Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bewoning
Check title to add to marked list
Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Laat het ons nou doen! : Voorlopige ervaringen met nieuwe vormen van beheer in de Pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard : onderzoek ten bate van de tussenevaluatie
Westerink, J. ; Smit, A. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2694) - 35 p.
natuurbescherming - boeren - bewoning - krimpenerwaard - zuid-holland - nature conservation - farmers - tenancy
De pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard is nu halverwege de looptijd van zes jaar. In deze pilot wordt geëxperimenteerd met beheer van natuur in het NNN (Nationaal Natuur Netwerk, voorheen EHS) door een collectief van boeren: de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK). NCK pacht grond van de provincie Zuid-Holland en verpacht dit aan leden via een proces van selectie en toedeling. De pachters worden intensief begeleid door een lokale deskundige van bureau Bui-tegewoon. In de pilot wordt de aanpak van NCK vergeleken met die van Zuid-Hollands Landschap (ZHL), de grootste terreinbeherende organisatie in de Krimpenerwaard. De meeste grond van ZHL wordt normaal ook al verpacht aan boeren. In het kader van de pilot pacht ZHL echter ook grond van de provincie en verpacht dit aan boeren in de Krimpenerwaard (zie Figuur 1). De pachters worden bij beide organisaties begeleid door dezelfde deskundige. Door middel van het bestuderen van beschikbare documenten (zoals de pachtcontracten) en interviews met diverse betrokkenen, hebben wij geprobeerd inzicht te krijgen in de tussenresultaten van de pilot, om aanbevelingen te kunnen doen voor de tweede helft en vooruit te kijken naar de periode na de pilot.
Het sociale belang van de Noordzee; Nulmeting voor de Kaderrichtlijn mariene strategie
Hoefnagel, E.W.J. ; Bogaardt, M.J. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154661 - 104
landschapsbeleving - waterrecreatie - bewoning - vissers - sociaal onderzoek - sociale indicatoren - noordzee - monitoring - landscape experience - water recreation - tenancy - fishermen - social research - social indicators - north sea
Op basis van de scores van een twintigtal indicatoren is gekwalificeerd dat het huidige sociale belang van de Noordzee voor kustbewoners, vissers en recreanten in Nederland van een gemiddeld niveau is op een schaal van laag naar hoog. Wanneer de toegankelijkheid, milieukwaliteit, veiligheid en beleving van de Noordzee verslechteren dan wel verminderen, wordt het sociale belang geschaad. Ook als door de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) maatregelen worden genomen waardoor de milieutoestand van de Noordzee verandert, heeft dit effect op het sociale belang.
Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350)
Bont, C.H.M. de - \ 2008
University. Promotor(en): Jelle Vervloet; G.P. van de Ven. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049685 - 652
veengebieden - ontginning - waterbeheer - bewoning - geschiedenis - geografie - nederland - historische geografie - middeleeuwen - west-nederland - veenweiden - peatlands - reclamation - water management - tenancy - history - geography - netherlands - historical geography - middle ages - west netherlands - peat grasslands
Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt meerdere eeuwen verder terug dan ooit gedacht
Het rendement van verpachten
Polman, N.B.P. ; Slangen, L.H.G. - \ 2004
De Landeigenaar 50 (2004)1. - ISSN 0166-5839 - p. 7 - 9.
landbouwgrond - pachtovereenkomsten - bewoning - eigendom - rentabiliteit - agricultural land - farm leases - tenancy - ownership - profitability
Achtereenvolgens worden behandeld: de markt voor pachtcontracten; de redenen voor verpachten; en het rendement van verpachten, tegenover andere vormen van beleggen. Een onderzoek vanuit Wageningen Universiteit
Grondgebruik, pachtcontracten en pachtprijszettingsmechanismen
Slangen, L.H.G. ; Polman, N.B.P. ; Oskam, A.J. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR, Wageningen Universiteit - 125
bewoning - landbouwondernemingen - nederland - pachtstelsel - pachtovereenkomsten - landgebruik - contracten - prijsbepalende factoren - tenancy - farm enterprises - tenure systems - farm leases - land use - contracts - netherlands - price determining factors
Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) : achtergronden, gebouwen en pachtnormen
Hoek, J.M. van den; Luijt, J. - \ 1999
Den Haag : LEI (Rapport / LEI 1.99.12) - ISBN 9789052425511 - 60
bewoning - pachtovereenkomsten - landbouw - nederland - tenancy - farm leases - agriculture - netherlands
Ontwikkelingen rond pacht
Hoek, J.M. van den; Luijt, J. - \ 1999
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052425160 - 39
bewoning - pachtovereenkomsten - landbouw - nederland - tenancy - farm leases - agriculture - netherlands
Eenmalige pacht populair; desondanks nog veel grijze pacht
Hoek, J.M. van den; Luijt, J. - \ 1999
De Landeigenaar 45 (1999). - ISSN 0166-5839
pachtovereenkomsten - bewoning - huur - pachtstelsel - oppervlakte (areaal) - farm leases - tenancy - leases - rent - tenure systems - acreage
Sterke afname van pachtareaal. Systematiek ter vaststelling pachtnormen voor los land. Liberale pachtvoormen
Afname van het pachtareaal in Nederland : een analyse vanuit de Nieuwe Institutionele Economie
Slangen, L.H.G. ; Polman, N.B.P. - \ 1999
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 14 (1999)1. - ISSN 0921-481X - p. 6 - 18.
pachtovereenkomsten - huur - bewoning - landgebruik - pachtstelsel - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - statistiek - nederland - leases - rent - tenancy - land use - tenure systems - government policy - agricultural policy - agricultural law - statistics - netherlands
Op basis van inzichten ontleend aan de Nieuwe Institutionele Economie wordt de afname van het Nederlandse pachtareaal gedurende de laatste 50 jaar geanalyseerd, waarbij vooral de invloed van de Pachtwet tegen het licht wordt gehouden
Enkele uitspraken van de laatste jaren van Pachthof en Centrale Grondkamer nader bekeken.
Walda, H.C.A. - \ 1997
De Landeigenaar (1997). - ISSN 0166-5839 - p. 13 - 16.
grondbeleid - land - pachtovereenkomsten - bewoning - pachtstelsel - huur - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - nederland - land policy - leases - tenancy - tenure systems - rent - nature conservation - policy - management - netherlands
De auteur kiest voor een observatie van twee actuele onderwerpen: het snijpunt van pacht en uitvergroting, en daarna pacht en natuurbeheer
Eind 40-jarige erfpacht in relatie tot de bedrijfscontinuiteit
Welten, J. ; Venema, G. ; Luijt, J. - \ 1996
Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 2.204) - ISBN 9789052423449 - 54
pachtovereenkomsten - landbouwbedrijven - erfpacht - wettelijke rechten - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - bewoning - pachtstelsel - nederland - flevoland - farm leases - farms - heritable leases - legal rights - property transfers - succession - tenancy - tenure systems - netherlands
Samenhang tussen bedrijfsresultaat en grondprijs
Luijt, J. - \ 1994
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 119) - ISBN 9789052422411 - 90
bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - grondprijzen - bewoning - pachtovereenkomsten - huur - grondbeleid - nederland - farm results - profitability - land prices - tenancy - leases - rent - land policy - netherlands
Pachtjurisprudentie.
Walda, H.C.A. - \ 1994
De Landeigenaar (1994). - ISSN 0166-5839 - p. 21 - 23.
bewoning - pachtovereenkomsten - huur - recht - grondeigendom - landgebruik - economie - land - pachtstelsel - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - gewoonterecht - tenancy - leases - rent - law - land ownership - land use - economics - tenure systems - government policy - agricultural policy - agricultural law - customary law
Woningbeheer : een onderzoek naar de sociaal - culturele waarden van huurders en verhuurders in het onderhoud van woningen in de non-profit sector
Wezel, R.H.J. van - \ 1993
Agricultural University. Promotor(en): H. van Leeuwen; P.J.J. Pennartz. - S.l. : Van Wezel - ISBN 9789054852056 - 247
huisvesting - verbetering - levensomstandigheden - woningen - bewoning - huurders - bescherming - huur - bedrijfsvoering - kwaliteit - nederland - woningcorporaties - wensen - housing - improvement - living conditions - dwellings - tenancy - tenants - protection - rent - management - quality - netherlands - housing cooperatives - desires

