Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==besparingen
Check title to add to marked list
Bewaring aardappelen met koeling & ventileren
Kamp, J.A.L.M. ; Montsma, M.P. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 22
aardappelen - opslag - koudeopslag - energiegebruik - kunstmatige ventilatie - koelen - besparingen - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - storage - cold storage - energy consumption - artificial ventilation - cooling - savings - potato stores - arable farming
In de praktijk blijkt dat nogal wat telers de bewaring ondersteunen met koelapparatuur. Dit betreft vooral pootaardappelen (verlenging kiemrust), de lange bewaring van tafelaardappelen en fritesaardappelen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, maar wel in een betere kwaliteit bij aflevering. Aanvullend op het bestaande praktijknetwerk is er bij bewaarders behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik van aardappelbewaring met een combinatie van ventilatie en koeling. Als doel van het project is geformuleerd: inventarisatie van energieverbruik in aardappelbewaarplaatsen met een combinatie van ventilatie en koeling; analyse van de verschillen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het energieverbruik.
On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
'T1-bespuiting in tarwe vaak weggegooid geld': Interview met Ruud Timmer
Jonkheer, E. ; Timmer, R.D. - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1875-9688 - p. 6 - 9.
tarwe - chemische bestrijding - fungiciden - akkerbouw - resistentie van variëteiten - schimmelziekten - besparingen - wheat - chemical control - fungicides - arable farming - varietal resistance - fungal diseases - savings
T1, T2 en soms ook nog een T3. Veel tarwes worden volgens een vast spuitschema beschermd tegen schimmelziekten. „Vaak is dat zonde van het geld”, zegt graanonderzoeker Ruud Timmer van PPO Lelystad. Moderne rassen met goede resistenties vragen om een andere aanpak. „Stel de T1-bespuiting eens uit, of sla hem over.”
De VenLowEnergy-kas doet wat hij beloofde (interview met Frank Kempkes en Jan Janse
Boonekamp, G. ; Kempkes, F.L.K. ; Janse, J. - \ 2011
Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)2. - ISSN 0925-9694 - p. 11 - 11.
energiebehoud - kassen - besparingen - energie - komkommers - herfstteelt - energy conservation - greenhouses - savings - energy - cucumbers - autumn cultivation
De 'VenLowEnergy-Kas' met isolatieglas en luchtontvochtiging lijkt de verwachtingen waar te maken. In een herfstteelt komkommer realiseerde Wageningen UR Glastuinbouw een hoge productie met bijzonder weinig energie.
Rijenbemesting in suikerbieten, 2010
Slabbekoorn, J.J. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 25
akkerbouw - precisielandbouw - rijenbemesting - suikerbieten - opbrengst - suikergehalte - stikstofmeststoffen - besparingen - arable farming - precision agriculture - band placement - sugarbeet - outturn - sugar content - nitrogen fertilizers - savings
In de suikerbietenteelt is het gebruikelijk om de stikstof breedwerpig te strooien. Door toepassing in de rij kan wellicht op de hoogte van de gift bespaard worden. In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen 2 systemen: breedwerpig en rijenbemesting. Er is gevarieerd in N-gift om aan te kunnen tonen of met rijenbemesting bespaard kan worden op stikstof. De vraag is: kun je besparen op stikstof zonder dat het opbrengst kost?
Verbetering van de signalering van ritnaalden
Huiting, H.F. - \ 2010
Kennisakker.nl 2010 (2010)21 dec.
plantenplagen - aardappelen - solanum tuberosum - elateridae - oogstschade - bemonsteren - plagenbestrijding - pesticiden - gewasbescherming - besparingen - akkerbouw - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - plant pests - potatoes - crop damage - sampling - pest control - pesticides - plant protection - savings - arable farming - seed potatoes - starch potatoes
Ritnaalden veroorzaken in de aardappelteelt kwalitatieve schade. Het 1 à 2 weken voor het poten ingraven van halve aardappelknollen om te bepalen of een bestrijding zinvol is, is onvoldoende betrouwbaar. Als immers geen schade wordt gevonden, wordt vaak toch behandeld als ware het een verzekeringspremie. Een goed signaleringssysteem maakt een besparing mogelijk op gewasbeschermingsmiddelen en/of voorkomt dat ten onrechte geen behandeling wordt uitgevoerd tegen ritnaalden. Doel van het onderzoek is het vinden van een signaleringsmethode en een bestrijdingsdrempel die onafhankelijk van de omstandigheden in het voorjaar voldoende betrouwbaar werkt. Hiervoor is o.a. inzicht nodig in de factoren die hierop van invloed zijn.
poster: Arbeidsbesparende technieken in de fruitteelt
Heijerman-Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
fruitteelt - arbeid in de landbouw - technische vooruitgang - besparingen - fruit growing - farm labour - technical progress - savings
Poster met onderzoeksinformatie: verkenning naar technische ontwikkelingen die de sector verwacht, en effect van toekomstige technische ontwikkelingen op arbeidsbehoefte en bedrijfsresultaat fruitteeltbedrijven.
