Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==beperking
Check title to add to marked list
Weinig opbrengsteffect van extra fosfaatgift op zandgrond
Deru, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
melkveehouderij - dierlijke meststoffen - bemesting - fosfaat - beperking - doseringseffecten - zandgronden - beekdalen - noord-brabant - dairy farming - animal manures - fertilizer application - phosphate - restraint - dosage effects - sandy soils - brook valleys
Ten zuiden van Roosendaal loopt het Interregproject 'Interactief fosfaatbeheer Molenbeek', dat wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en Royal Haskoning in opdracht van de ZLTO. Doel is om door middel van praktisch toepasbare maatregelen te werken aan een lagere fosfaatbelasting van de Molenbeek. Bij Piet de Regt, één van de deelnemende melkveehouders, is het effect van het weglaten van extra fosfaatbemesting op grasland onder de loep genomen.
Smartphone gaat strijd aan met vruchtboomkanker : waarschuwingsmodel bespaart op gewasbeschermingsmiddelen en arbeid
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de; Boshuizen, A. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)8. - ISSN 0016-2302 - p. 20 - 21.
alarmsystemen - informatiesystemen - gewasbescherming - informatica - fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - beperking - pesticiden - alarms - information systems - plant protection - informatics - fruit growing - fruit trees - cankers - restraint - pesticides
Smartphone verbindt fruitteler, onderzoeksinstelling en modelbouwer in strijd tegen vruchtboomkanker. PPO Boomkwekerij ontwikkelde in samenwerking met Bodata een waarschuwingsmodel tegen vruchtboomkanker zo optimaal mogelijk in te zetten. Het model helpt kwekers te besluiten wanneer ze het beste kunnen spuiten. PPO streefde naar een effectievere bestrijding met minder bespuitingen.
Teelt de grond uit : resultaten in 2010
Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Kreuk, F. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
cultuur zonder grond - vollegrondsteelt - waterkwaliteit - emissie - beperking - tuinbouw - onderzoek - proefvelden - soilless culture - outdoor cropping - water quality - emission - restraint - horticulture - research - experimental plots
Het onderzoeksprogramma teelt de grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en geaccepteerd worden door de maatschappij. Onderzoekers van Wageningen UR (PPO en LEI) en Proeftuin Zwaagdijk werken in het programma nauw samen met telers, brancheorganisaties en adviseurs uit de sectoren. De begeleidingscommissie voor de bloembollen bestaat uit zes bloembollentelers, twee adviseurs en vertegenwoordigers van KAVB en PT. De financiers van dit onderzoek zijn het ministerie van EL&I, het PT en diverse andere partijen
Stalmest essentieel voor hyacint?
Belder, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
S.n.
bemesting - dierlijke meststoffen - hyacinten - stalmest - wetgeving - beperking - Nederland - fertilizer application - animal manures - hyacinths - farmyard manure - legislation - restraint - Netherlands
Informatieposter over bemesting met stalmest bij hyacint. De mestwetgeving beperkt de hoeveelheid dierlijke mest die aan hyacint kan worden toegediend. De praktijk geeft aan dat een goede opbrengst en kwaliteit van hyacint alleen behaald kan worden met relatief hoge giften vaste rundermest
Efficiënt gebruik van N door meten gewasreflectie, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002.005 en BO-12.03-002.006
Evert, F.K. van; Schans, D.A. van der; Meurs, B. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den - \ 2011
S.n.
