Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 109

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==binnen kweken (van planten)
Check title to add to marked list
Plantschade door dampen die vrijkomen bij verwarmen van (kunststof) materialen
Os, E.A. van; Khodabaks, M. - \ 2010
kassen - schadelijke dampen - verwarming - materialen - glastuinbouw - binnen kweken (van planten) - greenhouses - fumes - heating - materials - greenhouse horticulture - indoor culture
Gebruik van materialen in de kas kan leiden tot afgifte van schadelijke dampen.Vooral kunststoffen en verf kunnen na verhitting dampen afgeven. Schade treedt vooral op na installatie van nieuwe materialen, in de winter bij weinig ventilatie, als de planten relatief zwak zijn. Om voorafgaand aan gebruik door telers de schadekans in te schatten is een testmethode ontwikkeld om materialen te testen op afgifte van plantschadelijke stoffen.
Invloed van EC en RV op de groei en kwaliteit van Kalanchoë
Eveleens, B.A. ; Heuvelink, E. ; Noort, F.R. van - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw ) - 34
kalanchoe - plantenvoeding - relatieve vochtigheid - binnen kweken (van planten) - glastuinbouw - plant nutrition - relative humidity - indoor culture - greenhouse horticulture
Oorzaken voor partijverschillen bij gevoeligheid voor zweten in tulpen
Dam, M.F.N. van - \ 2004
Lisse : PPO Bloembollen - 25
siergewassen - tulpen - forceren van planten - stikstof - stikstofgehalte - suikergehalte - groeimedia - binnen kweken (van planten) - cultuurmethoden - afwijkingen, planten - snijbloemen - ornamental crops - tulips - forcing - nitrogen - nitrogen content - sugar content - growing media - indoor culture - cultural methods - plant disorders - cut flowers
Bij de broei van tulpen op potgrond treedt nogal eens het verschijnsel zweten op. Kort na het inhalen worden de spruiten waterig doorschoten en donker, blauwachtig van kleur. Er treden druppels vocht uit de spruit naar buiten. Bij langdurig zweten kan een holte ontstaan in de poot (holle steel), planten met dit verschijnsel blijven kort en bloeien diep in het blad. Er zijn diverse manieren om zweten te voorkomen. In de praktijk wordt daarmee veel schade al voorkomen. Het feit dat er steeds grote verschillen per partij blijken op te treden riep vragen op. Door PPO is daarom van 2001 tot en met 2003 onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van deze partijverschillen. In het onderzoek is vastgesteld dat er inderdaad partijverschillen bestaan. Onder gelijke omstandigheden zweette in de ene partij gemiddeld 50% van de pennen, terwijl een andere partij maar 2% zweters te zien gaf. Dit beeld is beide jaren vastgesteld. Van de gebruikte partijen waren vóór het planten de bollen geanalyseerd op de gehaltes van de elementen in de droge stof. De analyses werden vergeleken met de mate van zweten per partij. De vergelijking leverde in het eerste jaar heel andere resultaten op dan het tweede jaar. In 2001 leek een laag stikstofgehalte in combinatie met de gehaltes aan fosfor, kali, magnesium en aluminium een indicator voor het zweten van tulpen. In 2002 echter kon het stikstofgehalte niet als indicator voor zweten worden aangemerkt. Er bleek een heel andere relatie tussen voedingselementen en zweten te gelden. Het onderzoek heeft niet hèt antwoord opgeleverd op de vraag naar de oorzaak van het zweetprobleem. Wel heeft het een aantal hardnekkige theorieën hierover kunnen ontzenuwen: het gehalte aan stikstof en/of andere elementen in de bol is niet dè oorzaak voor zweten. Ook zijn de mate van beworteling en het suikergehalte van de spruit niet dè oorzaak van zweten.