State-fo-the-Art bewaren van tulpenbollen, resultaten 2009
Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Kok, M. ; Gulik, T. van der - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)209. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
duurzaamheid (sustainability) - bloembollen - tulpen - opslagkwaliteit - energiebehoud - besparingen - sustainability - ornamental bulbs - tulips - storage quality - energy conservation - savings
Het project State-of-the Art bewaren van tulpenbollen' is in 2007 met vier bloembollenbedrijven van start gegaan. Hoofddoel van het project was vooral het demonstreren van energiebesparingsmogelijkheden. Uiteraart met behoud van de kwaliteit van het product, of beter nog, met verbetering van de kwaliteit. Doel twee was te onderzoeken hoe er in de toekomst nog meer energie kan worden bespaard. Dat blijkt aardig wat te kunnen zijn.
Goede papieren voor groene chemie
Bos, H.L. ; Sanders, J.P.M. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)dec. - p. 3 - 5.
vervangbare hulpbronnen - besparingen - chemische industrie - biomassa - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - biobased economy - biobrandstoffen - renewable resources - savings - chemical industry - biomass - sustainability - environmental impact - biofuels
Het gebruik van groene grondstoffen voor de chemie is niet langer toekomstmuziek. De eerste chemische fabrieken die grondstoffen uit planten gebruiken draaien al. Nederland zou met haar sterke chemie-industrie en hoogontwikkelde landbouw bij uitstek moeten kunnen profiteren van die ontwikkeling. ‘Om bedrijven de stap te laten zetten, moet je ze van geval tot geval laten zien dat het winst oplevert als je bij de productie biologische grondstoffen inzet.’
Good Practices : Bolontsmetting : niet elk middel werkt overal tegen
Dwarswaard, A. ; PPO Bloembollenteelt, - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)200. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
gewasbescherming - ziektebestrijding - bloembollen - besparingen - milieubescherming - desinfectie - dompelbaden - berekening - good practices - plant protection - disease control - ornamental bulbs - savings - environmental protection - disinfection - dips - calculation
In het kader van Good Practgices is aan een aantal teelthandelingen gerekend. Door middelen anders in te zetten wordt niet alleen het milieu minder belast, maar scheelt het de teler ook nog eens geld. De komende tijd komt een aantal van deze Good Practices aan de orde. Dit keer staat de bolontsmetting centraal. Door goed naar de te bestrijden ziekten te kijken is op middel en geld te besparen.
Melkproductie per uur kan flink stijgen: de komende tien jaar is een tijdsbesparing op veeverzorging van vijftig procent per koe te realiseren
Zijlstra, J. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
Veeteelt 27 (2010)4. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
melkveehouderij - arbeidsproductiviteit - besparingen - efficiëntie - melkproductie - agrarische bedrijfsvoering - dierverzorging - toekomst - dairy farming - labour productivity - savings - efficiency - milk production - farm management - care of animals - future
Nieuwe technieken bepalen sinds jaar en dag het tempo van schaalvergroting. De moderne technieken worden in de toekomst op steeds meer bedrijven toegepast. Over tien jaar zal daardoor het gemiddelde Nederlandse bedrijf jaarlijks 1,2 miljoen kilogram melk afleveren.
Multiplex-detectie van plantenpathogenen
Bergervoet, J.H.W. ; Peters, J. ; Vlugt, R.A.A. van der; Wolf, J.M. van der; Weerdt, M. de; Beekhoven, J. van - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)3. - ISSN 0166-6495 - p. 145 - 145.
plantenvirussen - detectie - elisa - besparingen - biochemische technieken - plant viruses - detection - savings - biochemical techniques
Een manier om de kosteneffectiviteit van de detectie van plantenpathogenen te verbeteren is door het tegelijkertijd detecteren van meerdere pathogenen in één monster (zgn. multiplexen). Het gebruik van de Luminex xMAP-technologie biedt een uitgelezen platform om bestaande reagentia in te zetten in een multiplex-setting.
