Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==beweidingsintensiteit
Check title to add to marked list
Stroomdalgraslanden in Nederland : ontwikkeling en beheer in de Vreugderijkerwaard : veldwerkplaats rivierenlandschap Vreugderijkerwaard, 16 mei 2008
Sykora, K.V. ; Zwanenburg, L. - \ 2008
[S.l. : S.n. - 5
begrazing - soortenrijkdom - soortendiversiteit - beweidingsintensiteit - natuurbeheer - uiterwaarden - begrazingsbeheer - grazing - species richness - species diversity - grazing intensity - nature management - river forelands - grazing management
Verslag van de veldwerkplaats in de Vreugderijkerwaard, een tweeluik van excursies. Op 28 mei zijn de Millingerwaard en de Erlecomsewaard bezocht. Per gebied werden de beheersstrategieën besproken, de mate van begrazingsintensiteit voor een succesvol beheer, de dynamische verschillen per uiterwaardengebied en de verspreiding en soortensamenstelling van plantengemeenschappen. De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard langs de IJssel, waarvan een deel al tientallen jaren in beheer is bij Natuurmonumenten. Op de oeverwal is tijdens de veldexcursie een prachtig ontwikkelde stroomdalvegetatie aangetroffen. Dit zijn de resultaten van een uitgekiend begrazingsbeheer. Ook zijn sinds enkele jaren een aantal voormalige agrarische graslanden bij het reservaat gevoegd en integraal opgenomen in de begrazing. Al na een paar jaar vestigden zich hier (massaal) enkele rode lijst- soorten. De basis voor een geslaagd beheer is de aanwezigheid van gezonde natuurlijke processen.
Voordeel extensief bedrijf. Wageningen Universiteit brengt invloeden van klimaatverandering op de melkveehouderij in beeld
Deusings, J. ; Berentsen, Paul - \ 2008
Veeteelt 25 (2008)8. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - klimaatverandering - intensieve veehouderij - extensieve veehouderij - beweidingsintensiteit - graslanden - gewasproductie - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - climatic change - intensive livestock farming - extensive livestock farming - grazing intensity - grasslands - crop production - farm results
Een stijgende temperatuur en periodes met veel neerslag. Welke invloed heeft dat op de Nederlandse melkveehouderij? Wagenings onderzoek brengt effecten van klimaatverandering in beeld en bekijkt de economische consequenties. Om de economische gevolgen van de klimaatverandering voor Nederlandse melkveebedrijven te bepalen zijn modelberekeningen gedaan voor 2 voorbeeldbedrijven met een verschillende intensiteit
Spectral and human sensors : hyperspectral remote sensing and participatory GIS for mapping livestock grazing intensity and vegetation in transhumant Mediterranean conservation areas
Bemigisha, J. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049364 - 156
geografische informatiesystemen - remote sensing - beweidingsintensiteit - cartografie - middellandse-zeegebied - vegetatie - ontbladering - mediterrane graslanden - geographical information systems - grazing intensity - mapping - mediterranean region - vegetation - defoliation - mediterranean grasslands
Weiden kan op elk bedrijf
Hogenkamp, W. - \ 2007
Boerderij 92 (2007)26. - ISSN 0006-5617 - p. 14 - 15.
melkveehouderij - melkvee - begrazing - beweidingsintensiteit - beweidingssystemen - dairy farming - dairy cattle - grazing - grazing intensity - grazing systems
Steeds vaker komt het voor dat koeien jaarrond op stal staan. Het project Koe en wij probeert hierin verandering te brengen. Met een goed beweidingsplan is het namelijk mogelijk om koeien buiten te laten grazen
Maak paden hard en geef koe ruimte
Versteeg, A. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)11. - p. 16 - 17.
veehouders - melkveebedrijven - rundvee - koeien - begrazing - weiden - beweidingsintensiteit - grasmatvernietiging - flexibiliteit - melkkoeien - weer - graastijd - stockmen - dairy farms - cattle - cows - grazing - pastures - grazing intensity - sward destruction - flexibility - dairy cows - weather - grazing date
Veehouders met veel vee zijn al gauw huiverig om de koeien naar buiten te doen. He gebrek aan overzicht en vertrapping in het land zijn gemakkelijk te voorkomen. Een dertiental tips worden gegeven
Geef fris gras met constant ruw eiwit
Hogenkamp, W. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)13. - p. 12 - 13.
rundveevoeding - begrazing - beweidingsintensiteit - weiden - graslandbeheer - klavers - ruweiwit - bijvoeding - voeropname - rantsoenbeweiding - bemesting - cattle feeding - grazing - grazing intensity - pastures - grassland management - clovers - crude protein - supplementary feeding - feed intake - controlled grazing - fertilizer application
Een evenwichtig weiderantsoen geeft constante productie en een niet te hoog melkureumgehalte. Veehouderij zet in samenwerking met NMI en Koe en Wij de aandachtspunten op een rij
'Niet bang zijn om later in te scharen'; Thema graslandmanagement
Klein Swormink, B. - \ 2006
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 2 (2006)15. - ISSN 1871-0875 - p. 29 - 29.