UV-straling in de kas: mogelijkheden en grenzen
Hoffmann, S. - \ 2000
Vakblad voor de Bloemisterij 55 (2000)25. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 46.
potplanten - ultraviolette straling - zonnestraling - lichtdoorlating - licht - glas - kassen - daglicht - natuurlijk licht - kleur - optica - binnen kweken (van planten) - glastuinbouw - uv-lampen - pot plants - ultraviolet radiation - solar radiation - light transmission - light - glass - greenhouses - daylight - natural light - colour - optics - indoor culture - greenhouse horticulture - uv lamps
Effect van UV-straling op kleuring van Coleus Blumei 'Wizzard Velvit Red'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Indeling optische straling; 2) Transmisse voor UV-straling van verschillende dekmaterialen (folie UV, glas UV, glas normaal, folie normaal, folie UV-blok
Minimumbuis ondermijnt temperatuurintegratie
Bakker, J.C. ; Zwart, H.F. de - \ 1999
Vakblad voor de Bloemisterij 54 (1999)1. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
kassen - snijbloemen - potplanten - tomaten - radijsjes - temperatuur - energie - efficiëntie - energiegebruik - paprika - binnen kweken (van planten) - greenhouses - cut flowers - pot plants - tomatoes - radishes - temperature - energy - efficiency - energy consumption - sweet peppers - indoor culture
Door temperatuurintegratie - klimaatregeling op basis van de temperatuursom over een langere periode - is een interessante energiebesparing mogelijk. De mate van besparing hangt sterk af van de wijze waarop met de regelmogelijkheden wordt omgegaan. Voor diverse gewassen (roos, potplant, chrysant, tomaat, paprika, radijs) bepaalde het IMAG-DLO de effecten van een temperatuurintegratieregeling, al dan niet in combinatie met gangbare minimumbuis-instellingen
Invloed voedingselementen op bladbeschadigingen bij Spathiphyllum
Verberkt, H. ; Berg, D. van den; Huener, L. - \ 1998
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 124) - 29
potplanten - araceae - plantenvoeding - voedingsstoffen - voedingsstoffentekorten - chlorose - rapporten - spathiphyllum - binnen kweken (van planten) - pot plants - plant nutrition - nutrients - nutrient deficiencies - chlorosis - reports - indoor culture
Effect daglengte, temperatuur bloemknopvorming in Pieris-stek (project 1006)
Ruesink, J.B. - \ 1998
Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 52) - 27
plantenfysiologie - plantenontwikkeling - bloemen - bloei - plantenvermeerdering - stekken - licht - fotoperiode - fotoperiodiciteit - schaduw - temperatuur - warmte - ericaceae - rapporten - potplanten - pieris japonica - binnen kweken (van planten) - plant physiology - plant development - flowers - flowering - propagation - cuttings - light - photoperiod - photoperiodism - shade - temperature - heat - reports - pot plants - indoor culture
Invloed toppen op groei en ontwikkeling van potchrysant en kalanchoe
Verberkt, H. ; Durieux, A. ; Jongh, M.A. de - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 83) - 41
snoeien - groeistadia - gewassen, groeifasen - potplanten - rapporten - chrysanthemum - kalanchoe - binnen kweken (van planten) - pruning - growth stages - crop growth stage - pot plants - reports - indoor culture
Bekalking en bemesting van kokossubstraat bij Euphorbia pulcherrima (poinsettia)
Straver, N. - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 86) - 37
potplanten - cultuur zonder grond - nederland - rapporten - binnen kweken (van planten) - bemesting - pot plants - soilless culture - netherlands - reports - indoor culture - fertilizer application
Economisch perspectief van assimilatiebelichting bij potplanten : proef 7108 - 02 : evaluatie van de belichtingsproeven op PBG en proeftuin Lent met Begonia en Cyclamen
Rijssel, E. van; Ploeger, C. - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente nr. 42) - 28
potplanten - kunstlicht - verlichting - nederland - binnen kweken (van planten) - pot plants - artificial light - lighting - netherlands - indoor culture
Zomerklimaat cyclamen
Verberkt, H. - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 79) - 47
potplanten - kassen - klimaat - licht - fotoperiode - fotoperiodiciteit - schaduw - irrigatiewater-toedieningsschema - cyclamen - binnen kweken (van planten) - pot plants - greenhouses - climate - light - photoperiod - photoperiodism - shade - irrigation scheduling - indoor culture
Zomerklimaat potplanten 1996 : de invloed van schermen, luchtbevochtiging en EC op teelt en houdbaarheid van een aantal groene potplanten
