Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 121

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bedrijfsontwikkeling in de landbouw
Check title to add to marked list
Farmers’ perception of opportunities for farm development
Methorst, Ron - \ 2016
University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): Dirk Roep; Jos Verstegen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579439 - 192
farm development - perception - agriculture - entrepreneurship - case studies - sociology - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - perceptie - landbouw - ondernemerschap - gevalsanalyse - sociologie

Differences in the perception of opportunities for farm development is researched in this thesis in relation to differences in the embedding of the farm in the socio-material context. This study contributes to a Sociology of Entrepreneurship in focusing on the decision-maker specific aspects using the concepts Opportunity Identification, Strategic Decision-Making and Embeddedness. In a case study of family dairy farmers operating in a highly comparable socio-material context at the level of the case study, a mix of quantitative and qualitative data were used to analyse differences at the level of the decision-makers on the family farm. Based on the perceived viability of 15 opportunities for farm development to contribute to farm income, four clusters of opportunities were found that represent different farm development strategies: 1) maximising production; 2) optimising the use of own resources; 3) diversifying production; and 4) ending dairy farming. Personal views and preferences showed to be the most influential driver, mediating the influence of the combined set of seven drivers on the perception of opportunities. Taking the perspective of embeddedness, every farm development strategy appeared to have different sets of relations for three dimensions of the socio-material context: the socio-cultural context, the dairy value chain and the use of resources for production. These sets of relations differ on a scale ranging from more ‘close’ to more ‘stretched’ set of relations, resembling a mixing paned of three sliders on which the family farmer positions itself, a positioning that is related to personal views and preference. The socio-material characteristics of a farm, thus, result from, and reflect how it is embedded in a set of heterogeneous relations. This finding supports the relevance of a relational perspective on farm development where strategic decision-making is the reiterative process of embedding farm practices in the different sets of relations of the farm with the socio-material context. The farmer’s interpretation of the complex and dynamic relations in the socio-material context affects the identification of opportunities for farm development. Approaching strategic decision-making as the positioning in sets of relations offers a non-normative approach to family farm development in relation to the socio-material context. Awareness of the influence of personal views and preferences combined with a non-normative approach is of relevance for effective policies and support programmes to support the development of vital farms in vital rural areas.

Keywords: family farm, farm development, strategy, opportunity identification, strategic decision-making, embeddedness

De kunst van het doorzetten : Leerervaringen uit Het Nieuwe Veehouden
Bremmer, B. ; Oosterhoff, Wiggele ; Kortstee, H.J.M. ; Boezem, Ernest van den - \ 2015
CAH Vilentum, Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 21 p.
veehouderijbedrijven - veehouderij - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - duurzame veehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - landbouwontwikkeling - economie van de veehouderij - livestock enterprises - livestock farming - innovations - farm management - sustainable animal husbandry - farm development - agricultural development - livestock economics
Deze publicatie is een verslag van ondernemers, onderzoekers, medewerkers van maatschappelijke instellingen en belangenbehartigers en studenten van een reis naar Het Nieuwe Veehouden. Naar de toekomst van de veehouderij in Nederland, zonder precies te weten hoe die er uitziet. De reisbagage bestaat vooral uit innoverend vermogen en doorzettingsvermogen. In drie projecten (Het Nieuwe Veehouden 1, 2 en 3) is deze reis gemaakt, die bestond uit workshops, interviews, studies, bijeenkomsten, enz. De drie projecten “Het Nieuwe Veehouden” laten zien hoe moeilijk het echte innoveren soms is en hoeveel doorzettingsvermogen ervoor nodig is. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er aan de basis van de veehouderij in Nederland voldoende innovatief vermogen is voor een toekomst van diezelfde veehouderij in Nederland.
Visies uit de agrarische praktijk op de landbouwvrijstelling
Veen, H.B. van der; Silvis, H.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2015-019) - 57
belastingen - agrarische economie - fiscaal beleid - landbouwgrond - grondprijzen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - bedrijfseconomie - taxes - agricultural economics - fiscal policy - agricultural land - land prices - farm development - business economics
Dit rapport gaat in op de vraag welke gevolgen in de agrarische praktijk worden verwacht van het eventuele intrekken van de landbouwvrijstelling. Er is daarbij onder meer gekeken naar de gevolgen voor de grondprijs en -mobiliteit, maar ook naar de risico’s die het intrekken van de regeling met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld voor de bedrijfsontwikkeling.
Handboek melkveehouderij 2013
Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 26) - 392
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - bemesting - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melk- en zuivelapparatuur - huisvesting van koeien - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - handboeken - dairy farming - farm management - grassland management - fertilizer application - cattle feeding - animal breeding - animal health - dairy equipment - cow housing - farm machinery - farm development - handbooks
Het digitale Handboek Melkveehouderij 2013 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals in de hoofdstukken: - Bemesting; - Grasland en voedergewassen; - Voederwinning; - Rundveeverbetering; - Gezondheid; - Melkwinning; - Bedrijfsgebouwen; - Mechanisatie.
