Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==beleidsondersteuning
Check title to add to marked list
Ruimtelijke verdiencapaciteiten Greenport Westland-Oostland
Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Ruijs, M.N.A. ; Bergen, Jago van; Kolpa, Evert ; Aaftink, Rutger ; Janssen, Bernadette ; Boddeke, Jorick - \ 2016
Van Bergen Kolpa Architecten - 59 p.
Greenport Westland Oostland, tuinbouw, handelingsperspectief - zuid-holland - westland - beleidsondersteuning - tuinbouw - glastuinbouw - gebiedsontwikkeling - marketingbeleid - policy support - horticulture - greenhouse horticulture - area development - marketing policy
Dit ruimtelijk perspectief voor nieuwe verdiencapaciteiten geeft aan welke ontwikkelingen in de Greenport Westland-Oostland als structurerend kunnen worden gezien en leidend zijn voor het handelen van de overheden in de Greenport Westland-Oostland. Dit perspectief geeft input aan het strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland, zoals dit door Provincie en betrokken andere overheden ontwikkeld wordt.
Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Beknopte jaarraaportage 2014
Verver, S.W. - \ 2015
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 15.007)
visserijbeheer - visserijbeleid - visbestand - zeevisserij - aquacultuur - beleidsondersteuning - jaarverslagen - nederlandse wateren - economische evaluatie - fishery management - fishery policy - fishery resources - marine fisheries - aquaculture - policy support - annual reports - dutch waters - economic evaluation
Deze jaarrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en in de aquacultuur. De tabellen met financiële informatie in deze rapportage zijn een samenvatting van een uitgebreidere rapportage zoals deze afzonderlijk aan EZ verstrekt wordt door DLO.
Wettelijk Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: jaarverslag 2014
Verver, S.W. - \ 2015
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 15.006) - 101
visserijbeheer - visbestand - aquacultuur - zeevisserij - visserijbeleid - nederlandse wateren - jaarverslagen - beleidsondersteuning - fishery management - fishery resources - aquaculture - marine fisheries - fishery policy - dutch waters - annual reports - policy support
The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). This report is a technical report and summarises the progress made in carrying out the work plan of 2014. Fisheries policy makers and managers are dependent on up-to-date information. The aim of this programme is to contribute to the collection of essential data needed for the management of fisheries, fish stocks and aquaculture through sampling programmes in as well marine and inshore areas.
Mediation and the Adaptation Challenge: Identifying appropriate methods and tools
Swart, R.J. ; Singh, T. - \ 2013
Wageningen : Alterra
klimaatadaptatie - beleidsprocessen - beleidsondersteuning - climate adaptation - policy processes - policy support
The MEDIATION project guides researchers, policy advisors and experts to suitable climate change adaptation methods and tools for a wide range of questions and from various disciplines and perspectives. The project involves 11 partners and 11 case studies. Summaries of five of these case studies can be found in the present publication.
Bridging gaps in the scenario world : linking stakeholders, modellers and decision makers
Vliet, M. van - \ 2011
University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Pavel Kabat, co-promotor(en): Kasper Kok. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859468 - 210
scenario planning - scenario-analyse - exploratie - besluitvorming - participatie - modellen - beleidsondersteuning - waterbeheer - scenario analysis - exploration - decision making - participation - models - policy support - water management
Deelproject 1: Nader identificeren van indicatoren, databronnen en problemen en mogelijkheden van integratie in ERDSS Technisch rapport
Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C124/10) - 39
voedselveiligheid - zalm - risicoschatting - risicovermindering - risicofactoren - deskundigen - beleidsondersteuning - food safety - salmon - risk assessment - risk reduction - risk factors - experts - policy support
In het beleidsondersteunend project BO “Emerging Risk in de Nederlandes Voedselketen”is een prototype voor een systeem ontwikkeld voor het vroegtijdig identificeren van voedselveiligheidsrisico’s (Emerging Risk Detection Support System (ERDSS)). Dit systeem is ontwikkeld voor de zalmproductieketen en combineert expertkennis en informatie uit openbare databronnen om voedselveiligheidsrisico’s te identificeren.
'Nog geen protesterende boeren op de stoep' : Roald Lapperre, directeur, GLB van LNV
Lapperre, R. ; LEI, - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)april. - p. 6 - 6.
gemeenschappelijk landbouwbeleid - professionele dienstverlening - inkomen van landbouwers - subsidies - premies - regelingen - beleidsondersteuning - Nederland - cap - professional services - farmers' income - grants - regulations - policy support - Netherlands
De landbouw levert de maatschappij veel diensten en die diensten verdienen beloning, vindt Roald Lapperre van het ministerie van LNV. Maar hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) er na 2013 uitziet, hangt af van Europese onderhandelingen.
