in RWZI-effluent aanwezig kunnen zijn en die bij een reguliere RWZI direct in oppervlaktewater geloosd worden.
Natuurlijke zuiveringssystemen voor zuivering van drain- en slootwater uit de landbouw. Inhoudelijk eindrapportage voor Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
Haan, J.J. de; Sival, F.P. ; Schoot, J.R. van der; Buck, A.J. de - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 429) - 65
moerassen - waterzuivering - dierlijke meststoffen - emissie - stikstof - fosfaatuitspoeling - helofytenfilters - kaderrichtlijn water - marshes - water treatment - animal manures - emission - nitrogen - phosphate leaching - artificial wetlands - water framework directive
In de periode 2005-2010 is onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de perspectieven van diverse systemen van zuiveringsmoerassen, als aanvullende mogelijkheid op het verminderen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Diverse experimenten op kleine schaal zijn gemonitored gedurende een aantal jaren. Naast de effectiviteit en kosten is ook gekeken naar de landbouwkundige inpasbaarheid, het ruimtebeslag en de combineerbaarheid met andere functies in het landelijke gebied van verschillende typen zuiveringsmoerassen, die nitraat en/of fosfaat verwijderen uit landbouwwater.
Zuiverend riet in sloten : veelbelovende aanpak voor betere waterkwaliteit
Buck, A.J. de; Bolt, F.J.E. van der; Wijk, T. van - \ 2010
biologisch waterbeheer - phragmites - oppervlaktewaterkwaliteit - stikstof - fosfor - helofytenfilters - landschapsbeheer - biological water management - surface water quality - nitrogen - phosphorus - artificial wetlands - landscape management
Poster met onderzoeksinformatie. In 2009 is onderzoek opgestart naar het gebruik van riet in sloten als helofytenfilter om stikstof en fosfor weg te vangen uit het oppervlaktewater.
Waterparken helpen handje in het waterbeheer
Blaeij, A.T. de; Michels, R. ; Reinhard, A.J. - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)14-15. - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 8.
waterbeheer - helofytenfilters - wateropslag - parken - landgebruik - ruimtebehoeften - doelstellingen - probleemoplossing - phragmites - meervoudig landgebruik - water management - artificial wetlands - water storage - parks - land use - space requirements - objectives - problem solving - multiple land use
Doordat het aanpakken van wateropgaven vaak ruimte kost en ruimte schaars is, ligt het voor de hand om te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Een oplossing zou een multifunctioneel waterpark kunnen zijn. In zo'n waterpark wordt, op basis van vrijwilligheid, private grond tegen betaling ingezet om wateropgaven op te lossen. Waterparken bieden daarmee mogelijkheden om (water)opgaven locatiespecifiek en multifunctioneel aan te pakken zonder grond aan te kopen of te onteigenen. Hiervoor is wel een goede samenwerking tussen de aanbieders en de vragers noodzakelijk.
Halophyte filters as saline treatment wetlands; Applicators and constraints
Gaag, J.J. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Slim, P.A. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2115) - 54
helofytenfilters - aquacultuur - zout water - afvalwaterbehandeling - inventarisaties - halofytenfilters - artificial wetlands - aquaculture - saline water - waste water treatment - inventories - halophyte filters
Purification of wastewater rich in nutrients and organic pollutants is essential for the protection of receiving waters and to enable water reuse. This report investigates the possibilities and constraints of constructed wetlands for treatment of slightly saline wastewater from aquaculture systems. As the body of literature for saline treatment wetlands is relatively small, the reports starts with a summary of processes in freshwater systems. It is then explained that these processes are also present and highly effective in saline treatment wetlands. We conclude with a description of possible vascular plants and macro-algae species for use in saline treatment wetlands. Finally, an assumed case is briefly elaborated.
Natuurlijke waterzuiveringssystemen op bedrijfsniveau
Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der; Verstegen, H.A.G. - \ 2009
proeven op proefstations - waterkwaliteit - waterzuivering - scheiding - waterfilters - waterreservoirgronden - reservoirs - drainage - stikstof - helofytenfilters - biologische waterzuiveringsinstallaties - station tests - water quality - water treatment - separation - water filters - reservoir soils - nitrogen - artificial wetlands - biological water treatment plants
In de eerste 3 jaar is in het vloeiveld 53% van de stikstof uit het opgevangen drainwater verwijderd, in het horizontaal infiltratiefilters 26% en in het strofilter 66%. De nitraatverwijdering is in het zomerhalfjaar veel hoger. De stikstofverwijdering in het beekbegeleidend vloeiveld is met 5% veel lager, doordat vooral in de winterperiode veel water door het filter stroomt
Waterkwaliteit op het landgoed lankheet : zuiverende werking van rietvelden en de Buurserbeek
Mulder, H.M. ; Gerven, L.P.A. van; Querner, E.P. ; Werf, A.K. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1878) - 72
helofytenfilters - landgoederen - phragmites - maaien - waterzuivering - fosfaten - stikstof - rioolwater - oppervlaktewater - modellen - biologische behandeling - achterhoek - artificial wetlands - estates - mowing - water treatment - phosphates - nitrogen - sewage - surface water - models - biological treatment
Op landgoed Lankheet worden rietvelden ingezet om het oppervlaktewater effectief te zuiveren van stikstof en fosfaat. Door het riet aan het einde van de groeiperiode te maaien kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit het systeem gehaald worden. In deze studie wordt met het NUSWALITE waterkwaliteitsmodel de zuiverende werking van de Buurserbeek en de rietvelden in beeld gebracht
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.