Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bladval
Check title to add to marked list
Bestrijding vroegtijdige bladvalziekte bij Golden Delicious mutanten in de boomkwekerij
Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 27
malus - rassen (planten) - bladval - mutanten - aantasting - symptomen - proeven - detectie - bestrijdingsmethoden - vruchtbomen - varieties - leaf fall - mutants - infestation - symptoms - trials - detection - control methods - fruit trees
Vroegtijdige bladval bij Golden Delicious (mutanten) is een fenomeen dat wereldwijd optreedt. In de jaren 1960-1970 is voor dit probleem veel aandacht geweest in Nederland. Hierbij is gekeken naar voeding, weersinvloeden en diverse ziekteverwekkers, maar tot een oplossing heeft dit niet geleid. De bladval werd uiteindelijk aanvaard als iets wat bij het ras hoorde. De problematiek van vroegtijdige bladval in de vruchtboomkwekerij was aanleiding om nieuw onderzoek te starten. Het ras Golden Delicious is in Nederland minder belangrijk geworden. Het fenomeen vroegtijdige bladval bestaat echter nog steeds. Vaak worden bladmeststoffen gespoten om het probleem, meestal zonder succes, tegen te gaan. Vruchtboomkwekers ervaren kwaliteitsverlies door vroegtijdige bladval bij Golden. De symptomen in de kwekerij en de boomgaard zijn vergelijkbaar. Eerst ontstaan necrotische vlekjes op het blad, dan vergelen de bladeren en tegelijkertijd begint de vroegtijdige bladval. In de vruchtboomkwekerij resulteert deze bladval in verkaling van het hout en bomen van lichtere kwaliteit. In de fruitteelt is bladval bij Golden Delicious ook nog steeds een probleem. Daar kan het de kwaliteit van de vruchten nadelig beïnvloeden.
Beheersing bacterieziekte in Prunus
Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. ; Schuurmans, M. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 57
bacterieziekten - prunus laurocerasus - gewasbescherming - boomkwekerijen - bladvlekkenziekte - bladval - bacterial diseases - plant protection - forest nurseries - leaf spotting - leaf fall
Bladvlekken (en bladval) in Prunus laurocerasus worden veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas arboricola pv Pruni. Deze bacterie heeft binnen de EU een Q-status. Een aantasting kan snel om zich heen grijpen. Veel kennis over de bacterie ontbreekt nog. In dit project wordt een beheersingsstrategie ontwikkeld.
Bladval voorkomen met Alternaria-middel
Wenneker, M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)8. - ISSN 0016-2302 - p. 15 - 15.
malus - rassen (planten) - bladval - plantenplagen - mutanten - landbouwkundig onderzoek - oorzakelijkheid - bemesting - varieties - leaf fall - plant pests - mutants - agricultural research - causality - fertilizer application
Vroegtijdige bladval bij Golden Delicious (mutanten) is een wereldwijd fenomeen. In de jaren 1960-1970 was er veel aandacht voor in Nederland. Men keek naar voeding, weersinvloeden en diverse ziekteverwekkers, maar tot een oplossing leidde dit niet. De bladval werd uiteindelijk aanvaard als iets wat bij het ras hoorde. De vroegtijdige bladval in de vruchtboomkwekerij was aanleiding om een nieuw onderzoek op te zetten.
Bladvalperiode is risicomoment voor vruchtboomkanker : Interview met Peter Frans de Jong
Doorn, D. van; Jong, P.F. de - \ 2012
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)21. - ISSN 1871-0875 - p. 4 - 5.
fruitteelt - vruchtbomen - cultivars - kanker (plantenziektekundig) - bladval - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fungiciden - modellen - fruit growing - fruit trees - cankers - leaf fall - control methods - wound infections - fungicides - models
Bij fruitbomen bestaat tijdens de bladval een duidelijke relatie tussen de bladnatperiode en een aantal kankers. Door gebruikmaking van het waarschuwingsmodel Neonectria kan een even succesvolle bestrijding worden uitgevoerd als met een wekelijkse bespuiting met een fungicide.
