Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==checklists
Check title to add to marked list
Update Checklist Energiebesparende Maatregelen
Wildschut, J. - \ 2014
BloembollenVisie (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiebesparing - bedrijfsmanagement - maatregelen - controlelijsten - besluitvorming - market gardens - ornamental bulbs - energy saving - business management - measures - checklists - decision making
De laatste versie van de Checklist Energiebesparende Maatregelen is inmiddels vijf jaar oud. Door PPO Bloembollen en DLV Plant is deze nu geactualiseerd. De bedoeling van de checklist is dat bloembollenbedrijven zelf een zogenoemde shortlist kunnen maken van voor hen interessante mogelijkheden. Samen met adviseurs of installateurs kan dan uitgewerkt worden welke maatregelen op het bedrijf het meest lucratief zijn.
Bedrijfsovername : checklist bedrijfsopvolging en -overdracht
Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Haan, H. de - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI 14-092) - 19
visserij - vissersschepen - vissers - bedrijfsopvolging - taxatie - financieren - controlelijsten - fisheries - fishing vessels - fishermen - succession - valuation - financing - checklists
Deze publicatie voorziet in een checklijstlijst voor bedrijfsopvolging en –overdracht ten aanzien van de Nederlandse kottersector. Aandacht wordt geschonken aan: algemene vragen, waardebepaling, financiering en fiscale aspecten. Toegevoegd zijn relevante literatuur en websites.
Goed bodembeheer op veen boert beter : maatregelen voor duurzaam bodembeheer voor melkveehouders op veen
Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 17
veehouderij - veengebieden - graslandbeheer - bodemkwaliteit - bemesting - bodemfumigatie - controlelijsten - livestock farming - peatlands - grassland management - soil quality - fertilizer application - soil fumigation - checklists
Deze brochure is een product van het praktijknetwerk Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter. Veehouders in het veenweidegebied hadden het gevoel, dat er ten opzichte van zand en klei te weinig aandacht is voor onderzoek naar de bodemkwaliteit op veen. De aanleiding van dit netwerk was om de kennis over bodemkwaliteit in het algemeen en specifiek over veenbodems te ontsluiten. Veehouders wilden in het netwerk meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op grasproductie. Gewerkt is aan een soort checklist om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen te formuleren vanuit 6 elementen: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling.
List of names of woody plants : naamlijst van houtige gewassen : Namenliste gehoelze : liste de noms des plantes ligneuses
Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2010
The Netherlands : Applied Plant Research - ISBN 9789076960043 - 934
houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cultivars - vruchtbomen - biologische naamgeving - taxonomie - terminologie - controlelijsten - ornamental woody plants - rootstocks - fruit trees - biological nomenclature - taxonomy - terminology - checklists
The two internationally recognized List of Names - of Woody Plants and of perennials - are for quickly looking up the preferred name and correct way of writing a plant's name. Since they first appeared, these lists have earned the respect of botanists and the nursery trade. This multilingual edition follows international rules for plant nomenclature. It will help satisfy the huge demand for international uniformity in the use of plant names.
List of names of perennials : naamlijst van vaste planten : namenliste stauden : liste de noms des plantes vivaces
Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2010
The Netherlands : Applied Plant Research (PPO publication no. 077) - ISBN 9789076960050 - 563
overblijvende planten - sierplanten - cultivars - biologische naamgeving - taxonomie - controlelijsten - kwekersrecht - perennials - ornamental plants - biological nomenclature - taxonomy - checklists - breeders' rights
The two internationally recognized List of Names - of Woody Plants and of perennials - are for quickly looking up the preferred name and correct way of writing a plant's name. Since they first appeared, these lists have earned the respect of botanists and the nursery trade. This multilingual edition follows international rules for plant nomenclature. It will help satisfy the huge demand for international uniformity in the use of plant names.