graslanden - graslandbeheer - opbrengsten - stikstofmeststoffen - eiwitgehalte - begrazing - begrazingsproeven - beweidingsintensiteit - dierhouderij - grasmatvernietiging - agrarische bedrijfsvoering - grasslands - grassland management - yields - nitrogen fertilizers - protein content - grazing - grazing trials - grazing intensity - animal husbandry - sward destruction - farm management
Theun Vellinga promoveerde op verbetering van grasland- en stikstofgebruik. Volgens hem kunnen veehouders bij het managen van hun grasland meer sturen op het eiwitgehalte van het gras. De benutting van grasland kan beter. Een veel gemaakte fout is het inscharen van koeien in te jong gras. Dit is niet alleen slecht voor de stikstofbenutting, het kost ook opbrengst
Weidegang... in beweging
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2005
Animal Sciences Group
melkveehouderij - melkkoeien - graasduur - begrazing - beweidingsintensiteit - beweidingssystemen - weiden - graslanden - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cows - grazing time - grazing - grazing intensity - grazing systems - pastures - grasslands - farm management
Het doel van deze brochure is om een actueel overzicht van weidegang te geven. Door ontwikkelingen in de melkveehouderij wordt weidegang steeds minder vanzelfsprekend, ten gunste van opstallen. Hoe erg is dat eigenlijk? Is weidegang belangrijk? En zo ja, waarom?
Koe zoekt wei : een beschrijving van het belang van weidegang en maatregelen om weidegang te behouden
Berg, B. van den; Dobbe, J. - \ 2005
Den Haag [etc.] : Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren [etc.] - 30 p.
begrazing - beweidingsintensiteit - dierenwelzijn - diergezondheid - grazing - grazing intensity - animal welfare - animal health
Dat weidegang van koeien steeds verder achteruit gaat, heeft meerdere oorzaken. Er is dan ook niet één eenvoudige oplossing om deze ontwikkeling te stoppen en weidegang te behouden. Er zal een veelheid aan acties ondernomen moeten worden door alle bij deze problematiek betrokken partijen. Maatschappelijke organisaties roepen daarom supermarkten, zuivelindustrie, organisaties van melkveehouders en de overheid op om een krachtdadig plan van aanpak op te stellen voor behoud van weidegang van koeien. In deze nota geven de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu een voorzet voor de discussie met bedrijfsleven en overheid, door te beschrijven wat zij zoal zouden kunnen doen voor het behoud van weidegang en door aan te geven wat er volgens hen minimaal moet gebeuren
Ammoniakemissie uit de melkveestal bij beperkte weidegang in relatie tot melkureumgehalte
Duinkerken, G. van; Smits, M.C.J. ; Sebek, L.B.J. ; Vereijken, P.F.G. ; Andre, G. ; Monteny, G.J. - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 24
ammoniak - ureum - rantsoenbeweiding - beweidingsintensiteit - ammonia - urea - controlled grazing - grazing intensity
Ammoniak (NH3) ontstaat wanneer ureum uit de urine wordt afgebroken door het enzym urease, dat onder andere aanwezig is in mest. Urine en mest komen met elkaar in contact op stalvloeren en in mestkelders, waardoor een melkveestal een belangrijke bron van ammoniakuitstoot is. Bepalend voor de mate van emissie zijn met name de ureumconcentratie in de urine en de temperatuur. De ammoniakemissie vanuit natuurlijk geventileerde melkveestallen kan met behulp van voedingsmaatregelen worden teruggedrongen. Dit geldt zowel voor bedrijfssituaties met summerfeeding als bedrijfssituaties met beperkte weidegang. Het melkureumgehalte is daarbij een goede indicator voor de emissiereductie. Voedingsmaatregelen die bijdragen aan verlaging van het melkureumgehalte, dragen tevens bij aan een verlaging van de ammoniakemissie uit de stal. Voorbeelden van dergelijke emissieverlagende maatregelen zijn: verlaging van het N-bemestingsniveau op grasland, later inscharen in weidepercelen en het bijvoeren van energierijke en eiwitarme voeders op stal (denk aan snijmaïs). De ammoniakemissie vanuit de natuurlijk geventileerde ligboxenstal met roostervloer kan voor bedrijfssituaties met beperkte weidegang goed worden voorspeld met een emissiemodel met buitentemperatuur en tankmelkureumgehalte als verklarende variabelen. Uit dit model blijkt dat de stalemissie stijgt met ca. 2,6% bij toename van de buitentemperatuur met 1°C en dat de stalemissie exponentieel stijgt bij een toename van het tankmelkureumgehalte. Bij een niveau van 20 mg ureum per 100 g melk stijgt de stalemissie met ca. 2,5% bij stijging van het melkureumgehalte met 1 mg/100 g. Bij een niveau van 30 mg ureum per 100 g melk stijgt de stalemissie met ca. 3,5% bij stijging van het melkureumgehalte met 1 mg/100 g
Stikstofverliezen op droge zandgronden kunnen omlaag
Boer, H.C. de - \ 2004
Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)1. - ISSN 1570-8586 - p. 14 - 15.
nitraten - uitspoelen - verontreinigingsbeheersing - grondwaterverontreiniging - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - beweidingsintensiteit - zandgronden - weiden - bemesting - nitrates - leaching - pollution control - groundwater pollution - dairy farming - farm management - grazing intensity - sandy soils - pastures - fertilizer application
Uit driejarig onderzoek op droge zandgrond blijkt dat minder beweiding in combinatie met een lagere werkzame stikstofgift de nitraatuitspoeling duidelijk kan verlagen bij slechts een lichte daling van de netto drogestofopbrengst.