Kwistig met kennis : onderzoekers en docenten werken samen aan goed gewasbeschermingsonderwijs
Noorduyn, L. ; Rijk, E.H. de; Os, G.J. van - \ 2009
Wageningen : Plant Sciences Group Wageningen UR
agrarisch onderwijs - onderwijsmiddelen - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - informatiesystemen - databanken - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - plantenziektekunde - beleidsondersteuning - didactiek - kennisoverdracht - agricultural education - educational resources - plant protection - plant disease control - information systems - databases - agricultural research - teaching materials - plant pathology - policy support - didactics - knowledge transfer
Resultaten van de samenwerking van onderzoekers en docenten die een speciale vorm gevonden om kennis en deskundigheid van het onderzoek over te dragen aan het onderwijs
Ondernemerschap in fruitteelt en boomkwekerij: vanuit passie kiezen voor profijt
Splinter, G.M. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)april. - ISSN 1383-6455 - 3
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - fruitteelt - boomkwekerijen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - besluitvorming - onderzoek - beleidsondersteuning - vollegrondsteelt - horticulture - market gardens - fruit growing - forest nurseries - farm management - entrepreneurship - decision making - research - policy support - outdoor cropping
Strategische besluitvorming in de fruitteelt en de boomkwekerij is niet eenvoudig. Het vergt brede oriëntatie, inzicht in besluitvormingsprocessen en de eigen competenties. Deze conclusie komt naar voren uit onderzoek van Wageningen UR naar ondernemerschap en strategische bedrijfsbeslissingen in de fruitteelt en de boomkwekerij.
Klimaat voor ruimte in vogelvlucht
Steenis, O.M.B. van - \ 2008
Amsterdam : Klimaat en Ruimte - 6
ruimtelijke ordening - klimaatverandering - waterbeheer - landgebruik - landinrichting - gebruik van ruimte - nederland - beleidsondersteuning - physical planning - climatic change - water management - land use - land development - space utilization - netherlands - policy support
Het BSIK1 programma Klimaat voor Ruimte (KvR) doet onderzoek naar klimaatverandering en naar manieren hoe met de gevolgen ervan om te gaan. Het spitst zicht toe op ruimtelijke ordening en waterbeheer. Het programma beantwoordt tevens de vraag hoe broeikasgasemissies te verminderen, die door landgebruik worden veroorzaakt. De uitdaging voor Klimaat voor Ruimte is om de verbindingen tussen klimaatverandering, klimaatvariabiliteit en ruimtelijke ordening verder te ontwikkelen. In het programma werkt een maatschappijbreed consortium van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen aan oplossingen
Water for food and ecosystems in the Baviaanskloof Mega Reserve : land and water resources assessment in the Baviaanskloof, Eastern Cape Province, South Africa
Jansen, H.C. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1812) - 80
watervoorraden - bruikbaar land - waterbeheer - grondbeheer - natuurbescherming - duurzaamheid (sustainability) - ecosystemen - watersystemen - zuid-afrika - beleidsondersteuning - water resources - land resources - water management - land management - nature conservation - sustainability - ecosystems - water systems - south africa - policy support
Ecologie en economie in het Friese Merengebied : een Ruimtelijke, Interactieve en Transdisciplinaire Afwegingsmethode (RITAM)
Blaeij, A.T. de; Geertsema, W. ; Heide, C.M. van der - \ 2008
Den Haag [etc.] : LEI [etc.] (Alterra-rapport 1660) - ISBN 9789086152322 - 89
ruimtelijke ordening - besluitvorming - regionale planning - landschap - meren - ecologie - economie - nederland - openluchtrecreatie - natuur - friesland - beleidsondersteuning - physical planning - decision making - regional planning - landscape - lakes - ecology - economics - netherlands - outdoor recreation - nature - policy support
Om het maatschappelijk belang bij besluitvorming over inrichting van natuur en landschap te waarborgen, is een ruimtelijke afwegingsmethode (RITAM) ontwikkeld, waarmee inzicht wordt verschaft in zowel ecologische als economische waarden van landschap en natuur, op basis waarvan vervolgens een optimaal inrichtingsplan kan worden samengesteld. Dit rapport beschrijft de methode en de toepassing ervan in Friesland. De Friese casestudie laat zien dat RITAM veelbelovend is Centraal hierbij staan het economisch nut dat individuen aan natuur en landschap toekennen en het rangschikken van verschillende ruimtelijke kenmerken van het landschap, zoals oppervlakte natuurterrein en kilometers fietspad.