Check-list des plantes vasculaires du Gabon = Checklist of Gabonese vascular plants
Sosef, M.S.M. ; Wieringa, J.J. ; Jongkind, C.C.H. ; Achoundong, G. ; Azizet Issembe, Y. ; Bedigian, D. ; Berg, R.G. van den; Breteler, F.J. ; Cheek, M. ; Degreef, J. ; Faden, R.B. ; Goldblatt, D. ; Maesen, L.J.G. van der; Ngok Banak, L. ; Niangadouma, R. ; Nzabi, T. ; Nziengui, B. ; Rogers, Z.S. ; Stévart, T. ; Valkenburg, J.L.C.H. van; Walters, H.M.J. ; Wilde, J.J.F.E. de - \ 2006
Belgium : Le Jardin Botanique de Belgique (Scripta botanica Belgica vol. 35) - ISBN 9072619692 - 438
planten - controlelijsten - biodiversiteit - herbaria - specimens - taxonomie - tropisch afrika - gabon - vaatplanten - plants - checklists - biodiversity - taxonomy - tropical africa - vascular plants
Europa zichtbaar in nieuwe naamlijsten
Hoffman, M.H.A. - \ 2005
De Boomkwekerij 2005 (2005)49. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
biologische naamgeving - controlelijsten - inventarisaties - bomen - houtachtige planten - overblijvende planten - taxonomie - biological nomenclature - checklists - inventories - trees - woody plants - perennials - taxonomy
In december 2005 komen de nieuwe edities van de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste planten van PPO Bomen uit. Beide lijsten zijn fors uitgebreid
CAMASE. Register of Agro-ecosystems Models, Version 11. CAMASE; a Concerted Action for the development and testing of quantitative methods for research on agricultural systems and the environment, March 1996
Plentinger, M.C. ; Penning de Vries, F.W.T. - \ 2005
Wageningen : DLO-Research Institute for Agrobiology and Soil Fertility - 420
ecologie - gewassen - landbouw - fenologie - acclimatisatie - inventarisaties - controlelijsten - agro-ecosystemen - ecology - crops - agriculture - phenology - acclimatization - inventories - checklists - agroecosystems
From 1995 until July 1st, 2005, the CAMASE Register of Agro-ecosystems Models was available as a searchable database on the Internet, hosted by Wageningen UR Library. This electronic-only edition of the Register contains the data present in the Register after the final update in June 1996.
Ketenchecklist biologische snijtulpen : evaluatie prototype 2002-2004
Zuilichem, J.A.A. van; Jansma, J.E. - \ 2004
Lisse : PPO sector Bloembollen (PPO nr. 710) - 31
alternatieve landbouw - biologische landbouw - bloembollen - tulpen - kwaliteitscontroles - controlelijsten - nederland - ketenmanagement - alternative farming - organic farming - ornamental bulbs - tulips - quality controls - checklists - netherlands - supply chain management
Gezond starten, gezond blijven
Eijck, I.A.J.M. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Animal Sciences Group 29) - 57
varkens - varkenshouderij - diergezondheid - gezondheidsbescherming - ziektepreventie - varkensziekten - pathogenen - controlelijsten - pigs - pig farming - animal health - health protection - disease prevention - swine diseases - pathogens - checklists
Dit boek is bedoeld als leidraad voor veehouders die de gezondheid van hun varkensstapel willen verbeteren. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan een bedrijf door de bestaande bedrijfsvoering aan te passen bepaalde ziektekiemen reduceren of elimineren. Ten tweede kan men een leeg bedrijf (door verplaatsing, nieuwbouw of een crisis zoals varkenspest) gaan herbevolken. In dat geval is er een goede gelegenheid te kiezen voor een nieuwe varkensstapel die gecertificeerd vrij is van bepaalde ziektekiemen. Ook dan moet vaak de bedrijfsvoering en/of -inrichting aanpassen om insleep te voorkomen. : :In dit Praktijkboek worden handvatten aangereikt die de discussie tussen veehouder, dierenarts en andere voorlichters kunnen helpen in de mogelijkheden van de omschakeling naar een hogere gezondheidsstatus ("High Health" of SPF). De praktische haalbaarheid van een hogere gezondheidsstatus moet per bedrijf overwogen worden. Dit praktijkboek is hierbij een nuttige ondersteuning.
Checklisten voor Salmonellabeheersing op vleesvarkensbedrijven
Gaag, M.A. van der; Mul, M.F. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens ) - 26
varkenshouderij - controlelijsten - salmonella - controle - vlees - voedselveiligheid - pig farming - checklists - control - meat - food safety
Ongeveer een van de vier humane gevallen van salmonellosis wordt veroorzaakt door typen Salmonella die bij varkens voorkomen. Behalve de consument zijn ook de vleesvarkenshouderij en de slachterij belangrijke schakels om de prevalentie van Salmonella in de varkensvleesketen terug te dringen. Dit onderzoek richt zich op het beheersen van Salmonella in de vleesvarkenshouderij.
Salmonellabeheersing op maat
Gaag, M. van der; Mul, M.F. - \ 2003
Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 2 - 3.
varkenshouderij - varkens - slachtdieren - salmonella - bacterieziekten - ziektebestrijding - risicoschatting - risicofactoren - risicovermindering - agrarische bedrijfsvoering - varkensziekten - hygiëne - ziektepreventie - veehouderijbedrijven - controlelijsten - bedrijfshygiëne - veterinaire hygiëne - pig farming - pigs - meat animals - bacterial diseases - disease control - risk assessment - risk factors - risk reduction - farm management - swine diseases - hygiene - disease prevention - livestock enterprises - checklists - industrial hygiene - veterinary hygiene
Om vleesvarkenshouders te helpen om Salmonella op het bedrijf te beheersen zijn acht checklisten ontwikkeld. Hiermee kunnen de bedrijfsspecifieke beheersmaatregelen op gestructureerde wijze bepaald worden
Checklist voor Salmonellabestrijding op vleesvarkensbedrijven
Gaag, M. van der; Mul, M.F. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 23.
