Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==biological activity in soil
Check title to add to marked list
Mycorrhiza: duurzaam bodembeheer bij peer (met poster)
Heijne, B. ; Maas, M.P. van der; Anbergen, R.H.N. - \ 2013
fruitteelt - pyrus - plantenontwikkeling - mycorrhizae - wortels - bodemschimmels - biologische bodemactiviteit - plantenvoeding - fruit growing - plant development - mycorrhizas - roots - soil fungi - biological activity in soil - plant nutrition
Fruitkennisdag Wageningen 22 november 2013 voor 350 mensen
Soil Ecology and Ecosystem Services
Wall, D.H. ; Bardgett, R.D. ; Behan-Pelletier, V. ; Herrick, J.E. ; Jones, T.H. ; Ritz, K. ; Six, J. ; Strong, D.R. ; Putten, W.H. van der - \ 2012
Oxford : Oxford University Press - ISBN 9780199575923 - 406
bodemecologie - bodembiologie - ecosysteemdiensten - agro-ecosystemen - biologische bodemactiviteit - bodemflora - bodembiodiversiteit - plantengenetica - soil ecology - soil biology - ecosystem services - agroecosystems - biological activity in soil - soil flora - soil biodiversity - plant genetics
This book synthesizes contributions from leading soil scientists and ecologists, describing cutting-edge research that provides a basis for the maintenance of soil health and sustainability. It covers these advances from a unique perspective of examining the ecosystem services produced by soil biota across different scales - from biotic interactions at microscales to communities functioning at regional and global scales. The book leads the user towards an understanding of how the sustainability of soils, biodiversity, and ecosystem services can be maintained and how humans, other animals, and ecosystems are dependent on living soils and ecosystem services.
Weerbaarheid van substraten tegen ziekten en plagen - visie vanuit de biotech en bodemkunde
Wurff, Andre van der - \ 2010
soil fauna - soilless culture - plant protection - physical control - biological control - biological activity in soil - disease prevention - rooting depth - buffers
Zieke bodem zorgt voor lelijk bos
Kemmers, R.H. - \ 2008
Kennis Online 2008 (2008)nov. - p. 3 - 3.
natuurbescherming - bodem - biologische bodemactiviteit - achteruitgang, bossen - bosecologie - bosgronden - natuur - nature conservation - soil - biological activity in soil - forest decline - forest ecology - forest soils - nature
Op de bosgrond onder de bomen zouden allerhande mossen, bloemen en kruiden moeten kunnen groeien. In Nederland lijdt de kwaliteit van de ondergroei echter al enkele decennia onder verzuring, vermesting en verdroging. Natuurbeheerders doen hun best om de schade te herstellen, maar de genomen maatregelen hebben nog onvoldoende effect. De gewenste planten komen pas terug als de basis goed is: de bodem
Analysis of the soil food web structure under grass and grass clover
Eekeren, N.J.M. van; Smeding, F.W. ; Vries, F.T. de; Bloem, J. - \ 2006
In: Proceedings of Cost action 852, Sward dynamics, N-flows and forage utilization in legume-based systems, Grado, Italy, November 10-12, 2005. - - p. 37 - 40.
voedselwebben - biologische bodemactiviteit - graslandbeheer - bodemkunde - food webs - biological activity in soil - grassland management - soil science
The below ground biodiversity of soil organisms plays an important role in the functioning of the the soil ecosystem, and consequently the above ground plant production. The objective of this study is to investigate the effect of grass or grass-clover in combination with fertilisation on the soil food web structure. In 2003 a fertilisation trial on grass and grassclover was sampled for soil organisms. Data were agglomerated in seven trophic groups, and classified by means of TWINSPAN. TWINSPAN clearly distinguished three main soil food web structures: Type 1: Grass plots with a high biomass of bacteria and fungi; Type 2: Grass-clover plots with a high biomass of earthworms; Type 3: Grass and grass-clover plots, that received relativily high fertilisation, with a high number of nematodes. Results suggest a microbial oriented soil food web for grass and an earthworm orientated soil food web for grass-clover.
