Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 91

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==biocoenosis
Check title to add to marked list
Searching for balance : stability and equilibria of food webs
Altena, C. van - \ 2016
University. Promotor(en): Peter de Ruiter; J.A.P. Heesterbeek; Wolf Mooij, co-promotor(en): Lia Hemerik. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576827 - 130 p.
food webs - models - interactions - ecology - biocoenosis - ecological balance - voedselwebben - modellen - interacties - ecologie - biocenose - ecologisch evenwicht

Abstract

How complexity of food webs relates to stability has been a subject of many studies. Often,

unweighted connectance is used to express complexity. Unweighted connectance is

measured as the proportion of realized links in the network. Weighted connectance, on the

other hand, takes link weights (fluxes or feeding rates) into account and captures the shape

of the flux distribution. Here, we used weighted connectance to revisit the relation between

complexity and stability. We used 15 real soil food webs and determined the feeding rates

and the interaction strength matrices. We calculated both versions of connectance, and

related these structural properties to food web stability. We also determined the skewness

of both flux and interaction strength distributions with the Gini coefficient. We found no

relation between unweighted connectance and food web stability, but weighted connectance

was positively correlated with stability. This finding challenges the notion that complexity

may constrain stability, and supports the ‘complexity begets stability’ notion. The positive

correlation between weighted connectance and stability implies that the more evenly flux

rates were distributed over links, the more stable the webs were. This was confirmed by the

Gini coefficients of both fluxes and interaction strengths. However, the most even

distributions of this dataset still were strongly skewed towards small fluxes or weak

interaction strengths. Thus, incorporating these distribution with many weak links via

