Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==charts
Check title to add to marked list
Waardekaarten Ridens & Recifs
Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/15) - 18
kaarten (charts) - kaarten - frankrijk - kustwateren - vergelijkend onderzoek - opbrengsten - visvangsten - schol - scophthalmus rhombus - tarbot - charts - maps - france - coastal water - comparative research - yields - fish catches - plaice - turbot
In dit rapport beantwoorden wordt een offerteaanvraag van de Nederlandse Vissersbond van 18 februari 2015 beantwoord waarin zij vroegen om waardekaarten en tabellen van de N2000 gebieden Ridens & Récifs voor de Franse kust.
Thema automatisering
Reindsen, H. ; Jonkheer, E. ; Schel, J. ; Katerberg, J. ; Jukema, J.N. - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)10. - ISSN 1871-093X - p. 9 - 19.
automatisering - beregening - beregening met sproeiers - beregeningsapparatuur - precisielandbouw - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - zaai- en plantmachines - spuitapparatuur - spuiten - sensors - satellieten - satellietbeelden - watervoorziening - landbouwwerktuigen - akkerbouw - biomassa - kaarten (charts) - gewassen, groeifasen - meting - bemesting - automation - overhead irrigation - sprinkler irrigation - overhead sprayers - precision agriculture - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - drills - spraying equipment - spraying - satellites - satellite imagery - water supply - farm machinery - arable farming - biomass - charts - crop growth stage - measurement - fertilizer application
Zes artikelen over het thema automatisering: 1). Instelbare installatie beregent niet bij buurman; 2). Wat kan er met precisielandbouw en wat levert het op : Precies 2007, praktijkdag bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad; 3). Agrospin : de KPN achter het stuur; 4). Spuiten met satelliet en sleepdoek : Brabants akkerbouwbedrijf werkt sinds kort met DGPS voor precisiebespuiting; 5). Sensoren optimaliseren beregening en bemesting; 6). Laat het gewas spreken, een plant liegt niet
Kies je middel met de milieu-effectenkaarten
Nouwens, F.H.C. ; Kuik, F. van - \ 2006
De Boomkwekerij 19 (2006)3. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
milieueffect - kaarten (charts) - gewasbescherming - milieubescherming - milieubeheer - pesticiden - biopesticiden - environmental impact - charts - plant protection - environmental protection - environmental management - pesticides - microbial pesticides
Met de nieuwe milieu-effectenkaarten zie je in één oogopslag of een middel wel of niet belastend is voor water, lucht of nuttige beestjes. De kleuren op de kaart geven aan hoe groot de milieu-effecten zijn. Inmiddels zijn voor ruim 30 verschillende gewassen milieu-effectenkaarten beschikbaar.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.