Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1274

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bemesting
Check title to add to marked list
Zoeken naar betekenis in twee waarheden : samenhang tussen bodem- en voedselkwaliteit tijdens symposium niet opgehelderd
Gils, S.H. van - \ 2017
Ekoland (2017)4. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
bodembeheer - bodemkwaliteit - voedselkwaliteit - voeding en gezondheid - voedselproductie - biologische landbouw - melkveehouderij - bemesting - soil management - soil quality - food quality - nutrition and health - food production - organic farming - dairy farming - fertilizer application
In de landbouw bestaan er twee waarheden: die van de wetenschap en die van de praktijk. Tijdens het symposium Sustainable soil management & healthy food bleken die twee waarheden vooralsnog onverenigbaar. “Niet om te beledigen, maar de praktijk loopt toch een beetje voor op de wetenschap”, vindt melkveehouder Kees van Gaalen.
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016
Schoumans, O.F. ; Blokland, P.W. ; Cleij, P. ; Groenendijk, P. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Renaud, L.V. ; Roovaart, J. van den - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2785) - 93
kunstmeststoffen - wetgeving - mest - mestbeleid - nitraten - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - fosfaten - uitspoelen - bemesting - fertilizers - legislation - manures - manure policy - nitrates - water quality - surface water quality - phosphates - leaching - fertilizer application
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015
Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan ; Oenema, Jouke ; Gielen, Jaap - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 77) - 38
melkveehouderij - bemesting - kunstmeststoffen - stikstof - graslanden - akkerbouw - wetgeving - nederland - dairy farming - fertilizer application - fertilizers - nitrogen - grasslands - arable farming - legislation - netherlands
Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel
Ruijter, F.J. de; Schröder, J.J. ; Geel, W.C.A. van; Postma, R. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 672) - 37
solanum tuberosum - aardappelen - akkerbouw - bemesting - maatregelen - stikstofmeststoffen - nederland - potatoes - arable farming - fertilizer application - measures - nitrogen fertilizers - netherlands
Het vijfde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn biedt ruimte voor zgn. equivalente maatregelen: maatregelen waarbij gebruiksnormen verhoogd kunnen worden zonder dat de milieukwaliteit verslechtert. Dit onderzoek richt zich op evaluatie van N-bijmestsystemen voor aardappel en gebruik als equivalente maatregel. Een theoretische verkenning laat zien dat ideale N-bijmestsystemen die voor verschillende groeiomstandigheden de juiste N-gift geven een iets lager N-overschot geven ten opzichte van bemesting volgens een vaste totale gift. Evaluatie van proeven liet zien dat N-bijmestsystemen mogelijke besparingen ten opzichte van de N-bemestingsrichtlijn veelal goed konden aangeven, maar situaties met een hogere optimale N-gift niet. Daarmee heeft gebruik van N-bijmestsystemen als equivalente maatregel momenteel onvoldoende perspectief.
Notitie Bemestingswaarde van digestaten
Schroder, J.J. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 5 p.
bemesting - digestaat - samenstelling - stikstof - fosfaat - berekening - fertilizer application - digestate - composition - nitrogen - phosphate - calculation
‘Digestaat’ is een algemene benaming voor meststoffen afkomstig uit vergistingsinstallaties. Teneinde de biogasproductie te vergroten, kunnen, naast dierlijke mest, koolstofrijke producten worden toegevoegd. Omdat de samenstelling en afbreekbaarheid van die toegevoegde co-producten betekenisvol verschilt, zal ook de bemestingswaarde van digestaten sterk verschillen. Een gemiddelde van zoveel mogelijk analyse-uitkomsten van digestaten zegt daarom weinig over de bemestingswaarde van een individuele partij. Meer nog dan bij dierlijke mest verdient het daarom de voorkeur om een mestmonster te nemen en daarin op zijn minst de gehalten aan P2O5, totaal-N en ammonium-N (NH4-N) te bepalen.