weighted instead of unweighted food web measures can shed new light on classical

theories

Gewapende vrede : beschouwingen over plant-dierrelaties
Schaminée, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. - \ 2011
Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 3) - ISBN 9789050113526 - 191
plant-dier interacties - dieren - planten - ecologie - vogels - lepidoptera - biocenose - aquatisch milieu - terrestrische ecologie - plant-animal interactions - animals - plants - ecology - birds - biocoenosis - aquatic environment - terrestrial ecology
Planten en dieren hebben elkaar nodig, maar staan ook op gespannen voet met elkaar. Dieren worden door planten aangetrokken voor bestuiving en het verspreiden van zaden, maar tegelijkertijd moeten deze laatste zich beschermen tegen overmatige vraat en fysiek geweld. Daarover gaat dit boek, een reeks beschouwingen over het fascinerende samenspel van plant en dier in de natuur. Aan bod komen onderwerpen als de relaties tussen een enkele plantensoort en zijn dierlijke partners, het functioneren van levensgemeenschappen in water of op land en de co-evolutie van grassen en grazers. Is er nog toekomst voor weidevogels in ons land en wat zal het effect zijn van klimaatverandering op onze dagvlinders? Welke methoden staan de bioloog ter beschikking om meer inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen vegetatie en de daarvan afhankelijke fauna?
Draagkracht en exoten in de Waddenzee
Brinkman, A.G. ; Jansen, J.M. - \ 2007
Den Burg / Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C073/07) - 34
biocenose - biotopen - aquatisch milieu - biomassa productie - ecologisch evenwicht - draagkracht - populatiedichtheid - schaaldieren - kokkels - mossels - oesters - ensis - diervoeding - vogels - watervogels - waadvogels - waddenzee - biocoenosis - biotopes - aquatic environment - biomass production - ecological balance - carrying capacity - population density - shellfish - clams - mussels - oysters - animal nutrition - birds - waterfowl - waders - wadden sea
In het kader van het Nationaal Programma voor Zee- en Kustonderzoek is inzicht gewenst in de draagkracht van het gebied. In dit kader is gekeken wat de verwachte toename van exoten binnen het Waddensysteem is. Het betreft hier de Japanse oester en de Amerikaanse zwaardschede
Natuurwijzer water
Nijboer, R.C. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 1999
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)21. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
oppervlaktewater - zoetwaterecologie - hydrobiologie - biocenose - aquatische gemeenschappen - aquatisch milieu - ecosystemen - biologische indicatoren - waarden - taxatie - natuurlijke hulpbronnen - classificatie - natuur - biologische eigenschappen - aquatische ecosystemen - water - surface water - freshwater ecology - hydrobiology - biocoenosis - aquatic communities - aquatic environment - ecosystems - biological indicators - values - valuation - natural resources - classification - nature - biological properties - aquatic ecosystems
Weer een nieuw meetsysteem voor Nederlandse natuur. Om de natuurwaarde van oppervlaktewateren te meten wordt een natuurwijzer, opgebouwd uit positieve en negatieve biologische indicatoren, voorgesteld. De natuurwaarde wordt afgemeten aan een referentiebeeld, d.w.z. een stabiele, ecologisch optimale situatie zoals o.a. nog in Poolse wateren is te vinden
Effects of a pulsed treatment with the herbicide afalon (active ingredient linuron) on macrophyte-dominated mesocosms. II. Structural responses
Geest, G. van; Zwaardemaker, N.G. ; Wijngaarden, W.R. van; Cuppen, J.G.M. - \ 1999
Environmental Toxicology and Chemistry 18 (1999). - ISSN 0730-7268 - p. 2866 - 2874.
pesticiden - milieueffect - ecosystemen - structuur - biocenose - sloten - nederland - aquatische ecosystemen - pesticides - environmental impact - ecosystems - structure - biocoenosis - ditches - netherlands - aquatic ecosystems
Lake Victoria wetlands and the ecology of the Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linne
Balirwa, J.S. - \ 1998
Agricultural University. Promotor(en): W.J. Wolff; P. Denny; R.M.M. Roijackers. - Rotterdam : Balkema - ISBN 9789054104117 - 247
hydrologie - limnologie - meren - plassen - hydrobiologie - biocenose - wetlands - polders - Percidae - rivierbaars - Cichlidae - Tilapia - Lutjanidae - ecologie - diergedrag - gewoonten - Centraal-Afrika - water - reservoirs - aquatische ecosystemen - hydrology - limnology - lakes - ponds - hydrobiology - biocoenosis - perch - ecology - animal behaviour - habits - Central Africa - aquatic ecosystems
<p>An ecological study of wetlands was undertaken in northern Lake Victoria (East Africa) between 1993 and 1996 with a major aim of characterising shallow vegetation-dominated interface habitats, and evaluating their importance for fish, in particular, for the stocked and socio-economically important <em>Oreochromis niloticus</em> LINNÉ (the Nile tilapia). From field and laboratory experiments, five major habitat types could be defined by the type of the dominant emergent macrophyte at the shore from the more than 40 identified plant species along a 110 km shoreline. These were: <em>Cyperus papyrus</em> L. (papyrus), <em>Phragmites mauritianus</em> Kunth (reeds), <em>Typha domingensis</em> Pers. (bulrush), <em>Vossia cuspidata</em> (Roxb.) (hippo grass), and the alien floating <em>Eichhornia crassipes</em> (Martius) Solms-Laubach (water hyacinth).