Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 270

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==chemical control
Check title to add to marked list
A study to identify alternatives for the use of chemical amenities in turfgrass systems
Struik, Paul - \ 2016
sports grounds - golf courses - golf - grass sward - chemical control - biological control - integrated pest management - ecosystems
Ziekteproblemen verhinderen succesvolle bloementeelt : derde seizoen recirculatie amaryllis
Kromwijk, Arca - \ 2015
horticulture - greenhouse horticulture - agricultural research - ornamental bulbs - amaryllis - water reuse - plant diseases - plant protection - steneotarsonemus laticeps - pseudococcidae - haematonectria haematococca - biological control - chemical control - pesticides
Krachtpatsers in de kas
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 122 - 123.
tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - chemische bestrijding - sierteelt - chrysanthemum - microscopie - tentoonstellingen - insectenbestrijding - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - chemical control - ornamental horticulture - microscopy - exhibitions - insect control
Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Californische trips (Frankliniella occidentalis) is een moeilijk te bestrijden probleem in veel kasgewassen. De insecten zijn zeer klein en kruipen weg in de groeipunten van het gewas. Hierdoor ontsnappen ze vaak aan chemische middelen.
Maatregelen emissiebeperking, effectiviteit en bereik via borgingsinstrumenten
Kool, S.A.M. de; Wijnands, F.G. ; Gooijer, Y.M. ; Leendertse, P.C. ; Brinks, H. - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO publicatie 2015-665) - 67 p.
emissiereductie - emissie - chemische bestrijding - pesticiden - oppervlaktewater - grondwater - plantenkwekerijen - maïs - bloembollen - akkerbouw - tuinbouw - emission reduction - emission - chemical control - pesticides - surface water - groundwater - nurseries - maize - ornamental bulbs - arable farming - horticulture
In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. In de volgende werkgebieden is in 2012-2013 gewerkt aan het vaststellen van de belangrijkste emissieroutes van de probleemstoffen en de selectie van mogelijke maatregelen en passende borgingsinstrumenten: Regio Boskoop, werkgebied Hoogheemraadschap van Rijnland: hier ligt het accent op de boomkwekerij. Zuidoost Nederland, werkgebied Waterschap Aa en Maas: accent op mais. Regio Noord en Zuid Holland, werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: accent bollenteelt. Friesland en Flevoland, werkgebied van Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland: accent puntemissies akkerbouw. Brabant en Bommelerwaard, werkgebied van Brabant Water en Dunea: accent op kwetsbare gebieden (diverse sectoren: fruitteelt, akkerbouw), zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit rapport documenteert de uitkomsten van het werk in de 5 gebieden. Achtereenvolgens komen per werkgebied aan de orde: de belangrijkste emissieroutes, de mogelijke maatregelen per route en de passende borgingsinstrumenten. Vervolgens wordt besproken hoe effectief het pakket geselecteerde maatregelen is in het beperken van de betreffende emissieroute. Daarna wordt ingezoomd op het bereik van de mogelijke borgingsinstrumenten. Zo ontstaat zicht op het werkelijke perspectief van beperking van emissie voor de verschillende werkgebieden en wordt duidelijk wat er eventueel nog gedaan moet worden.
T0-bespuiting op de kaart door gele roest
Timmer, R.D. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)3. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
akkerbouw - graangewassen - tarwe - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - puccinia striiformis - chemische bestrijding - rassenkeuze (gewassen) - septoria - arable farming - grain crops - wheat - plant protection - plant pathogenic fungi - chemical control - choice of varieties
Afgelopen seizoen hield een nieuwe, agressieve gele-roestvariant (Puccinia striiformis) flink huis in de tarwe. Veel telers zagen de bui al hangen en kozen voor een extra fungicidebespuiting op T0. Na weer een zachte winter rijst de vraag: wordt zo’n vroege ziektebestrijding een gangbare aanpak?
Zaadzetting en chemische bestrijding wilde haver. Studie in het kader van actualisatie van het teeltvoorschrift wilde haver
Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Lotz, L.A.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (WUR rapport 616) - 20
akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - arrhenatherum elatius - chemische bestrijding - pesticiden - regelingen - nederland - zaadzetting - arable farming - plant protection - weed control - chemical control - pesticides - regulations - netherlands - seed set
Wilde haver is een lastig te bestrijden onkruid door zijn snelle vermeerdering en levensduur van het zaad. Om vermeerdering en verspreiding te voorkomen is een teeltvoorschrift van kracht. Dit teeltvoorschrift valt met het opheffen van de productschappen onder het ministerie EZ. Dit document beschrijft het resultaat van een bureaustudie in opdracht van het ministerie EZ, project “BO-20-003-030 Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw”. In deze literatuurstudie werd 1. het effect van de temperatuurstijging op de levenscyclus van wilde haver in relatie tot de bestrijdingsdata van 1 en 15 juli onderzocht; 2. de effectiviteit van beschikbare herbiciden die een mogelijke werking hebben op wilde haver geïnventariseerd.
Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen : duurproef actief koolfilter
Ruijven, J.P.M. van; Staaij, M. van der; Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. - \ 2015
glastuinbouw - gewasbescherming - milieueffect - chemische bestrijding - lozing - oppervlaktewaterkwaliteit - oxidatie - koolstof - actieve kool - filters - greenhouse horticulture - plant protection - environmental impact - chemical control - disposal - surface water quality - oxidation - carbon - activated carbon
Met de aankomende verplichting tot het toepassen van zuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater in gedachten, worden in het IDC Water verschillende technieken op effectiviteit onderzocht. Eerdere (kortdurende) proeven hebben goede resultaten laten zien van de combinatie geavanceerde oxidatie met actief koolstof.
Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2012-2013
Evenhuis, A. ; Visser, C.L.M. de; Goorden, P. - \ 2015
Wageningen : Kennisakker
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - uien - gewasbescherming - chemische bestrijding - bewaarziekten - botrytis aclada - fungiciden - veldproeven - crop enterprises - onions - plant protection - chemical control - storage disorders - fungicides - field tests
Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden. Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
Beheersing Alternaria in de teelt van aardappelen
Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2015
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV
aardappelen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - alternaria - fungiciden - chemische bestrijding - potatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - fungicides - chemical control
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de effectiviteit van beide referenties tegen Alternaria tegen viel. In hoeverre dit te maken heeft met resistentieontwikkeling binnen de Alternaria populatie is niet duidelijk. In elk geval is het wenselijk om bij de Alternaria bestrijding gebruik te maken van fungiciden met verschillende werkingsmechanismen. Met de toelating van Narita is er voor de Nederlandse telers een extra optie bijgekomen. Phytophthora middelen met een nevenwerking op Alternaria kunnen een goed onderdeel vormen van de bestrijdingsstrategie
Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. ; Leman, A. - \ 2015
gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - zomerbloemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - chemische bestrijding - enchytraeidae - sciaridae - tipula - scarabaeidae - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - summer flowers - pest control - biological control - chemical control - conferences
Bodemplagen vormen een zeer diverse groep van insecten en andere geleedpotigen en kunnen in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geven. Recentelijk is een nieuwe PPS “Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen” gehonoreerd voor Topsector T&U subsidie. Binnen deze PPS zal onderzoek naar verschillende bodemplagen worden gedaan: Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone
Zande, J.C. van de - \ 2014
Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 596) - 16 p.
verstuiven (insectenbestrijding) - spuitapparatuur - spuitstukken - emissiereductie - emissie - oppervlaktewater - chemische bestrijding - pesticiden - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - drift spraying - spraying equipment - nozzles - emission reduction - emission - surface water - chemical control - pesticides - nurseries - forest nurseries
In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije zones veranderd in teeltvrije zones. Dit geeft verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt grenzend aan oppervlaktewater (zoals de boomkwekerij sector in de regio Boskoop). Hierdoor verslechtert het rendement op de bedrijven door een minder goede ruimtebenutting. Voor veel gemechaniseerde spuittechnieken geldt voor intensief gespoten gewassen volgens het Activiteitenbesluit een teeltvrije zone van minimaal 1,0 m. Vanuit eerder uitgevoerd onderzoek en berekeningen is bekend dat er door op veldspuiten 95% driftreducerende spuitdoppen te gebruiken een versmalling van de teeltvrije zone tot 0,5 m mogelijk is. In deze rapportage is door middel van berekening aan eerder uitgevoerde metingen deze uitspraak onderbouwd. Uit de berekeningen blijkt dat bij bespuitingen van een kale grond of een gewas met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 m de driftdepositie op wateroppervlak en op oppervlaktewater (insteek-insteek) vergelijkbaar of lager is dan door een bespuiting van een gewas met een DRT90 techniek en een 1,50 m teeltvrije zone en een DRT95 techniek met een 0,50 m teeltvrije zone. Dit biedt de mogelijkheid voor bespuitingen met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen een smallere teeltvrije zone te definiëren van 0,50 m in plaats van de nu gebruikte 1,00 m bij DRT90 spuittechnieken
Beheersmaatregelen maïskopbrand in snijmaïs : maïskopbrand - heat smut (Sphacelotheca reiliana)
Groten, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Volegrondsgroenten - 26
akkerbouw - maïs - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - sphacelotheca reiliana - rassenkeuze (gewassen) - chemische bestrijding - fungiciden - zaaitijd - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - wisselbouw - mycotoxinen - arable farming - maize - plant protection - plant pathogenic fungi - choice of varieties - chemical control - fungicides - sowing date - cultural control - ley farming - mycotoxins
Maïskopbrand kan veel schade veroorzaken. Na constatering van de ziekte in Nederland is de vraag hoe de ziekte te bestrijden of beheerst kan worden. Op een zwaar besmet perceel in Megen is in 2012 een indicatief onderzoek gestart. De resultaten zijn aangevuld met informatie verkregen uit literatuuronderzoek.