Monitoring van effecten van evenwichtsbemesting op de grondwaterkwaliteit van het Natura 2000-gebied Boetelerveld
Kuiters, A.T. ; Corporaal, A. ; Weijters, M.J. ; Bobbink, R. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2772) - 72
bemesting - grondwaterkwaliteit - natura 2000 - habitats - stikstof - fertilizer application - groundwater quality - nitrogen
In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in en rondom het Natura 2000-gebied Boetelerveld maatregelen genomen om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren. Daarnaast vinden brongerichte maatregelen plaats. Een van de maatregelen is evenwichtsbemesting. Gedurende twee jaar is gekeken naar de uitspoeling van nutriënten in enkele agrarische percelen grenzend aan de oostzijde van het gebied, waar in 2014 is gestart met evenwichtsbemesting. Daarbij is gekeken naar de chemische samenstelling van het grondwater (150-200 cm) en naar veranderingen in de chemische samenstelling van het bodemwater onder de bewortelingszone (50 cm) van percelen met reguliere bemesting en van percelen waar evenwichtsbemesting is toegepast. Daarmee kan een beeld worden gekregen van wat op de langere termijn het effect van evenwichtsbemesting zal zijn op de kwaliteit van het grondwater (150-200 cm). Ook is gekeken naar de huidige kwaliteit van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen en is een vergelijking gemaakt met de situatie in 2004.
Selenium speciation and bioavailability in Dutch agricultural soils: the role of soil organic matter
Supriatin, Supriatin - \ 2016
University. Promotor(en): Rob Comans, co-promotor(en): Liping Weng. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579309 - 265
agricultural soils - selenium - bioavailability - soil organic matter - grasslands - soil chemistry - fertilizers - fertilizer application - netherlands - landbouwgronden - biologische beschikbaarheid - organisch bodemmateriaal - graslanden - bodemchemie - kunstmeststoffen - bemesting - nederland

Selenium (Se) is an essential micronutrient for animals and humans. In the food chain, the intake of Se by animals and humans depends largely on Se content in plants, whereas the major source of Se in plants lies in the soil. Therefore, understanding Se bioavailability in soils for plant uptake and its controlling factors and mechanisms is important. The objective of this thesis is to study the amount, speciation, bioavailability, plant uptake and fertilization of Se in agricultural soils in the Netherlands and underlying controlling factors and mechanisms, to provide guidance for soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management in agriculture.

The majority of agricultural soils (grassland and arable land) in the Netherlands contains low total Se (i.e. in the range of Se deficient), which is predominantly present as organic Se. Only a small fraction of total Se is present as inorganic Se (mainly as selenite) and residual Se. In this thesis, the evidences of association between Se and soil organic matter in these low Se soils have been shown. The associations include: (1) the total Se content is positively correlated to soil organic matter content; (2) the solubility and extractability of Se in soils follow the solubility and extractability of soil organic C; (3) the majority of Se present in soils is in organic form, both in the soil solution and solid phase; (4) the distributions of Se and organic C in the different fractions of solid organic matter (i.e. humic acids, hydrophobic organic neutral, hydrophilic acids) and dissolved organic matter (i.e. hydrophilic acids and fulvic acids) are comparable; and (5) the Se richness in solid and dissolved organic matter are related to properties of soil organic matter from different land uses. The relatively high soil organic matter content in these low Se soils is likely responsible for these associations.

