Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bewustwording
Check title to add to marked list
Inauguratie Arjen Wals: Duurzaamheid ontbrekende schakel in onderwijs
Wals, A.E.J. - \ 2015
Wageningen UR
education - education programmes - environmental education - educational reform - sustainability - conscientization - community involvement - pupils - youth - onderwijs - onderwijsprogramma's - milieueducatie - onderwijshervorming - duurzaamheid (sustainability) - bewustwording - maatschappelijke betrokkenheid - leerlingen - jeugd
Het reguliere onderwijs is bijna volledig gericht op het versterken van de economie en gaat grotendeels voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties. Daardoor missen jongeren het noodzakelijke basisdenken om wereldwijde problemen, zoals over voedselzekerheid, biodiversiteit of grondstoffenschaarste het hoofd te bieden. “We moeten jongeren opleiden en uitrusten met competenties die hen in staat stellen de wereld te verduurzamen,” zegt prof.dr.ir. Arjen Wals, persoonlijk hoogleraar Transformatief leren voor sociaalecologische duurzaamheid in zijn intreerede aan Wageningen University op 17 december
De waarde van waarden
Oosterhoff, W. ; Stokkers, G.J. ; Smit, A.B. - \ 2015
V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - ondernemingen - persoonlijke ontwikkeling - bewustwording - waarden - economische samenwerking - farm management - entrepreneurship - enterprises - personal development - conscientization - values - economic cooperation
Agrarische ondernemers schakelen voortdurend tussen de drie O’s: Ondernemer, Onderneming en Omgeving. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen onderneming en omgeving. We noemen dat omgevingsgericht ondernemen. Bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten ligt de focus vooral op de ondernemer. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers in opleiding staat hoog in het vaandel. Onderdeel van die persoonlijke ontwikkeling is de bewustwording van de eigen waarden.
FOOD Battle: Eten gooi je niet weg
Scheer, F.P. - \ 2012
Wageningen UR - Food & Biobased Research
voedselverspilling - voedselafval - consumenten - consumentengedrag - bewustwording - food wastage - food wastes - consumers - consumer behaviour - conscientization
De FOOD Battle, gestart in Lochem op 8 september 2012, is een samenwerking tussen verschillende supermarkten en heeft tot doel om minder voedsel te verspillen. Wageningen UR Food & Biobased Research en afvalbeheerbedrijven Circulus en Berkel Milieu onderzoeken hiermee de effectiviteit van het FOOD Battle-programma.
Made by Fairtrade : de Fairtrade Gemeente Campagne als impuls voor de Fairtrade markt
Voermans, K. ; Hendriksen, A. ; Oosterveer, P.J.M. ; Rossing, G. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 282) - ISBN 9789085857389 - 33
gemeenten - fair trade - gelderland - bewustwording - communicatie - maatschappelijk verantwoord ondernemen - samenwerking - multi-stakeholder processen - municipalities - conscientization - communication - corporate social responsibility - cooperation - multi-stakeholder processes
Dit rapport probeert allereerst een overzicht te geven van Fairtrade strategieën door enerzijds het beschrijven van de ontwikkelingsfasen binnen de Fairtrade beweging en anderzijds het belichten van bedrijfsstrategieën op lokaal niveau. Hiermee wordt een kader geschapen voor de aanzet tot dit onderzoeksproject van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR: de vraag van de werkgroep Fairtrade Gemeente Renkum om ondersteuning bij het behalen van de titel Fairtrade Gemeente Renkum. Besloten is om de gemeente Renkum als voorbeeldcasus te gebruiken om hiermee andere gemeenten die de titel Fairtrade Gemeente willen halen te inspireren. Om de gemeente Renkum te ondersteunen in haar streven erkend te worden als Fairtrade Gemeente zijn scenario’s ontwikkeld met als doel verschillende keuzemogelijkheden te laten zien die kunnen leiden tot de status van Fairtrade Gemeente Renkum. Op basis van het gekozen scenario is een monitoring- & evaluatiestrategie ontwikkeld en is een lange termijn communicatieplan geschreven.
Ethiek en beleid : stilstaan om een stap vooruit te komen : dier & welzijn
Meijboom, F.L.B. - \ 2011
V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 8 - 10.
dierethiek - dierenwelzijn - ethiek - bewustwording - landbouwbeleid - animal ethics - animal welfare - ethics - conscientization - agricultural policy
“Kun je nagaan hoe wereldvreemd ambtenaren zijn!” Dat was een van de internetreacties op het persbericht dat een cursus ethiek werd georganiseerd voor het ministerie van EL&I. Anders dan bij bestuurskundige of financiële vraagstukken lijkt ethiek een domein te zijn waar iedereen over kan meepraten. Op het eerste gezicht is dat geen gekke gedachte: iedereen heeft opvattingen over hoe we met mens, dier en milieu moeten omgaan. Daarvoor hebben we geen ethiekcursus nodig. Sterker nog, de overheid maakt actief gebruik van meningen van burgers, zoals in de recente internetdialoog over megastallen. De ingangseis voor zulke discussies is geen training ethiek. Toch hebben honderd beleidsmedewerkers van het ministerie van EL&I de training 'Ethiek in beleid' gevolgd, die werd aangeboden door het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht, Wageningen UR en Wing. Niet omdat ze wereldvreemd zijn, maar omdat ze midden in de publieke wereld werken.