Ploegen kan veel zuiniger : Test op proefboerderij Vredepeel
Sleutel, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
Landbouwmechanisatie 60 (2009)10. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - ploegen - boerderij uitrusting - bandenspanning - banden - brandstofverbruik - besparingen - farm machinery - agricultural engineering - ploughs - farm equipment - inflation pressure - tyres - fuel consumption - savings
Door extra frontgewichten aan de trekker te monteren en de banden op een lagere spanning te zetten tijdens het ploegen, is brandstof te besparen. Tijdens een test van PPO Vredepeel is er zelfs tot 21 procent minder brandstof verbruikt
Welke spuitmachine is voor uw bedrijf de beste
Streef, A. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2009
De Fruitteelt 99 (2009)23. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
fruitteelt - spuitapparaten - pesticiden - spuitbomen - brandstofverbruik - besparingen - fruit growing - sprayers - pesticides - spray booms - fuel consumption - savings
Er zijn diverse typen spuitmachines op de markt. De aanschafprijzen lopen behoorlijk uiteen; de mogelijkheid om op middel te besparen, en de nodige hoeveelheid arbeid voor een volledige spuitrondgang variëren flink
Mengvoederproductie: kosten van Toezicht op Controle
Wagenberg, C.P.A. van; Bondt, N. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)april. - ISSN 1383-6455 - 3
mengvoer - productie - controle - toezicht - kwaliteitscontroles - overheid - kostenanalyse - besparingen - compound feeds - production - control - surveillance - quality controls - public authorities - cost analysis - savings
Wanneer de Nederlandse overheid bij de toezicht en controle op mengvoederproducten meer gebruik maakt van de gegevens uit het private systeem, dan kunnen kosten bespaard worden. De kostenbesparingen komen grotendeels ten goede aan de overheid, tenzij de baten herverdeeld gaan worden onder de betrokken partijen.
Voor weinig geld toch een ruime stal die gericht is op groei
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Bioveem
huisvesting van rundvee - kosten - melkveehouderij - melkveebedrijven - besparingen - biologisch-dynamische landbouw - cattle housing - costs - dairy farming - dairy farms - savings - biodynamic farming
Wat doe je als melkveehouder, als nieuwbouw nodig is, maar je een zeer beperkt budget ter beschikking hebt? Dan bouw je zelf met waar mogelijk tweedehands materialen en zorg je zelf voor een scherpe inkoop. Dat kan als je over technisch inzicht beschikt, gemotiveerd en enthousiast bent en doorzettingsvermogen hebt. Maar je moet ook geduld hebben en de tijd nemen. De ervaringen van Anne en Anneke Koekkoek.
Effect en rendement van ziektebestrijding bij resistente wintertarwerassen
Timmer, R.D. ; Brink, L. van den - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)25 maart.
gewasbescherming - plantenziektebestrijding - wintertarwe - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - ziekteresistentie - rendement - opbrengsten - besparingen - rassenproeven - proeven op proefstations - akkerbouw - plant protection - plant disease control - winter wheat - varieties - varietal resistance - disease resistance - returns - yields - savings - variety trials - station tests - arable farming
Sinds enkele jaren zijn er wintertarwerassen beschikbaar met een hele goede ziekteresistentie. Deze rassen kunnen met weinig ziektebestrijding en mogelijk zelfs helemaal zonder ziektebestrijding een vergelijkbaar of zelfs beter financieel resultaat opleveren dan de huidige veel gebruikte rassen met ziektebestrijding. De resultaten van de rassenproeven geven aanleiding voor deze veronderstelling. Het weglaten van één of meerdere bespuitingen levert uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing op en zou de teelt van wintertarwe financieel aantrekkelijker kunnen maken. Telers zijn echter nog onvoldoende bekend met de eigenschappen van deze rassen en in de praktijk wordt bij de ziektebestrijding weinig rekening gehouden met de resistenties van een ras. Van 2005 t/m 2007 is door PPO onderzoek uitgevoerd naar de beste strategie van ziektebestrijding bij resistente en minder resistente rassen. Hierbij zijn niet alleen de meeropbrengsten van ziektebestrijding in beeld gebracht, maar is er vooral ook gekeken naar de kosten en uiteindelijk het rendement van de verschillende bespuitingen.
