Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bodemmoeheid
Check title to add to marked list
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - soil sterilization - biological soil sterilization - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
Bodembeheer vraagt aandacht (interview met B. Kroonen en J. Verhoeven)
Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
De Maïsteler 12 (2014)38. - p. 18 - 19.
akkerbouw - maïs - vruchtbaarheid - bodemmoeheid - organische stof - bemesting - arable farming - maize - fertility - soil sickness - organic matter - fertilizer application
Continu maïs telen is een aanslag op de vruchtbaarheid van de bodem. Een lagere organische stof aanvoer in combinatie met lagere bemestingsnormen zetten de opbrengst van maïs ernstig onder druk. Werken aan een beter vanggewas, structuurproblemen oplossen en slim bemesten zijn het advies.Lukt het ook met de nieuwe gebruiksnorm van 112 kilo stikstof? “Een hele uitdaging”, zegt Brigitte Kroonen, onderzoeker in Vredepeel bij PPO van WageningenUR. “Een al te groot opbrengstverlies is te voorkomen als de bodemvruchtbaarheid en het bodembeheer top zijn.” “Een gezonde bodem is de basis voor gezond groeiende planten”, geeft John Verhoeven, projectleider onderzoeker bodem, water en bemesting bij Wageningen UR aan.
Herkenningskaart Bodemziekten en –plagen.
Alebeek, F.A.N. van; Hanegraaf, M. - \ 2013
akkerbouw - bodemmoeheid - bodemschimmels - duurzame landbouw - arable farming - soil sickness - soil fungi - sustainable agriculture
Deze kaart is bedoeld om u attent te maken op mogelijk bodemproblemen die door ziekten of plagen kunnen worden veroorzaakt. Doel is om u te helpen een aantal veroorzakers te herkennen aan hun symptomen. Maar vaak is dat met het blote oog niet zichtbaar. Alle aaltjesaantasting en verschillende bacterie- en schimmelziekten zijn alleen na deskundig onderzoek precies aan te wijzen. En een goede determinatie is onmisbaar om ook de juiste maatregelen in uw bouwplan te kunnen opnemen.
Bodem nog steeds moe
Bruine, A. de; Maas, F.M. ; Wenneker, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - bodemmoeheid - plantenziekten - zandgronden - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - alternatieve methoden - fruit growing - soil sickness - plant diseases - sandy soils - soil sterilization - biological soil sterilization - alternative methods
Bodemmoeheid zien we vooral op de Limburgse en Oost-Brabantse zandgronden. Daarom hielden de NFO-afdelingen Noord- en Middenlimburg en Oost-Brabant een bijeenkomst in Venray over bodemmoeheid (ofwel herinplantziekte).
Tegengaan van bodemmoeheid : onderzoek naar bodemmoeheid in verschillende boomkwekerijgewassen
Kuik, A.J. van - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 49
boomkwekerijen - rassen (planten) - bodemmoeheid - plantenziekten - methodologie - landbouwkundig onderzoek - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - literatuuroverzichten - forest nurseries - varieties - soil sickness - plant diseases - methodology - agricultural research - street trees - ornamental woody plants - literature reviews
Het project Bodemmoeheid ging van start met een literatuuronderzoek en een inventarisatie van bestaande kennis en ervaringen bij diverse instellingen. Als resultaat daarvan is een methode beschreven voor een algemene beschrijving van vermeende bodemproblemen op een perceel. Vervolgens is onderzoek gedaan op praktijkbedrijven met verschijnselen van bodemmoeheid bij de teelt van verschillende (sier)gewassen op diverse grondsoorten. Het project is al enkele jaren geleden beëindigd. Door omstandigheden was het project nog steeds niet afgesloten met een eindrapport. De bevindingen van het onderzoek zijn gedurende het project wel met de deelnemende kwekers en de sector gecommuniceerd. Ook is via vakbladartikelen en andere communicatie kanalen. aandacht besteed aan de onderzoekresultaten. Inmiddels is aandacht voor de bodem gemeengoed, zowel bij kwekers als ook bij het onderzoek. Een gezonde bodem staat al enige jaren in de belangstelling. Vanuit het onderzoek zijn en worden op het gebied van duurzaam bodembeheer en bodemweerbaarheid goede resultaten geboekt, waaruit steeds betere praktijkadviezen kunnen worden gegeven. Dit rapport is de weergave van een literatuurstudie en van de diverse uitgevoerde praktijk proeven bij boomtelers.
Rondje onderzoek bij PPO Lisse (Paul van Leeuwen en Casper Slootweg geïnterviewd)
Neefjes, H. ; Leeuwen, P.J. van; Slootweg, G. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)37. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
tuinbouwbedrijven - bollen - bloementeelt - zantedeschia - bodemmoeheid - paeonia - nematiciden - tulpen - open dagen - market gardens - bulbs - floriculture - soil sickness - nematicides - tulips - open days
De open dag van PPO Lisse op vrijdag 10 september 2010 gaf inzicht in proeven met bolgewassen. Maar ook (zomer)bloementelers konden er iets van hun gading vinden. Bijvoorbeeld teelt van de grond, herinplantziekte bij pioen, parteren van zantedeschia en fenolen wegvangen bij de tulpenbroei.
Alternatieve grondontsmetting : Interview met Wenneker, Visser en Korthals
Hurkens, Y. ; Visser, A.J. ; Wenneker, M. ; Korthals, G.W. - \ 2010
Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)15. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 8.
grondbewerking - grondsterilisatie - bodemmoeheid - heraanplanten - fruitteelt - gewasbescherming - nematodenbestrijding - landbouwkundig onderzoek - tillage - soil sterilization - soil sickness - replanting - fruit growing - plant protection - nematode control - agricultural research
Herinplantziekte of bodemmoeheid is op zandgronden één van de grootste problemen bij de herinplant van een appelperceel. Natte grondonstsmetting biest een oplossing, maar de vraag is of dit de beste methode is. PPO zoekt naar alternatieven.