In general, Se content in crops (e.g. grass and wheat) grown on grassland soils and arable land soils, respectively in the Netherlands is low due to low amount of bioavailable Se in the soils. Different soil parameters determine Se plant uptake in these low Se soils with predominantly organic Se, depending on the properties of Se-containing soil organic matter. The intensity parameter of Se-rich dissolved organic matter (DOM) in soil solution (i.e. Se to DOC ratio in 0.01 M CaCl2 extraction) determines Se plant uptake in soils containing Se-rich organic matter (e.g. potato arable land soils), whereas the buffer capacity of labile organic Se to supply Se-rich DOM in soil solution limits Se plant uptake in soils containing Se-poor organic matter (e.g. grassland soils). Further research is needed to confirm the generality of the conclusion above, because the two experiments were carried out under different conditions (pot experiment and field experiment), using different plant species (wheat and grass) and covering different soil types from different land uses (potato fields and grassland). Site-specific properties in the field in addition to soil parameters included in the current study may largely (> 50%) determine Se content in grass under field conditions, which is in contrast with the results of the pot experiment in which the soil parameter explains 88% of Se content in wheat shoots. In general, the content of Se-rich DOM in soils increases with the increase of soil pH (with the decrease of soil C:N ratio), and the amount of labile organic matter in soils that can resupply Se-rich DOM is determined by the amount of clay (and Fe-(hydr)oxide). NPK fertilization, as one of the external factors, can reduce Se plant uptake, especially in organic-rich soils.

Selenium (as selenate) fertilization on grassland with N plus cattle slurry or NPK application shows a positive effect to increase Se content in grass grown on different soil types with a large range of total Se, pH, clay content and organic matter content. Selenium content in grass grown on different soil types upon Se fertilization becomes more similar than before the fertilization. The results indicate that the effectiveness of Se fertilization is only weakly modified by soil properties, probably due to the high solubility of selenate in the soils. Nevertheless, the Se fertilization tends to be slightly more effective on sandy soils than on clay and organic rich soils.

This thesis has shown that the content and quality of soil organic matter play an important role in determining the amount, speciation and bioavailability of Se in low Se soils with predominantly organic Se. The results in this thesis can be used as guidance to develop soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management, especially in low Se soils with predominantly organic Se, such as in Dutch agricultural soils.

30 vragen en antwoorden over zwavel
Schils, René - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 68
zwavel - zwavelmeststoffen - bemesting - uitspoelen - depositie - sulfur - sulfur fertilizers - fertilizer application - leaching - deposition
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel op toegankelijke wijze te beschrijven. Deze publicatie brengt het onderwerp zwavel voor het voetlicht.
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland: toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)
Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Claessens, J. ; Kotte, M.C. ; Rijs, G.B.J. ; Denneman, A.I.M. ; Bruggen, C. van; Daatselaar, C.H.G. ; Begeman, H.A.L. ; Bosma, J.N. - \ 2016
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0076) - 191 p.
oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - landbouw en milieu - nitraat - eutrofiëring - bemesting - monitoring - waterverontreiniging - surface water quality - groundwater quality - manure policy - agriculture and environment - nitrate - eutrophication - fertilizer application - water pollution
Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Nederland, het zogeheten stikstofoverschot, is tussen 1992 en 2014 gehalveerd. Het fosfaatoverschot is nagenoeg verdwenen. De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringronde (2008-2011) zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. De nutriëntenconcentraties zullen naar verwachting wel blijven dalen, maar de gewenste situatie zal in het grondwater niet overal worden bereikt. Ook zal de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onvoldoende blijven. Dit blijkt uit een inventarisatie van de grond­ en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk.
Development of a breeding strategy for nitrogen use efficiency in spinach (Spinacia oleracea L.)
Chan Navarrete, J.R. - \ 2016
University. Promotor(en): Edith Lammerts van Bueren, co-promotor(en): Oene Dolstra; Gerard van der Linden. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577961 - 161 p.
