Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 109

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==beschrijvingen
Check title to add to marked list
Production in a factory (the cell) requires high level of organisation : the cell: The plant’s smallest building block
Heuvelink, E. - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 18 - 19.
glastuinbouw - plantenfysiologie - plantkunde - celbiologie - cellen - celstructuur - beschrijvingen - greenhouse horticulture - plant physiology - botany - cellular biology - cells - cell structure - descriptions
The cell is the plant’s smallest building block. Many cultivation techniques and climate control measures have an effect at this level. Some knowledge about the functioning of the cell is therefore very useful. Many components of the cell have bizarre names so to understand it all better, for the purpose of this article, we compare it to a factory.
Ontwikkelingen in naamgeving en registratie van cultuurplanten
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Dendroflora (2013)50. - ISSN 0374-7247 - p. 28 - 45.
houtachtige planten als sierplanten - boomkwekerijen - gewaskwaliteit - registratie - rassen (planten) - taxonomie - beschrijvingen - fruitgewassen - siergewassen - plantenveredeling - cultivars - handelsmerken - kwekersrecht - nomenclatuur - ornamental woody plants - forest nurseries - crop quality - registration - varieties - taxonomy - descriptions - fruit crops - ornamental crops - plant breeding - trade marks - breeders' rights - nomenclature
Een correcte en eenduidige naamgeving van onze boomkwekerijgewassen is van groot belang voor de groensector. Het is immers een belangrijk middel voor de garantie van soortechtheid en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de plantkwaliteit. In dit artikel staan nieuwe ontwikkelingen weergegeven vanuit de wetenschap, de wetgever en het bedrijfsleven. Het bouwt voort op twee eerder geschreven artikelen in Dendroflora over naamgeving van planten (1999) en classificatie van planten (2008). In het eerste deel van dit artikel wordt een aantal items en ontwikkelingen uit enkele voorgaande artikelen genoemd en in een historisch perspectief gezet. In het tweede deel wordt ingegaan op de wettelijke registratie van plantenrassen. Vooral in de registratie van fruitrassen zijn er flinke veranderingen en daarnaast dreigen op termijn soortgelijke ontwikkelingen in de registratie van siergewassen. Dergelijke wetgeving heeft grote invloed op de teelt en handel van tuinbouwgewassen. In het derde deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de naamgeving van cultuurplanten vanuit de wetenschap. Vorig jaar is een symposium geweest waarin veel zaken besproken en bediscussieerd zijn. Op basis hiervan wordt de regelgeving van de Cultuurplantencode (ICNCP) aangepast. Opgestelde regels of richtlijnen voor nieuwe categorieën zoals de grex, series en zaadmengsels en cultivartypes worden besproken. Tenslotte komen in het vierde deel enkele werkwijzen en voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Voorbeelden zijn de intensivering van veredeling, de diversiteit en wildgroei in gebruik van handelsnamen, het niet vermelden van de cultivarnaam, het merkenrechtelijk beschermen van de cultivarnaam en het gebruik van diverse symbolen om verschillende types van bescherming aan te geven
Natyra, de biologische appel van de toekomst
Brouwer, G. ; Kievit, G. ; Meijer, H. ; Timmermans, B. - \ 2013
DLV Plant fruitteelt
appels - fruitteelt - biologische landbouw - rassen (planten) - beschrijvingen - apples - fruit growing - organic farming - varieties - descriptions
Deze brochure bevat de ervaringen van telers, voorlichters en onderzoekers die opgedaan zijn in het Praktijk Netwerk "Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels".
Zoekkaart Bewoners van het Bijenhotel, onderdeel van onderzoek bijen en bloemen in de stad
Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
Lelystad :
apidae - vespidae - mijten - parasieten - drosophilidae - beschrijvingen - activiteit - foto's - mites - parasites - descriptions - activity - photographs
Zoekkaart met informatie en afbeelingen van bewoners van het bijenhotel en een zoekkaart met overige bezoekers van het bijenhotel zoals parasieten en andere beestjes. Deze zoekkaart is onderdeel van het project ' Bijen & Bloemen in de Stad 'van Landschapsbeheer Flevoland en Wageningen UR – PPO - AGV Lelystad.