Voedselverspilling : aangrijpingspunten voor beleid vanuit de consument
Timmermans, A.J.M. - \ 2009
Wageningen : AFSG - 17
consumentengedrag - voedselconsumptie - houding van consumenten - bewustwording - gedragsveranderingen - verspilling - voedselverspilling - ketenmanagement - consumer behaviour - food consumption - consumer attitudes - conscientization - behavioural changes - wastage - food wastage - supply chain management
Deze notitie heeft tot doel een beknopt overzicht te geven over de state-of-art rond het thema voedselverspilling. Tevens wordt een kader geschetst op basis waarvan verdere discussie kan plaatsvinden wat concrete adviezen voor beleid kan opleveren. Deze verkenning is opgesteld vanuit het perspectief van de consument. De specifieke focus ligt op de rol van de consument en de interactie op de marktplaats. Hoe kan de consument via bewustwording en gedragsverandering een bijdrage te leveren aan vermindering van voedselverspilling? De marktplaats is een ontmoetingsplek tussen consumenten en ketenpartijen die consumentenproducten leveren en als loket naar de consumentenmarkt opereren.
Naar 20% reductie van voedselverspilling in 2015 : een verkenning van behoeften en kansen
Waarts, Y.R. ; Timmermans, A.J.M. ; Valk, O.M.C. van der; Reinders, M. ; Onwezen, M.C. ; Peppelenbos, H.W. ; Danse, M.G. ; Stijnen, D.A.J.M. ; Eppink, M.M. - \ 2009
[S.l.] : Wageningen UR - 49
voedselafval - consumentengedrag - bewustwording - voedselverspilling - ketenmanagement - food wastes - consumer behaviour - conscientization - food wastage - supply chain management
In dit rapport wordt aangegeven wat de belangrijke aanknopingspunten vormen voor vermindering van voedselverspilling, welke aandachtspunten prioriteit hebben voor de korte en lange termijn, en met welke partijen samengewerkt kan worden om de reductiedoelstelling te behalen.
Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam : ontwikkelen van persoonlijke houding in ondernemendheid en duurzaamheid
Kortstee, H.J.M. ; Wel, M. van der; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. ; Visschers, M. ; Benerink, R. ; Geven, S. ; Bouma, K. ; Schuring, R. ; Jong, R. de - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153329 - 88
agrarisch onderwijs - onderwijsmethoden - bewustwording - sociale interactie - gedragsmodificatie - beroepsvaardigheden - duurzaamheid (sustainability) - persoonlijke ontwikkeling - oefening - ondernemerschap - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural education - teaching methods - conscientization - social interaction - behaviour modification - job skills - sustainability - personal development - practice - entrepreneurship - intermediate vocational training
De houdingsaspecten van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs tegenover ondernemendheid en duurzaamheid moeten beter ontwikkeld worden. Om deze ontwikkeling te begeleiden zijn hulpmiddelen uitgewerkt voor oefensituaties. Ook is er een indicatiesysteem om ondernemendheid te meten en zijn er instructies voor docent en student
Bedrijfsbeëindiging in de land- en tuinbouw
Meulen, H.A.B. van der; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2008
Agri-monitor 2008 / 14 (2008)4. - ISSN 1383-6455 - p. 6 - 6.
landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - ondernemerschap - bewustwording - farms - market gardens - farm closures - farm development - entrepreneurship - conscientization
Vroeg of laat krijgt elke ondernemer er mee te maken: de bedrijfsbeëindiging. Voor sommigen is het een strategisch genomen beslissing, anderen worden er toe gedwongen. Een deel van de ondernemers heeft moeite met het accepteren er van. Een goede planning en bewustwording van het proces in financieel, sociaal en emotioneel opzicht kan vaak een problematisch einde voorkomen
Preventie van gewichtsstijging en richtlijnen voor gewichtsbeheersing
Kremers, S. ; Visscher, T. ; Kromhout, D. - \ 2007
Voeding Nu 2007 (2007)7/8. - ISSN 1389-7608 - p. 13 - 17.
obesitas - overgewicht - gewichtsvermindering - richtlijnen (guidelines) - voedingseducatie - gedragsveranderingen - bewustwording - obesity - overweight - weight reduction - guidelines - nutrition education - behavioural changes - conscientization
Overgewicht is een onderwerp dat ook de Nederlandse Harstichting niet ongemoeid laat. Om overgewicht te voorkomen ontwikkelde de stichting richtlijnen voor gewichtsbeheersing
Effect van kennisoverdracht op bewustwording varkenshouder en bedrijfsresultaat
Mul, M.F. ; Riel, J.W. van; Meulen, J. van der; Kiezebrink, M.C. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 57) - 24
varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - bewustwording - weerstand - diergezondheid - lymfocyten - pig farming - farm management - conscientization - resistance - animal health - lymphocytes
Een studie is uitgevoerd bij 36 varkenshouders met als doel om bewustwording te stimuleren van varkenshouders met betrekking tot hun eigen invloed op weerstand van hun varkens. Kennisoverdracht via studiegroepbijeenkomsten heeft bij de varkenshouders geleid tot een betere bewustwording van hun eigen invloed op de weerstand van varkens. De varkenshouders die hebben deelgenomen aan deze vorm van kennisoverdracht hebben aantoonbaar meer managementveranderingen doorgevoerd
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.