spinacia oleracea - spinach - plant breeding - nitrogen - nutrient use efficiency - genetic mapping - nitrogen fertilizers - fertilizer application - genetic diversity - nitrogen response - spinazie - plantenveredeling - stikstof - nutriëntengebruiksefficiëntie - genetische kartering - stikstofmeststoffen - bemesting - genetische diversiteit - stikstofrespons

Spinach (Spinacia oleracea L.) is one of the most consumed leafy vegetables worldwide and it is considered to be highly nutritious. Spinach is a short-cycle leafy crop that has a high demand for nitrogen in order to rapidly come to a harvestable product that has the required dark green colour within a reasonable harvest window. In commercial production of spinach the recovery of N is poor, which may result in environmental pollution. To increase sustainability of both organic and conventional spinach cultivation there is a need to reduce the dependency on high levels of nitrogen. Growers therefore urgently need cultivars with a satisfactory yield under reduced N input conditions. Nitrogen use efficiency (NUE), defined as the ability to produce high biomass per unit N applied, is low in spinach. The present study aims to evaluate spinach genotypes for selectable traits under varying N supply and provide tools and knowledge to facilitate the development of varieties with good yield, quality and stability under low N input. To minimise environmental variation affecting the identification of traits related to NUE a screening method was developed using a hydroponics system. The genetic diversity for NUE related traits was first studied with 24 commercial cultivars under contrasting levels of N supply based on the Ingestad model with a steady-state N application. This demonstrated that the hydroponics screening strategy as a pre-screening tool enabled reliable detection of heritable variation among cultivars for NUE-related traits under optimal as well as suboptimal N input. Shoot dry weight and leaf area were preferred selectable traits for the detection of heritable differences contributing to NUE in spinach. The effect of N application strategy was examined in seven cultivars grown under hydroponics conditions with low and high N levels supplied either as a single bulk N application resembling N fertilization in field cultivation, or a steady-state N application according to Ingestad. The latter application strategy provided more stable and reproducible conditions for determination of genetic differences in NUE under low N conditions for a short-cycle leafy vegetable crop. Several tools for molecular genetic evaluation of NUE in spinach were provided as well, including a SNP marker set for marker-assisted breeding, a genetic mapping population with a corresponding genetic map, and the identification of two major QTL regions contributing to growth under low N conditions. With these tools, an efficient strategy for breeding for NUE efficiency in spinach would include screening under controlled conditions at high and low N using leaf area, biomass and root to shoot ratio as selectable traits, and QTL identification of genetic factors that can be targeted and combined using marker-assisted selection. An in depth genotype by environment interaction analysis using six field trials showed that environmental factors like temperature, soil, and management strongly influence nitrogen availability in the soil in a short cycle crop like spinach. This severely complicates selection and breeding for NUE of spinach under field conditions, and emphasizes the importance of performing trials under better controllable conditions for genetic dissection of NUE and discovery of genetic factors contributing to NUE. It also underscores the importance of validating these findings in various field trials. Multi-environment field trials with different levels of N fertilization will then allow selection of cultivars that combine stable performance under various low input growing conditions with high yields under more favorable conditions.

Organische mestkwaliteit beïnvloedt bodemmicroben en bodemfuncties
Heijboer, A. ; Berge, H.F.M. ten; Ruiter, P.C. de; Kowalchuk, G.A. ; Jorgensen, H.B. ; Bloem, J. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 27-29 (2016). - ISSN 0169-6300 - p. 27 - 29.
agro-ecosystemen - bemesting - bodembiologie - micro-organismen - bodemmicrobiologie - stikstofkringloop - fosfolipiden - veldproeven - brassica oleracea var. gemmifera - agroecosystems - fertilizer application - soil biology - microorganisms - soil microbiology - nitrogen cycle - phospholipids - field tests
Micro-organismen spelen een sleutelrol in bodemfuncties zoals de kringlopen van koolstof en stikstof. Voor een duurzame landbouw is het van belang dat deze kringlopen optimaal functioneren om verliezen van nutriënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van bodemmicroben bij optimalisatie van de stikstofkringloop door toevoeging van zowel minerale kunstmest als verschillende kwaliteiten organisch materiaal.