</p></p>From digital data, considerable long term changes in the shoreline wetland landscape of the lake were discerned and appeared to be primarily associated with increasing human activity (e.g., agriculture, biomass harvests) which had resulted into a 5 % reduction of wetland cover. Inspite of the absence of a well developed euhydrophyte community (e.g., <em>Potamogeton</em> and <em>Ceratophyllum</em> ), and increasing infestations with <em>E. crassipes</em> mats, the width of the littoral zone was established by secchi transparency as being about 50 - 70 m away from the shallow (less than 1 m deep) vegetation fringe sloping to between 2 and 4 m in depth at its outer fringe. Hydrological influences associated with seasonal changes (the alternation of rainy with dry periods) explained most of the observed variation in abiotic (e.g., Si, tot.-P, soluble reactive-P, NO <sub>3</sub> -N, pH, temperature) and biotic (phytoplankton, macrofauna, fish) factors, but there was also significant (p &lt; 0.05) variation due to vegetation, distance from the shore out towards open water and interaction effects between these factors.</p></p>At least 30 species of fish were identified from the shallower (2.5 m) vegetated habitats in contrast to 10 species from the deeper (4 - 8 m) open water habitats. There were other significant (p &lt; 0.05) spatial and temporal differences in habitat use by fish. Species diversity was dominated by haplochromine species but three stocked species (the Nile perch, <em>Lates niloticus</em> L., <em>O. niloticus</em> and <em>Tilapia zilli</em> ) contributed at least 90% of the estimated numerical and biomass densities of which, the Nile tilapia was the most important component making up 45 - 65 % of the biomass of all fish. Season was a major factor in size-related abundance patterns but generally, most of the Nile tilapia biomass was associated with <em>Phragmites-Vossia-Typha</em> -dominated habitats which were also important for small (&lt;15.0 cm) and juvenile fish.</p></p>The shallow vegetated habitats were found to be ecologically important for the Nile tilapia for sheltering and feeding, and, it was also found that Lake Victoria Nile tilapia were significantly more fecund (with 3723 ± 147 eggs.female <sup>-1</SUP>) and had a higher condition index than populations of the species in Lake Kyoga (also stocked) and Lake Albert (a native habitat). It was inferred that these differences could be a result of a better nutritional base in Lake Victoria where the species was shown to be omnivorous (with detrital and animal foods as major dietary items) contrary to the previously believed herbivorous (phytoplankton) habits. Successional patterns associated with water hyacinth and the strong hydrological influences on shallow vegetated habitats imply that basin disturbances could therefore be a major threat to water quality and the fisheries.</p>
Ecology of shallow lakes.
Scheffer, M. - \ 1998
London, UK : Chapman and Hall - ISBN 9780412749209
hydrobiologie - biocenose - meren - reservoirs - plassen - water - aquatische ecosystemen - biologische eigenschappen - hydrobiology - biocoenosis - lakes - ponds - aquatic ecosystems - biological properties
Toetsen van ecosysteemontwikkeling in watersystemen
During, R. - \ 1997
S.l. : RIZA [etc.] (RIZA rapport 97.040) - ISBN 9789036950862 - 50
hydrobiologie - biocenose - waterbeheer - watervoorraden - besluitvorming - bedrijfsvoering - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - nederland - hydrologie - aquatische ecosystemen - hydrobiology - biocoenosis - water management - water resources - decision making - management - operations research - simulation - work flow - linear programming - netherlands - hydrology - aquatic ecosystems
On the way to eternity; the success of an aquatic laboratory microecosystem
Kersting, K. - \ 1997
Aquatic Ecology 31 (1997)1. - ISSN 1386-2588 - p. 29 - 35.
biocenose - cladocera - daphnia - modellen - onderzoek - aquatische ecosystemen - biocoenosis - models - research - aquatic ecosystems
Waternatuur in de regionale blauwe ruimte. Gemeenschapstypen in regionale oppervlaktewateren. Achtergronddocument 2A, Natuurverkenning '97
Verdonschot, P. ; Peeters, E. ; Schot, J. ; Arts, G. ; Straaten, J. van der; Hoorn, M. van den - \ 1997
Wageningen : Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheeer
biocoenosis - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - statistics - netherlands - standing water - properties - water policy - waterways - water management - ecosystems - regions - aquatic ecosystems
Eutrophication Research. State-of-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands
Roijackers, R. ; Aalderink, R.H. ; Blom, G. - \ 1997
Wageningen : Wageningen Agricultural University - 364
meren - reservoirs - plassen - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - eutrofiëring - waterbeheer - watervoorraden - hydrobiologie - biocenose - modellen - onderzoek - hydrologie - aquatische ecosystemen - lakes - ponds - water pollution - water quality - eutrophication - water management - water resources - hydrobiology - biocoenosis - models - research - hydrology - aquatic ecosystems
Afscheid Lijklema
Aquatic macroinvertebrate community structure of a Nymphoides peltata-dominated and macrophyte-free site in an oxbow lake
Brock, T.C.M. ; Velde, G. van der - \ 1996
Netherlands journal of aquatic ecology 30 (1996)2/3. - ISSN 1380-8427 - p. 151 - 163.
biocenose - gentianaceae - aquatische ecosystemen - waal - biocoenosis - aquatic ecosystems - river waal
The aquatic fauna in two freshwater biotopes, namely a Nymphoides peltata-dominated site and a macrophyte-free site, were studied quantitatively in a shallow oxbow lake of the river Waal. Water, sediment and macrophyte samples were analysed. Species richness, densities, and biomass of macro-invertebrates were considerably higher in the biotope with macrophytes. Sediment-dwelling fauna constituted a quantitatively important component in the Nymphoides-dominated site. It seems that macrophyte detritus plays an important role in determining the trophic structure of the macro-invertebrate community.