Houses are maintained by people. Recent research on housing management has had a technical, financial and legal character. In the Netherlands research preference is quantitative and policy oriented and norms and values of the participants are stated as context variables. In this thesis housing maintenance is seen as a technical as well as a social process. The process character is underlined. Conceptual and operational definitions of maintenance are used to chart the management related communication. Two actors in social housing management have been isolated: the landlord (housing associations) and the tenants. They maintain their houses in communication with one another. This study aims at highlighting the communication between tenant and housing association with regards to their views and values on housing management and how to deal with it in daily life.

A number of arguments motivate a choice to study and analyze one strategic moment in the tenant - landlord relationship. It is the moment of a so called building renewal, that is a concrete technical renovation of the house carried out by a professional contractor, in order to bring the house up to modem standards so as to be able to let it for over 15 years from renovation. The building activities on the frame of the house are done without any change in rent. They concern for instance renewal of drains, wiring and the replacement of doors and windows. Besides these activities the tenants can opt for an upgrading of comfort in the house at a higher monthly rent. These upgrading activities consist of, for instance, a new kitchen, isolated window panes and - if possible - a different lay-out of the dwelling. At the time of the renewal the actors are forced to make explicit their ideas on how to use and maintain the house. They each view the house as possesion: for the landlord the house has exchange value, for the tenant the home has use value.

The theme of this study relates to Habermas' theory of communicative action. His system - life-world dichotomy is the theoretical starting-point of this thesis. Life-world is defined as the whole set of frames of interpretation culturally passed on and of a linguistical nature. This whole is stated as an unproblematic background, out of which actors can define specific situations. The system - in Habermas' terms - forms a domain in which the actors are, by definition, not interested in consensus. However they encounter each other on the market, so to speak, and coordinate their actions strategically by means of money and power. The opposition system - life-world has been studied in more detail and made fit for empirical study with the help of four recent theses in the field of Building and Housing in the Netherlands. This exercise produced the following conceptual framework for field study. Presentation of the scheme with the six sensitizing concepts:

This study empirically underpins Habermas' theory of communicative action. For that purpose some inspiration has been drawn from the scientific works on the ecology of habitat, and home economics. A housing association is a social institution, par excellence, with a social role; but it is also an efficiency-oriented non-profit organisation working on behalf of the working classes in the housing market. This work ethnographically studies the relationship between these kinds of landlords and their tenants. The fieldwork has been carried out in a domain between life-world and system: a interferential domain, in which system imperatives and life-world options are relevant simultaneously.

A series of characteristics of three sites of study are presented in order to be able -to carry out a constant comparison of the data found in the different fields. In Amsterdam a complex of buildings is studied in a city context. In Oss actors are studied in a provincial setting. And in Musselkanaal the village setting is found. The geographical spread, size and religious background of each housing association is summed up as well as the phase in the professionalization of that specific housing association. This short introduction indicates the circumstances in which the data have been produced.

A methodological account is given of how the data have been produced and analyzed in this study. The data are qualitative in nature and controlled on the basis of the triangulation principle. The importance of the conferment of meaning and the (re)production of norms and values is described with the help of international methodological literature. The idea that the researcher is also the measuring instrument creates tensions for the researcher: the 'softer a research technique the harder it is to do.'. The bias in the interpretation of action legitimations is a problem, although through alert observation, corrections can be written down at the same time as the, sometimes socially anticipated, expressions of the actors. Participant observation and the emic-etic approach are favoured by me, although in a modem form, namely as a commuting researcher. The in-depth interviews have been audio-taped and typed out verbatim.

My personal working method is described and discussed in relation to the prescribed way of producing ethnography: nothing is seen as 'given' data but as produced data. With the help of an advanced computer program the data have been stored and systematically worked out.

Two chapters contain the research material and my analyses. In the first I pose the question: which arc the disturbing factors about which people complain. And the second chapter deals with the question why people articulate opposed or corresponding validity claims. The first chapter is presented in two columns: on the left hand side the stories of some tenants and on the right hand side my interpretation. This enables the reader to follow the analysis him/herself. In sum the result of this analysis is that four major categories of choices are felt as important to the actors: material, method, tools and people. Tenant and landlord both practice housing maintenance: one in the do-it-yourself form and the other with the help of a professional contractor. They both undertake (re)building activities and both are forced to make choices: what kind of materials to use, with which tools to perform the tasks, how to go about it and with whom? At first sight the considerations are of a practical nature. The efficiency of the system seems decisive, but further study has been executed.

