Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==broedfactoren
Check title to add to marked list
Toetsing aannames populatiemodel Grauwe Gans : vergelijking aannames habitatgebruik en kuikenoverleving met feitelijke situatie
Schotman, A.G.M. ; Jansman, H.A.H. ; Hammers, M. ; Baveco, J.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2515) - 51
anser - fauna - wildbeheer - broedfactoren - populatiedichtheid - populatiedynamica - habitats - foerageren - broedplaatsen - modellen - nederland - wildlife management - hatching factors - population density - population dynamics - foraging - breeding places - models - netherlands
Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model zijn scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onklaar maken, afschot ruiperiode, jaar-rond afschot. De met het model voorspelde effecten van reguleringsmaatregelen zijn vooralsnog vooral kwalitatief (relatieve effect van maatregelen) van aard. Om tot eigenstandige kwantitatieve voorspellingen van de absolute aantalsontwikkeling te komen moeten de onderliggende aannames van het model verder getoetst worden. In dit onderzoek werden aannames over het gebruik van bepaalde habitats voor broeden en foerageren nader onderzocht en voorstellen gedaan tot verbetering van deze aannames. Daarnaast werden aannames voor dichtheidsafhankelijke kuikenoverleving en broeddichtheid besproken.
Effects of hatching time and hatching system on broiler chick development
Ven, L.J.F. van de - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp; Peter Groot Koerkamp, co-promotor(en): Henry van den Brand; A.V. van Wagenberg. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734471 - 173
vleeskuikens - kuikens - kunstmatig bebroeden - broedmachines - postnatale ontwikkeling - broedfactoren - broedinstallaties - dierfysiologie - groei - voedering - pluimveehouderij - broilers - chicks - artificial hatching - brooders - postnatal development - hatching factors - hatcheries - animal physiology - growth - feeding - poultry farming

Key words: hatching time, hatching system, chick physiology, broiler growth, chick quality.

Chicks hatch over a time window of 24-36 hours and are only removed from the hatcher when the majority of the chicks have hatched. Especially for the early hatching chicks this leads to delays in the first feed and water access and consequently negative effects on chick development. In an alternative hatching system, named Patio, the hatching and brooding phase are combined, thereby enabling direct posthatch feed and water access. Environmental conditions in Patio differ from those in hatchers, which may further influence chick quality, physiology, and growth. Chicks hatching at different moments may respond differently to these different conditions in both hatching systems. In this thesis, the first aim was to determine effects of hatching in the Patio system on hatchability, chick quality, and growth. The second aim was to determine the physiological status of chicks of different hatching moments, in the hatcher and the Patio system, at hatch, and at chick collection (21.5 d of incubation). Effects of hatching time and moment of first feed and water access on posthatch growth were also included.

Hatchability of fertile eggs was 1.03% higher in the Patio system compared to the hatcher, which was probably due to different climate conditions during the hatching phase. At hatching, chick physiology was not clearly affected by hatching system, but effects of moment of hatching in the hatch window were clear: longer incubation times led to increased organ weights and decreased yolk weights, suggesting a higher level of maturation in late hatching chicks. At the moment of chick collection, Patio chicks, having immediate feed and water access,showed larger body and organ weights, higher hepatic glycogen reserves, higher plasma glucose and T3 levels, and lower corticosterone levels compared to hatcher chicks which were fasted between hatching and chick collection. Usinga chick qualitative score based on physical traits and the incidence of second grade chicks, chick quality was lower in Patio than in hatcher chicks. However the quality scores used were not predictive for posthatch performance. Patio chicks showed improved posthatch growth compared to hatcher chicks, which was not related to different climate conditions during hatching, but to earlier feed and water access. Apart from higher growth from d0-7 in early and midterm vs late hatching chicks, effects of hatching time on growth were not clear from this thesis.

In conclusion, despite considerable differences in climate and other environmental factors, effects of hatching system on physiology of broiler chickens at hatch and growth performance up to slaughter age are limited. Perinatal chick physiology is affected by the moment of hatching in the hatch window, and by posthatch conditions in the hatching system, especially early feed and water access.

Effect eischaaltemperatuur tijdens broedproces op broeduitkomsten en vleeskuikenprestatie
Lourens, S. ; Middelkoop, J.H. van - \ 2000
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 89) - 24
vleeskuikens - broeden - broedfactoren - temperatuur - eierschaal - kuikenembryo's - embryonale ontwikkeling - vleeskuikenproductie - broedeieren - vleeskuikenouderdieren - broilers - incubation - hatching factors - temperature - egg shell - chick embryos - embryonic development - broiler production - hatching eggs - broiler breeders
In dit onderzoek zijn de broedresultaten bij vier verschillende temperatuurinstellingen vergeleken. Hiertoe werd de temperatuur op de eischaal gemeten, en aan de hand daarvan de instellingen van de broedmachine geregeld. Van twee temperatuurinstellingen zijn zowel hen- als haankuikens gevolgd tijdens de mestperiode.
Broederijonderzoek: temperatuur en broeduitkomsten in de praktijk
Lourens, S. - \ 2000
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)2. - ISSN 0924-9087 - p. 25 - 27.
klimaatregeling - uitbroeden - broedinstallaties - kuikens - broedfactoren - temperatuur - stalklimaat - air conditioning - hatching - hatcheries - chicks - hatching factors - temperature - stall climate
De temperatuur van de embryo-s blijkt een zeer belangrijke voorwaarde voor niet alleen een goede broeduitkomst, maar ook voor een goede kuikenprestatie. Metingen in de praktijk geven aan dat juist de temperatuur van de eieren niet altijd even nauwkeurig te sturen is.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.