Effect en rendement van ziektebestrijding bij resistente wintertarwerassen
Timmer, R.D. ; Brink, L. van den - \ 2008
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO nr. 32510487) - 26
gewasbescherming - plantenziektebestrijding - wintertarwe - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - ziekteresistentie - rendement - opbrengsten - besparingen - rassenproeven - proeven op proefstations - plant protection - plant disease control - winter wheat - varieties - varietal resistance - disease resistance - returns - yields - savings - variety trials - station tests
Sinds enkele jaren zijn er wintertarwerassen beschikbaar met een hele goede ziekteresistentie. Deze rassen kunnen met weinig ziektebestrijding en mogelijk zelfs helemaal zonder ziektebestrijding een vergelijkbaar of zelfs beter financieel resultaat opleveren dan de huidige veel gebruikte rassen met ziektebestrijding. De resultaten van de rassenproeven geven aanleiding voor deze veronderstelling. Het weglaten van één of meerdere bespuitingen levert uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing op en maakt de teelt van wintertarwe financieel aantrekkelijker. Telers zijn echter nog onvoldoende bekend met de eigenschappen van deze rassen en in de praktijk wordt bij de ziektebestrijding weinig rekening gehouden met de resistenties van een ras. Van 2005 t/m 2007 is door PPO onderzoek uitgevoerd naar de beste strategie van ziektebestrijding bij resistente en minder resistente rassen. De belangrijkste rassen in het onderzoek waren Drifter, Bristol en Robigus. Drifter werd in het onderzoek opgenomen vanwege de hoge mate van ziektegevoeligheid, Bristol juist vanwege de brede resistentie. Ook Robigus werd opgenomen omdat het een relatief gezond ras is. Hierbij zijn niet alleen de meeropbrengsten van ziektebestrijding in beeld gebracht, maar is er vooral ook gekeken naar de kosten en uiteindelijk het rendement van de verschillende bespuitingen
Verbetering signalering ritnaalden : vergelijking van signaleringssystemen en -momenten ter verhoging van de betrouwbaarheid van signalering, 2006 & 2007
Huiting, H.F. ; Ester, A. - \ 2008
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO nr. 32500289-1) - 22
plantenplagen - aardappelen - solanum tuberosum - elateridae - oogstschade - bemonsteren - plagenbestrijding - pesticiden - gewasbescherming - besparingen - plant pests - potatoes - crop damage - sampling - pest control - pesticides - plant protection - savings
Ritnaalden veroorzaken kwalitatief en kwantitatief schade aan gewassen. In de aardappelteelt leidt dit insect tot kwalitatieve waardevermindering van het product doordat er gangen in de knollen worden gevreten. De huidige bemonsteringsmethode om te bepalen of een bestrijding zinvol is, is onvoldoende betrouwbaar. Hierbij worden 1 à 2 weken voor het poten halve aardappelknollen ingegraven; aan de hand van schade aan deze knollen of gevonden ritnaalden wordt vastgesteld of bestrijding nodig is. Als hierbij echter geen schade wordt gevonden, dan is niet zeker of een bestrijding achterwege gelaten kan worden. De methode lijkt vooral in een vroeg en/of nat voorseizoen te wensen over te laten, aangezien de ritnaalden dan op het moment van signaleren minder actief zijn in de bouwvoor. Omdat hierdoor vaak wel wordt behandeld als ware het een verzekeringspremie, is door een goed signaleringssysteem een besparing mogelijk op gewasbeschermingsmiddelen
Geld verdienen met slim management : hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Gielen, J.C.A. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 43) - 28
melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - mest - bedrijfsresultaten in de landbouw - quota's - gebruiksefficiëntie - besparingen - mestverwerking - mestbeleid - maatregelen - dairy farms - farm management - manures - farm results - quotas - use efficiency - savings - manure treatment - manure policy - measures
Na Minas is in 2006 een nieuw mestbeleid geïntroduceerd dat uitgaat van gebruiksnormen. Veehouders mogen een maximale hoeveelheid dierlijke mest op hun land aanwenden. Ook het gebruik van kunstmest is beperkt en hangt mede af van het gebruik van organische mest en het grondgebruik. Een belangrijk doel van het project Koeien & Kansen is voldoen aan de mestregels van 2009. De Koeien & Kansen-boeren gaan elk op hun eigen manier met dit mestbeleid om. De DLV (of persoonlijke begeleider van een andere organisatie) brengt het economisch resultaat jaarlijks in beeld en bespreekt dit met de betreffende veehouders. Uit de economische resultaten blijkt dat het ene bedrijf economisch succesvoller is in het bereiken van de normen dan het andere. Het doel van dit rapport is om economisch effectieve maatregelen te identificeren op de Koeien & Kansen bedrijven binnen het kader van het nieuwe mestbeleid 2009. Er is onder andere aandacht voor het gebruiken van de bedrijfsspecifieke excretie, het uitbreiden van de mestopslag, het quotum en het grondareaal en het uitbesteden van jongveeopfok
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.