Symphoricarpos, sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Hoffman, M.H.A. - \ 2012
Dendroflora 2013 (2012)49. - ISSN 0374-7247 - p. 66 - 101.
symphoricarpos - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - soortendiversiteit - struiken - gebruikswaarde - beschrijvingen - varieties - new species - species diversity - shrubs - use value - descriptions
Symphoricarpos (Sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen en - op wat beperkter schaal - in particuliere tuinen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Het gewas is de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot één van de populairste snijheesters. Vooral voor dit gebruik zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen. Inmiddels zijn er ruim 60 verschillende cultivars bekend. Ruim 30 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruik als tuin- en plantsoenplant. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.
Beeldenbank ziekten, plagen & onkruiden
Os, G.J. van - \ 2012
Groen Kennisnet
plantenziekten - onkruiden - herbiciden - plantenplagen - beschrijvingen - illustraties - plant diseases - weeds - herbicides - plant pests - descriptions - illustrations
In de beeldenbank zijn beschrijvingen schadebeelden van 62 onkruidbestrijdingsmiddelen opgenomen. U kunt zoeken op schadebeeld, de herbicidennaam (merk en werkzame stof) en op de werkingsmechanismen. Naast deze beschrijvingen bevat de beeldenbank foto’s en beschrijvingen van méér dan 800 ziekten, plagen en onkruiden met de Nederlandse en Latijnse naam en de gewassen waarin de aantasting voorkomt.
Inventarisatie biomassagewassen voor project Energieboerderij
Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 22
biomassa productie - brandstofgewassen - gewassen - beschrijvingen - biobased economy - nieuwe cultuurgewassen - biomass production - fuel crops - crops - descriptions - new crops
In 2011, het laatste loopjaar van het Energieboerderij project, ligt de vraag naar een inventarisatie en mogelijke veldproef met ‘nieuwe’ biomassagewassen voor. De voorkeur zou daarbij gegeven moeten worden aan gewassen waarvan de biomassa meerdere toepassingsmogelijkheden kent. Vanuit het ‘cascaderings-idee’ kunnen na winning van hoogwaardige componenten (zoals olie en/of specifieke inhoudstoffen) de reststromen hun weg vinden naar laagwaardiger toepassingen (zoals vergisting, ethanolwinning of verbranding). De vanuit de werkgroep gesuggereerde lijst met potentiële gewassen is (door de verbreding van het biomassabegrip) erg divers geworden, waarbij enkele gewassen (zoals mariadistel, melkdistel, Tagetes en paardenbloem) voornamelijk gekozen zijn vanuit de gedachte dat er ‘hoogwaardige’ componenten uit te winnen zijn. Om tot een keuze te komen van gewassen die zich lenen voor toetsing in een velddemo worden in deze, voornamelijk op literatuur gebaseerde studie, de belangrijkste teeltaspecten en de potentiele toepassingen van de gewassen behandeld.
Nieuwe cultivars van Weigela doen het goed
Houtman, R. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2010
Tuin en Landschap 32 (2010)10. - ISSN 0165-3350 - p. 8 - 12.
houtachtige planten als sierplanten - struiken - weigela - cultivars - nieuwe soorten - beschrijvingen - rassen (planten) - ornamental woody plants - shrubs - new species - descriptions - varieties
Weigela is tegenwoordig niet alleen bekend om zijn bloei maar ook als bladheester. Nieuwe cultivars overtreffen vaak de oude bekenden, zo blijkt uit een sier- en gebruikswaardeonderzoek.
Het geslacht Ulmus - nieuwe mogelijkheden
Goudzwaard, L. - \ 2009
Dendroflora 46 (2009). - ISSN 0374-7247 - p. 88 - 111.
ulmus - houtachtige planten als sierplanten - rassen (planten) - cultivars - ziekteresistentie - resistentie van variëteiten - soorten - beschrijvingen - nederland - ornamental woody plants - varieties - disease resistance - varietal resistance - species - descriptions - netherlands
Iepen behoren tot sterkste bomen voor stedelijke omstandigheden en open landschappen. Door de iepenziekte is het Iepenbestand in Nederland flink achteruit gegaan. De vorige beschrijving van Ulmus in Dendroflora 5 (1968) verscheen nog voor de verspreiding van de tweede iepenziekte-schimmel in Europa en ook voor de uitgave van alle nieuwe hoofresistente selecties. Sindsdien zijn de inzichten in naamgeving en de beschikbare cultivars sterk veranderd. Het iepensortiment is constant in beweging; tijd voor een update in Dendroflora. In dit artikel de voor Nederland belangrijke soorten en cultivars. De volgende is per werelddeel: Europa, Amerika en Azië. Daarna volgen de complexe hybriden.
