Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 208

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==boomteelt
Check title to add to marked list
PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19 p.
biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
Biologisch afbreekbare bindbuis : marktintroductie in laanboomkwekerij
Sluis, B.J. van der - \ 2015
Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
tuinbouw - kunststofbuizen - materialen uit biologische grondstoffen - boomkwekerijen - straatbomen - productontwikkeling - boomteelt - horticulture - plastic pipes - biobased materials - forest nurseries - street trees - product development - arboriculture
PPO heeft samen met Wageningen UR Food & Biobased Research biologisch afbreekbare bindbuis ontwikkeld met dezelfde eigenschappen als de reguliere PVC-bindbuis. Deze ontwikkeling is jarenlang financieel ondersteund door Productschap Tuinbouw.
Bouwstenen voor verduurzaming van het kennis- en innovatienetwerk in het Greenport Regio Boskoop
Derkx, M.P.M. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Dolmans, N.G.M. - \ 2014
Wageningen UR - 53
boomteelt - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - ondernemerschap - samenwerking - regio's - agrarisch onderwijs - doelstellingen - arboriculture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - entrepreneurship - cooperation - regions - agricultural education - objectives
In de Greenportregio Boskoop staan kennisvalorisatie en innovatie volop in de belangstelling. Binnen het project Kennis & Innovatie Impuls wordt sinds 2010 nauw samengewerkt tussen partijen in de regio op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs. In 2013 heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een impactmeting plaatsgevonden om de effecten van de diverse kennis- en innovatie-activiteiten in de regio in beeld te kunnen brengen. De impactmeting heeft laten zien dat de Greenportregio Boskoop nadrukkelijk op de kaart staat en dat kennis steeds beter beschikbaar komt en beter benut wordt. De regio kent een intensief netwerk en er wordt steeds meer samengewerkt. Dit begint ook zijn vruchten af te werpen. Ondernemers werken bijvoorbeeld meer samen en kunnen daardoor een bredere markt bewerken en bedienen. Samenwerking in de Greenportregio Boskoop blijkt echter nog veel naar binnen gericht te zijn. Er liggen kansen wanneer er verbindingen gelegd worden met andere regio’s, andere sectoren, andere greenports en internationaal. Het project Kennis & Innovatie Impuls is in de afrondende fase. De provincie Zuid Holland onderkent de noodzaak tot innovatie en het volledig benutten van kennis in haar provinciale Greenportbeleid en geeft daaraan prioriteit. De provincie wil dit bereiken via een netwerk van complementaire Greenport IDC’s, waarbinnen ondernemers in de tuinbouwsector innovatieve methoden, technieken en apparatuur kunnen uittesten en leren implementeren in hun bedrijfsvoering, waardoor kennis kan worden omgezet in nieuwe verdienmodellen op de markt. Daarom heeft de provincie een subsidie verleend voor een verkenning naar de wijze waarop een IDC voor de boom- en heesterteelt, - een IDC Bomen - het best kan worden opgezet: via aansluiting en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s of via een apart op te zetten IDC Bomen. Parallel hieraan wordt in opdracht van het Ministerie van EZ, - voortbouwend op de impactmeting, - gewerkt aan het leveren van bouwstenen voor een verdienmodel om het opgebouwde kennis- en innovatienetwerk te verduurzamen. In dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de regio en heeft een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere IDC’s in de provincie Zuid Holland en met de Innovatie Motor Greenport Aalsmeer. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een IDC Bomen een goede formule is om aan vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie te werken omdat in andere greenports ook via een dergelijke formule gewerkt wordt aan dergelijke vraagstukken. Dit geeft herkenbaarheid in aanpak en in financiering. Het verdient aanbeveling een apart IDC Bomen op te zetten en van daaruit samen te werken met andere IDC’s. Het alleen aansluiten en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s brengt te weinig herkenbaarheid en te weinig focus op de boomkwekerijsector. De meeste IDC’s in Zuid Holland zijn immers volledig op de glastuinbouw- en thema gericht.
Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend
Even, S. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Boom in business 2014 (2014)8. - ISSN 2211-9884 - p. 43 - 45.
houtachtige planten - boomteelt - biologische grondontsmetting - veldproeven - verticillium - landbouwkundig onderzoek - woody plants - arboriculture - biological soil sterilization - field tests - agricultural research
Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend Het praktijknetwerk 'Biologisch redmiddel tegen verwelking in de Boomkwekerij' is in 2013 van start gegaan. Binnen dit boomkwekerijnetwerk worden enkele grootschalige praktijkproeven met biologische grondontsmetting (BGO) uitgevoerd. De projectgroep bestaat uit vier kwekers, loonbedrijf Seelen, PPO en Cultus Agro Advies. Het doel van dit praktijknetwerk is door samenwerking de inpasbaarheid en haalbaarheid van deze bestrijdingsmethode te onderzoeken.
Plagen in de laanboomkwekerij: appelbloedluis en gleditsiabladgalmug
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26
boomteelt - straatbomen - malus - eriosoma lanigerum - cecidomyiidae - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - arboriculture - street trees - control methods - integrated pest management - detection - varieties - varietal susceptibility
Appelbloedluis Eriosoma lanigerum is de belangrijkste plaag van Malus in de laanboomteelt. Omdat de soort zich zeer snel kan vermeerderen, kunnen enkele luizen in het voorjaar in korte tijd een plaag veroorzaken. Ook na een chemische bestrijding zullen de overlevende luizen zich snel weer uitbreiden. Er is dus een constante rem op de populatiegroei nodig om een explosie tegen te gaan. Het hier beschreven onderzoek richt zich op de geïntegreerde beheersing van deze plaag.
Selectiviteitsproeven Spotlight Plus : toelatingsonderzoek
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
carfentrazon - niet-geclassificeerde herbiciden - toelating van bestrijdingsmiddelen - overblijvende planten - boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - landbouwkundig onderzoek - carfentrazone - unclassified herbicides - authorisation of pesticides - perennials - arboriculture - ornamental woody plants - agricultural research
Toelatingsonderzoek van contactherbicide Spotlight Plus (carfentrazone-ethyl) voor de boom- en vaste plantenteelt.
Een andere kijk in de bodem : bodemscanners brengen de ondergrond in beeld
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
PPO BBF
boomteelt - bodembeheer - bodemkwaliteit - organische stof - monitoring - innovaties - kaarten - precisielandbouw - arboriculture - soil management - soil quality - organic matter - innovations - maps - precision agriculture
PPO Boomkwekerij laat de bedrijfsmogelijkheden van innovatief bodembeheer zien.
Biodiversiteit in Zundert : concrete maatregelen ter bevordering van de ecologische kwaliteit in de gemeente Zundert
Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. ; Os, L. van - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 311) - ISBN 9789461738820 - 96
biodiversiteit - gebiedsontwikkeling - boomteelt - wilde dieren - ecologisch herstel - landschap - noord-brabant - innovaties - biodiversity - area development - arboriculture - wild animals - ecological restoration - landscape - innovations
Dit rapport beschrijft hoe de ecologische kwaliteit van de gemeente Zundert verbeterd kan worden. Ecologische kwaliteit is hier gedefinieerd als een combinatie van diversiteit, samenhang en duurzaamheid. Om de diversiteit te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de levensomstandigheden voor zorgvuldig geselecteerde ambassadeurssoorten optimaliseren. In het kielzog van de ambassadeurssoorten zullen ook andere soorten profiteren. Om de samenhang te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de ecologische verbindingen op landschapsschaal en op ecotoopschaal kunnen herstellen. Om de duurzaamheid van de maatregelen te borgen, wordt voor een aantal betrokken partijen een voorzet gedaan voor natuurplannen.