Herinplantziekte in Delphinium en Pioenroos
Slootweg, G. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2010
plantenziekten - bodemmoeheid - heraanplanten - bloementeelt - landbouwkundig onderzoek - plant diseases - soil sickness - replanting - floriculture - agricultural research
Samenvatting van een onderzoek naar herinplantziekte of bodemmoeheid bij Pioenroos, Delphinium en Campanula.
Onderzoek naar alternatieve technieken voor de bestrijding van herinplantziekte bij fruitbomen
Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. ; Wenneker, M. - \ 2009
fruitteelt - vruchtbomen - heraanplanten - bodemmoeheid - grondsterilisatie - pratylenchus penetrans - tagetes - nematodenbestrijding - tuinbouw - biologische grondontsmetting - fruit growing - fruit trees - replanting - soil sickness - soil sterilization - nematode control - horticulture - biological soil sterilization
Op zandgronden is herinplantziekte of bodemmoeheid een van de grootste problemen bij de herinplat van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze ziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen zijn alternatieve bestrijdingsmethoden gewenst
Alternatieve methoden voor chemische grondontsmetting
Wenneker, M. ; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2009
De Fruitteelt 99 (2009)19. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
vruchtbomen - fruitteelt - bodemmoeheid - heraanplanten - grondsterilisatie - pratylenchus penetrans - tagetes - nematodenbestrijding - biologische grondontsmetting - fruit trees - fruit growing - soil sickness - replanting - soil sterilization - nematode control - biological soil sterilization
Op zandgronden is herinplantziekte of bodemmoeheid een van de grootste problemen bij de herinplat van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze ziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen is het beter alternatieve bestrijdingsmethoden te gebruiken
Bodemmoeheid : een praktijkinventarisatie
Helm, F.P.M. van der; Vink, P. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 25 - 25.
paeonia - paeoniaceae - delphinium - campanula - bloementeelt - overblijvende planten - bodemmoeheid - bodemgiftigheid - heraanplanten - onderzoek - floriculture - perennials - soil sickness - soil toxicity - replanting - research
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoeheid in de teelt van Paeonia, Delphinium en Campanula. PPO Boomkwekerij onderzoekt of bodemgebonden ziekten, plagen of schimmels de oorzaak zijn, of een door de plant achtergelaten giftige stof. PPO houdt er rekening mee dat het ook een combinatie van factoren kan zijn.
Lang plezier van biologische grondontsmetting in asperge
Lamers, J.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694
asparagus - stengelgroenten - bodemmoeheid - fusarium oxysporum - gewasopbrengst - gewasproductie - schimmelbestrijding - nematodenbestrijding - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - stem vegetables - soil sickness - crop yield - crop production - fungus control - nematode control - plant protection - biological soil sterilization
Zelfs na zes jaar blijkt er nog een productievehogend effect van biologische grondontsmetting te zijn, dit effect kan oplopen tot 60 procent. En op korte termijn betere weggroei en minder onkruid
Zoektocht naar alternatieve grondontsmetting hervat
Poldervaart, H.J. - \ 2007
De Fruitteelt 97 (2007)42. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 16.
fruitteelt - pratylenchus penetrans - bodemmoeheid - mineraaltekorten - grondsterilisatie - biologische behandeling - tagetes - zandgronden - fruit growing - soil sickness - mineral deficiencies - soil sterilization - biological treatment - sandy soils
Op het bedrijf van Carlos Faes in Eindhoven worden op een perceel van een kleine hectare zeven manieren van grondontsmetting met elkaar vergeleken. De behandelingen liggen in vijf herhalingen, zodat een 'lappendeken' van 35 veldjes van ongeveer 200 m² groot ontstaat. De verschillende behandelingen zijn in 2007 aangebracht. In het najaar van 2008 of voorjaar 2009 worden bomen op het perceel geplant. LNV betaalt het onderzoek en PPO voert het uit
Biologsiche grondontsmetting : bestrijding van bodemziekten voor een gezonde bodem
Meijer, H. ; Lamers, J.G. ; Bertrums, E.J. ; Snoek, A.J. ; Geers, F.A.M. - \ 2004
Boskoop : PPO Bomen (PPO 415) - 24
volksgezondheidsbevordering - grondbehandeling - bodemmoeheid - biologische bestrijding - groenbemesters - bodembiologie - nederland - sanitation - soil treatment - soil sickness - biological control - green manures - soil biology - netherlands
Deze brochure geeft bruikbare informatie voor de teler bij de keuze voor biologische grondontsmetting. De gangbare methoden worden op een rij gezet en dit biedt ruimte voor nieuwe wegen in de richting van een voor milieu en teler duurzame oplossing
Bodemmoeheid te lijf met actieve aanpak
Kuik, A.J. van - \ 2002
De Boomkwekerij 2002 (2002)49. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
houtachtige planten als sierplanten - bodemuitputting - plantenplagen - nematoda - rotaties - wisselbouw - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - bodemmoeheid - ornamental woody plants - soil sickness - soil exhaustion - plant pests - rotations - ley farming - integrated control - plant protection
Overzicht van oorzaken van bodemmoeheid in de boomteelt met voorbeelden van boomkwekerijgewassen waar bodemmoeheid voor problemen kan zorgen. Duurzame maatregelen tegen overlast van aaltjes worden beschreven
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.