Winterkornoeljes - sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Houtman, R.T. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2009
Dendroflora 2008 (2009)45. - ISSN 0374-7247 - p. 47 - 75.
cornus - houtachtige planten als sierplanten - soortenproeven - inspectie - sortimenten - beschrijvingen - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - species trials - inspection - assortments - descriptions - external traits
Winterkornoeljes is een verzamelnaam voor de Cornus-soorten die in de winter opvallend gekleurde takken hebben. Deze groep planten is vooral vanwege de prachtige wintertakken erg populair, als tuinplant en als snijtak. Veruit de bekendste drie soorten zijn C. alba, C. sanguinea en C. sericea. Ongeveer 45 verschillende soorten en cultivars van deze groep zijn door de KVBC beoordeeld. Daarbij zijn oude cultivars zoals C. alba 'Sibirica' en C. sericea 'Flaviramea' getest naast vele nieuwere. Tevens zijn enkele minder bekende botanische soorten van deze groep getest
Perspectief bij gele paprikarassen
Steenbergen, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
Groenten & Fruit 2009 (2009)38. - ISSN 0925-9708 - p. 27 - 27.
tuinbouw - rassen (planten) - rassenproeven - beschrijvingen - paprika - horticulture - varieties - variety trials - descriptions - sweet peppers
In 2009 is in samenwerking met veredelingsbedrijven en bij de P8 aangesloten telersverenigingen, rassenonderzoek gedaan bij gele paprika
Nieuwkomers het proberen waard
Steenbergen, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
Groenten & Fruit 2009 (2009)38. - ISSN 0925-9708 - p. 25 - 25.
tuinbouw - rassen (planten) - rassenproeven - beschrijvingen - nieuwe soorten - paprika - horticulture - varieties - variety trials - descriptions - new species - sweet peppers
In samenwerking met de veredelingsbedrijven en bij de P8 aangesloten telersverenigingen werd in 2009 weer rassenonderzoek gedaan bij de rood te oogsten paprika's
Beschrijving beschermt Waddencultuur
Dankers, N.M.J.A. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)mei. - p. 10 - 10.
natuurbescherming - beschrijvingen - wadden - natuur - natuurbeheer - natuurbeleid - nature conservation - descriptions - tidal flats - nature - nature management - nature conservation policy
Om de effecten van grootschalige activiteiten in de Waddenzee te kunnen beoordelen, moet je weten wanneer het systeem onherstelbare schade oploopt. Daar heb je eerst definities van typen natuur en kwantitatieve beschrijvingen voor nodig, maakt een verkenning van Wageningen IMARES duidelijk. Beleidsmakers kunnen daar vervolgens de grenzen mee stellen voor menselijke gedragingen
The European ex situ PGR Information Landscape
Hintum, T.J.L. van; Begemann, F. ; Maggioni, L. - \ 2008
genenbanken - genetische bronnen van plantensoorten - beschrijvingen - databanken - gegevensbeheer - gene banks - plant genetic resources - descriptions - databases - data management
In this paper the authors try to describe the current situation regarding the documentation of Plant Genetic Resources (PGR) maintained in ex situ collections in Europe. It will tackle the systems that are used to manage the information involved, the mechanisms and systems that exist to exchange this information, and we will discuss the developments and challenges in this area. Apart from this technical description, the authors also try to give a functional description of the changing role of these systems in the light of international, technical and legal developments.