Een goedkope vochtsensor voor de boomkwekerij
Dalfsen, P. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Stenfert Kroese, W. - \ 2014
De Boomkwekerij 2014 (2014)2. - ISSN 0923-2443 - p. 31 - 31.
boomkwekerijen - houtachtige planten - boomteelt - irrigatiesystemen - sensors - instrumenten (meters) - proeven - vochtigheid - forest nurseries - woody plants - arboriculture - irrigation systems - instruments - trials - humidity
SensorTagSolutions ontwikkelde een goedkoop meetsysteem, AquaTag, zodat meer kraanvakken kunnen worden voorzien van sensoren. Drie boomkwekers in regio Boskoop testen het systeem met hulp van PPO.
Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken
Sluis, B.J. van der - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 42
boomteelt - straatbomen - teeltsystemen - grasbanen - bodemtypen - onkruidbestrijding - bemesting - milieubeheer - effecten - experimenteel veldonderzoek - arboriculture - street trees - cropping systems - grass strips - soil types - weed control - fertilizer application - environmental management - effects - field experimentation
In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar de voor- en nadelen van grasstroken zijn steeds onderwerp van discussie. Aan grasstroken worden meerdere voordelen toegeschreven: • 50%-60% reductie van het herbicidengebruik (besparing) • een positieve presentatie van de kwekerij (imago) • een betere berijdbaarheid bij teeltwerkzaamheden (voorkomen structuurbederf) • een bron van organische stof (langere termijn effect) • bevorderen van het bodemleven (langere termijn effect), • mogelijke schuilplaats voor nuttige organismen (minder insecticidenverbruik) • vermindering van uit- en afspoeling van meststoffen (vanggewas) Aan de andere kant is er steeds onduidelijkheid over de bedrijfseconomische consequenties van deze toepassing. In een eerdere studie door PPO blijkt dat grasstroken vanwege hogere teeltkosten en groeiremming bedrijfseconomisch niet interessant zijn.
Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygienische aspecten in samenhang
Ehlert, P.A.I. ; Salm, C. van der; Burgers, S.L.G.E. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Dijk, W. van; Maas, M.P. van der; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van; Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2499) - 98
bodemchemie - fosfaten - bemesting - kunstmeststoffen - wetgeving - fosfaatuitspoeling - bouwland - boomteelt - fruitteelt - tuinbouw - Nederland - soil chemistry - phosphates - fertilizer application - fertilizers - legislation - phosphate leaching - arable land - arboriculture - fruit growing - horticulture - Netherlands
Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of de criteria voor fosfaattoestanden wijziging behoeven. Deze studie rapporteert landbouwkundige en milieukundige effecten van wijziging van criteria voor de fosfaattoestand. De landbouwkundige effecten worden in beeld gebracht door vergelijkingen uit te voeren met de adviesbasis voor bemesting van bouwland. De indeling van de fosfaattoestand van de bodem wordt namelijk ook gehanteerd bij bemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerijgewassen en fruit. Dit onderzoek geeft de onderbouwing van die klassenindeling bij genoemde sectoren, vergelijkt die met die van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen en kwantificeert het effect van wijziging van een fosfaattoestand. Milieukundige effecten worden in beeld gebracht door het risico op fosfaatuitspoeling te berekenen als functie van de fosfaattoestand en andere bodemkenmerken. Daarbij worden zowel de potentiele uitspoeling uit de bouwvoor berekend als de actuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. De landbouwkundige en milieukundige effecten worden in samenhang gebracht met de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen door de landbouwkundige effecten, de effecten op de plaatsingsruimte van mest en beloop van de fosfaattoestand op langere termijn. Opties voor wijziging van criteria van waarderingsklassen voor de fosfaattoestand van de bodem worden gegeven voor vier mogelijke grondslagen te weten economisch rendement, fysieke opbrengstderving, evenwichtsbemesting en milieukundig verantwoorde fosfaattoestand. Ten slotte worden aanbeveling voor aanpassing van criteria gedaan.
Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem : valorisatie cases
Dam, J.E.G. van; Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport 1438) - ISBN 9789461737052 - 50
biomassa - biomassaconversie - reststromen - plantenresten - champignonmest - snoeiafval - vezels - plantextracten - bouwmaterialen - boomteelt - fruitteelt - glastuinbouw - biobased economy - fermentatie - bio-energie - betuwe - biomass - biomass conversion - residual streams - plant residues - mushroom compost - pruning trash - fibres - plant extracts - building materials - arboriculture - fruit growing - greenhouse horticulture - fermentation - bioenergy
In opdracht van de Provincie Gelderland werd in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 door Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor valorisatie van bestaande biomassareststromen ter versterking van de economische positie van het regionale tuinbouwcluster. Vijf voorbeeldcases zijn onderzocht: champost – scheiden van fosfaat & andere componenten; houtige reststromen uit de boom- en fruitteelt – hout chips verwerken in vezelboards; reststromen van paprikateelt – stengels verwerken als vezelgrondstof; reststromen van chrysantenteelt – inhoudsstoffen winnen; groenteresten van Veiling Zaltbommel – vergisting.
Driftarme doppen voor de Opzetterteelt (laanbomen)
Zande, J. van de; Lans, A. van der - \ 2013
Wageningen : Plant Research International - 12 p.
gewasbescherming - pesticiden - straatbomen - boomteelt - spuitdoppen - spuitapparatuur - plant protection - pesticides - street trees - arboriculture - fan nozzles - spraying equipment
Een aantal middelen in de laanboomteelt (spillen en opzetters) mag alleen gebruikt worden met driftarme doppen. Onduidelijk is welke. De activiteiten binnen dit project geven hierin helderheid.
Driftarme doppen voor de Spillenteelt (laanbomen)
Zande, J. van de; Lans, A. van der - \ 2013
Wageningen : Plant Research International - 11 p.
gewasbescherming - pesticiden - straatbomen - spuitdoppen - spuitapparaten - boomteelt - plant protection - pesticides - street trees - fan nozzles - sprayers - arboriculture
Een aantal middelen in de laanboomteelt (spillen en opzetters) mag alleen gebruikt worden met driftarme doppen. Onduidelijk is welke. De activiteiten binnen dit project geven hierin helderheid.
Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - verticillium - acer platanoides - gewasbescherming - rassenkeuze (gewassen) - resistentie van variëteiten - proeven op proefstations - gebruikswaarde - nieuwe onderstam - veldgewassen - arboriculture - ornamental woody plants - plant protection - choice of varieties - varietal resistance - station tests - use value - new subphylum - field crops
Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar cultuurwaarde en vermeerdering van de uit dat onderzoek afkomstige selecties. De laatste fase van het onderzoek door PPO (2004-2006) richtte zich op 3 hoofdthema’s: • Resistentie onder veldomstandigheden (praktijktoets) • Cultuurwaarde van de selecties als onderstam en als cultivar • De ontwikkeling van een methode voor vermeerdering van deze selecties
Eindrapportage praktijknetwerk : samen leren anders te snoeien
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, sector Bomen - 5
boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - gewaskwaliteit - duurzaamheidscriteria - projecten - doelstellingen - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - crop quality - sustainability criteria - projects - objectives
Het doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een rendabele wijze van gemechaniseerd snoeien, waardoor een kwalitatieve goede laanboom ontstaat, die door de markt geaccepteerd wordt en op de eindstandplaats bij de klant voldoet aan de duurzaamheidseisen van de klant.
