Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bacterial diseases
Check title to add to marked list
Alleen systematische aanpak kan overmatige wortelgroei beperken : Bacterie valt pas aan als er een leger is gevormd
Streminska, Marta ; Stijger, Ineke - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - plant diseases - bacterial diseases - rhizobium rhizogenes - disease prevention - microorganisms - agricultural research

Marta Streminska en Ineke Stijger van Wageningen UR Glastuinbouw: "We zijn niet op zoek naar een antibioticum tegen overmatige wortelgroei, maar we bestuderen het hele systeem."

Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte : hoe werkt het?
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 12 p.
straatbomen - openbaar groen - aesculus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - bacterieziekten - pseudomonas syringae - street trees - public green areas - plant protection - cultural control - heat treatment - bacterial diseases
Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus besmettelijk. De meeste bomen bezwijken aan deze ziekte. Warmtebehandeling is op dit moment de enige methode die de ziekte kan stoppen. De boom wordt ingepakt met een ‘warmtedeken’. De warmtebehandeling maakt de boom zo goed mogelijk vrij van de ziekteverwekkende bacterie. Hierdoor krijgt de boom de gelegenheid om de aantasting te overgroeien en dus te herstellen.
Bacterieziekten in de bloemisterij
Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
Bacteriële ziekten in diverse gewassen onder glas
Streminska, Marta - \ 2015
greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse vegetables - ornamental plants - bacterial diseases - rhizobium rhizogenes - control methods - trials - agricultural research - plant protection
Vibriose in aquacultuur: een internationale workshop van de European Association of Fish Pathologists (EAFP)
Haenen, O.L.M. - \ 2014
Aquacultuur 29 (2014)4. - ISSN 1382-2764 - p. 29 - 34.
aquacultuur - visziekten - vibrio - vibrio vulnificus - bacterieziekten - spanje - noorwegen - kroatië - nederland - aquaculture - fish diseases - bacterial diseases - spain - norway - croatia - netherlands
De wereldwijde groei van de aquacultuur had een toename tot gevolg van de vraag naar cysten van Artemia (voor het voeden van larven van vissen en garnalen in een hatchery). Mondiaal worden cysten van zoutwaterkreeftje Artemia gewonnen in natuurlijke, zoute wateren. De beschikbaarheid van cysten is echter beperkt; niet alleen stijgt de vraag, de hoeveelheid te oogsten cysten is ook onvoorspelbaar door de wisselende klimatologische omstandigheden. De wetmatigheden van vraag en aanbod veroorzaken daarom fluctuaties in de prijs.
Karperziekten in Nederland: toen en nu
Haenen, O.L.M. - \ 2014
Aquacultuur 29 (2014)5. - ISSN 1382-2764 - p. 36 - 41.
visziekten - karper - cyprinidae - parasieten - bacterieziekten - virusziekten - fish diseases - carp - parasites - bacterial diseases - viral diseases
Ingegaan wordt op de belangrijkste ziekten van wilde en gehouden karper in Nederland. Daarbij gaat het zowel om al heel lang bekende als om één nieuwe ziekte, optredend in de diverse jaargetijden.
Aanpak van Burkholderia gladioli in gladiool
Dam, M.F.N. van; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Bollen & Fruit - 29
bloembollen - gladiolus - burkholderia - bacterieziekten - bestrijdingsmethoden - ziekteoverdracht - besmetting - tests - verdedigingsmechanismen - ziekteresistentie - ornamental bulbs - bacterial diseases - control methods - disease transmission - contamination - defence mechanisms - disease resistance
Wateroverlast in een Teelt de grond uit-systeem kan grote schade geven aan lelies. Drie dagen wateroverlast in augustus leidde in dit onderzoek tot grote opbrengstderving. Eén dag wateroverlast in september of in oktober veroorzaakte nauwelijks uitval of een lager bolgewicht bij de oogst. Wateroverlast leidt tot ethanolvorming in de bollen. De ethanolvorming vertoonde dit jaar geen mooi verband met de tijd: drie dagen wateroverlast gaf meer ethanol dan één of twee dagen, maar twee dagen niet meer dan één. In 2013 vertoonde de concentratie ethanol een rechtlijnig verband met de duur van de wateroverlast. De voorspellende waarde van een ethanolmeting blijkt na de experimenten in 2014 minder zeker. Het beluchten van het natte substraat door het doorblazen van perslucht leidde bij de behandeling in augustus tot minder ethanolvorming, maar juist tot meer opbrengstderving. Het systeem van beluchting via een slang onderin het substraat had een iets gunstiger effect op de ethanolvorming