Milieuwinst en mogelijkheid tot beter rendement met de MLHD-technologie
Anonymous, - \ 2014
- 1
precisielandbouw - akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - dosering - chemische bestrijding - sensors - precision agriculture - arable farming - plant protection - weed control - dosage - chemical control
De MLHD-technologie (Minimum Lethale Herbicide Dosering) is door Plant Research International ontwikkeld om op basis van een klein aantal belangrijke omgevingsfactoren, de minimum effectieve doseringen te bepalen.
Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2013-20014, Valthermond
Evenhuis, A. ; Goorden, P. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 17
akkerbouw - uien - gewasbescherming - proeven op proefstations - veldproeven - chemische bestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - botrytis aclada - arable farming - onions - plant protection - station tests - field tests - chemical control - plant pathogenic fungi - fungicides
Veldexperiment om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema's in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
Biostimulanten maken opmars in de tuinbouw
Reinders, U. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2014)8. - ISSN 1878-8408 - p. 48 - 51.
gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - chemische bestrijding - gewaskwaliteit - wortelbehandeling - bacteriën - schimmels - mest - extracten - tuinbouw - plant protection - cultural control - chemical control - crop quality - root treatment - bacteria - fungi - manures - extracts - horticulture
Planten sterker maken waardoor ze beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Met dat doel worden biostimulanten of plantversterkers aan het wortelmilieu toegediend. Ze zijn sterk in opkomst, want ze vormen een alternatief voor chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het gebruik steeds meer onder druk komt te staan.
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P.A.H. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2014
fruitteelt - proeven op proefstations - gewasbescherming - schimmelbestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - appressoria - schimmelstructuren - mycelium - bicarbonaat water - chemische bestrijding - fruit growing - station tests - plant protection - fungus control - keeping quality - fungal structures - bicarbonate water - chemical control
Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
Pesticide risk production pogramme : feasibility study of the proposed pesticide registration and post-registration processes
Bremmer, J. ; Dhuga Chaka, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Mammo, B. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI 14-109) - 41
gewasbescherming - chemische bestrijding - milieueffect - ethiopië - residuen - richtlijnen (guidelines) - haalbaarheidsstudies - registratie - tuinbouwgewassen - risicoanalyse - volksgezondheid - pesticiden - plant protection - chemical control - environmental impact - ethiopia - residues - guidelines - feasibility studies - registration - horticultural crops - risk analysis - public health - pesticides
Report on developing guidelines and procedures for the pesticide registration in Ethiopia in a scientifically underpinned way and as specific as possible for Ethiopian conditions. It covers the aspects of efficacy assessment, human health risk assessment as well as environmental risk assessment. It aims to develop the capacity at the APHRD to apply these guidelines and procedures. The Work package will result in an evaluation manual plus software tool for the Animal and Plant Health Regulatory Directorate (APHRD) of the Ministry of Agriculture of Ethiopia. The user-friendly software tool operationalises the guidelines and procedures for human health risk assessment and environmental risk assessment; all basic pesticide data can be entered in it and these will be used for the risk estimates.
'Gereedschapskist aan maatregelen nodig voor bestrijding rouwmug' : Veel schade bij opkweek jonge planten
Hoogstraten, K. van; Messelink, G.J. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)10. - p. 32 - 33.
glastuinbouw - potplanten - plantenplagen - sciara - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - klimaatregeling - chemische bestrijding - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - pot plants - plant pests - control methods - augmentation - air conditioning - chemical control - industrial hygiene - agricultural research
Varenrouwmuggen zijn voor potplantentelers en plantenkwekers een beruchte plaag. De larven van deze Sciaridae, in de praktijk sciara’s genoemd, doen zich tegoed aan de jonge plantenwortels en richten zo grote schade aan. Eén probaat middel bestaat er niet tegen. “Het is én-én. Ik combineer wel vier maatregelen om ze te voorkomen en bestrijden”, vertelt Gerrit van Dop van Solisplant uit ’s Gravenzande. Onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw naar deze plaag bood hem aanknopingspunten.
Sensor-based farming : Mogelijkheden voor bollen- en vaste planten
Baltissen, Ton - \ 2014
precision agriculture - heterogeneity - crop growth stage - crop density - geographical information systems - spot spraying - plant protection - chemical control - ornamental bulbs - ornamental crops - field crops - outdoor cropping - cropping systems - fertilizer application
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond
Os, Gera van - \ 2014
ornamental bulbs - plant protection - sandy soils - dune soils - pratylenchus penetrans - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - rotation - ley farming - fallow systems - chemical control - biological soil sterilization - avena nuda - cultural control - pythium - tulips - narcissus - hyacinthus
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.