Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==champignonbedrijven
Check title to add to marked list
Market intelligence champignons : productie en handel van Nederlandse champignons in context
Logatcheva, K. ; Smit, P.X. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
LEI Wageningen UR
eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - economische situatie - marktconcurrentie - marktprijzen - consumptie - nederland - agrarische handel - export - edible fungi - mushroom houses - economic situation - market competition - market prices - consumption - netherlands - agricultural trade - exports
De Nederlandse champignonsector staat onder grote druk. De financiële resultaten dalen, evenals het aantal bedrijven en het areaal. Dit komt door de hevige concurrentie in binnen- en buitenland. Deze factsheet geeft informatie over recente ontwikkelingen in productie, handel, consumptie en prijs van champignons.
LEI-BIA : Hoe worden champignons verwerkt? - Teun Koolen, champignonkwekerij en Alfons Beldman, LEI Wageningen UR
Beldman, A.C.G. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - agaricus - voedselverwerking - agrarische bedrijfsvoering - marketing van voedingsmiddelen - paddestoelen - innovaties - edible fungi - mushroom houses - food processing - farm management - food marketing - mushrooms - innovations
LEI-BIA staat voor LEI-Business Innovation Approach, een initiatief van LEI Wageningen UR. Het LEI is bij uitstek toegerust om ontwikkeltrajecten met ondernemers naar meer markt- en klantgerichtheid te begeleiden.
Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst
Tuijl, B.A.J. van; Bos, A.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1276)
champignonbedrijven - paddestoelen - eetbare paddestoelen - economische ontwikkeling - innovaties - productiemogelijkheden - methodologie - bedrijfssystemenonderzoek - samenwerking - onderzoek - kwekers - mushroom houses - mushrooms - edible fungi - economic development - innovations - production possibilities - methodology - farming systems research - cooperation - research - growers
Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een literatuuronderzoek en heeft geleid tot vijf denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn beschreven in toekomstscenario’s.
Balansen voor substraat in de champignonteelt, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-001.02
Blok, C. - \ 2011
S.n.
teeltsystemen - cultuurmethoden - substraten - cultuur zonder grond - duurzaamheid (sustainability) - meting - paddestoelen - champignonbedrijven - cropping systems - cultural methods - substrates - soilless culture - sustainability - measurement - mushrooms - mushroom houses
Bij de ontwikkeling van duurzamere teeltsystemen van paddenstoelen is meer wetenschappelijke kennis over stofstromen en het modelleren nodig. Wageningen UR Glastuinbouw heeft deze kennis in de glastuinbouw ontwikkeld.
Snuffelen aan Trichoderma
Baars, J.J.P. - \ 2011
Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2011 (2011)1. - ISSN 1380-359X - p. 8 - 9.
champignonbedrijven - eetbare paddestoelen - gewasbescherming - trichoderma - aantasting - compost - mushroom houses - edible fungi - plant protection - infestation - composts
Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.
Oriënterend onderzoek naar de praktische toepassing van een tweetal desinfectiemiddelen als vervanger voor formaline
Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International - 10
eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - schimmelziekten - verticillium - opbrengst - desinfectie - ontsmettingsmiddelen - gewasbescherming - edible fungi - mushroom houses - fungal diseases - outturn - disinfection - disinfectants - plant protection
Ziekten, waaronder met name droge mollen, Verticillium fungicola var. fungicola vormen een groot probleem in de champignonteelt. Sporen van droge mollen kunnen, met name door champignonvliegen, verspreid worden en een aanzienlijke opbrengstderving tot gevolg hebben. De droge mollen worden preventief met chemische gewasbeschermingsmiddelen bestreden. Echter, het gebruik van chemische middelen staat in toenemende mate onder druk en verwacht wordt dat het gebruik van chemische middelen binnen enkele jaren niet meer mogelijk is Momenteel is er nog slechts één fungicide ter bestrijding van droge mollen toegelaten. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om twee alternatieve (desinfectie)middelen te ontwikkelen ter bestrijding van de droge mollen. De resultaten van een voorgaand project getiteld “Oriënterend onderzoek naar de effectiviteit en toepasbaarheid van een tweetal desinfectiemiddelen” lieten o.a. zien dat beide middelen onder. In dit project is getest of het mogelijk is om met deze twee desinfectiemiddelen de ontwikkeling van droge mollen in dekaarde te remmen of geheel te bestrijden. De resultaten van dit project laten zien dat de eenmalige toediening van deze twee desinfectiemiddelen in diverse doseringen aan dekaarde niet effectief zijn ter bestrijding van droge mollen. In tegendeel zelfs, een van de geteste middelen stimuleerde zelfs het optreden van droge mollen. Beide geteste middelen bleken geen negatieve effecten op de opbrengst te hebben.