Relatie bladnat en hoeveelheid aantasting vruchtboomkanker voor verschillende wonden (poster)
Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der; Anbergen, R.H.N. ; Boshuizen, A. - \ 2012
fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - bladval - modellen - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fruit growing - fruit trees - cankers - leaf fall - models - control methods - wound infections
Powerpointpresentatie over de relatie bladnat en hoeveelheid aantasting vruchtboomkanker voor verschillende wonden.
Nieuw waarschuwingsmodel op weerpalen.nl : vruchtboomkanker gericht en nauwkeurig aanpakken
Jong, P.F. de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)42. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 10.
fruitteelt - gewasbescherming - bladval - meteorologische waarnemingen - weersgegevens - internet - agrarische bedrijfsvoering - fruit growing - plant protection - leaf fall - meteorological observations - weather data - farm management
Het waarschuwingsmodel tegen vruchtboomkanker is beschikbaar voor de praktijk. Telers kunnen het vanaf eind oktober inzien op www.weerpalen.nl. De website geeft per provincie gedurende de bladval de infectiemomenten aan. Teler kunnen op basis daarvan inschatten wat de risico's zijn voor hun bedrijf en vruchtboomkanker gericht en nauwkeurig aanpakken
Bladval Golden eindelijk te tackelen (interview met Marcel Wenneker)
Houweling, P. van; Wenneker, M. - \ 2011
Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)17. - ISSN 1871-093X - p. 10 - 11.
alternaria - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - fruitteelt - bladval - gewasbescherming - apples - plant pathogenic fungi - fruit growing - leaf fall - plant protection
Golden Delicious heeft in de zomer vaak last van veel bladval. Tientallen jaren zochten onderzoekers en telers naar oplossingen, maar zonder succes. Marcel Wenneker van PPO Randwijk ontdekte in de zomer van 2011 dat een bespuiting tegen de schimmelziekte alternaria uitstekend werkt tegen bladval.
Preventie van schurft door snellere bladvertering
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Telen met toekomst
venturia inaequalis - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bladval - appels - fruitteelt - landbouwwerktuigen - plant pathogenic fungi - cultural control - leaf fall - apples - fruit growing - farm machinery
Zelfs met een intensief spuitschema is schurft moeilijk onder controle te krijgen. De schurftdruk in het voorjaar kan worden verminderd door in het najaar de bladvertering te stimuleren. Tijdens een demonstratie van Telen met toekomst en Bedrijfsnetwerk Biologische Fruitteelt zijn diverse apparaten zoals bladversnipperaars en strokenpoetsers en combinaties gedemonstreerd
De paardenkastanjemineermot is er nog steeds.
Elberse, I.A.M. ; Kuik, A.J. van - \ 2010
Boomzorg 3 (2010)5. - p. 24 - 25,27.
aesculus hippocastanum - cameraria - insectenplagen - bladval - bestrijdingsmethoden - insectenbestrijding - plagenbestrijding - gewasbescherming - boomverzorging - insect pests - leaf fall - control methods - insect control - pest control - plant protection - tree care
Hij kwam vanuit Zuid-Oost Europa, rukte steeds verder op en vestigde zich in Nederland. De laatste jaren kreeg hij wat minder aandacht, maar zorgt nog steeds voor veel kastanjebomen met bruine vlekken: de paardenkastanjemineermot.
