Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bodemoppervlak
Check title to add to marked list
Informatiedocument leefoppervlakte : relatie tussen welzijns- en milieuregelgeving
Ellen, H.H. ; Buisonje, F.E. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 849) - 27
dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - schapen - geiten - varkens - pluimvee - nerts - konijnen - huisvesting, dieren - milieu - wetgeving - biologische landbouw - milieuwetgeving - emissie - bodemoppervlak - animal welfare - animal production - cattle - sheep - goats - pigs - poultry - mink - rabbits - animal housing - environment - legislation - organic farming - environmental legislation - emission - floor area
Er is een nauwe relatie tussen het leefoppervlak per dier en de emissie van ammoniak. Over het algemeen geeft meer oppervlak een hogere emissie. Vanuit welzijnsregelgeving zijn veelal minimale oppervlaktes voorgeschreven. In de stalbeschrijvingen van de Rav worden ook eisen gesteld aan de oppervlakte per dier. In dit rapport worden voor de diverse diercategorieën de eisen voor leefoppervlakte vanuit de welzijnsregelgeving vergeleken met die in de stalbeschrijvingen. Een belangrijk aspect is daarbij de definitie van het begrip leefoppervlakte.
Een verhoogd plateau is niet te hoog gegrepen : dier & welzijn
Vermeer, H.M. - \ 2010
V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
dierenwelzijn - varkensstallen - varkenshouderij - bodemoppervlak - slachtdieren - animal welfare - pig housing - pig farming - floor area - meat animals
Een verhoogd plateau in de varkensstal kom je niet veel tegen. Toch kan het interessant zijn, met name als je het stal- of leefoppervlak wilt vergroten zonder grootse uitbreiding van de stal. Onderzoeker Herman Vermeer bracht de voor- en nadelen van een plateaustal in kaart.
Niet te veel stro op de vork nemen!
Greef, K.H. de - \ 2007
Wageningen : Animal Sciences Group - 2
ligstro - varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - stro - bodemoppervlak - huisvesting op dik strooisel - litter - pig farming - pigs - animal welfare - straw - floor area - deep litter housing
In de Nederlandse vleesvarkenshouderij wordt vrijwel geen stro gebruikt. Varkenshouders zien veel problemen rondom stroverstrekking en zijn daarom zeer terughoudend. Toch zouden verschillende partijen rondom de varkenshouderij (burgers, overheid, consumenten, dierenbeschermers, etc.) graag zien dat vleesvarkens in een bed van stro konden vertoeven. Het zou het welzijn van het dier en het imago van de sector wel eens sterk kunnen verbeteren, vinden zij. Maar varkenshouders laten zich niet dwingen
Wennen aan een opklapbaar plateau
Vermeij, I. ; Bussel-van Lierop, A.H.A.A.M. van - \ 2004
Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)3. - ISSN 1570-8578 - p. 2 - 3.
varkensstallen - bodemoppervlak - vloeren - pig housing - floor area - floors
De plateaustal is als vergroting van de totale opper-vlakte per varken ten minste toegestaan tot 2018. Praktijkcentrum Sterksel vergelijkt een vast plateau met een opklapbaar plateau, dat pas vanaf 70 kg lichaamsgewicht toegankelijk wordt gesteld. Het later beschikbaar stellen zou effecten op de arbeidsaspec-ten van een plateaustal kunnen hebben. Uit voor-lopige resultaten blijkt dat bij later beschikbaar stellen het gebruik iets minder is. We bekijken nog hoe we het gebruik van het plateau vanaf 70 kg lichaamsgewicht kunnen stimuleren.
Stoort de mestschuif de koe? A&F ondervraagt melkveehouders
Stefanowska, J. - \ 2004
Veehouderij Techniek 7 (2004)1. - ISSN 1387-3105 - p. 26 - 27.
melkveehouderij - melkkoeien - huisvesting van koeien - dierlijke meststoffen - mestschuiven - bodemoppervlak - dairy farming - dairy cows - cow housing - animal manures - dung scrapers - floor area
Agrotechnology & Food Innovations, het voormalige IMAG, vroeg omtrent het schuifgebruik naar ervaringen van 10 melkveehouders met verschillende stalvloeren en schuiven: 3 hebben een roostervloer in de stal, 2 een sleufvloer, 4 een vlakke vloer en tenslotte 1 met een hellende vloer van het berg-en-daltype (Groen Label stal)
Opklapbaar plateau voor vleesvarkens
Vermeij, I. - \ 2003
Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 17 - 17.
varkenshouderij - varkens - huisvesting, dieren - bodemoppervlak - vloeren - landbouwbeleid - normen - afmesten - slachtdieren - groepshuisvesting - proefboerderijen - pig farming - pigs - animal housing - floor area - floors - agricultural policy - standards - finishing - meat animals - group housing - experimental farms
Met een plateau kunt u in bestaande vleesvarkensstallen op een eenvoudige manier zowel de totale vloeroppervlakte als het aandeel dichte vloer vergroten. Hiermee kunt u voldoen aan de voorwaarden van het Varkensbesluit. Uit eerder onderzoek blijkt dathet plateau goed functioneert. Het is tijdelijk tot 2018 toegestaan. Vervolgonderzoek moet leiden tot optimalisatie en mogelijk definitief toestaan van de plateaustal.