Markttoegang
Breukers, M.L.H. ; Bunte, F.H.J. - \ 2007
landbouwbeleid - handelsbarrières - internationale handel - kostenanalyse - gewasbescherming - plantenziekten - beleidsondersteuning - fytosanitair beleid - agricultural policy - trade barriers - international trade - cost analysis - plant protection - plant diseases - policy support - phytosanitary policies
Het ministerie van LNV heeft behoefte aan toetsingskaders, die keuzes over de inzet van capaciteit en middelen in het opheffen van fytosanitaire handelsbelemmeringen expliciteren, en inzicht bieden in de haalbaarheid van doorberekening van kosten ervan aan de sector.
Gebruik kosteneffectiviteitmodel
Bremmer, J. ; Breukers, M.L.H. ; Janssens, S.R.M. - \ 2007
gewasbescherming - plantenziekten - modellen - kosten - beleid - besluitvorming - beleidsondersteuning - maatregelen - fytosanitair beleid - plant protection - plant diseases - models - costs - policy - decision making - policy support - measures - phytosanitary policies
In 2006 is een eerste versie gemaakt van het kosteneffectiviteitsmodel. Het doel van dit model is om beleidsmakers te helpen bij de besluitvorming over fytosanitaire maatregelen wanneer er meerdere, ongelijksoortige gevolgen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer boeren en tuinders economische schade ondervinden en er ook schade aan de natuur optreedt. Na presentatie van het model hebben twee groepen aan de hand van twee praktijkcases geoefend met het model. Ervaringen met het model zijn vervolgens gedocumenteerd
'Netwerken maken boer en tuinder robuuster'
Noorduyn, L. - \ 2006
Syscope Magazine (2006)11. - p. 8 - 9.
samenwerking - landbouwbeleid - ondersteunende voorzieningen voor boerenbedrijven - projectimplementatie - overheidsorganisaties - netwerken - beleidsondersteuning - cooperation - agricultural policy - farm helper services - project implementation - government organizations - networks - policy support
Netwerken waar ondernemers bepalen wat er gebeurt. Dat is een van de instrumenten die het ministerie van LNV inzet om veranderingen in de landbouw vorm te geven. Zowel LNV als onderzoekers hebben daarbij alleen een ondersteunende taak. Netwerken zijn er dan meer om ondernemers te stimuleren dan om beleid in te voeren, zo werd duidelijk tijdens een workshop waarbij LNV-ambtenaren zich bogen over de vraag wat mogelijk is met netwerken. De LNV’ers Barto Piersma en Ton de Kok gaan hier nader op in
Burgers als beleidsadviseurs. Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van interactieve beleidsvorming bij drie departementen
Edelenbos, J. ; Domingo, A. ; Klok, P.J. ; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2006
Amsterdam : Instituut voor Publiek en Politiek - ISBN 9064734232 - 190
sociale participatie - participatie - overheidsbeleid - besluitvorming - nederland - beleidsondersteuning - beleidsprocessen - burgers - bestuurskunde - social participation - participation - government policy - decision making - netherlands - policy support - policy processes - citizens - public administration
Nadeelcompensatie visserijsector bij infrastructurele ingrepen in kust- of zeegebied
Buisman, E. ; Wilde, J.W. de; Grift, R. ; Jansen, O. - \ 2002
Den Haag : LEI - 96
visserij - visserijbeleid - schade - vergoeding - werkzaamheden - erkende regelingen - beleidsondersteuning - fisheries - fishery policy - damage - compensation - manipulations - approval schemes - policy support
Doel van dit rapport is een aanzet te geven voor het ontwikkelen van richtlijnen voor schadevergoeding en schadevaststelling aan de visserij in geval van schade door infrastructurele werken in kust- of zeegebied. Dit rapport inventariseert welke methoden ter beschikking staan bij de vaststelling van schade en waaruit het juridisch kader bestaat tegen de achtergrond waarvan een. schaderegeling uiteindelijk zal gaan functioneren. Op basis hiervan wordt tevens aangegeven welke keuzes zullen moeten worden gemaakt bij het ontwerp van een nieuwe regeling. De regeling zelf zal moeten worden ontwikkeld in overleg tussen overheid en visserijsector. Het is de bedoeling dat dit rapport als basis zal kunnen dienen voor de te voeren discussies en duidelijk maakt welke methoden ter beschikking staan bij de vaststelling van schade.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.