Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 45

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bestuiving
Check title to add to marked list
De Aziatische hoornaar: gevolgen voor bestuivers en bestuiving.
Cornelissen, A.C.M. ; Tom, Jolanda ; Dooremalen, J.A. van; Tol, R.W.H.M. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 42 p.
Aziatische hoornaar, - honingbijen - invasieve exoot - bestuiving - bijengezondheid
De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die op onder andere honingbijen jaagt. De gevolgen van de aanstaande introductie voor bestuivers wordt in dit rapport op basis van een literatuurstudie onderzocht. Daarnaast wordt een strategisch beleidsadvies geformuleerd voor het omgaan met de Aziatische hoornaar.
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Bukovinszki, T. ; Biesmeijer, J.C. ; Wäckers, F.L. ; Prins, H.H.T. ; Kleijn, D. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 37 - 40.
cultuurlandschap - functionele biodiversiteit - wilde bijenvolken - apidae - bombus - bloemen - bijenstanden - bestuiving - veldproeven - cultural landscape - functional biodiversity - wild honey bee colonies - flowers - apiaries - pollination - field tests
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Wij willen nagaan of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in deze landschappen kan tegengaan. De resultaten laten zien dat het verhogen van het aanbod van bloemen kan leiden tot een soortenrijkere gemeenschap van wilde bestuivers, niet alleen in de bloemenvelden zelf maar ook in het omliggende landschap.
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland
Groot, G.A. de; Knoben, Nieke ; Kats, R.J.M. van; Dimmers, W.J. ; Zelfde, M. van 't; Reemer, M. ; Biesmeijer, Koos ; Kleijn, D. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2716) - 67 p.
pyrus communis - peren - fragaria ananassa - aardbeien - bestuiving - bestuivers (dieren) - apidae - honingbijen - bombus - syrphidae - wilde bijenvolken - nederland - pears - strawberries - pollination - pollinators - honey bees - wild honey bee colonies - netherlands
De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen : kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland
Groot, G.A. de; Kats, R.J.M. van; Reemer, M. ; Sterren, D. van der; Biesmeijer, J.C. ; Kleijn, D. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2636) - 71
bestuivers (dieren) - bestuiving - insecten - apidae - wilde bijenvolken - bevruchting - zetting - appels - blauwe bessen - biodiversiteit - ecosystemen - veldgewassen - wetenschappelijk onderzoek - nederland - pollinators - pollination - insects - wild honey bee colonies - fertilization - set - apples - blueberries - biodiversity - ecosystems - field crops - scientific research - netherlands
De bestuiving van landbouwgewassen door gehouden en in het wild levende soorten bijen en zweefvliegen vormt een relevante en veelgenoemde ecosysteemdienst, die echter onder toenemende druk staat. De honingbijen die traditioneel landbouwgewassen bestuiven, gaan in aantal sterk achteruit als gevolg van te hoge sterfte, met name gedurende de winterperiode. Momenteel wordt door meerdere instituten, waaronder Wageningen UR, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de sterfte van honingbijen. Waarschijnlijk speelt een complex van factoren een rol, waaronder het gebruik van bepaalde insecticiden en de parasitaire varroamijt, een gebrek aan natuurlijke voedselbronnen en/of klimaatsveranderingen. Ook veel wilde bijensoorten nemen in aantal af. Ongeveer de helft van de wilde bijensoorten in Nederland staat op de Rode Lijst. Hoofddoel van het voorliggende onderzoek was het agronomisch en economisch kwantificeren van de bijdrage van bestuivende diensten door wilde en gedomesticeerde (bijgeplaatste) insecten aan de landbouwkundige productie van twee belangrijke Nederlandse insecten-bestoven fruitgewassen: de appel en de blauwe bes. Op deze wijze levert het onderzoek een ‘proof-of-concept’ van het economisch belang van ecosysteemdiensten, en daarmee biodiversiteit, voor de Nederlandse samenleving.
Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
Kleijn, D. - \ 2015
Nature Today (2015)18 juni.
insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
‘Kunstbloem’ in finale Bio-Art & Design
Kleis, R. ; Kleijn, D. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
landschap - kunst - apidae - bestuiving - prijzen (competitie) - landscape - arts - pollination - prizes
Hoe ziet het landschap eruit als bijen op een kunstbloem met gekleurde pollen foerageren? Als een Van Gogh? Het idee levert onderzoeker David Kleijn een plek op in de finale van de Bio-Art & Design competitie. Synthetic Pollinizer heet het project dat Kleijn samen met de Australische kunstenaar Michael Candy uit wil voeren. En die ‘Kunstbloem’ komt er als het duo bij de eerste drie van de BAD-Award eindigt. Dan ligt er 25.000 euro te wachten om het bestuivingsproject daadwerkelijk uit te voeren.
Dreigend tekort aan bestuivers
Scheper, J.A. ; Kleijn, D. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 6 - 6.
insecten - bestuiving - bijenstanden - wilde bijenvolken - insects - pollination - apiaries - wild honey bee colonies
De wereldwijde afname van bijen en ander bestuivers heeft grote consequenties voor de voedselzekerheid. Verdere verslechtering van de leefomstandigheden kan leiden tot het plotseling uitsterven van bestuivende insectensoorten. In Europa dreigt inmiddels een tekort aan honingbijen voor de bestuiving van landbouwgewassen. De vraag naar bestuivers groeit sneller dan het aanbod van bijenvolken, vooral door de groei van het areaal energiegewassen, zoals koolzaad, zonnebloem en soja. Uitleg in een notendop over een gepubliceerd artikel uit Ecology Letters (jan. 2014)
Dunnen met ATS vraagt andere strategie
Maas, F.M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 11.
malus - appels - dunnen - plantengroeiregulatoren - vruchtzetting - toedieningswijzen - spuiten - bestuiving - timing - toepassing - besluitvorming - teelthandleidingen - apples - thinning - plant growth regulators - fructification - application methods - spraying - pollination - application - decision making - cultivation manuals
Bespuitingen met de bladmeststof ATS zijn al meer dan tien jaar een door veel fruittelers toegepaste teelthandeling om de vruchtzetting bij appel te beperken. Vooral bij uitbundig bloeiende bomen kunnen telers bij een juist toepassingsmoment de vruchtzetting verkleinen. Later is dan minder chemische vruchtdunning en arbeidsintensieve handdunning nodig. Recent onderzoek van WUR/PPO Fruit wijst uit dat de huidige wijze van vruchtdunning aangepast dient te worden.
Effectiviteit ATS bespuiting voor vruchtdrachtregulatie appel
Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2013-01) - 27
appels - ammoniumthiosulfaat - groeiremmers - plantengroeiregulatoren - bestuiving - toepassing - timing - modellen - vruchtzetting - plantenontwikkeling - apples - ammonium thiosulfate - growth inhibitors - plant growth regulators - pollination - application - models - fructification - plant development
De effectiviteit waarmee ATS de vruchtzetting vermindert neemt af met de tijd tussen bestuiving en ATS bespuiting en vertoont een zeer goede relatie met de via het pollenbuisgroeimodel berekende groei van de pollenbuis vanaf de stempel naar het vruchtbeginsel. Bij 50% pollenbuisgroei is de remmende werking van ATS op de vruchtzetting verminderd tot circa 50%. Bij bomen met grote aantallen bloemclusters, waarbij het streven is om appels te laten groeien uit de koningsbloem van ieder cluster, is de aanbeveling om de bloeiontwikkeling en bestuiving door bijen en andere insecten nauwkeurig te volgen. Op basis van het pollenbuisgroeimodel dient de eerste ATS- bespuiting dan uitgevoerd te worden zodra de pollenbuisgroei van het gewenste aantal geopende koningsbloemen, inclusief de gewenste marge, dat nodig is om het streefdrachtniveau van de boom te bereiken volgens het model op 50 tot 80% uitkomt. Met herhaalde bespuiten moet daarna de vruchtzetting van later opengaande bloemen zo volledig mogelijk worden voorkomen. Dit is eerder dan in de thans gangbare strategie gebruikelijk is en waarbij de eerste bespuiting 1 dag na volle bloei wordt uitgevoerd.
Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011
Reemer, M. ; Kleijn, D. - \ 2012
Leiden : Stichting European Invertebrate Survey - 29
insecten - bestuivers (dieren) - honingbijen - bestuiving - boomgaarden - apidae - wilde bijenvolken - pyrus - malus - habitats - betuwe - insect-plant relaties - insects - pollinators - honey bees - pollination - orchards - wild honey bee colonies - insect plant relations
Onderzoek naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld. De achterliggende onderzoeksvragen waren: 1. Welke bijen- en zweefvliegsoorten verzamelen stuifmeel op landbouwgewassen? 2. Op welke afstanden van hun (vermoedelijke) nestelplaatsen worden deze bijensoorten nog aangetroffen op landbouwgewassen? 3. Gebruiken deze soorten in dezelfde gebieden daarnaast andere pollenbronnen? Het huidige rapport doet verslag van een onderzoek om de eerste twee vragen te beantwoorden. De derde vraag komt in een latere fase aan de orde. De keuze om appel en peren te onderzoeken was ingegeven door het grote belang van deze fruitsoorten in de Nederlandse landbouw.
De praktijk van kleine kwekers in de aardappelveredeling in Nederland
Lammerts Van Bueren, E. - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 47
solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - plantenveredelingsmethoden - biologische plantenveredeling - kruisbestuiving - bestuiving - kruisen - risicoanalyse - transgene planten - akkerbouw - nederland - potatoes - plant breeding - plant breeding methods - organic plant breeding - cross pollination - pollination - crossing - risk analysis - transgenic plants - arable farming - netherlands
Doel van dit onderzoek betreft een inventarisatie van de aardappelveredelingspraktijk in Nederland en de specifieke rol van de kleine kwekers hierin, ook wel hobby- of boerenkwekers genoemd. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de adviserende taak van de COGEM naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Bureau GGO. Het onderzoek heeft als doel om meer zicht te krijgen op de kans dat uitkruising zou kunnen plaatsvinden vanuit proefvelden met genetisch gemodificeerde (gg) aardappelen naar velden van kleine kwekers die in sommige gevallen kruisingen uitvoeren in het open veld.
Bestuiving en reguleren vruchtdracht bij pruimenrassen
Gessel, G. ; Meijer, H. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)48. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
fruitteelt - pruimen - steenvruchten - kruisbestuiving - plantenveredelingsmethoden - stuifmeel - rassen (planten) - bestuiving - dunnen - fruit growing - plums - stone fruits - cross pollination - plant breeding methods - pollen - varieties - pollination - thinning
De meeste pruimen die in Nederland geteeld worden, zijn nog altijd de rassen de Opal en Reine Victoria. Beide rassen zijn zelfbestuivers en hebben dus geen vreemd stuifmeel nodig voor een succesvolle zetting. Die zetting is bij deze rassen doorgaans zo sterk dat dunning een aanzienlijk deel van de teelt uitmaakt.
Lespakket bijen : kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs
PRI, ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
Wageningen UR
apidae - honingbijen - bestuiving - drachtplanten - bijenkasten - lesmaterialen - honey bees - pollination - pollen plants - hives - teaching materials
De relevantie van wilde bijen voor de bestuiving van landbouwgewassen
Scheper, J.A. ; Kleijn, D. ; Reemer, M. - \ 2011
De Levende Natuur 112 (2011)3. - ISSN 0024-1520 - p. 124 - 125.
apidae - bedreigde soorten - bescherming - bestuiving - veldgewassen - endangered species - protection - pollination - field crops
Ongeveer de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst. Tegelijkertijd gaan de honingbijen die traditioneel landbouwgewassen bestuiven sterk achteruit. In hoeverre kunnen de wilde bijensoorten deze leemte voor de landbouw invullen? Dit artikel geeft een overzicht van de kennis hierover tot nu toe. De economische waarde van bestuiving van voedselgewassen door insecten wordt in Europa op € 22 miljard geschat (Gallai et al., 2009), in Nederland op circa €1,1miljard (Blacquière, 2010). Van de bloembezoekende insecten dragen bijen veruit het meest bij aan de bestuiving van landbouwgewassen.