Advies inzet KB 2007 voor thema 7 Transitieprocessen, instituties, bestuur en beleid
Poppe, K.J. - \ 2008
Den Haag : LEI - 10
beschrijvingen - kennismanagement - kennissystemen - kennisoverdracht - descriptions - knowledge management - knowledge systems - knowledge transfer
Beschrijvingen van kennisbasisthema's per onderwerp voor het jaar 2007
De kleine bijenkastkever Aethina tumida
Donders, J.N.L.C. ; Cornelissen, B. ; Blacquière, T. - \ 2007
Wageningen : Bees@wur, Plant Research International
bijenziekten - aethina tumida - plagenbestrijding - insectenplagen - bijenhouderij - risicofactoren - nitidulidae - bijenkasten - beschrijvingen - bee diseases - pest control - insect pests - beekeeping - risk factors - hives - descriptions
De kleine bijenkastkever, Aethina tumida Murray, is afkomstig uit Afrika ten zuiden van de Sahara. In zijn natuurlijke omgeving wordt hij meestal niet gezien als een plaag. Meestal gaan alleen bijenvolken die verzwakt of ziek zijn dood door de kleine bijenkastkever. De kever wordt zo genoemd om hem te onderscheiden van de grote bijenkastkever, die ook in bijenkasten in Afrika voorkomt
Sortimentsonderzoek Corylopsis
Hop, M.E.C.M. - \ 2007
houtachtige planten als sierplanten - struiken - rassen (planten) - cultivars - corylopsis - beschrijvingen - gebruikswaarde - taxonomie - ornamental woody plants - shrubs - varieties - descriptions - use value - taxonomy
Corylopsis, de Schijnhazelaar, is interessant vanwege de vroege bloei in maart. In Nederland zijn verschillende soorten in de handel, maar de naamgeving van de planten is vaak verouderd of twijfelachtig. In Boskoop is van 2002 tot 2006 het handelssortiment opgeplant en bestudeerd
Training course 'Fisheries data collection and analysis'
Heijden, P.G.M. van der - \ 2007
Wageningen : Wageningen International - 17
visserij - volwasseneneducatie - lerarenopleidingen - beschrijvingen - methodologie - fisheries - adult education - educational courses - descriptions - methodology
Course description of the course “Fisheries data collection and analysis”, held from October 1st till October 19th 2007 and organised by the Programme for Capacity development & Institutional Change of Wageningen International in cooperation with Wageningen University – Aquaculture and Fisheries Group
Weigela - sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Hoffman, M.H.A. - \ 2007
Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 87 - 127.
houtachtige planten als sierplanten - weigela - sortimenten - cultivars - nieuwe soorten - classificatie van rassen - inspectie - taxonomie - beschrijvingen - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - assortments - new species - variety classification - inspection - taxonomy - descriptions - external traits
Weigela is een veel gebruikte sierheester in de gematigde gebieden, vooral vanwege de kleurrijke bloemen en/of bladeren. Het sortiment is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Inmiddels zijn al meer dan 200 cultivars bekend. Het is hierdoor voor zowel kwekers als gebruikers lastig om een keuze te maken. Verder is er in de praktijk veel verwarring over de juiste indeling van cultivars. Veel cultivars worden ingedeeld in een soort, met name W. florida en W. praecox, maar vallen door hybridisatie vaak niet binnen de soortgrenzen. In dit onderzoek is door PPO een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld voor indeling van cultivars in acht cultivargroepen. Samen met de KVBC is een sterrenkeuring uitgevoerd waarbij veel nieuwe cultivars zijn vergeleken met oudere. Als eindresultaat is een lijst met aanbevolen cultivars samengesteld.
Itea - sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Hop, M.E.C.M. - \ 2007
Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 76 - 86.
houtachtige planten als sierplanten - itea - sortimenten - taxonomie - beschrijvingen - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - assortments - taxonomy - descriptions - external traits
Itea, de Bloemwilg, is een klein geslacht van bloeiende heesters. Bij ons is vooral de Amerikaanse soort I. virginica bekend, vanwege de bloei met witte aartjes in de voorzomer en de prachtige purperrode herfstkleur van het blad. Vooral de recent ontwikkelde compacte rassen zijn erg bruikbaar als tuin- en plantsoenplant. Door PPO werd in samenwerking met de keuringscommissie van de KVBC een sortiment beoordeeld en gekeurd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.