The second chapter shows that these considerations are based on social-cultural values and that, most of the time, they are implicit and of unproblematised tacit knowledge out of the lifeworld. The dichotomized sensitizing concepts from the theoretical framework enables the researcher to read the data anew. With the catch-words which have been attributed to scenes described in the data, an abstract concept is generated in the form of a key social-cultural values. Six of these values have been produced: accessibility, safety, economizing, personalization, beauty and orderliness.

The closing chapter provides the summary and conclusions drawn from the analyses. The four technical choices: material, tools, building methods and collaborators, are related to the six values, thus generating an example of an interferential domain in which system and life-world are both simultaneously valid and active in one specific situation. A schematic picture results in the following matrix:

For some of the combinations in the matrix (1 to 8) an application is described and practical aspects of optimization of the communication between tenants and housing association are indicated. At the end of the study, I have tried to place the theme of housing management within a broader social development scope. My argument is that cultural practices such as housing maintenance contain information concerning cultural processes in a wider social context. If research inspired by the theory of communication has a practical and empirical value for the topic of housing maintenance then it may also be useful in other areas in which system and life-world interact. The proposed conceptual framework for housing maintenance at the end of this thesis is an attempt to provide a theoretical and practical contribution to the on-going debate about housing maintenance. It tries to do justice to the position (uneven balance of power), possibilities (uneven distribution of money) and norms and values of the actors concerned.

Naar liberalisering van de Pachtwet?
Walda, H.C.A. - \ 1992
Agrarisch recht 52 (1992). - ISSN 0167-4242 - p. 60 - 69.
bewoning - pachtovereenkomsten - huur - landbouw - productiestructuur - agrarische structuur - landbouwbeleid - groene revolutie - economie - nederland - tenancy - leases - rent - agriculture - production structure - agricultural structure - agricultural policy - green revolution - economics - netherlands
Beschrijving van een voorstel tot wetswijziging zodat hiermee structuurbeleid gevoerd kan worden ter vergroting van de mobiliteit van het grondgebruik en de gevolgen hiervan voor het pachtrecht en voor de landbouw
Nieuw Burgerlijk Wetboek, Aspecten van recht van erfpacht en recht van opstal naar NBW.
Walda, H.C.A. - \ 1991
De Landeigenaar 37 (1991)7/8. - ISSN 0166-5839 - p. 14 - 16.
erfpacht - pachtovereenkomsten - wettelijke rechten - bewoning - burgerlijk recht - heritable leases - leases - legal rights - tenancy - civil law
Met ingang van 1992 zullen veranderingen optreden in het recht van erfpacht en in dat van opstal. In dit artikel is enige aandacht besteed aan de nieuwe systematiek en aan de nieuwe terminologie, voor zover deze van belang is voor dit onderwerp
De wijziging van de Pachtwet met het oog op natuur- en landschapsbeheer.
Walda, H.C.A. - \ 1990
De Landeigenaar 36 (1990)12. - ISSN 0166-5839 - p. 5 - 7.
bewoning - pachtovereenkomsten - huur - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - natuurreservaten - nationale parken - landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - nederland - tenancy - leases - rent - nature conservation - policy - management - nature reserves - national parks - agricultural statistics - acreage - netherlands
Kortlopende pacht en Meststoffenwet.
Walda, H.C.A. - \ 1990
De Landeigenaar 36 (1990)2. - ISSN 0166-5839 - p. 18 - 20.
luchtverontreiniging - milieuwetgeving - milieubeleid - overheidsbeleid - recht - pachtovereenkomsten - nederland - huur - bodemverontreiniging - bewoning - waterverontreiniging - gewoonterecht - bemesting - air pollution - environmental legislation - environmental policy - government policy - law - leases - netherlands - rent - soil pollution - tenancy - water pollution - customary law - fertilizer application
De regels met betrekking tot de kortlopende pacht met hoofdlijnen van de Meststoffenwet. Naar aanleiding van een beschikking, waarbij een pachtovereenkomstvoor de duur van vijf jaar werd gewijzigd in die zin, dat de duur van de overeenkomst werd bepaald op zes jaar
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.