Impactmeting : Greenportregio Boskoop als collectief agrarisch kennis- en innovatienetwerk
Derkx, M.P.M. ; Jong, L.W. de; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
Lisse : PPO Sector BBF - 25
boomteelt - innovaties - kennis - kennisvalorisatie - tuinbouw - stimulatie - regio's - arboriculture - innovations - knowledge - knowledge exploitation - horticulture - stimulation - regions
In het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop wordt gewerkt aan het realiseren van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor het stimuleren van kennisverbreding en kennisverspreiding en voor het stimuleren van innovatie in de boomteeltsector. Het project draagt bij aan de versterking van de Greenportregio Boskoop als bloeiend centrum voor kennis en innovatie. De stichting Greenport Boskoop is penvoerder van het EFRO-project. Om de effecten van de diverse kennis- en innovatieactiviteiten in de regio in beeld te kunnen brengen is als cofinancierend onderdeel van het EFRO-project binnen het T&U-onderzoeksthema (tuinbouw en uitgangsmaterialen) Methodieken Kennisoverdracht een impactmeting uitgevoerd. Dit thema wordt in opdracht van de topsector T&U uitgevoerd. De impactmeting is gebaseerd op 11 tafelinterviews en 5 telefonische interviews met verschillende groepen belanghebbenden. De impactmeting heeft geresulteerd in een overzicht van bereikte resultaten, verbeterpunten en suggesties voor toekomstige projecten om verdere ontwikkeling te realiseren. Kennis & Innovatie Impuls is een opbrengst van de Greenport Boskoop en is een van de vele activiteiten binnen deze Greenport. Voor de geïnterviewden was het soms lastig om een onderscheid te maken tussen de impact van het project Kennis & Innovatie Impuls en de impact van de Greenport Boskoop in generieke zin. Anderzijds blijkt daaruit ook de interactie tussen beiden. De impactmeting heeft laten zien dat vrijwel alle doelen uit het EFRO-werkplan gerealiseerd zijn, met uitzondering van de doelstelling om een vergrote uitstroom van gekwalificeerde vakkrachten uit het regulier beroepsonderwijs te krijgen voor de boomkwekerij in de regio. Uit de interviews blijkt dat dit vooral te maken had met de economische crisis waardoor er sprake was van een overschot aan arbeidskrachten in plaats van het in 2009 voorziene tekort.
Expertpanel: het nieuwe motto is diversiteit (expertpanellid Fons van Kuik)
Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2013
Boomzorg 2013 (2013). - p. 30 - 31.
boomteelt - houtachtige planten - straatbomen - rassen (planten) - soortendiversiteit - openbare ruimte - beplanten - groenbeheer - opinies - deskundigen - arboriculture - woody plants - street trees - varieties - species diversity - public space - planting - management of urban green areas - opinions - experts
Met ingang van deze uitgave van het vakblad Boomzorg starten we met de Bomenmonitor. Een initiatief om de belangrijkste vragen, problemen en ziekten rondom bomen in kaart te brengen. Zo’n monitor is natuurlijk niet compleet zonder een aftrap door een aantal bomengoeroes. En wat blijkt: de oplossing van een groot aantal problemen is eigenlijk peanuts: We moeten streven naar meer diversiteit bij de aanplant van bomen in de openbare ruimte.
Open akkers en boomteelt rond Oirschot, behoud door ontwikkeling
Schaap, B.F. ; Beunen, R. ; Aalvanger, A. ; Dolders, T. - \ 2013
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 296) - ISBN 9789461731838 - 44
boomteelt - landgebruik - bouwland - cultuurlandschap - landgebruiksplanning - noord-brabant - arboriculture - land use - arable land - cultural landscape - land use planning
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) heeft zich ten doel gesteld om de open en bolle akkercomplexen rond Oirschot te beschermingen in het licht van huidig en toekomstig landgebruik. De rol van de boomteelt is voor SBEO een belangrijk onderdeel van dit vraagstuk omdat deze sector rond Oirschot veel aanwezig is en mogelijk cultuurhistorische waarden kan aantasten door verandering van de openheid en mogelijke afvoer van grond na de oogst van de bomen. De cultuurhistorische waardenkaart en de erfgoedkaart laten zien dat de open akkercomplexen een hoge cultuurhistorische en archeologische waarde hebben. Gedurende het onderzoeksproces is gebleken dat deze resultaten in een breder perspectief geplaatst moeten worden. Het landschap rondom Oirschot moet als een levend landschap worden gezien.
Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.