Bodemvoedselwebben op melkveebedrijven : Methode voor een kwalitatieve analyse van de voedselwebstructuur
Smeding, F.W. ; Eekeren, N.J.M. van; Schouten, A.J. ; Livestock Research, - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (Bioveem intern rapport 14) - 40
biologische landbouw - dierhouderij - graslandbeheer - graslanden - biologische bodemactiviteit - bodembiologie - agrarische bedrijfsvoering - bodemvruchtbaarheid - melkveehouderij - organic farming - animal husbandry - grassland management - grasslands - biological activity in soil - soil biology - farm management - soil fertility - dairy farming
Deze studie binnen het Bioveem project heeft als doel gehad een voor de veehouder visualiseerbare, meer natuurgetrouwe voorstelling van het bodemleven maken als aanvulling op het abstracte, gefragmenteerde beeld van microscopische en chemische bodemanalyses.Deze voorstelling van het bodemleven wordt vervolgens in verband gebracht met zijn dagelijkse beslissingen en handelen. Op die manier kan dan de kloof tussen praktijk en onderzoek overbrugd worden. Op basis van de studie lijkt inderdaad een typologie van voedselwebstructuren een geschikte methode om het fragmentarische beeld van het bodemleven vanuit microscopische metingen en chemische bepalingen te herleiden tot een voor de praktijk visualiseerbare voorstelling. Het herkennen van patronen sluit aanbijvaardigheden die practici ook gebruiken bij hun beslissingen ten aanzien van bijvoorbeeld graslandmanagement en veevoeding.
Natuurlijke immobilisatie van zware metalen in de Roeventerpeel
Harmsen, J. ; Toorn, A. van den; Zweers, A.J. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1125) - 42
bodemverontreiniging - zware metalen - immobilisatie - biologische bodemactiviteit - nederland - natuurverschijnselen - limburg - soil pollution - heavy metals - immobilization - biological activity in soil - netherlands - natural phenomena
De waterbodem in Roeventerpeel is verontreinigd met cadmium en zink. Het is een voor de natuur potenteel belangrijk vengebied. Voor de ontwikkeling van dit gebied is verwijdering van de waterbodem van belang. De zware metalen in de waterbodem zijn via het grondwater aangevoerd en vastgelegd als sulfide. Naast de vastgelegde zware metalen is in de waterbodem een grote hoeveelheid ijzersulfide gevormd. Dit beperkt de mogelijkheden voor verwerking, omdat opsalg boven het grondwaterniveau zal leiden tot sterke verzuring Het principe van natuurlijke immobilisatie kan ook worden gebruikt voor de verwerking van de te verwijderen baggerspecie, zodat zowel de zware metalen als het ijzersulfide niet zullen zorgen voor schadelijke effecten. Het vengebied en de directe omgeving voldoen aan de te stellen randvoorwaarden.
Spatial and temporal fluctuations in bacteria, microfauna and mineral nitrogen in response to a nutrient impulse in soil
Zelenev, V.V. - \ 2004
University. Promotor(en): Ariena van Bruggen, co-promotor(en): A.M. Semenov. - Wageningen : s.n. - ISBN 9058089886 - 190
bodembiologie - bodemfauna - micro-organismen - bacteriën - biologische bodemactiviteit - rizosfeer - variatie - oscillatie - populatiedynamica - bevolkingsspreiding - organisch bodemmateriaal - organisch afval - voedingsstoffen - wiskundige modellen - simulatiemodellen - soil biology - soil fauna - microorganisms - bacteria - biological activity in soil - rhizosphere - variation - oscillation - population dynamics - population distribution - soil organic matter - organic wastes - nutrients - mathematical models - simulation models
Microbial indicators
Bloem, J. ; Breure, A.M. - \ 2003
In: Bioindicators & biomonitors; principles, concepts and applications / Markert, B.A., Breure, A.M., Zechmeister, H.G., Amsterdam : Elsevier - p. 259 - 282.