Monitoring economische ontwikkeling melkveehouderij Kampereiland e.o. 2010
Methorst, R.G. - \ 2013
Dronten : CAH Vilentum Hogeschool - 30
melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - pachtovereenkomsten - regionale ontwikkeling - gemeenten - overijssel - dairy farming - farm development - farm leases - regional development - municipalities
Dit rapport is onderdeel van de monitoring Ontwikkeling Kampereiland e.o. van het effect van het project Weidse Waarden en het vigerende pachtbeleid op de ontwikkeling van het gebied Kampereiland e.o.. Deze monitoring wordt gedaan over de periode 2010-2013. Kampereiland e.o. is het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland en is in zijn geheel in eigendom van Stadserven N.V.. Gemeente Kampen is door middel van het 100% aandeelhouderschap van deze N.V. op afstand eigenaar van de gronden van Kampereiland. Op basis van de verkregen economische cijfers van het jaar 2010 binnen het project is een analyse gedaan over de economische ontwikkeling van de melkveebedrijven. Deze analyse is weergegeven in dit rapport en dient ter nadere bespreking in het traject Agenda 2050 voor het Kampereiland e.o.. De hoofdvraag van dit deelrapport luidt: ‘Hoe is de economische situatie van de melkveebedrijven op Kampereiland e.o. in 2010 en hoe is dit in vergelijking met landelijke ontwikkelingen’.
Boer als bondgenoot : handvatten voor een goede relatie met de omgeving bij bedrijfsontwikkeling of -verplaatsing
Peet, G.F.V. van der; Vogelzang, T.A. ; Lauwere, C.C. de; Janssen, A.P.H.M. ; Os, J. van - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 699) - 42
intensieve veehouderij - boeren - ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - innovaties - milieu - intensive livestock farming - farmers - entrepreneurship - farm development - innovations - environment
Intensive livestock farmers in the Netherlands increasingly have to earn their license to produce from the local community. This report provides tools distilled from eight case studies, to facilitate the farmer in the process of developing his farm in line with the communities’ needs.
Elkaar een toekomst gunnen : naar een modern en duurzaam teeltareaal glastuinbouw
Buurma, J.S. ; Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 62
glastuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - economische situatie - duurzame landbouw - doelstellingen - innovaties - oppervlakte (areaal) - greenhouse horticulture - market gardens - farm size - farm development - economic situation - sustainable agriculture - objectives - innovations - acreage
Voorjaar 2012 heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen in de Initiatiefgroep ' Duurzame modernisering teeltareaal '. Zij hebben zich tot doel gesteld 'het aanjagen van de modernisering en verduurzaming van het teeltareaal door het maken van een gereedschapskist met nieuwe instrumenten en stimulering van de (creatieve) aanwending daarvan' . Dit alles met als uiteindelijke doel: het verhogen van de toegevoegde waarde van de glastuinbouwbedrijven per m2 en de concurrentiekracht van de sector als geheel.
Handboek melkveehouderij 2012
Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 24) - 373
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
Het Handboek Melkveehouderij 2012 is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over graslandbemesting, onkruidbestrijding, rundveeverbetering en diergezondheid. Ook is informatie over schuimvorming op mest en groeien met rendement toegevoegd.
Klimaatneutrale melkveehouderij op proefbedrijf De Marke : stappenplan om broeikasgasemissie te minimaliseren = Reducing the footprint of experimental dairyfarm De Marke
Sebek, L.B. ; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Vegte, D.Z. van der - \ 2012
Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 66) - 29
melkveehouderij - duurzame veehouderij - broeikasgassen - emissie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - sustainable animal husbandry - greenhouse gases - emission - farm development - farm management
Dit rapport geeft de stappen weer die De Marke heeft genomen om de uitstoot van broeikasgassen zo veel als mogelijk te beperken. Het stappenplan geeft aan hoe uit alle beschikbare maatregelen de maatregelen worden geselecteerd die opgenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering. Het geeft zo richting aan systeemontwikkeling op De Marke met als doel de uitstoot van broeikasgassen maximaal te reduceren. Hiermee wordt bedoeld: 1. Minimale emissie van lachgas, methaan (eerste prioriteit) en kooldioxide (tweede prioriteit). 2. Productie van groene energie (echter niet in te zetten om vermijdbare emissies van broeikasgassen te compenseren). Deze doelen worden nagestreefd in een bedrijfsvoering die blijvend voldoet aan de milieudoelen voor stikstof en fosfaat die al langer als randvoorwaarden voor de bedrijfsontwikkeling gelden.