Bomen in de beek
Didderen, K. - \ 2008
Nature Today 2008 (2008)2-10-2008.
bomen - bladval - waterlopen - afvoer - trees - leaf fall - streams - discharge
Sinds jaar en dag worden bomen en bladafval direct verwijderd uit de Nederlandse beken. Goede waterafvoer is daarbij het argument. Nu (herfst 2008) is het weer tijd voor bomen in de beek
Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden
Schoumans, O.F. ; Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1700) - 34
landgebruik - waterverontreiniging - oppervlaktewater - bladval - uitspoelen - depositie - bodemchemie - landbouw - landbouwgrond - natuurgebieden - bufferzones - nutriëntenuitspoeling - land use - water pollution - surface water - leaf fall - leaching - deposition - soil chemistry - agriculture - agricultural land - natural areas - buffer zones - nutrient leaching
In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en vermoedt dat onder andere via uit- en afspoeling en rechtstreekse belasting van het oppervlaktewater (o.a. via depositie en bladval) de beken ook sterk worden geëutrofiëerd. In deze deskstudie is dat nagegaan voor natuurgebied. Uit de analyse blijkt dat de bijdrage van de uit- en afspoeling de belangrijkste bron is
Bladval Ficus benjamina : invloed teelttemperatuur, EC en watergeeffrequentie op bladval bij consument
Bulle, A.A.E. ; Wurff, A.A.M. van der - \ 2004
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 32
ficus benjamina - potplanten - bladval - schokproeven - temperatuur - elektrische geleidbaarheid - waterbehoefte - frequentieverdeling - teelt onder bescherming - pot plants - leaf fall - impact tests - temperature - electrical conductivity - water requirements - frequency distribution - protected cultivation
Een veel geuitte klacht over het gewas Ficus benjamina heeft betrekking op bladval. Hierin bestaan echter grote verschillen tussen partijen planten die van verschillende bedrijven komen. Dit duidt op bepaalde teeltfactoren die bladval veroorzaken. Op verzoek van de Landelijke Commissie Ficus van LTO Groeiservice is met financiering van het Productschap Tuinbouw onderzoek gedaan bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, business unit Glastuinbouw. Uit een literatuurstudie is duidelijk geworden wat over het optreden van bladval bekend is, en waar kennis ontbreekt. Gebleken is dat niet alle buitenlandse onderzoeksgegevens direct vertaald kunnen worden naar de Nederlandse praktijk en dat ook op dat gebied meer informatie nodig is. Op basis van de informatie van de literatuurstudie is in overleg met de Landelijk Commissie Ficus onderzoek opgezet gericht op de teeltfactoren temperatuur, EC-niveau en watergift, met als doel bladval in de naoogstfase van Ficus benjamina te verminderen.
Plantversterkers in spruitkool 2002
Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2003
Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 49
spruitjes - koolsoorten - gewasbescherming - windschade - hagelschade - vorstwering - winterhardheid - bladval - gewassen, groeifasen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische verbeteraars - brussels sprouts - cabbages - plant protection - wind damage - hail damage - frost protection - winter hardiness - leaf fall - crop growth stage - cultural control - organic amendments
Om bij spruitkool de spruiten te beschermen tegen vorst, hagel, wind en dergelijke in de winter, moet er voldoende blad aan de spruitkoolplant blijven zitten. Daarnaast is het belangrijk dat dit vitaal en groeikrachtig blad is. Dit kan dan ook worden gebruikt voor de assimilatie van de plant en eventuele groei van de spruiten. De huidige late rassen vertonen vaak een beeld van een te vroege bladval. Hierdoor ontstaan in strenge winters problemen zoals vorstschade en dergelijke. Doel van dit project is te onderzoeken of plantversterkers kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het spruitenblad.