Toetsen van ecosysteemontwikkeling in watersystemen
During, R. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 50
hydrobiologie - biocenose - waterbeheer - watervoorraden - besluitvorming - bedrijfsvoering - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - nederland - hydrologie - aquatische ecosystemen - hydrobiology - biocoenosis - water management - water resources - decision making - management - operations research - simulation - work flow - linear programming - netherlands - hydrology - aquatic ecosystems
In het water- en natuurbeleid worden verschillende methoden gehanteerd voor het stellen van ecosysteemdoelen in grote wateren. Verschillen in uitgangspunten leiden tot problemen in de beleidsafstemming en ook in een eenduidige toetsing van de beleidsresultaten. Alle grote wateren vallen in de Ecologische Hoofdstructuur, zodat het integraal waterbeheer voor de taak gesteld is om de nationale en internationale biodiversiteit veilig te stellen. Een aantal acties is geformuleerd om tot een betere afstemming tussen het integrale waterbeleid en het sectorale natuurbeleid te komen.
Cornelis den Hartog: an outstanding aquatic ecologist
Velde, G. van der; Brock, T.C.M. ; Kempers, A.J. - \ 1996
Netherlands journal of aquatic ecology 30 (1996)2-3. - ISSN 1380-8427 - p. 71 - 82.
hydrobiologie - biocenose - biografieën - nederland - aquatische ecosystemen - hydrobiology - biocoenosis - biographies - netherlands - aquatic ecosystems
A survey is given of the work and life of Cornelis den Hartog up to the date in 1996 on which he retired from his position as a professor at the University of Nijmegen. Cornelis (Kees) den Hartog made important contributions to aquatic ecology in the widest sense, e.G. On brackish water typology, meiofauna (microturbellaria), macroinvertebrates, littoral algae, sea-grasses and aquatic macrophytes. He favoured the ecosystem approach in aquatic ecology by studying structure and functioning in an integrated way. He led 31 students to their doctor's degrees (PhD).
Natuurlijk vissen op schol en tong
Rijnsdorp, A.D. ; Ende, K.C.J. van den - \ 1996
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)24. - ISSN 0166-8439 - p. 709 - 711.
biocenose - hydrobiologie - bedrijfsvoering - modellen - natuurlijke hulpbronnen - nederland - noordzee - schol - pleuronectiformes - bescherming - herstel - onderzoek - hulpbronnengebruik - solea - duurzaamheid (sustainability) - aquatische ecosystemen - visvangsten - visgronden - biocoenosis - hydrobiology - management - models - natural resources - netherlands - north sea - plaice - protection - rehabilitation - research - resource utilization - sustainability - aquatic ecosystems - fish catches - fishing grounds
Bronnen in Noord- en Midden-Limburg; ligging en globale karakterisering
Verdonschot, P.F.M. ; Schot, J.A. ; Mosterdijk, H.G. - \ 1996
Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 251) - 234
waterbronnen - hydrologie - biocenose - aquatische ecosystemen - noord-limburg - midden-limburg - springs (water) - hydrology - biocoenosis - aquatic ecosystems
Een 'natuurlijk' graassysteem in de Arctis
Oosterveld, P. - \ 1996
Bosbouwvoorlichting 35 (1996)7. - ISSN 0166-8986 - p. 80 - 80.
biocenose - biogeochemie - cervidae - koude klimaatzones - kringlopen - ecosystemen - begrazing - bedrijfsvoering - natuurbescherming - poolgebieden - populatie-ecologie - populatiebiologie - biocoenosis - biogeochemistry - cold zones - cycling - ecosystems - grazing - management - nature conservation - polar regions - population ecology - population biology
Begrazing door rendieren, de aanpassing aan het ongunstige seizoen van herbivoren, klimaat en ondergrond in verband met rendierpopulaties en aandacht voor begrazing en begroeiing
Natuurbeheer en onderzoek in kustwateren
Dankers, N. ; Dijkema, K. ; Brinkman, B. - \ 1996
In: Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming / Higler, L.W.G., - p. 19 - 34.
biocenose - hydrobiologie - bedrijfsvoering - natuurbescherming - beleid - aquatische ecosystemen - waddenzee - biocoenosis - hydrobiology - management - nature conservation - policy - aquatic ecosystems - wadden sea
Natuur in het water: van exploitatie naar bescherming
Higler, L.W.G. - \ 1996
Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 249) - 68
natuurbescherming - bescherming - samenleving - oppervlaktewater - land - hydrologie - hydrobiologie - biocenose - beleid - bedrijfsvoering - nederland - natuurgebieden - aquatische ecosystemen - nature conservation - protection - society - surface water - hydrology - hydrobiology - biocoenosis - policy - management - netherlands - natural areas - aquatic ecosystems
Afscheid WJ Wolff, IBN
Dijken in de Hoeksche Waard: ecologische schakels in wording? Mogelijkhden voor inrichting en beheer van de dijken in de Hoekschge Waard.
Laan, P. van der; Dekker, M. ; Liebrand, C.I.J.M. - \ 1996
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 114) - 60
dijken - dammen - constructie - landschap - nationale parken - landschapsbescherming - bescherming - landschapsecologie - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - biocenose - herstel - Nederland - aquatische ecosystemen - natuur - natuurtechniek - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - dykes - dams - construction - landscape - national parks - landscape conservation - protection - landscape ecology - nature conservation - policy - management - biocoenosis - rehabilitation - Netherlands - aquatic ecosystems - nature - ecological engineering
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.