dan beluchting via slangetjes, die in het substraat gestoken waren. De grotere opbrengstderving door beluchting tijdens de periode van wateroverlast is mogelijk een gevolg van mechanische beschadiging van de (haar)wortels door de beweging, of van structuurbederf die optreedt als het doorborrelde substraat weer droogvalt. Dit onderzoek bevestigt de conclusie uit 2013 dat lelies bestand zijn tegen maximaal 1 dag wateroverlast (anaerobie). Een periode van anaerobie leidt tot ethanolvorming in de bollen, maar de correlatie tussen duur van de anaerobie is te zwak om het ethanolgehalte als indicator toe te passen. Het beluchten van grond tijdens periodes van wateroverlast is geen oplossing voor het anaerobieprobleem.
PPO zoekt naar mogelijkheden aanpak Burkholderia
Dwarswaard, A. ; Dam, M.F.N. van - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)302. - ISSN 1571-5558 - p. 16 - 16.
gladiolus - bloembollen - bacterieziekten - burkholderia - plantenziekteverwekkers - plantenziekteverwekkende bacteriën - cultivars - teeltsystemen - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bacterial diseases - plant pathogens - plant pathogenic bacteria - cropping systems - agricultural research
In de bloemen- en knollenteelt van gladiool komt de afgelopen decennia met enige regelmaat de bacterieziekte Burkholderia voor. Vorig jaar startte PPO met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ziekte aan te pakken. Een tussenstand.
Bacterieziekten in de bloemisterij, Wat doen we er aan?
Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Dees, R.H.L. - \ 2014
overblijvende planten - sedum - bacterieziekten - landbouwkundig onderzoek - elicitoren - desinfecteren - ziektepreventie - perennials - bacterial diseases - agricultural research - elicitors - disinfestation - disease prevention
powerpointpresentatie over bacterieziekten in de bloemisterij, waarbij aandacht voor de boosdoeners, de bestrijding, preventie, het testen van elicitors en het ontsmetten in het gewas Sedum.
Beheersing bacterieziekten in de sierteelt
Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Dees, R.H.L. ; Trompert, J.P.T. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 36
sierteelt - zomerbloemen - bacterieziekten - bestrijdingsmethoden - heetwaterbehandeling - desinfectie - ziektebestrijding - sedum - elicitoren - aantasting - vertragers - heteluchtbehandeling - plantenziekten - ornamental horticulture - summer flowers - bacterial diseases - control methods - hot water treatment - disinfection - disease control - elicitors - infestation - retardants - hot air treatment - plant diseases
Bacterieziekten vormen een toenemend probleem in de bloemisterij. Voor met name de zomerbloemenbranche, maar feitelijk bloemisterij breed, wordt gezocht naar effectieve behandeling van (jong) plantmateriaal en volgroeide gewassen tegen bacteriën. Er zijn geen chemische middelen beschikbaar om deze bacterieproblemen het hoofd te bieden. Hygiëne maatregelen zijn noodzakelijk, maar niet altijd voldoende ingepast in de bedrijfsvoering. Er bestaat sterk de behoefte aan meer informatie over bacteriebeheersing uit andere branches. Daarnaast is onderzoek naar beschikbare mogelijkheden om bacterieziekten in de sierteelt in ieder geval beter beheersbaar te kunnen maken, noodzakelijk.
Beheersing bacterieziekte in Prunus
Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. ; Schuurmans, M. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 57
bacterieziekten - prunus laurocerasus - gewasbescherming - boomkwekerijen - bladvlekkenziekte - bladval - bacterial diseases - plant protection - forest nurseries - leaf spotting - leaf fall
Bladvlekken (en bladval) in Prunus laurocerasus worden veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas arboricola pv Pruni. Deze bacterie heeft binnen de EU een Q-status. Een aantasting kan snel om zich heen grijpen. Veel kennis over de bacterie ontbreekt nog. In dit project wordt een beheersingsstrategie ontwikkeld.
Zomerziekten in de visvijver
Haenen, O.L.M. - \ 2013
Aquacultuur 28 (2013)4. - ISSN 1382-2764 - p. 24 - 26.
visvijvers - visteelt - viskwekerijen - visziekten - virusziekten - bacterieziekten - fish ponds - fish culture - fish farms - fish diseases - viral diseases - bacterial diseases
Met het stijgen van de watertemperatuur in het voorjaar komt ook het metabolisme van de vis op gang. Veel vissoorten paaien bovendien in het voorjaar of de vroege zomer, dus ook hormonaal verandert er van alles. Dit hoort bij een natuurlijke gang van zaken maar geeft ook stress aan de vis. Stress is een basis voor ziekte. Welke ziekten kunnen we zoal aantreffen in de buitenvijver met het stijgen van temperatuur naar zomerse waarden?