bodemverontreiniging - bodembiologie - biologische bodemactiviteit - microbiële activiteiten - bodemkwaliteit - biologische monitoring - soil pollution - soil biology - biological activity in soil - microbial activities - soil quality - biomonitoring
On-farm impact of cattle slurry manure management on biological soil quality
Goede, R.G.M. de; Brussaard, L. ; Akkermans, A.D.L. - \ 2003
Netherlands Journal of Agricultural Science 51 (2003)1-2. - ISSN 0028-2928 - p. 103 - 133.
rundveemest - rundveedrijfmest - behandeling - plantenvoeding - kunstmeststoffen - biologische bodemactiviteit - melkveehouderij - nederland - bodemfauna - mestverwerking - cattle manure - cattle slurry - treatment - plant nutrition - fertilizers - soil fauna - biological activity in soil - dairy farming - netherlands - manure treatment - gradient gel-electrophoresis - maturity index - nitrogen - nematodes - fragments - emissions - dynamics - carbon
The effects of dairy cattle slurry management on soil biota, soil respiration and nitrogen (N) mineralization were evaluated in a farm trial across 12 farms and a field experiment on 2 farms located in a dairy farming area in the north of the Netherlands. The slurry management consisted of slit injection or surface application of slurry; the use or no use of additives [Euromestmix® (MX) and Effective Microbes® (EM)] and the type and level of inorganic N fertilization. Slit injection negatively affected epigeic earthworms whereas its effect on anecic and endogeic earthworms was absent or even positive. Enchytraeids were not affected in a consistent way, whereas numbers of nematodes indicative of nutrient- enriched conditions increased. Inorganic N fertilizer had similar effects. Bacterial diversity was not different among the treatments. Nitrifier diversity, however, was high at one of the farms in the field experiment, and was negatively affected by inorganic N fertilizer. The use of MX was usually associated with higher numbers of earthworms. EM affected numbers of earthworms and numbers of bacterial and plant-feeding nematodes, but only in specific combinations of field history, slurry type and slurry application method. We found no effects of EM on the composition of the microbial community. Soil respiration was increased when slurry was surface-applied. The calculated N mineralization by earthworms was in the order of 70–200 kg N ha -¹ year -¹. It was highest under farm-characteristic surface application of slurry with MX and lowest under farm-characteristic slit injection of slurry without additives. Compared with the N mineralization by earthworms, that by enchytraeids and nematodes was quantitatively insignificant. Negative treatment effects on earthworms led to corresponding reductions in calculated N mineralization.
Ecologische kwaliteit van de bodem
Breure, A.M. ; Rutgers, M. ; Bloem, J. ; Brussaard, L. ; Didden, W.A.M. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Mulder, C. ; Schouten, A.J. ; Wijnen, H.J. van - \ 2003
Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 607604005 / 2003) - 32
bodembiologie - biologische bodemactiviteit - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - grondbewerking - bodemkwaliteit - soil biology - biological activity in soil - land use - sustainability - tillage - soil quality
In dit rapport wordt beschreven wat ecologische kwaliteit van bodem is, en op welke wijze deze gekwantificeerd kan worden. In bodem vinden een groot aantal processen plaats, die van belang zijn voor de mens (nutsfuncties), omdat ze bijdragen aan bijvoorbeeld de voedselvoorziening, het type en de kwaliteit van de natuur en de levering van schoon grondwater (voor de productie van drinkwater). Bodemorganismen spelen een belangrijke rol in die processen. Bij een duurzaam gebruik van de bodem ishetvan belang, om de bodemorganismen zodanig te gebruiken en te beheren, dat deze processen ook voor de toekomst gewaarborgd zijn. Hierbij moet ook de mogelijkheid beschikbaar blijven om het bodemgebruik te veranderen. Ter onderbouwing van het duurzaamheidsbeleid van de bodem wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een bodembiologische indicator (BoBI) voor gebruik op nationale schaal. Daarvoor worden ecologische gegevens over de soortdiversiteit, het aantal organismen per soort en deactiviteitvan de organismen verzameld
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.