Fosfaatgehalte in de bodem blijft voldoende hoog : jarenlange fosfaatbemesting volgens bedrijfsspecifieke gebruiksnormen zorgt voor zes procent lagere drogestofopbrengst
Middelkoop, J.C. van; Ehlert, P.A.I. ; Regelink, I.C. - \ 2016
Veeteelt 33 (2016)8. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
bemesting - kunstmeststoffen - fosfaat - graslanden - veldproeven - opbrengen op het land - droge stof - fertilizer application - fertilizers - phosphate - grasslands - field tests - application to land - dry matter
In Nederland is de fosfaatbemesting op grasland via gebruiksnormen beperkt tot een evenwichtsbemesting. Om de verwachte daling van de fosfaattoestand van de bodem en de grasproductie te monitoren, deed Wageningen UR vana f 1997 een veldproef.
Soil fertility management in organic greenhouses in Europe
Tittatelli, Fabio ; Bath, Brigitta ; Ceglie, Francesco Giovanni ; Garcia, M.C. ; Moller, K. ; Reents, H.J. ; Vedie, Helene ; Voogt, W. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575363 - 46 p.
greenhouse horticulture - soil fertility - organic farming - europe - rotation - fertilizer application - nutrient management - cropping systems - glastuinbouw - bodemvruchtbaarheid - biologische landbouw - europa - rotatie - bemesting - nutrientenbeheer - teeltsystemen
The management of soil fertility in organic greenhouse systems differs quite widely across Europe. The challenge is to identify and implement strategies which comply with the organic principles set out in (EC) Reg. 834/2007 and (EC) Reg. 889/2008 as well as supporting environmentally, socially and economically sustainable cropping systems. In this paper, written by a group of scientists of different geographical origin and with different background, the state of the art of the sector and the main characteristics of the European organic greenhouse cropping systems are described. The main bottlenecks and constraints are discussed with a particular reference to the regulatory framework in force. The most relevant issues that may influence the enforcement and future development of the sector have been identified as specific knowledge gaps. For each of them, the appropriate research needs were elaborated in a multidisciplinary perspective as forthcoming challenges for the whole sector. Although not exhaustive, given the wide heterogeneity of the implemented systems, this paper is able, for the first time, to give a structured outlook on soil fertility management in protected organic conditions on a European scale.
Kansen voor toepassing van microalgen in landbouwgewassen
Spruijt, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2016
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / PPO-AGV 691) - 62 p.
akkerbouw - tuinbouw - bemesting - algen - algenteelt - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - gewasbescherming - plantgezondheid - bacteriën - biologische bestrijding - arable farming - horticulture - fertilizer application - algae - algae culture - sustainable agriculture - sustainable development - plant protection - plant health - bacteria - biological control
Op basis van internationaal literatuuronderzoek blijken er interessante kansen voor toepassing van microalgen producten in landbouwgewassen te zijn. In dit rapport worden zowel groene algen als cyanobacteriën gedefinieerd als microalgen. Stoffen uit microalgen (met name uit cyanobacteriën) blijken in diverse onderzoeken uit de literatuur een goede bestrijding te geven van verschillende schimmels en aaltjes die in landbouwgewassen schade aanrichten. Verder is er (buiten de landbouw) insecticide-, molluscicide-, herbicide- en algacidewerking met stoffen uit cyanobacteriën aangetoond. In Nederland zijn zeewier- en algenextracten krachtens de Verordening gewasbescherming als werkzame stof goedgekeurd voor de groeiregulatie van planten. Het gebruik als bodemverbeteraar of als plantenstimulator is vooralsnog veel minder gereguleerd dan als gewasbeschermingsmiddel. Om de kansen met microalgen te benutten zou er verder geïnvesteerd moeten worden in onderzoek. Het zou duidelijk moeten worden welke werkzame stoffen uit micro algen of welke algenpreparaten andere organismen bestrijden, in welke formulering en met welke dosering. De bestrijdende, bemestende, bodem verbeterende, plantweerstand verhogende en milieueffecten van algentoepassingen zouden vergeleken moeten worden met conventionele methoden.