Nieuwe vloer voor lagekostenbedrijf
Dooren, H.J.C. van - \ 2003
Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
melkveehouderij - huisvesting van rundvee - vloertypen - vloeren - bodemoppervlak - kunststofbekleding - dierenwelzijn - drijfmest - proefboerderijen - dairy farming - cattle housing - floor type - floors - floor area - plastic cladding - animal welfare - slurries - experimental farms
Het lagekostenbedrijf is bezig met een omschakeling. De eerste fase (1997-2002) is afgerond en vanaf dit jaar gaat een nieuwe fase van start. Naast een aantal kleine wijzigingen springen een nieuwe veestapel (waarvan de helft Montbeliarde), een nieuwejongveehuisvesting en een nieuwe vloer het meest in het oog. Op deze laatste aanpassing en de gevolgen daarvan voor de mestopslag wordt hieronder verder ingegaan.
Vergroot leefoppervlak voor vleesvarkens bij twee koppelgroottes
Vermeij, I. ; Hoofs, A.I.J. ; Enting, J. - \ 2002
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 9) - 18
varkens - slachtdieren - dierhouderij - bodemoppervlak - groepsgrootte - dierenwelzijn - pigs - meat animals - animal husbandry - floor area - group size - animal welfare
Dit onderzoek is opgezet om aan te tonen wat de gevolgen van een grotere oppervlakte (1,0 m2 ten opzichte van 0,7 m2 per dier) voor de technische en economische resultaten voor vleesvarkens onder praktijkomstandigheden in Nederland zijn.
Plateau voor vleesvarkens
Vermeij, I. ; Hoofs, A.I.J. ; Enting, J. ; Hopster, H. ; Ruesink, E.W. - \ 2002
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 6) - 33
varkens - afmesten - slachtdieren - varkensstallen - bodemoppervlak - vloerruimte - regelingen - proefstations - nederland - pigs - finishing - meat animals - pig housing - floor area - floor space - regulations - experimental stations - netherlands
De varkenshouderij in Nederland heeft te maken met het Varkensbesluit 1998, waarin een aantal welzijnsnormen zijn opgenomen. Een van de normen is dat de minimum beschikbare vloeroppervlakte per varken (85-110 kg) is vergroot van 0,7 m2 tot 1,0 m2 ten opzichte van het Varkensbesluit 1994
Huisvestingssystemen met 60% dichte vloeren voor vleesvarkens
Spoolder, H.A.M. - \ 2002
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 1) - 56
varkens - afmesten - varkensstallen - hokken - vloeren - vloertypen - bodemoppervlak - mestplekken - diergedrag - diergezondheid - prestatieniveau - milieueffect - arbeidsomstandigheden - pigs - finishing - pig housing - pens - floors - floor type - floor area - dung patches - animal behaviour - animal health - performance - environmental impact - working conditions
In het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Varkensbesluit (november 1997) werd voorgesteld de hoeveelheid dichte vloer in hokken voor gebruiksvarkens te verruimen naar 0,6 m2 voor vleesvarkens tussen 85 en 110 kg (60% van de totale oppervlakte van 1,0 m 2 ). Naar aanleiding van het ontwerpbesluit rezen vragen over de effecten van deze voorgenomen maatregel.
Vloeroppervlak vleesvarkens afhankelijk van koppelgrootte
Hoofs, A. ; Spoolder, H. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 6 - 7.
varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - groepsgedrag - groepsgrootte - bodemoppervlak - vloeren - afmesten - slachtdieren - groepshuisvesting - pig farming - pigs - animal welfare - animal housing - animal behaviour - group behaviour - group size - floor area - floors - finishing - meat animals - group housing
Is uit oogpunt van dierenwelzijn het benodigd vloeroppervlak per vleesvarken gelijk bij grote en kleine koppels? In opdracht van het PVV bepaalt Praktijkcentrum Sterksel het welzijn van kleine en grote koppels vleesvarkens bij 0,8 en 1,0 m2 vloeroppervlak per dier.
Plateaustal goede optie voor vleesvarkens
Vermeij, I. ; Enting, I. ; Hoofs, A. ; Hopster, H. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)2. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
varkensstallen - huisvesting, dieren - slachtdieren - vleesvee - ontwerp - bouwconstructie - bodemoppervlak - vloeren - vloerruimte - diergedrag - dierenwelzijn - pig housing - animal housing - meat animals - beef cattle - design - building construction - floor area - floors - floor space - animal behaviour - animal welfare
Een plateau in een vleesvarkenafdeling is een goede optie om in bestaande stallen zowel de totale vloeroppervlakte als het aandeel dichte vloer te vergroten. Uit onderzoek op Praktijkcentrum Sterksel blijkt dat het plateau een goed functionerend systeem is, waarbij varkens voldoende gebruik maken van de beschikbare oppervlakte op het plateau.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.