Teelt de grond uit aardbei, Eindrapportage 2009 - 2013
Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den; Wilms, J.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
fragaria - aardbeien - teeltsystemen - substraten - hergebruik van water - waterzuivering - desinfecteren - zandfiltratie - bacterieziekten - teelthandleidingen - strawberries - cropping systems - substrates - water reuse - water treatment - disinfestation - sand filtration - bacterial diseases - cultivation manuals
Het onderzoek is uitgevoerd op een tweetal sporen: - Teelt van aardbei op stelling zonder substraat, - Toepassing van een ontsmettingsmethode om verspreiding van ziekten te voorkomen. De stellingen waren overkapt met kleine plastic koepels. Om zonder substraat te kunnen telen is het Nutriënt Film Techniek (NFT) systeem gebruikt, een techniek waarbij een dunne stromende waterfilm alle voedingsstoffen meeneemt die noodzakelijk zijn voor de plantengroei. Uit literatuur en praktijkervaringen kwamen de volgende mogelijke ontsmettingsmethoden in beeld: toepassing of gebruik van een zandfilter, lage of hoge UV-ontsmetting, verhitting, combinatie van waterstofperoxide/ozon en een moerasfilter. Het zandfilter leek uit literatuurstudie en ervaring bij andere teelten de meest handzame en perspectiefvolle ontsmettingsmethode voor recirculatiewater bij aardbei stellingteelt. Daarom heeft het onderzoek zich sterk gericht op de zandfilter methode met de vraag of aardbeiziekten hiermee afdoende voorkomen kunnen worden. De voornaamste aardbeienziekten bij de stellingteelt worden veroorzaakt door Phytophthora cactorum en P. fragariae, maar ook Botrytis (koprot) en Rhizoctonia kunnen van belang zijn. Xanthomonas fragariae is van beperkt belang bij de stellingteelt, in de plantopkweek kan deze bacterie wel een probleem vormen als geen passende maatregelen worden genomen.
Aanpak van zwarte vaten in radijs
Janse, J. ; Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Wensveen, W. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1268) - 38
raphanus sativus - radijsjes - wortelgewassen als groente - stenotrophomonas rhizophila - bacterieziekten - gevoeligheid van variëteiten - rassen (planten) - proeven - radishes - root vegetables - bacterial diseases - varietal susceptibility - varieties - trials
Vanaf 2007 komt in de radijsteelt in Nederland een nieuwe ziekte voor die ‘zwarte vaten’ wordt genoemd. Radijsknollen vertonen hierbij bruinzwarte vaten en radijsplanten blijven achter in groei of gaan dood. Uit recent onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw bleek de bacterie Stenotrophomonas rhizophila de veroorzaker te zijn. In vervolgproeven is het effect van verschillende maatregelen op het optreden van het verschijnsel onderzocht. Van weinig naar zeer gevoelig was de rasvolgorde: Escala, Lennox, Janox, Rossella en Donar. De ziekteverwekkende bacteriën zijn in de praktijk tot op een diepte van 70 cm terug te vinden. Zeker met zeilenstomen worden in diepere grondlagen te lage temperaturen en daardoor onvoldoende doding van de ziekteverwekker bereikt. Een hoge dosering verenmeel gaf een sterke reductie van de symptomen. Deze dosering is echter te hoog voor praktische toepassing. Een hoge dosering bij biologische grondontsmetting gaf minder symptomen van zwarte vaten en ook groeiremming. Bij teelt in de grond scoorde het bacteriemengsel Compete Plus het beste in het onderdrukken van de infectie. In the the year 2007, Dutch radish growers found a new disease symptom in their crop that is called “black veins”. The symptoms are typical dark brown or black veins in the white flesh of the tuber and are also found in leaf stems and roots. These radish plants have reduced growth or will die. Recently in research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture, the pathogen appeared to be the bacteria Stenotrophomonas rhizophila. In further experiments the effect of several treatments on the symptoms of black veins has been studied. The varieties Escala, Lennox, Janox, Rossella and Donar showed in this order an increasing susceptibility to the disease. The pathogenic bacteria were found in the soil upto a depth of 70 cm. Especially without steam extraction, steam sterilisation of the soil resulted in too low temperatures and subsequently in insufficient killing of the pathogen. A high dose of feather meal reduced the symptoms very much. However, the dosing is too high for practical use. Soil sterilisation by a high amount of fermented organic material resulted in less symptoms of black veins. Adding Compete Plus to the soil, which mainly is a mixture of several bacteria, was the best in suppressing the infection of all non-chemical materals used in the experiment.