Beter zicht op rendement van investeringen : selectie en toepassing van kengetallen voor het beoordelen van investeringen op melkveebedrijven : deelrapport 3 van het project 'Groeien in rendement' = Better view on returns on investment : selection and application of indicators for the evaluation of investments on dairy farms : report Part 3 of the project "Expansion with financial return”
Zijlstra, J. ; Evers, A.G. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 633) - 28
melkveehouderij - melkveebedrijven - melkvee - investering - simulatiemodellen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - rendement - dairy farming - dairy farms - dairy cattle - investment - simulation models - farm development - returns
In this study indicators for evaluating investment plans of dairy farms are investigated, evaluated and assessed on suitability. The assessment on suitability was carried out by using investment analysis methods to derive financial performance criteria for plans concerning business development on dairy farms by using a simulation model.
Focus op economie en arbeidsefficiëntie : verschillen tussen meer en minder succesvolle groeiers in de melkveehouderij : deelrapport 2 van het project "Groeien in rendement" = Focus on economy and labor efficiency : differences between more and less successful expanding dairy farms : report part 2 of the project "Expansion with financial return"
Zijlstra, J. ; Evers, A.G. ; Hettinga, H. ; Vermeij, I. ; Verhees, F.J.H.M. ; Verstegen, J.A.A.M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 624) - 51
melkveehouderij - melkveebedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - economische groei - inkomsten uit het landbouwbedrijf - concurrerend vermogen - rendement - dairy farming - dairy farms - farm development - economic growth - farm income - competitive ability - returns
Within the Dutch dairy farm sector, farms are growing almost continuously in size. Each year new farms start developing and carrying out a growth plan. A growth plan requires investments. The return of these investments is different for each plan. This study dealt with the causes of these differences. The study was done with data on two groups of eight farms. The first group combined growth with a large increase in economic performance, while the results in the second group showed a strong decrease. Key question of the study was: what are the causes of the differences in economic performance in growth between these two groups?
Gevolgen van groei voor financiële resultaten op melkveebedrijven in Nederland en EU : deelrapport 1 van het project "Groeien in rendement" = Implications of expansion on financial results of dairy farms in the Netherlands and the EU : report Part 1 of the project "Expansion with financial return"
Zijlstra, J. ; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. ; Kooistra, S. ; Riel, J.W. van - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 606) - 55
melkveebedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - economische groei - inkomsten uit het landbouwbedrijf - concurrerend vermogen - dairy farms - farm development - economic growth - farm income - competitive ability
Dairy farm expansions in the Netherlands and the EU and their impact on economic results are the focus of this report. After expansion successful expanders realize better results for nearly all types of revenues and costs. The high investments by expansion of Dutch dairy farms during the period 2000-2007 do not seem detrimental to their competitiveness compared to neighboring EU countries. However, they increase the risk of liquidity problems during periods of low milk prices.
‘ Geniale’ oplossingen voor hardnekkige problemen
Visser, A.J. ; Noorduyn, L. - \ 2012
Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 16 - 17.
multifunctionele landbouw - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - multifunctional agriculture - management - farm management - farm planning - farm development
De multifunctionele landbouw heeft er van alles aan gedaan om te groeien. Met succes. Keerzijde is dat die groei knelpunten blootlegt, die lastig zijn op te lossen. Een speciaal ontwerptraject benoemt deze knelpunten en brengt oplossingen in beeld.
Perspectieven Brabantse intensieve veehouderijsector richting 2020
Baltussen, W.H.M. ; Bolhuis, J. ; Bont, C.J.A.M. de; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. ; Leeuwen, M.G.A. van; Venema, G.S. ; Wisman, J.H. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 55
varkenshouderij - pluimveehouderij - landbouwontwikkeling - sectorale ontwikkeling - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - toekomst - noord-brabant - pig farming - poultry farming - agricultural development - sectoral development - farm development - future
N.a.v. het Burgerinitiatief Megastallen en het opstellen van een landbouwagenda wil de provincie Noord-Brabant inzicht in de huidige en toekomstige positie van de intensieve veehouderij binnen de provincie richting 2020. Op basis van literatuur, een SWOT-analyse en het opstellen van 2 toekomstscenario's (status quo en krimp) zijn de mogelijke ontwikkelingen binnen de varkens- en pluimveehouderij in beeld gebracht. Via een tweetal workshops met agrarische ondernemers en met ketenpartijen zijn de bevindingen in een regionale context getoetst.
Koeien houden is over 20 jaar een bijbaan
Siemes, H. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2011
Boerderij 96 (2011)34. - ISSN 0006-5617 - p. E8 - E9.
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - automatisering - huisvesting van koeien - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - automation - cow housing - farm development
Schaalvergroting, meer personeel. Peter Groot Koerkamp (Wageningen Universiteit) moet er om lachen. De melkveehouderij gaat juist terug naar kleine units. Een interview.