aardappelen - stikstofgehalte - beperking - gebruiksefficiëntie - milieubeleid - potatoes - nitrogen content - restraint - use efficiency - environmental policy
Mogelijk wordt de N-gebruiksnorm voor aardappel fors verlaagd om milieudoelen te realiseren. Innovatie is nodig om de teelt rendabel te houden. In prei kan N worden bespaard door de N-toestand en de lichtonderschepping van het gewas te meten via gewasreflectie, en daarmee de N-behoefte van het gewas te berekenen via een simulatiemodel. In de praktijk wordt dit systeem momenteel niet meer toegepast omdat het werken met het simulatiemodel een specialist vereist
Invloed van grondbewerking op bodemweerbaarheid, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-012
Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Scholten, O.E. ; Bloem, J. - \ 2011
bodemweerbaarheid - cultuurmethoden zonder grondbewerking - functionele biodiversiteit - emissie - beperking - proefvelden - soil suppressiveness - no-tillage - functional biodiversity - emission - restraint - experimental plots
Informatieposter over de invloed van grondbewerking op de bodemweerbaarheid. Niet-kerende grondbewerking heeft een positief effect op CO2-vastlegging en reductie van emissies (broeikasgassen en mineralen). Minder ploegen spaart bovendien energie en arbeid. Dat grondbewerking de bodemstructuur, afbraak en verdeling van organische stof en het vochtvasthoudendvermogen van de bodem beïnvloedt is ook duidelijk. Maar wat gebeurt er met het bodemleven? En heeft ploegen invloed op ziektewering?
Nieuwe (emissievrije) TeeltSystemen (NTS)
Beerling, E.A.M. ; Blok, C. ; Driever, S.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2010
emissie - beperking - kastechniek - milieutechniek - glastuinbouw - kassen - teeltsystemen - emission - restraint - greenhouse technology - environmental engineering - greenhouse horticulture - greenhouses - cropping systems
Informatieposter over Nieuwe (emissievrije) TeeltSystemen (NTS) naar aanleiding van het Europees beleid Kaderrichtlijn Water (KRW) en afspraak Glami: nagenoeg geen emissies uit glastuinbouw in 2027
De emissie-arme kas kan niet wachten
Beerling, E.A.M. - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)9. - ISSN 1879-7318 - p. 46 - 47.
emissie - beperking - oppervlaktewater - reductie - afvalwaterbehandeling - omloop - cultuur zonder grond - glastuinbouw - emission - restraint - surface water - reduction - waste water treatment - circulation - soilless culture - greenhouse horticulture
We kunnen er niet meer omheen: de glastuinbouw is medeverantwoordelijk voor te hoge emissies naar het oppervlaktewater. Elke teler zal zijn bedrijf kritisch onder de loep moeten nemen. De keuze is: de emissie drastische verlagen of eerdaags middelen kwijt raken.
Conditie, herkomst en dieet Spiering Kornwerd 2007/2008
Leeuw, J.J. de; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2008
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C101/08) - 20
visbestand - vis - osmerus - voedselsamenstelling - vismigratie - beperking - afsluitdijk - fishery resources - fish - food composition - fish migration - restraint
De sterke achteruitgang van spiering in 2008 in het IJsselmeer en Markermeer is voor een belangrijk deel nog onverklaard. Een verslechterde voedselsituatie en beperkte migratiemogelijkheden bij de Afsluitdijk zijn mogelijke oorzaken. In een studie naar de uitspoeling en intrekmogelijkheden van vis door een spuikoker in de Afsluitdijk bij Kornwerd, uitgevoerd in de periode november 2007 tot en met augustus 2008 door Witteveen en Bos in samenwerking met beroepsvissers Manshanden en van Malsum, zijn spieringen verzameld voor nader onderzoek.
Inperken virusverspreiding in Zantedeschia : afstand houden
Stijger, C.C.M.M. ; Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2007
BloembollenVisie (2007)128. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - zantedeschia - araceae - plantenvirussen - ziektedistributie - spreiding - spuiten - beperking - gewasbescherming - protocollen - ornamental bulbs - plant viruses - disease distribution - spread - spraying - restraint - plant protection - protocols
In de teelt van Zantedeschis vormt de beheersing van virussen nog steeds een lastig te doorgronden probleem. PPO voerde twee jaar onderzoek uit naar de wijze van verspreiding. Vastgesteld is dat een afstand van 50 m of meer de kans op virusoverdracht lijkt te beperken
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.