Bacterieziekten in de Bloemisterij
Slootweg, Casper - \ 2013
ornamental horticulture - fruit vegetables - bacterial diseases - disease prevention - plant protection - industrial hygiene - cultural methods - phytosanitary measures
Epidemiologie en bestrijding van bacteriekanker bij pruimenbomen
Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 24
prunus domestica - pruimen - plantenziekteverwekkende bacteriën - bacterieziekten - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - kanker (plantenziektekundig) - onderstammen - epidemiologie - ziektebestrijding - gewasbescherming - nederland - plums - plant pathogenic bacteria - bacterial diseases - cankers - rootstocks - epidemiology - disease control - plant protection - netherlands
De introductie van de zwakke onderstam VVA-1 heeft een nieuwe impuls gegeven aan de (intensieve) pruimenteelt in Nederland. Helaas blijkt het probleem van bacteriekanker, veroorzaakt door Pseudomonas syringae bacterie-soorten, een rem te zijn op de verdere ontwikkeling van de pruimenteelt in Nederland. De volgende conclusies en aanbevelingen volgen uit dit onderzoek: • Kwekerij handelingen kunnen van belang zijn bij het ontstaan van bacteriekanker (bijvoorbeeld inknippen van de bomen, opschonen en rooien). Deze activiteiten zijn standaard bij het opkweken van pruimenbomen. • De grootste invloed lijkt de onderstam VVA-1 te hebben. Onder Nederlandse omstandigheden kan er een zware infectiedruk zijn. Blijkbaar te groot voor VVA-1. • In het (Nederlandse) rassen- en veredelingsonderzoek voor pruimen én kersen moet resistentie tegen bacteriekanker prioriteit hebben. • Onderstam-ras combinaties moeten specifiek getoetst worden op gevoeligheid voor Pseudomonas syringae infecties. • Opvolgen van algemene beheersmaatregelen in de boomgaard om infectie (of verdere verspreiding) te voorkomen is aan te bevelen.
Bacterieziekten in Prunus
Dalfsen, Pieter van - \ 2013
prunus - woody plants - bacterial diseases - detection - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - xanthomonas - pseudomonas - monitoring - tests - cultural methods - phytosanitary measures
Botulisme
Tulden, P.W. van; Haenen, O.L.M. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2013
Aquacultuur 2 (2013). - ISSN 1382-2764 - p. 35 - 39.
botulisme - bacterieziekten - vissen - clostridium botulinum - bacteriën - toxinen - watervogels - vogels - veterinaire diensten - botulism - bacterial diseases - fishes - bacteria - toxins - waterfowl - birds - veterinary services
Elke zomer sterven grote hoeveelheden vogels en vissen tijdens aanhoudend warm weer.
Beheersing bacterieziekten in Prunus Schoon uitgangsmeteriaal en goede bedrijfshygiëne zijn een vereiste
Dalfsen, P. van - \ 2013
Boom in business 2013 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21.
prunus laurocerasus - houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - bacterieziekten - quarantaine organismen - xanthomonas arboricola pv. pruni - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - ornamental woody plants - plant pests - bacterial diseases - quarantine organisms - industrial hygiene - disease prevention
Bacterieziekten bedreigen sinds enkele jaren de teelt van Prunus laurocerasus: laurierkers. Dat een van de veroorzakers, Xanthomonas arboricola pv. pruni, een quarantaineorganisme is, maakt een goede beheersing nog belangrijker. PPO deed onderzoek naar de risico’s en aanwezigheid van deze bacteriën met financiering door Productschap Tuinbouw. De bacteriën blijken jaar rond en soms zonder symptomen (latent) aanwezig te zijn in de plant en onder ‘gunstige’ omstandigheden voor een uitbraak te zorgen. Er zijn nauwelijks chemische middelen om de ziekte te bestrijden. Schoon uitgangsmateriaal, preventie en een goede bedrijfshygiëne zijn daarom erg belangrijk.
RegIII proteins as gatekeepers of the intestinal epithelium
Loonen, L.M.P. - \ 2013
University. Promotor(en): Jerry Wells, co-promotor(en): Peter van Baarlen. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736727 - 205
eiwitten - darmen - darmslijmvlies - darmziekten - colitis - bacterieziekten - immuunsysteem - verdedigingsmechanismen - muizen - diermodellen - microbiologie - immuniteit - geneeskunde - proteins - intestines - intestinal mucosa - intestinal diseases - bacterial diseases - immune system - defence mechanisms - mice - animal models - microbiology - immunity - medicine