Relatie tussen stikstofbodemoverschot en waterkwaliteit
Hooijboer, A. ; Oenema, J. ; Doornewaard, G.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 2 - 2.
nitraatuitspoeling - stikstofmeststoffen - waterkwaliteit - grondwater - bemesting - mestoverschotten - uitspoelen - nitrate leaching - nitrogen fertilizers - water quality - groundwater - fertilizer application - manure surpluses - leaching
Minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater is een doel van het mestbeleid. Bij efficiëntere stikstofbemesting zou het overschot aan stikstof in de bodem moeten dalen. Daarmee zou je verwachten dat ook de nitraatconcentratie in het grondwater vermindert. Maar is dat ook zo?
Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17 p.
fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
Meer doen met mest
Didde, R. ; Vellinga, Th.V. ; Andeweg, K. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 34 - 39.
mestverwerking - ontwikkelingslanden - mestvergisting - biogas - bemesting - kringlopen - vietnam - landbouwontwikkeling - manure treatment - developing countries - manure fermentation - fertilizer application - cycling - agricultural development
Wageningen UR probeert boeren in ontwikkelingslanden ervan te overtuigen meer te doen met de mest van hun vee. Dat kan bijdragen aan de energievoorziening, de conditie van de bodem en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In Vietnam worden de eerste resultaten geboekt.
KringloopWijzer moet inspireren
Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. - \ 2015
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)5. - ISSN 2210-3260 - p. 40 - 41.
akkerbouw - kringlopen - stikstofkringloop - veehouderij - milieueffect - gewasopbrengst - mineralenopname - bemesting - fosfaat - koolstof - arable farming - cycling - nitrogen cycle - livestock farming - environmental impact - crop yield - mineral uptake - fertilizer application - phosphate - carbon
De komende jaren moeten melkveehouders verplicht gaan werken met de KringloopWijzer. Dat heeft als doel ze bewuster te maken van hun bedrijfsprestaties en de manier waarop ze de mineralenstroom kunnen sturen. In dit artikel leggen de grondleggers van het systeem uit hoe de KringloopWijzer werkt en waarom dit voor loonbedrijven van belang is.
Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat : sluiten van mineralenkringloop in Groene Cirkel
Rietra, R.P.J.J. ; Gies, T.J.A. ; Velthof, G.L. ; Zwart, K.B. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2664) - 33 p.
fertilizer application - digestate - regional development - cycling - minerals - sustainable development - feasibility studies - biobased economy - bemesting - digestaat - regionale ontwikkeling - kringlopen - mineralen - duurzame ontwikkeling - haalbaarheidsstudies
De HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude wil in de toekomst klimaatneutraal produceren. Dierlijke mest en berm- en natuurgras zijn potentiële energiebronnen voor de biogasproductie via vergisting in de regio Zoeterwoude en bieden daarmee een duurzaam klimaatneutraal alternatief. Digestaat (het restproduct bij vergisten) kan een sleutelrol spelen om naast biogasproductie ook de mineralenkringloop voor de landbouw in de omgeving van de brouwerij te verbeteren. Digestaat heeft nagenoeg dezelfde werking als dierlijke mest en kan (na verdere bewerking) in de toekomst (na goedkeuring van de EU) als vervanger voor stikstofkunstmest dienen.
Results of fertilizer demonstration trials in Pangalengan and Garut, Indonesia, May-August 2014
Brink, L. van den; Gunadi, N. ; Wustman, R. ; Moekasan, T.K. ; Prabaningrum, L. ; Karjadi, A.K. ; Hengsdijk, H. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT 16) - 22 p.
vegIMPACT - fertilizer application - indonesia - demonstration farms - vegetable growing - potatoes - crop yield - bemesting - indonesië - demonstratiebedrijven, landbouw - groenteteelt - aardappelen - gewasopbrengst
Improved potato production by appliing organic manure to increase the yield on small farms in Indonesia.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.