Mulderij, G.E. - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 75) - 39
potplanten - kassen - klimaat - nederland - binnen kweken (van planten) - pot plants - greenhouses - climate - netherlands - indoor culture
Plantkenmerken in relatie tot de veilingprijs, plantwaardering door consumenten en handel bij poinsettia
Benninga, J. - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 111) - 50
potplanten - consumenten - onderzoek - vraag - consumentengedrag - karakteristieken - gewicht - kleur - vorm - lengte - Nederland - rapporten - Euphorbia pulcherrima - binnen kweken (van planten) - pot plants - consumers - research - demand - consumer behaviour - characteristics - weight - colour - shape - length - Netherlands - reports - indoor culture
De kerstster (poinsettia/Euphorbia pulcherrima) is een typisch seizoenproduct, waarvan het prijsverloop tussen de jaren en binnen één aanvoerseizoen vaak een grillig verloop heeft. Het is ook een product waar gemakkelijk zichtbare afwijkingen bij optreden. Uit literatuur is bekend dat met eenvoudige teelthandelingen de plantvorm gemakkelijk te beïnvloeden is. Moeilijkheid is echter dat de plantontwikkeling ook beïnvloed wordt door het buitenklimaat (Hendriks 1995). De plantvorm heeft zeker invloed op de prijs en dus op de opbrengst. De kerstster is een gewas, waar er naar gestreefd wordt toe te werken naar een vooraf gedefinieerd eindproduct. De vraag naar de relatie tussen de prijs en de producteigenschappen is daarom actueel. De markt en dat zijn in feite de consumenten, zullen in toenemende mate gaan bepalen welk product gewenst is (de Kruijf 1995).
Perspectieven van gesloten bedrijfssystemen voor potplanten
Gemert, J. van; Ploeger, C. ; Ruijs, M.N.A. - \ 1996
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 65) - 62
potplanten - hydrocultuur - nederland - binnen kweken (van planten) - pot plants - hydroponics - netherlands - indoor culture
Codiaeum : verbetering kleurvorming en selectie uitgangsmateriaal
Mulderij, G.E. - \ 1996
Aalsmeer : PGB (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 56) - 28
cultuurmethoden - nederland - potplanten - codiaeum - binnen kweken (van planten) - cultural methods - netherlands - pot plants - indoor culture
Lichtspectrum en lichtniveau bij fotoperiodische belichting van kortedag- en langedagplanten
Graaf - van der Zande, M.T. de; Blacquiere, T. ; Uitermark, C.G.T. - \ 1996
Aalsmeer : PGB (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 54) - 61
potplanten - kunstlicht - verlichting - nederland - binnen kweken (van planten) - pot plants - artificial light - lighting - netherlands - indoor culture
Effecten van mechanische stress tijdens transport op de houdbaarheid van potplanten
Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. - \ 1996
Aalsmeer : PGB (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 60)
oogstschade - brand - mechanische schade - nederland - plantaardige producten - potplanten - onderzoek - behandeling - binnen kweken (van planten) - crop damage - fire - mechanical damage - netherlands - plant products - pot plants - research - treatment - indoor culture
Invloed voedingsconcentratie (EC) op groei en kwaliteit Kalanchoe
Verberkt, H. ; Jongh, M.A. de; Schaefer, R. - \ 1996
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 61) - 47
gewassen, groeifasen - kunstmeststoffen - groeistadia - mest - nederland - voedingsstoffen - prestatieniveau - potplanten - kwaliteit - kalanchoe - binnen kweken (van planten) - crop growth stage - fertilizers - growth stages - manures - netherlands - nutrients - performance - pot plants - quality - indoor culture
Invloed bemesting op groei en houdbaarheid potchrysant
Bulle, A. ; Verberkt, H. ; Brijn, L. La - \ 1996
Aalsmeer : PBG, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente,Vestiging Aalsmeer 31) - 67
asteraceae - kunstmeststoffen - houdbaarheid (kwaliteit) - mest - nederland - voedingsstoffen - potplanten - chrysanthemum - binnen kweken (van planten) - fertilizers - keeping quality - manures - netherlands - nutrients - pot plants - indoor culture
Fosfaat-bemestingsproeven bij Begonia, Dieffenbachia, Ficus en Saintpaulia
Straver, N. - \ 1996
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 73) - 43
nederland - sierplanten - fosformeststoffen - begonia - dieffenbachia - ficus - saintpaulia - binnen kweken (van planten) - netherlands - ornamental plants - phosphorus fertilizers - indoor culture
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.