Herbivores as mediators of their environment: the impact of large and small species on vegetation dynamics
Bakker, E.S. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; H. Olff. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058088782 - 184
grazing - grasslands - cattle - rabbits - herbivores - grazing intensity - voles - grazing experiments - vegetation management - netherlands - natural areas - begrazing - graslanden - rundvee - konijnen - herbivoren - beweidingsintensiteit - woelmuizen - begrazingsexperimenten - vegetatiebeheer - nederland - natuurgebieden
Milieuspagaat bij beweiding: broeikasgassen of MINAS
Laarhoven, G. van; Corré, W.J. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
begrazing - beweidingssystemen - beweidingsintensiteit - graasduur - zomerstalvoedering - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - bedrijfsvergelijking in de landbouw - intensivering - intensieve veehouderij - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - energiegebruik - energie - broeikaseffect - luchtverontreiniging - milieubeheer - milieubescherming - grazing - grazing systems - grazing intensity - grazing time - zero grazing - farm management - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - farm comparisons - intensification - intensive livestock farming - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - energy consumption - energy - greenhouse effect - air pollution - environmental management - environmental protection
Beweiding heeft invloed op de mate en de vorm waarin stikstof verloren gaat. Het volledig opstallen van de koeien is in veel gevallen een effectieve maatregel voor het halen van de Minas-normen.
Plus voor economie en arbeid bij beweiding
Laarhoven, G. van - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 8 - 9.
begrazing - beweidingssystemen - graasduur - zomerstalvoedering - agrarische bedrijfsvoering - beweidingsintensiteit - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - intensieve veehouderij - intensivering - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomsten uit arbeid - bedrijfsvergelijking in de landbouw - kosten-batenanalyse - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - arbeid in de landbouw - grazing - grazing systems - grazing time - zero grazing - farm management - grazing intensity - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - intensive livestock farming - intensification - farm results - earned income - farm comparisons - cost benefit analysis - labour - labour intensity - farm labour
Over het algemeen is het zo dat de arbeidsopbrengst bij systemen met beweiding hoger is dan bij systemen zonder beweiding.
Belang van weidegang
Pol-van Dasselaar, A. van den - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 6 - 7.
begrazing - beweidingssystemen - beweidingsintensiteit - graasduur - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - agrarische bedrijfsvoering - melkproductie - intensieve veehouderij - grazing - grazing systems - grazing intensity - grazing time - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - farm management - milk production - intensive livestock farming
Stimuleren van weidegang zou kunnen door knelpunten als verkaveling en milieueisen bij beweiding op te lossen.
Ruim 20 kg melk uit weidegras op Lagekostenbedrijf
Remmelink, G. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
begrazing - beweidingssystemen - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - diervoedering - veevoeding - rundveevoeding - voersamenstelling - voeropname - beweidingsintensiteit - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - melkproductie - proefboerderijen - grazing - grazing systems - farm management - grassland management - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal feeding - livestock feeding - cattle feeding - feed formulation - feed intake - grazing intensity - forage - roughage - pilot farms - demonstration farms - milk production - experimental farms
De koeien produceren met weinig krachtvoer veel melk uit ruwvoer.
Begrazing in bosreservaten door wilde hoefdieren: een onderbelicht aspect?
Kuiters, A.T. ; Koppe, J.A. ; Slim, P.A. - \ 2000
Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)3. - ISSN 0028-2057 - p. 108 - 112.
afgrazen - beweidingsschade - schade - begrazing - beweidingsintensiteit - natuurlijke verjonging - verjongingsinventarisaties - bosinventarisaties - bossen - bosbouw - bosbedrijfsvoering - natuurreservaten - bosecologie - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - botanische samenstelling - hoefdieren - jachtdieren - browsing - browsing damage - damage - grazing - grazing intensity - natural regeneration - regeneration surveys - forest inventories - forests - forestry - forest management - nature reserves - forest ecology - stand development - plant succession - botanical composition - ungulates - game animals
In een aantal bosreservaten is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate van begrazing van de verjonging en de invloed daarvan op de spontane bosontwikkeling. Dit om na te gaan of het relevant is de graasdruk een plaats te geven in het reguliere, langjarige onderzoeksprogramma naar spontane processen en natuurlijke dynamiek in onbeheerde bossen
Gebruiksmogelijkheden voor verregening van afvalwater op grasland met een hoge veebezetting
Pankow, J. ; Drent, J. - \ 1976
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 909) - 12
afvalwater - afvalwaterbehandeling - irrigatie - graslanden - beweidingsintensiteit - intensieve veehouderij - waste water - waste water treatment - irrigation - grasslands - grazing intensity - intensive livestock farming
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.