Het effect van bestuiving op vruchtzetting en vorm van Conference peren
Vlas, M.J. de; Klaassen, W.I.J. ; Maas, F.M. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO-rapporten 2010-27) - 32
fruitteelt - peren - bestuiving - vruchtzetting - kwaliteit - fruit growing - pears - pollination - fructification - quality
Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of bestuiving van Conference peren leidt tot meer pitten en daarmee tot de specifieke gewenste vorm en vruchtmaat.
Kwaliteitswinst conference door bestuiving?
Vlas, M.J. de - \ 2010
bestuiving - peren - pyrus - fruitteelt - opbrengst - vruchtbomen - vruchten - pollination - pears - fruit growing - outturn - fruit trees - fruits
Poster over een onderzoek naar de invloed van bestuiving op pitvorming, vruchtmaat en vruchtvorm. Doel was vast te stellen of bij handbestuiving en natuurlijke bestuiving meer vruchten met een gewenste vruchtvorm en vruchtmaat ontstaan dan zonder bestuiving.
Telers zijn bestuiving en bevruchting meestal liever kwijt dan rijk : de ontseksualisering van de tuinbouw
Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 12 - 13.
tuinbouw - levenscyclus - chromosomen - bestuiving - bevruchting - spermatozoön - genetische parameters - embryo's - eicellen - vruchtgroenten - sierteelt - glastuinbouw - groenten - horticulture - life cycle - chromosomes - pollination - fertilization - spermatozoa - genetic parameters - embryos - ova - fruit vegetables - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - vegetables
Bestuiving en bevruchting zijn natuurlijke processen om nakomelingen te krijgen. In de sierteelt zijn echter steeds minder gewenst, omdat ze de bloemkwaliteit ernstig aantasten. Bevruchting is het samengaan van twee sets chromosomen. De mannelijke zaadcel moet daarvoor de vrouwelijke eicel bereiken. Een gecompliceerd proces dat op veel fronten mis kan gaan. Daarom zoeken veredelaars ook bij vruchtgroenten manieren om het te omzeilen
Bijensterfte (interview met T. Blacquière)
Scharroo, J. ; Blacquière, T. - \ 2009
Bionieuws 19 (2009)15. - ISSN 0924-7734 - p. 8 - 9.
honingbijen - apidae - bestuiving - bijensterfte - honey bees - pollination - bee mortality
Bijenvolken stierven dit jaar weer bij bosjes. Is het een samenspel van factoren dat de insecten de das omdoet, of is er toch één hoofdschuldige? Bionieuws duikt dieper in twee belangrijke bedreigingen voor de Apis mellifera.
De rol van honingbijen bij de teelt van zaden
Calis, J.N.M. ; Boot, W.J. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International
honingbijen - apidae - zaadproductie - zaaizaadindustrie - siergewassen - kruisbestuiving - veredelingsmethoden - stuifmeel - bestuiving - honey bees - seed production - seed industry - ornamental crops - cross pollination - breeding methods - pollen - pollination
Een eerste stap in de productie van veel voedsel$ en siergewassen is de teelt van zaden. Deze zaden zijn meestal het resultaat van geslachtelijke voortplanting. In bloemen vinden we vruchtbeginsels, vrouwelijke voortplantingsorganen, en meeldraden, mannelijke voortplantingsorganen. Uit de helmknoppen van de meeldraden komt stuifmeel vrij, wat je kunt zien als kleine capsules met erfelijke informatie
Insecten bestuiven zoete kers matig
Vlas, M.J. de - \ 2009
De Fruitteelt 99 (2009)41. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 14.
fruitteelt - fruitgewassen - prunus avium - vrije bestuiving - bestuiving - vruchtzetting - weersbeïnvloeding - fruit growing - fruit crops - open pollination - pollination - fructification - weather control
Ondanks een rijke bloei en ideale weersomstandigheden voor bestuivende insecten, werden op een onderzoeksperceel Kordia weinig bloembezoekende insecten waargenomen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.