Handboek melkveehouderij 2011
Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2011
Wageningen [etc.] : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 22) - 373
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
Het digitale Handboek Melkveehouderij 2011 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals de benutting van meststoffen, verliezen tijdens het winnen, bewaren en voeren van graskuil, verlichting van melkveestallen, het onderhoud van melkmachines en het management van melkkoeien in de transitieperiode. Ook is de informatie over rundveeverbetering en diergezondheid herzien.
Zuid-Servië is uitermate geschikt voor fruitteelt : Servisch kleinfruitteelt heeft nog een lange weg te gaan
Eck, A. ; Wenneker, M. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)45. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
kleinfruit - servië - landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - klimaatfactoren - teeltsystemen - arbeid (werk) - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische economie - small fruits - serbia - agricultural situation - agricultural development - climatic factors - cropping systems - labour - farm development - agricultural economics
Marcel Wenneker en Adri van Eck bezochten in juni 2011 het tiende internationale Rubus&Ribes symposium in Servië. Onderzoekers van over de gehele wereld presenteerden hun werk. Het symposium werd voorafgegaan door een bustour met bedrijfsbezoeken, vanaf Belgrado tot aan Zlatibor, gelegen in het zuidwesten nabij de grens met Bosnië en Montenegro. Voor beiden een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Servische kleinfruitteelt.
Transities naar duurzame bedekte tuinbouw in ontwikkelingslanden: Beschrijvingen van de sierteeltclusters in Zuid-Afrika, Kenia, Ethiopië en Oeganda
Lans, C.J.M. van der; Elings, A. ; Campen, J.B. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1046) - 44
sierteelt - tuinbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - afrika - snijbloemen - ondernemerschap - doelstellingen - logistiek - duurzaamheid (sustainability) - ornamental horticulture - market gardens - farm development - africa - cut flowers - entrepreneurship - objectives - logistics - sustainability
Bedekte tuinbouw ontwikkelde zich de afgelopen jaren razendsnel in landen in ontwikkeling. Opvallend is vooral de snelle ontwikkeling van sierteelt in de Hoorn van Afrika sinds de jaren 90. Bij veel initiatieven is Wageningen UR Glastuinbouw betrokken via onderzoek of advisering bij de te ontwikkelen kassen, teeltsystemen, duurzamere teeltwijzen en kwaliteitsbeheersing en certificering. Er zijn ook initiatieven van het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven. Hoe duurzaam zijn deze initiatieven nu, in termen van zelfstandigheid en levensvatbaarheid? De rol van de overheid is hier van belang, maar ook het ondernemerschap van de productiebedrijven en de bedrijven in het omringende cluster (toelevering, afzet, diensten, kennis). Er zijn in het rapport landenbeschrijvingen gegeven voor de ontwikkeling van de sierteeltsector en het tuinbouwcluster van een aantal ontwikkelingslanden in Afrika waar Nederland een rol speelt bij de ontwikkeling van de beschermde sierteelt: Zuid-Afrika als land met een redelijk succesvolle eigen sierteeltsector, Kenia met een redelijk succesvolle sierteeltsector met veel Nederlandse inbreng (vooral van het tuinbouwbedrijfsleven), en Ethiopië en Oeganda als landen waar sierteelt in een jongere fase van ontwikkeling is. Er is een overzicht van geconstateerde knelpunten, van interventies die hebben plaatsgehad en hun effecten, en van factoren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de sector.
Innovatie in de agrosector
Galen, M.A. van; Bakker, T. ; Beers, G. - \ 2011
In: Landbouw-Economisch Bericht Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2011-017) - p. 171 - 176.
landbouwsector - ondernemerschap - innovaties - agrarische aanpassing - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agricultural sector - entrepreneurship - innovations - agricultural adjustment - farm development
Gegevens uit de innovatiemonitorenquete worden verkort weergegeven.
Effecten van zorglandbouw : wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten
Elings, M. ; Koffijberg, M. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 56
zorgboerderijen - sociale zorg - inventarisaties - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - inventories - farm development - multifunctional agriculture
Deze brochure biedt een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zorglandbouw. Sommige studies zijn meer algemeen van aard, andere kijken naar de effecten voor een specifieke doelgroep zoals ouderen met dementie, jongeren met gedragsproblemen of mensen met een verslavingsprobleem. Een goed zicht op de effecten van zorglandbouw is belangrijk. In de eerste plaats om na te gaan of zorggelden goed (kunnen) worden besteed. Daarnaast om zorgvragers inzicht te geven in de mogelijkheden van zorg op boerderijen. De groeiende sector zelf, kan op basis van onderzoeksresultaten verder professionaliseren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.