Champignons: forse terugval inkomen in 2009
Jukema, G.D. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 1.
champignonbedrijven - paddestoelen - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - landbouwprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - mushroom houses - mushrooms - farmers' income - farm results - economic situation - agricultural prices - agricultural economics - profitability
De veranderende marktverhoudingen en daardoor lagere opbrengsten hebben geleid tot een daling van de rentabiliteit van champignonbedrijven in 2009
Koude keten voor kwaliteitsbehoud
Harkema, H. - \ 2009
Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2009 (2009)5. - ISSN 1380-359X - p. 16 - 17.
champignonbedrijven - agaricus - paddestoelen - gewaskwaliteit - temperatuur - kwaliteitsnormen - platte bakken - mushroom houses - mushrooms - crop quality - temperature - quality standards - trays
Champignons verliezen het minst aan kwaliteit wanneer de distributieketen zo snel en koud mogelijk beperkt worden en het afdekken van trays en het deksel van doosjes moet niet te lang worden uitgesteld worden. Dat zijn enkele van de resultaten die het project "Kwaliteit en buffering in de keten" heeft opgeleverd. Dit project wordt uitgevoerd door A&F en PRI (onderdelen van Wageningen UR) en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
Masterplan voeding : water en voeding voor champignons: kansen en noodzaak voor innovatie
Sonnenberg, A.S.M. ; Straatsma, G. ; Elings, A. ; Marcelis, L.F.M. ; Amsing, J.G.M. - \ 2008
Wageningen : Plant Research International - 10
eetbare paddestoelen - teeltsystemen - compost - champignonbedrijven - spreiding - relatie tussen groei en oogst - oogstfrequentie - oogstfactoren - gewassen, groeifasen - edible fungi - cropping systems - composts - mushroom houses - spread - growth yield relationship - harvesting frequency - yield factors - crop growth stage
Champignons worden nu geteeld op compost die bestaat uit stro-rijke paardenmest, kippenmest, gips en water. Voordelen van deze ingrediënten zijn dat ze tot nu toe voldoende aanwezig zijn tegen lage kosten. Het composteringsproces is op zich een redelijk goed beheersbaar proces met een redelijk voorspelbare uitkomst. Er zijn echter voldoende redenen aan te voeren waarom innovatie op substraat kansen biedt voor het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie.
Champignons: lagere rentabiliteit in 2008 na goed 2007
Jukema, G.D. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)december. - ISSN 1383-6455 - 2
champignonbedrijven - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - eetbare paddestoelen - mushroom houses - farm results - agricultural economics - farm income - edible fungi
Productieverlies door diverse groene schimmels, gedurende het jaar afnemende vraag naar industrieel verwerkte champignons, druk op de prijzen en oplopende kosten zorgen samen voor een teruglopende rentabiliteit van champignonbedrijven.
Rapportage gewasbescherming 2007 Telen met toekomst - Champignons
Haan, J.J. de - \ 2008
Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 13
gewasbescherming - paddestoelen - champignonbedrijven - best practices - plant protection - mushrooms - mushroom houses
Het praktijknetwerk Telen met toekomst organiseert groepen praktijkbedrijven met hun relaties rond de ontwikkeling van meer duurzame productiesystemen (milieutechnisch, ecologisch en economisch) in de plantaardige sectoren. Deze rapportage geeft het resultaat van een inventarisatie van de status van de Best Practices Champignon na 4 jaar beproeving en verspreiding.
Champignonbedrijven: bedrijfsresultaten verbeterd
Lugt, J. van der - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)december. - ISSN 1383-6455 - 2 p.
tuinbouw - paddestoelen - productie - landbouwprijzen - champignonbedrijven - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - horticulture - mushrooms - production - agricultural prices - mushroom houses - returns - farm results
De productie van champignons bleef in 2007 relatief laag. De prijzen van champignons stijgen mede hierdoor tot een hoger niveau dan vorig jaar. Vooral snijbedrijven, die telen voor de conservenmarkt, profiteren van de gestegen opbrengstprijzen en behalen gemiddeld een beter bedrijfsresultaat dan vorig jaar. Voor plukbedrijven, die telen voor de versmarkt, is de situatie nauwelijks verbeterd.
Systeeminnovaties in de champignonteelt
Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2007
Syscope Magazine (2007).