Mammalian RegIII proteins are expressed in the intestine and in the pancreas in response to inflammation or infection. In the mouse intestine, expression of RegIIIβ and RegIIIγ is increased by microbial colonization, inflammation and infection. At the outset of this thesis human PAP and mouse RegIIIγ were reported to be bactericidal for Gram-positive bacteria. Additionally, human PAP had been shown to attenuate NF-κbsignallingin human monocytes and epithelial cells and administration of anti-PAP antibodies increased inflammation in an experimental rat model of acute pancreatitis. The overarching goals of this thesis were to find out more about the protective role of mouse RegIIIβ and RegIIIγ in the intestine and explore their protective role in colitis and bacterial infection.

In Chapter 2 we investigated expression of RegIIIβ and RegIIIγ in intestine of Muc2 knockout (-/-) mice, which develop colitis after about 4 weeks, due to the absence of a secreted mucus layer in the small intestine or colon. RegIII proteins were expressed in Paneth cells, enterocytes and goblet cells pointing to a new function for goblet cells in innate immunity. Ang4 expression was confined to Paneth cells and goblet cells. Absence of Muc2 increased expression levels of RegIIIβ, RegIIIγ, and Ang4 and colitis appeared first in the distal colon where the RegIII expression is lowest.

In Chapter 3 we investigated the distinct phases of colitis development in Muc2-/- mice from before weaning to 4 and 8 weeks of age, also taking into account the effect that mucin deficiency has in the ileum. Gene set enrichment approaches showed increased expression of innate and adaptive immune pathways associated with colitis over time, whereas in the ileum many immune signalling pathways were down-regulated. Nevertheless, RegIIIβ and RegIIIγ were significantly upregulated, suggesting their proposed antimicrobial and/or anti-inflammatory activities might be related to the suppression of immune pathways and avoidance of immune-mediated damage. Furthermore, we showed that RegIIIβ could specifically bind to mucin and fucosylated glycans in vitro, which may serve to inhibit bacterial binding to membrane bound mucins on the epithelium, and also enable RegIIIβ to be retained in the secreted mucin.

An in vitro approach was used in Chapter 4, where we investigated the activities of RegIIIγ and RegIIIβby expressing and purifying recombinant proteins. Both proteins were insoluble when expressed in E. coli but RegIIIβ could be expressed and secreted in baculovirus as a soluble protein. As previous work reported that RegIII proteins were bactericidal even when produced as inclusion bodies in E. coli and refolded, we followed similar procedures to obtain soluble RegIII proteins. In our hands both the E. coli and baculovirus produced proteins bound strongly to both Gram-positive and Gram-negative bacteria after processing of an N-terminal pro-peptide by trypsin, but lacked any appreciable bactericidal activity. Furthermore these proteins did not influence the growth of Salmonella enteritidis andListeria monocytogenes. Attempts to crystallize the proteins were unsuccessful but structural models of the protein were generated based on the crystal structure of human PAP. These models were used to dock known ligands of RegIIIγ or RegIIIβ. Only one ligand is known for RegIIIγ, which is peptidoglycan, but for RegIIIβ the ligands include peptidoglycan, lipid A and the fucose-containing glycans identified in chapter 3. RegIIIβ was predicted to have two different binding sites which would allow it to bind to mucins and bacteria simultaneously, thereby preventing penetrating of the mucus.

In Chapter 5 a RegIIIβ-/- mouse was used to study the role of the protein during infection with Gram-negative Salmonella enteritidis or Gram-positive Listeria monocytogenes. Whereas recovery of S. enteritidis orL. monocytogenes from faeces was similar in RegIIIβ-/- and wild type (WT) mice, significantly higher numbers of viable S. enteritidis, but not L. monocytogenes, were recovered from the colon, mesenteric lymph nodes, spleen, and liver of the RegIIIβ-/- than the WT mice. The results suggest that mouse RegIIIβ plays a protective role against intestinal translocation of the Gram-negative bacterium S. enteritidis but not against the Gram-positive bacterium L. monocytogenes.

In Chapter 6, the generation of a RegIIIγ-/- mouse is described. One of the main phenotypic differences between the RegIIIγ-/- and WT was an altered distribution of the ileal mucus and increased bacterial contact with the epithelium. Additionally, measurement of innate immune markers in the mucosa suggested heightened inflammation in the RegIIIγ-/- mice. Compared to WT mice, RegIIIγ-/- mice infected with S. enteritidis and L. monocytogenes showed an increase of mucosal inflammatory markers indicating protective, anti-microbial roles of RegIIIγ in defense against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Chapter 7summarizes and discusses the key results of the thesis in the context of the wider literature and possible directions for future research

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.