Pilot onderwerken van bermmaaisel als bodemverbeteraar
Spijker, J.H. - \ 2003
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 59 (2003)9. - ISSN 0166-3534 - p. 49 - 51.
bladval - organisch afval - wegbermplanten - afvalverwijdering - afvalhergebruik - bodemverbeteraars - milieuwetgeving - kosten-batenanalyse - infrastructuur - openbaar groen - bedijking - leaf fall - organic wastes - roadside plants - waste disposal - waste utilization - soil conditioners - environmental legislation - cost benefit analysis - infrastructure - public green areas - embankments
Toepassing van bermmaaisel als bodemverbeterend middel vraagt een ontheffing op grond van de Meststoffenwet. Valorisatie van groenafval tot meststof betekent dat bepalingen rond afvalstoffen niet meer van kracht zijn. In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel worden pilots gestart om te onderzoeken of het bermmaaisel kan voldoen aan de gestelde eisen
Uitval bij Dracaena marginata : een inventarisatie : onderzoek naar het voorkomen van uitval en bladpunten bij Dracaena marginata in de winterperiode
Mulderij, G.E. - \ 1999
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 210) - 19
dracaena - bladval - bladeren - bruinkleuring - gewasproductie - leaf fall - leaves - browning - crop production
Bladvlekken en bladval bij het appelras 'Golden Delicious': een fysiologisch verschijnsel
Jonkers, H. ; Borsboom, O. - \ 1980
Gewasbescherming 11 (1980)5. - ISSN 0166-6495 - p. 155 - 156.
afwijkingen, planten - appels - malus - plantenziektekunde - bladval - bloemen - vruchten - abcissie - plant disorders - apples - plant pathology - leaf fall - flowers - fruits - abscission
Enige literatuur over de natuurlijke bladval
Anonymous, - \ 1979
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie no. 4268)
bibliografieën - bladval - bibliographies - leaf fall
Bladval, een verouderingsverschijnsel
Veen, H. - \ 1970
Wageningen : [s.n.] (Publication / Centre for plant physiological research no. 93) - 6
bladval - leaf fall
Rui van vruchtbomen
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2965)
bibliografieën - plantenziektekunde - bladval - bloemen - vruchten - abcissie - vruchtbomen - boomgaarden - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - afwijkingen, planten - plantkunde - bibliographies - plant pathology - leaf fall - flowers - fruits - abscission - fruit trees - orchards - plant diseases - plant pests - plant protection - plant disorders - botany
De invloed van het blad op de bloei = The influence of the leaf on flowering
Zeeuw, D. de - \ 1954
University. Promotor(en): S.J. Wellensiek. - Wageningen : Veenman
plantenfysiologie - plantenontwikkeling - bloemen - bloei - fotosynthese - bladval - licht - fotoperiode - schaduw - plant physiology - plant development - flowers - flowering - photosynthesis - leaf fall - light - photoperiod - shade
Flowering of the SD plant Perilla crispa was also possible in LD and in continuous light, if lighting was weak enough. The light range within which flowering is possible, decreased with increasing day length. With an illumination of 300μwatts/cm 2spherical cross-section, seedlings were day-neutral. Older plants proved more predisposed to flower than seedlings. In plants with two equivalent but differently illuminated shoots the brightly lit shoot initiated flowers in long days through influence of the weakly lit shoot; this influence was stronger after defoliation of the brightly lit shoot. Neither in bright nor weak light (with SD or LD) did defoliation qualitatively influence flower initiation. Even 0.5 cm leaf surface was sufficient for flower initiation.
With the day-neutral tomato (Lycopersicum esculentum var. Ailsa Craig) defoliation advanced flower initiation and increased the number of flowers. Brighter light decreased the number of leaves before the initiation of the first flower cluster; in very weak light the plants could be kept vegetative for a year.

With the day-neutral Phaseolus vulgaris var. Vroege Wagenaar defoliation of the main shoot promoted development of axillary shoots, through whose later defoliation the number of flowers could be increased. There was a positive correlation between flower number and light intensity. Flower initiation itself was however independent of intensity, day length, removal of cotyledons or defoliation but the number of flowers decreased through removal of the cotyledons.

In SD plants too much growth regulator probably inhibited flowering; in other plants this was caused by the growing leaf. Flowering probably needed an equilibrium between available assimilates and growth regulators.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.