salmonella - varkensziekten - ziektebestrijding - agrarische bedrijfsvoering - varkenshouderij - veehouderijbedrijven - varkens - afmesten - ziektepreventie - voedselveiligheid - controlelijsten - swine diseases - disease control - farm management - pig farming - livestock enterprises - pigs - finishing - disease prevention - food safety - checklists
Voor het bestrijden van Salmonella is een Salmonellawijzer ontwikkeld die bestaat uit meerdere checklisten.
Plant resources of Tropical Africa: Basic list of species and commodity grouping
Bosch, C.H. ; Siemonsma, J.S. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. - \ 2002
Wageningen : PROTA programme - ISBN 9789077114018 - 341
tropische gewassen - wilde planten - aanwendingen - inventarisaties - controlelijsten - plantkunde - genetische bronnen van plantensoorten - biologische naamgeving - tropisch afrika - afrika - economische botanie - tropical crops - wild plants - uses - inventories - checklists - botany - plant genetic resources - biological nomenclature - tropical africa - africa - economic botany
Quickscan of simulation models
Verhagen, A. ; Conijn, J.G. ; Schapendonk, A.H.C.M. - \ 2001
Wageningen : Plant Research International (Nota 130 130) - 43
simulatiemodellen - controlelijsten - inventarisaties - agro-ecologie - simulation models - checklists - inventories - agroecology
Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland
Meijden, R. ; Odé, B. ; Groen, C.L.G. ; Witte, J.P.M. ; Bal, D. - \ 2000
Gorteria 26 (2000). - ISSN 0017-2294 - p. 85 - 208.
planten - wilde planten - bedreigde soorten - risico - uitsterven - bescherming - conservering - natuurbescherming - flora - plantenecologie - vegetatie - biotopen - habitats - milieu - inventarisaties - controlelijsten - vaatplanten - plants - wild plants - endangered species - risk - extinction - protection - conservation - nature conservation - plant ecology - vegetation - biotopes - environment - inventories - checklists - vascular plants
Zeldzaamheid en bedreiging van plantensoorten uit vijf taxonomische klassen: wolfsklauwen en biesvarens, paardenstaarten, varens, naaktzadigen en bloemplanten (Lycopsida, Equisetopsida, Pteropsida, Pinopsida, Magnoliopsida). Dit mondt uit in een voorstel voor de rode lijst van de Nederlandse vaatplanten, die de FLORON-rode lijst 1990 vervangt. De soorten worden niet individueel besproken, maar biotoopsgewijs, volgens een indeling in 27 ecologische groepen. De indeling gebeurt conform de IUCN-criteria, op grond van een combinatie van zeldzaamheid en achteruitgang
SPAAR information system : Mali
Anonymous, - \ 1996
Wageningen : IAC
landbouw - controlelijsten - proefstations - inventarisaties - mali - onderzoeksinstituten - agriculture - checklists - experimental stations - inventories - research institutes
SPAAR information system : East Africa
Anonymous, - \ 1996
Wageningen : IAC
onderzoeksinstituten - proefstations - landbouw - afrika - inventarisaties - controlelijsten - research institutes - experimental stations - agriculture - africa - inventories - checklists
CAMASE : register of agro-ecosystems models, version 2, March, 1996
Plentinger, M.C. ; Penning de Vries, F.W.T. - \ 1996
Wageningen : AB-DLO - ISBN 9789073384385 - 411
ecologie - gewassen - landbouw - fenologie - acclimatisatie - inventarisaties - controlelijsten - agro-ecosystemen - ecology - crops - agriculture - phenology - acclimatization - inventories - checklists - agroecosystems
CAMACASE developed a comprehensive register of agro-ecosystems models, in order to: increase awareness among scientists of existing models; increase accessibility of these models; stimulate harmonization and compatibility of models; stimulate use of models
Rassenwijzer groot fruit : 25 jaar onderzoek in het kort : 1970 - 1995 = Index of top fruit cultivars : 25 years' research in brief : 1970 - 1995 = Sortenweiser Kern- und Steinobst : 25 Jahre Forschung im Ueberblick : 1970 - 1995
Goddrie, P.D. - \ 1996
Wilhelminadorp : Fruitteeltpraktijkonderzoek Wilhelminadorp (Mededeling / Proefstation voor de Fruitteelt, Wilhelminadorp nr. 23) - ISBN 9789080346215 - 147
controlelijsten - cultivars - nederland - inventarisaties - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - steenvruchten - pitvruchten - checklists - netherlands - inventories - races - varieties - stone fruits - pome fruits
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.