champignonbedrijven - cultuur zonder grond - paddestoelen - substraten - productiekosten - innovaties - teeltsystemen - marktconcurrentie - mushroom houses - soilless culture - mushrooms - substrates - production costs - innovations - cropping systems - market competition
Het voortbestaan van de Nederlandse champignonsector staat onder grote druk. De economische resultaten in de paddenstoelenteelt zijn de afgelopen jaren zeer slecht geweest o.a. als gevolg van de concurrentie uit Polen. Er lijkt een vorm van herstel/stabilisatie op te treden, maar de structurele problemen van de sector zijn niet opgelost. De sector heeft innovaties nodig om de productiekosten omlaag te brengen en de bedrijfszekerheid te verbeteren
Klein herstel bedrijfsresultaat champignonbedrijven
Meer, R.W. van der - \ 2006
Agri-monitor 2006 (2006)12. - ISSN 1383-6455 - 2
bedrijfsresultaten in de landbouw - champignonbedrijven - paddestoelen - landbouwprijzen - rentabiliteit - inkomen van landbouwers - farm results - mushroom houses - mushrooms - agricultural prices - profitability - farmers' income
Het jaar 2006 lijkt een iets positiever jaar te worden voor de champignontelers, maar de resultaten blijven teleurstellend laag. Vooral op de snijbedrijven, die telen voor de conservenmarkt, is de situatie verbeterd. Bij de plukbedrijven, die telen voor de versmarkt, zijn de resultaten naar verwachting ongeveer gelijk aan vorig jaar. De prijzen voor champignons zijn licht gestegen
Praktijknetwerk gewasbescherming (3)
Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2006
Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2006 (2006)1. - ISSN 1380-359X - p. 9 - 9.
netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - paddestoelen - champignonbedrijven - gewasbescherming - networking - diffusion of information - mushrooms - mushroom houses - plant protection
Tijdens de derde bijeenkomst van het praktijknetwerk gewasbescherming champignonteelt heeft ir. J.G. Mulder van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) uitgebreid verteld hoe bestrijdingsmiddelen worden toegelaten
'Computer met groene vingers' versnelt innovatie champignonteelt
Dubbeldam, R. - \ 2005
Syscope Magazine 2005 (2005)7. - p. 12 - 13.
champignonbedrijven - innovaties - precisielandbouw - computer software - aangepaste technologie - agrarische bedrijfsvoering - mushroom houses - innovations - precision agriculture - appropriate technology - farm management
Innoveren is voor champignonteeltbedrijf Franzmann geen modewoord. Altijd zijn vader en zoon ermee bezig. Een goede partij voor het innovatieproject Computer met groene vingers. ‘Samen werken we door innovatie aan kostenreductie, een belangrijke factor voor de toekomst van de teelt’, zegt Niek Franzmann, een van de vier telers uit de begeleidingsgroep.
Bedrijfsresultaten champignonteelt weer achteruit
Knijff, A. van der - \ 2005
Agri-monitor 2005 (2005)12. - ISSN 1383-6455 - 2
bedrijfsresultaten in de landbouw - champignonbedrijven - paddestoelen - tuinbouwbedrijven - agrarische economie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - farm results - mushroom houses - mushrooms - market gardens - agricultural economics - farm income
De Nederlandse champignonteelt is in 2005 opnieuw gekenmerkt door een daling van zowel de opbrengstprijzen als het aantal bedrijven. Met name de prijs van industriechampignons ontwikkelt zich in 2005 sterk negatief. Wel wordt voor 2005 een kostendaling voorzien. Dit is echter onvoldoende om de lagere opbrengsten te kunnen compenseren. Dit blijkt uit het LEI-rapport 'Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2005'
Praktijknetwerk gewasbescherming
Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2005
Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2005 (2005)51. - ISSN 1380-359X - p. 8 - 8.
paddestoelen - eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - gewasbescherming - cultuur zonder grond - pesticiden - onderzoek - mushrooms - edible fungi - mushroom houses - plant protection - soilless culture - pesticides - research
Op 29 september 2005 vond bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, team Paddestoelen (PPO-Paddestoelen) in Horst de tweede bijeenkomst van het praktijknetwerk gewasbescherming champignonteelt plaats. In dit artikel een verslag
Praktijknetwerk gewasbescherming
Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2005
Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 4 (2005)35. - ISSN 1380-359X - p. 4 - 4.
netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - technologieoverdracht - paddestoelen - champignonbedrijven - geïntegreerde bestrijding - networking - diffusion of information - technology transfer - mushrooms - mushroom houses - integrated control
Recentelijk is een praktijknetwerk met als thema 'Geïntegreerde gewasbescherming' voor de champignonteelt van start gegaan. In dit artikel wordt ingegaan op de doelstelling van dit praktijknetwerk. Ook wordt verslag gedaan van de eerste bijeenkomst die begin juli van dit jaar heeft plaats gevonden
Literatuurstudie vocht in compost, dekaarde en champignons
Straatsma, G. ; Amsing, J.G.M. - \ 2005
Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2005-17) - 30
cultuur zonder grond - champignonbedrijven - compost - agaricus - vochtigheid - teeltsystemen - literatuuroverzichten - soilless culture - mushroom houses - composts - humidity - cropping systems - literature reviews
Een belangrijke factor in de teelt van champignons is water in compost en dekaarde. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd en besproken van een literatuurstudie naar de waterhuishouding in de champignonteelt. De resultaten geven inzicht in de rol van water bij myceliumactiviteit, knopvorming en groei van champignons. De eisen en randvoorwaarden die mycelium en vruchtlichamen stellen aan de vochthuishouding in de verschillende teeltfasen wordt verduidelijkt
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.